T.C.
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2
3
Yurtiçi Aylık Maaş
Ödeme İşlemleri
Açıktan, Naklen Ve
Yeniden Atanan
Personelin Maaş Ödeme
İşlemleri
Sosyal Güvenlik Kurumu
Otomasyon Sisteminden
Kesenek Bilgi Girişi
Yurtiçi Aylık
Maaş
Ödeme
İşlemleri
Açıktan,
Naklen Ve
Yeniden
Atanan
Personelin
Maaş
Ödeme
İşlemleri
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
Otomasyon
Sisteminden
5510 Sayılı
Kanun
Yürürlüğe
Girmeden
Önce
Görevde
olanların
Kesenek
Bildirgelerinin
Online
Gönderilişi,
5510 Sayılı
Kanun
Yürürlüğe
Girdikten
Sonra
Göreve
Başlayanları
n Prim
Bildirgelerinin
Online
Gönderilişi
657 Sayılı
Devlet
Memurları
Kanunun, 43147-148-149150-152-164.
Maddeleri Ve
2914 Sayılı
Yüksek
Öğretim
Personel
Kanunun 1213-14. ve Ek-1,
Ek-2 Maddeleri
Uyarınca
657 Sayılı
Devlet
Memurları
Kanunun 92165 Ve169.
Maddeleri
Uyarınca
5510 Sosyal
Sigortalar Ve
Genel Sağlık
Sigortası Kanunu
81-86-87-88.
Maddeleri, Sosyal
Sigorta İşlemleri
Yönetmeliği 104109. Maddeleri
Ve Geçici 11.
Maddesi, Aylık
Prim Ve Hizmet
Belgesinin SGK’
Ya Verilmesine
Ve Primlerin
Ödeme
Sürelerine Dair
Usul Ve Esasları
Hakkında Tebliğ
3. Maddesi Ve Alt
Bentleri Uyarınca
Akademik Ve
İdari Personel
Akademik Ve
İdari Personel
Akademik Ve
İdari Personel
Yabancı
Diller
Yüksekokul
u
Müdürlüğü
Yabancı
Diller
Yüksekokul
u
Müdürlüğü
[1]
Mutemet,
Yükseko
kul
Sekreteri
,
Yükseko
kul
Müdürü
1- Banka Hesap
Numarası
2- Nüfus Cüzdanı
Fotokopisi
3- Aile Yardım
Beyannamesi
4- Aile Durumu
Bildirimi
5- Atama Onayı
6- Maaş Nakil
Bildirimi
7-Göreve
Başlama Yazısı
Yıldırım
Beyazıt
Üniversit
esi
Strateji
Geliştirm
e Dairesi
Başkanlı
ğı
Mutemet,
Yükseko
kul
Sekreteri
,
Yükseko
kul
Müdürü
Personel Dairesi
Başkanlığından
Atama Onayı ile
Göreve
başlanılan ilgili
birimden göreve
başlama yazısı
Yok
1- Kesenek Ve
Prim Bilgileri
Yıldırım
Beyazıt
Üniversit
esi
Strateji
Geliştirm
e Dairesi
Başkanlı
ğı
Yok
Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanlığı
say2000İ
sisteminden
alınan Kesenek
Ve Prim Bilgileri
Yok
Yok
10 Gün
YILLIK İŞLEM
SAYISI
HİZMETİN
ORTALAMA
TAMAMLANMA
SÜRESİ
MEVZUATTA
BELİRTİLEN
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
KURUMUN VARSA
YAPMASI
GEREKEN DIŞ
YAZIŞMALAR
KURUMUN VARSA
YAPMASI
GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR
PARAF LİSTESİ
Yıldırım
Beyazıt
Üniversit
esi
Strateji
Geliştirm
e Dairesi
Başkanlı
ğı
1- Personel
Dairesi
Başkanlığından
Atama Onayı,
Görev süresi
Uzatma,
Müdürlük
Makamından
Göreve Başlama
Yazısı,
2-Personel
Dairesi
Başkanlığından
Terfi Onayı
Yazısı,
3-Müdürlük
Makamından
Hastalık İzin
Onayları Yazısı
1- Atama Onayı
2- Terfi Onayı
3- Hastalık İzin
Onayları
4- Görev Uzatma
Onayı
5- İlgililere Ait
Kişisel
Belgeler(Yabancı
Dil, Sendika Vb.)
Yabancı
Diller
Yüksekokul
u
Müdürlüğü
İLK BAŞVURU
MAKAMI
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA
İSTENEN
BELGELER
DİĞER(ÖZEL
SEKTÖR VE
BENZERİ)
MAHALLİ İDARE
TAŞRA BİRİMLERİ
HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ
KURUMLARIN / BİRİMLERİ ADI
MERKEZİ İDARE
HİZMETTEN
YARARLANANLAR
HİZMETİN DAYANAĞI
MEVZUATIN ADI VE
MADDE NUMARASI
HİZMETİN TANIMI
HİZMETİN ADI
STANDART DOSYA
PLANI KODU
KURUM KODU
81800240
81800240
1
81800240
SIRA NO
KAMU HİZMET ENVANTERİ
HİZMETİN
ELEKTRONİK
OLARAK
SUNULUP
SUNULMADIĞI
5 İş Günü
12
Sunulmuyor
3 İş Günü
Atanacak
veya
naklen
gelecek
personel
sayısı
kadardır
Sunulmuyor
1 İş Günü
12
Sunulmuyor
T.C.
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
7
81800240
5
81800240
4
81800240
KAMU HİZMET ENVANTERİ
Sosyal Güvenlik Kurumu
Otomasyon Sisteminden
Tescil, İşe Giriş ve İşten
Ayrılış İşlemleri
Naklen
veya
açıktan
gelen
akademik
ve idari
personeller
ile istifa,
emeklilik
veya nakil
yoluyla
kurumdan
ayrılan
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
otomasyon
sisteminde
tescil, işe
başlama ve
işten
ayrılma
işlemleri
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
Mevzuatı
Doğum Yardımı
Ödemesi
Doğum
Yardımı
Ödemesi
657 Sayılı
Devlet
Memurları
Kanunun 207.
Maddesi
Uyarınca
Yurtiçi - Yurtdışı Geçici
Görev Yolluğu Ödemesi
Yurtiçi Yurtdışı
Geçici
Görev
Yolluğu
Ödemesi
6245 Sayılı
Harcırah
Kanunu, 1
Haziran 2009
Tarih ve
2009/15244
Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı
Akademik ve
İdari Personel
Akademik Ve
İdari Personel
Akademik Ve
İdari Personel
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
İnternet
Adresi
Yabancı
Diller
Yüksekokul
u
Müdürlüğü
Yabancı
Diller
Yüksekokul
u
Müdürlüğü
[2]
YBÜ Personel
Dairesi Başkanlığı
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
Resmi
internet
sitesinde
elektronik
ortamda
bilgi girişi
Atama, göreve
başlama yazısı ile
görevden ayrılış
yazısı
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
İnternet
Adresi
İşlemi
gerçekle
ştirmek
için
tanımlam
ış
personel
1-Dilekçe
2-Doğum Raporu
3- Aile Yardım
Beyannamesi
4- Aile Durumu
Bildirimi
Yıldırım
Beyazıt
Üniversit
esi
Strateji
Geliştirm
e Dairesi
Başkanlı
ğı
Mutemet,
Yükseko
kul
Sekreteri
,
Yükseko
kul
Müdürü
Yok
1- Görevlendirme
Onayı
3- Uçak Bileti Aslı
4-Yolluk Bildirimi
Yıldırım
Beyazıt
Üniversit
esi
Strateji
Geliştirm
e Dairesi
Başkanlı
ğı
Mutemet,
Yükseko
kul
Sekreteri
,
Yükseko
kul
Müdürü
Rektörlük
Makamından
Yüksekokul
Yönetim
Kurulunca alının
Kararının Onayı
1 İş Günü
Atanacak
veya
ayrılacak
personel
sayısı
kadar
Sunuluyor
Yok
6 İş Günü
Başvuru
sayısı
kadar
Sunulmuyor
Yok
5 İş Günü
Görevlend
irme
Sayısı
kadar
Sunulmuyor
-
T.C.
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
12
13
81800240
81800240
11
81800240
10
81800240
8
81800240
KAMU HİZMET ENVANTERİ
Sürekli Görev Yolluğu
Ödemesi
(Nakil Gelen Personel )
Yersiz Ödemelerin Geri
Alınması
Sürekli
Görev
Yolluğu
Ödemesi
(Nakil
Gelen
Personel )
Kişi Borç
Açma
İşlemleri
Vekâlet Ücreti Ödeme
İşlemleri
Vekâlet
Ücreti
Ödeme
İşlemleri
Aylık Sendika Üye
Sayısı ve Sendika Aidat
Kesintileri Bildirim İşlemi
Aylık
Sendika
Üye Sayısı
ve Sendika
Aidat
Kesintileri
Bildirim
İşlemi
Net Maaş Yazısı
Net Maaş
Yazısı
6245 Sayılı
Harcırah
Kanunun 45.
Maddesi,
01.07.2006
Tarih Ve 5538
Sayılı Bütçe
Kanunlarında
Ve Yer Alan
Bazı
Hükümlerin
İlgili Kanun Ve
Kanun
Hükmünde
Kararnamelere
Eklenmesi Ve
Bazı Kanun Ve
Kanun
Hükmünde
Kararnamelerd
e Değişiklik
Yapılmasına
Dair Kanun
657 Sayılı
Devlet
Memurları
Kanunun 9498-108.
Maddeleri ve
5434 Emekli
Sandığı
Kanunun 87.
Maddesi Ve
5510 Sosyal
Sigortalar Ve
Genel Sağlık
Sigortası
Kanunun 96.
Maddesi
Uyarınca
657 Sayılı
Kanunun 86.
Maddesi
Uyarınca
05.05.2006
Tarih Ve
2006/10344
Sayılı Bakanlar
Kurulu
Kararının 9.
Maddesinin A1/3 Fıkrası
Uyarınca
4688 Sayılı
Kamu
Görevlileri
Sendikaları
Yasası
Uyarınca
Akademik Ve
İdari Personel
Akademik Ve
İdari Personel
İdari Personel
Akademik Ve
İdari Personel
Akademik Ve
İdari Personel
Yabancı
Diller
Yüksekokul
u
Müdürlüğü
Yabancı
Diller
Yüksekokul
u
Müdürlüğü
Yabancı
Diller
Yüksekokul
u
Müdürlüğü
Yabancı
Diller
Yüksekokul
u
Müdürlüğü
1- Maaş Nakil
Bildirimi
2- Aile Bildirimi
3- Atama Onayı
4- Göreve
Başlama Yazısı
5- Hesap
Numarası
Dilekçesi
6- Dilekçe
7-Yolluk Bildirimi
Yıldırım
Beyazıt
Üniversit
esi
Strateji
Geliştirm
e Dairesi
Başkanlı
ğı
Mutemet,
Yükseko
kul
Sekreteri
,
Yükseko
kul
Müdürü
1-Göreve
başlanılan
birimden göreve
başlama yazısı
2-Personel
Dairesi
Başkanlığından
Atama Onayı
Askere Sevk,
İstifa Vb.
Nedenlerle
Personelin İşten
Ayrılma Oluru
Yıldırım
Beyazıt
Üniversit
esi
Strateji
Geliştirm
e Dairesi
Başkanlı
ğı
Mutemet,
Yükseko
kul
Sekreteri
,
Yükseko
kul
Müdürü
Personel Dairesi
Başkanlığından
İşten Ayrılma
Oluru
Rektörlük Oluru
Yıldırım
Beyazıt
Üniversit
esi
Strateji
Geliştirm
e Dairesi
Başkanlı
ğı
Kurum Sendika
Tevkifat Listeleri
Yabancı
Diller
Yüksekokul
u
Müdürlüğü
Dilekçe
[3]
Yıldırım
Beyazıt
Üniversit
esi
Strateji
Geliştirm
e Dairesi
Başkanlı
ğı
Yıldırım
Beyazıt
Üniversit
esi
Strateji
Geliştirm
e Dairesi
Başkanlı
ğı
3 İş Günü
Naklen
Gelen
Sayısı
kadar
Sunulmuyor
Yok
4 İş Günü
İşlem
yapılması
gereken
kişi sayısı
kadar
Sunulmuyor
Mutemet,
Yükseko
kul
Sekreteri
,
Yükseko
kul
Müdürü
Yok
2 İş Günü
1
Sunulmuyor
Mutemet,
Yükseko
kul
Sekreteri
,
Yükseko
kul
Müdürü
Yok
3 İş Günü
12
Sunulmuyor
Yok
2 İş Günü
Başvuru
sayısı
kadar
Sunulmuyor
Mutemet,
Yükseko
kul
Sekreteri
,
Yükseko
kul
Müdürü
Yok
Yok
T.C.
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
15
81800240
14
81800240
KAMU HİZMET ENVANTERİ
81800240
18
22
81800240
23
818
002
40
21
81800240
20
81800240
19
81800240
17
81800240
16
Özlük İşleri
Görev
Süresi
Uzatma
Yıllık/Mazeret İzin
İşlemleri
Yıllık İzin
İşlemleri
Hastalık İzini/Ücretsiz
İzin İşlemleri
Hastalık
İzini/Ücretsi
z İzin
İşlemleri
Sicil Raporları
Yıllık Sicil
Raporları
Yazı İşleri
GelenGiden
Evrak Kayıt
Yazı İşleri
Muafiyet Sınavı
Mazeret Sınavları
Resmi
Yazışmalar
Muafiyet
Sınavı
Mazeret
Sınavları
Yaz okulu eğitimi
Yaz okulu
eğitimi
Danışmanlık Hizmetleri
Danışmanlı
k Hizmetleri
2547 sayılı
kanunun
32.maddesi
657 sayımı
Devlet
Memurları
Kanununun
103 ve 104.
maddeleri
657 sayılı
Devlet
Memurları
Kanununun
105 ve 108.
maddeleri
657 sayılı
Devlet
Memurları
Kanununun
113, 114 ve
115. maddeleri,
2547 sayılı
Yükseköğretim
Kanununun
63.maddesi
Resmi Yazışma
Kuralları ve
Yükseköğretim
Kurumu
Standart Dosya
Planı
Yıldırım
Beyazıt
Üniversitesi
Yabancı Dil
Hazırlık EğitimÖğretim
Yönetmeliği
Yıldırım
Beyazıt
Üniversitesi
Hazırlık EğitimÖğretim
Yönetmeliği
Yıldırım
Beyazıt
Üniversitesi
Yaz dönemi
eğitim-öğretim
yönergesi
Akademik
Personel
Yabancı
Diller
Yüksekokul
u
Müdürlüğü
Öğretim
elemanının yıllık
faaliyet raporu ve
dilekçe
Akademik ve
İdari Personel
Yabancı
Diller
Yüksekokul
u
Müdürlüğü
İzin Formu
Akademik ve
İdari Personel
Yabancı
Diller
Yüksekokul
u
Müdürlüğü
Akademik ve
İdari Personel
Sağlık Kurumu
Raporu, Dilekçe
Yabancı
Diller
yükseko
kulu
Yönetim
Kurulu
Yabancı
Diller
Yükseko
kulu
Müdürlü
ğü
Yabancı
Diller
Yükseko
kulu
Müdürlü
ğü
Yabancı
Diller
Yüksekokul
u
Müdürlüğü
Yabancı
Diller
Yükseko
kulu
Müdürlü
ğü
Yabancı
Diller
Yüksekokul
u
Müdürlüğü
Yazı, Dilekçe
Yabancı
Diller
Yükseko
kulu
müdürlü
ğü
Yazı, dilekçe,
belge
Yabancı
Diller
yükseko
kulu
Müdürlü
ğü
Kurum içi ve
kurum dışı
birimler,
şahıslar
Yabancı
Diller
Yüksekokul
u
Müdürlüğü
Hazırlık
öğrencileri ile
isteğe bağlı,
lisans ve
lisansüstü
öğrenciler
Yabancı
Diller
Yüksekokul
u
Müdürlüğü
Öğrenciler
Yabancı
Diller
Yüksekokul
u
Müdürlüğü
Yok
45 gün
Sunulmuyor
-
-
Yok
3 gün
Sunulmuyor
Ücretsiz izin
işlemlerinin
onaylanmak
üzere Rektörlük
makamına
gönderilmesi
Yok
5 gün
Başvuru
sayısı
kadar
Sunulmuyor
5
Temmuz
ayı
içerisinde
öğretim
elemanları
, Aralık
ayı içinde
idari
personel
olmak
üzere 2
kez
Sunulmuyor
Rektör,
Yükseko
kul
Müdürü,
Yükseko
kul
Sekreteri
YBÜ Personel
Dairesi Başkanlığı
Yok
Gelen evrak için
yapılması gerekli
işlemler, ilgili
makamlara yazı
Gerekli ve
ilgili
makamlar
Yazı
işleri
memuru,
yüksekok
ul
sekreteri,
yüksekok
ul
müdürü
Yıldırım Beyazıt
Üniversitesinin
ilgili akademik ve
idari birimleri ile
ilgili kişiler
Yok
Banka Dekontu
Yabancı
Diller
Yükseko
kulu
Müdürlü
ğü
Öğretim
elemanı
YBÜ. Öğrenci
İşleri Dairesi
Başkanlığı, ilgili
akademik birimler
Dilekçe ve rapor
Yabancı
Diller
yükseko
kulu
Müdürlü
ğü
Yönetim
kurulu
Üyeleri
YBÜ. Öğrenci
İşleri Dairesi
Başkanlığı ve ilgili
birimler
Yönetim
Kurulu
Üyeleri
YBÜ. Öğrenci
İşleri Dairesi
Başkanlığı ve ilgili
akademik birimler
İlgili
öğretim
elemanı
YBÜ. Öğrenci
Dairesi Başkanlığı
ve ilgili akademik
Üniversitemiz
öğrencileri ve
diğer üniversite
öğrencileri
Yabancı
Diller
Yüksekokul
Müdürlüğü
Dilekçe, dekont
Yabancı
Diller
Yükseko
kulu
Müdürlü
ğü ve
ilgili
akademi
k
birimler
Öğrenciler
Yabancı
Diller
Yüksekokul
Dilekçe
Yabancı
Diller
Yükseko
[4]
Yönetim
Kurulu
Üyeleri
Alınan Yönetim
Kurulu Kararının
Onaylanmak
üzere Rektörlük
makamına
gönderilmesi
Sunulmuyor
5 gün
5 gün
Sayı
verilemiyo
r
Sunulmuyor
5 gün
5 gün
9
Sunulmuyor
Yok
7 gün
7 gün
Başvuru
sayısı
kadar
Sunulmuyor
Yok
8 hafta
8 hafta
1
Sunulmuyor
T.C.
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
KAMU HİZMET ENVANTERİ
25
81800240
24
81800240
u
Müdürlüğü
Bütçe Hazırlık İşlemleri
Yabancı
Diller
Yüksekokulu
çok yıllı
bütçe hazırlık
çalışmaları
ile yıllık birim
faaliyet
raporları
5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanunu
Faaliyet Raporları /
Harcama Raporları
Yabancı
Diller
Yüksekokul
u yıllık
birim
faaliyet
raporları ve
eğitimöğretim
faaliyet
raporları
Kamu
İdarelerince
Hazırlanacak
Faaliyet
Raporları
Hakkında
Yönetmeliğin
19 uncu
maddesi
Eğitim-öğretim
işlerini yürüten
tüm personel
kulu
müdürlü
ğü ve
ilgili
akademi
k
birimler
Yabancı
Diller
yüksekokul
u
Yabancı
Diller
yüksekokul
u
[5]
ve
öğrenci
işleri
bürosu
birimler
e-bütçe uygulama
sisteminde ilgili
bütçe fişlerinin
girilmesi, faaliyet
raporunun birim
bazında
hazırlanması
Yükseko
kul
sekreteri
,
yükseko
kul
müdürü
YBÜ.
Strateji
Geliştirm
e Dairesi
Başkanlı
ğı
Yok
30 iş günü
1
Sunulmuyor
Eğitim-öğretime
tüm sayısal
veriler
Yükseko
kul
sekreteri
,
yükseko
kul
müdürü
YBÜ.
Strateji
Geliştirm
e Dairesi
Başkanlı
ğı
Yok
30 iş günü
1
Sunulmuyor
Download

Hizmet Envanteri Tablosu - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi