EK-2
2015 YILI HAC ORGANİZASYONUNDA
GÖREV ALMAK İSTEYEN PERSONELE AİT MÜRACAAT DİLEKÇESİ
Kurum Sicil No
Baba Adı
Anne Adı
T.C. Kimlik No
Adı
Soyadı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Cinsiyeti
Hizmet Sınıfı
Nüfusa Kayıtlı Olduğu
ı
(
/
••••••
/
) Erkek (
••••••
•
) Bayan
Öğrenimi
Unvanı / Derecesi
ilçesi:
Ilı:
Birimi / Yeri:
Görev Yaptığı
Başkanlıktaki Görevine
Başlama Tarihi
Memuriyete Başlama
Tarihi
Yıl
Toplam Hizmet Süresi
Bulunduğu Unvana
Başlama Tarihi
Telefonu
II
İlçe
Başkanlıkta Geçen
Toplam Hizmet Süresi
A y . . . . Gün
Ev :
, / /.
. Yıl
Ay .... Gün
Cep
İş
İkametgâh Adresi
Hacca ve umreye görevli olarak gittiği yıllar
S.N
Görev
Yılı
Görev
Türü
G ö r e v aldığı
Ekip / Kafile
Ekip/Kafile'deki
Görevi
Görev
Türü
S.N
1.
4.
2.
5.
Görev
Yılı
G ö r e v aldığı
Ekip / Kafile
Ekip/Kafile'deki
Görevi
6.
3.
2015 Yılı Hac Organizasyonunda Talep Ettiği Görev
(Şartları tutsa bile tek bir görev tercih edilecektir.)
S.No
Talep Edilen Görev
•
1.
2.
•
•
3.
4.
•
Hiç
hacca
S.No
gitmedim
din
görevlisi
olarak
g ö r e v l e n d i r i l m e k i s t i y o r u m . (Dini yüksek
öğrenim mezunu olup, Din İşleri Yüksek Kurulu
Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı /
Uzman Yardımcısı. Eğitim Merkezi Müdürü. İl Müftü
Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Vaiz, Şube
Müdürü,
Uzman ve Murakıp unvanlarında fiilen
çalışan ve bugüne kadar hac organizasyonunda hiç
görevlendirilmemiş olanlar)
Din
görevlisi
istiyorum.
olarak
(İmam
Hatip,
5.
görevlendirilmek
müezzin
kayım
ve
6.
erkek kuran kursu öğreticisi)
Bayan
irşat
görevlisi
Talep Edilen Görev
olarak
g ö r e v l e n d i r i l m e k i s t i y o r u m . (Dini yüksek
öğrenim mezunu olup, Din İşleri Yüksek Kurulu
Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı /
Uzman Yardımcısı, İl Müftü Yrd., Eğitim Görevlisi,
Şube Müdürü, Vaiz ve Uzman olarak fiilen
çalışanlarda)
7.
•
•
•
Tercüman olarak görevlendirilmek
istiyorum.
Aşçı / Aşçı Yardımcısı olarak
görevlendirilmek istiyorum. (Kurum
içinden)
Aşçı / Aşçı Yardımcısı ve Mutfak
Personeli olarak görevlendirilmek
İ s t i y o r u m . ( K u r u m dışında çalışanlar)
Bayan irşat görevlisi olarak
görevlendirilmek istiyorum. (K.K.Ö.)
N O T : 7'nci madde de belirtilen unvanlar için müracaat edenlerden;
1. Nüfus cüzdan sureti,
2. Resim (2 adet),
3. Bölümüyle ilgili diploma ve sertifika belgesi fotokopisi,
4. Kurumlarında halen çalışanların muvafakat belgesi.
2 0 1 5 yılı hac görevli kriterleri ile ilgili talimatta yer alan hususları okudum ve formu doldurdum.
Talep ettiğim görev için yapılacak olan sınava katılmak istiyorum.
Gereğini arz ederim.
/
/2015
(İmza)
EK-3
DİN GÖREVLİLERİ VE BAYAN İRŞAT GÖREVLİLERİ İÇİN
HAC VE UMRE SÖZLÜ SINAVLARINDA PUANLAMA KRİTERLERİ
Sınav Konuları
Sıra No
Puan Değeri
1
Kur'an-ı Kerim {Yüzüne Okuma-Tecvit Bilgisi, Meharic-i Huruf,
Meal)
20
2
Ezber Bilgisi
15
3
Pratik Arapça Bilgisi
10
4
Hac ve Umre Menasiki İle İlgili Bilgiler
20
5
Mesleki Alan Bilgisi (İtikat, İbadet, Siyer, Ahlak)
10
6
Fiziksel Açıdan ve Sağlık Yönünden Görevini Yerine Getirmeye
Uygunluğu, Mesleki Temsil ve Kendini İfade Edebilme Kabiliyeti,
Hac ve Umre Mevzuatı
25
T O P L A M
100
HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EK-4
(Din Görevlileri Ve Bayan İrşat Görevlileri)
HAC VE UMRE SÖZLÜ SINAVLARI
KAYNAKLAR
Sıra No
1
YAZAR ADI (YAYINEVİ)
KİTAP ADI
Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri
Komisyon (DİB Yayınları)
2
İslam İlmihali (Tek ciltlik)
Lütfi Şentürk-Seyfettin Yazıcı (DİB Yayınları)
3
İlmihal (l-ll)
Komisyon (TDV Yayınları)
4
Hac İlmihali
Doç. Dr. İsmail Karagöz
Mehmet Keskin
Doç. Dr. Halil Altuntaş (DİB Yayınları)
5
Haccı Anlamak
Dr. Ekrem KELEŞ
Prof. Dr. Bünyamin ERUL (DİB Yayınları)
6
İnsani İlişkiler ve Haremeyn'de
İkamet Adabı
Dr. Ekrem KELEŞ
(DİB Yayınları)
7
Hac Sıkça Sorulanlar
Komisyon (DİB Yayınları)
8
Hz. Peygamber'in İzinde
Prof. Dr. Ahmet ÖNKAL
Prof. Dr. Adem APAK
Prof. Dr. Bünyamin ERUL (DİB Yayınları)
9
Hicaz Albümü (Fotoğraflarla Kutsal
Topraklar)
Necati ÖZTÜRK
Prof. Dr. Ahmet ÖZEL (DİB Yayınları)
10
Hac Görevlileri İçin Pratik Arapça
(Konuşma Kılavuzu)
Komisyon (DİB Yayınları)
11
Tecvidli Kur'an Okuma Rehberi
Davut KAYA (DİB Yayınları)
12
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac
Yönergesi
http://www2.diyanet.gov.tr/HukukMusavirligi/
Mevzuat/Yonergeler/hac_yonergesi.pdf
13
Diyanet İşleri Başkanlığı Umre
Yönergesi
http://www2.diyanet.gov.tr/HukukMusavirligi/
Mevzuat/Yonergeler/umre_yonergesi.pdf
14
Hac ve Umre Rehberi
http://hacveumre.diyanet.gov.tr/
HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EK-5
(Ekip Personeli, İdari Personel, Muhasebe ve Bilgisayar Personeli ile Mubayaacı,
Yemekhane Kontrol Memuru, Yemek Servis Personeli, Depo Memuru, Teknisyen)
HAC VE UMRE SÖZLÜ SINAVLARI
KAYNAKLAR
Sıra No
YAZAR ADI (YAYINEVİ)
KİTAP ADI
1
İslam İlmihali (Tek ciltlik)
Lütfi Şentürk-Seyfettin Yazıcı (DİB Yayınları)
2
Haccı Anlamak
Dr. Ekrem KELEŞ
Prof. Dr. Bünyamin ERUL (DİB Yayınları)
3
Hac ve Umre Seyahatleri İle İlgili
İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca
Yürütülmesine Dair Bakanlar
Kurulu Kararı
http://www.diyanet.gov.tr/UserFiles/foyvolant/
3_bakanlar_kurulu_kararlari/001.pdf
4
Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili
İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca
Yürütülmesine Dair Yönetmelik
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx7Mevzu
atKod=7.5.17140&Mevzuatlliski=0&sourceXmlSe
arch=Hac%20ve%20Umre
5
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac
Yönergesi
http://www2.diyanet.gov.tr/HukukMusavirligi/
Mevzuat/Yonergeler/hac_yonergesi.pdf
HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Download

ek formlar için lütfen tıklayınız