TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI (TÜSEB)
Merkezi İstanbul’da, kamu tüzel kişiliğine, bilimsel ve idarî özerkliğe sahip, özel bütçeli, Kanunda
düzenlenmeyen hususlarda özel hukuk hükümlerine tabi, Sağlık Bakanlığı ilgili kuruluşu olarak
kurulmuştur.
TÜSEB’in kurulma gerekçesi;







Dünyada sağlık endüstrileri alanında meydana gelen bilimsel gelişmelere ve yenilikçi çalışmalara
uyum sağlanması
Ülkemizin sağlık hizmeti sunumunda yakaladığı başarıyı, bilimsel ve Ar-Ge alanında sürdürmesi
Kanser ve diğer kronik hastalıkların artan maliyetlerinin kontrolü ve yönetimi
Halk sağlığı laboratuvarlarının bilimsel ve Ar-Ge alt yapısının güçlü bir şekilde oluşturulması
Katma değeri yüksek ürün ve hizmetlere olan ihtiyacı ve sağlık sektörünün bu konuda sunduğu
önemli fırsatlar
Ülkemizin sağlık alanında bölgesel teknoloji merkezi rolünün güçlendirilmesi
Sağlık hizmetine erişimde sağlanan başarıdan sonra, hizmet standart ve kalitesindeki süreklilik için
kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları katılımlı akreditasyon faaliyetlerinin yürütülmesi
TÜSEB’in Özellikleri:











Sadece sağlık alanında Ar-Ge yapacak, aynı zamanda kişi ve kurumları da fonlayabilecek.
Sağlık kurumlarındaki satın alma gücü ile Ar-Ge projeleri sonucunda üretilen ürünlerin
desteklenme imkânı olacak.
Sağlık endüstrisi ile entegrasyon içerisinde çalışma modelleri içerecek.
Başkanlık enstitülerden oluşması nedeniyle bilimsel yapısı güçlü olacak.
Sağlık alanında 1 milyon Türk Lirası üzerinde kamu kaynağı ile yapılacak Ar-Ge’lerde
koordinasyon sağlayacak ve AR-GE projelerine onay verebilecek.
Projeler sonucuna elde edilen ürün ve çıktıları gerektiğinde üretmek için şirket kurabilecek ve bu
amaçla şirketlere ortak olabilecek.
400 kişilik alanında uzman kadro ile proje bazlı çalışma avantajı sağlayacak.
Ar-Ge ve bilimsel alt yapısı güçlü, referans merkezi laboratuvarları bünyesinde barındıracak.
Sadece Kanser Enstitüsüne yönelik Ar-Ge amaçlı faz 2-3 deneyleri yapmak amacına yönelik
afiliasyon ile işletilen 200 yataklı Klinik Araştırmalar Hastanesi olacak. Bunun dışında hastane
işletmeciliği yapılmayacak.
Yerli ve yabancı akademik personel ile performansa dayalı, proje bazlı, esnek çalışma anlayışı
olacak.
Vergi ve diğer mali yükümlülükler açısından TÜBİTAK’a sağlanan istisna ve muafiyetler
TÜSEB’e de sağlanacak.
TÜSEB bünyesinde kurulacak enstitüler:






Türkiye Kanser Enstitüsü (6 ay içinde faaliyete geçecek)
Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (6 içinde faaliyete geçecek)
Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü
Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü
Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü
Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Enstitüsü
İhtiyaç halinde Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yeni enstitüler kurulabilecek.
TÜSEB’İN İDARİ YAPISI:
Yönetim Kurulu:
TÜSEB, günlük icraata müdahale etmeyen, etkili bir yönetim kuruluna sahip olacak. Buna göre Yönetim
Kurulu; Sağlık Bakanının başkanlığında; Müsteşar, TÜSEB Başkanı, Bakan tarafından seçilecek iki üye,
iki enstitü başkanı ve Yükseköğretim Kurulu’ndan iki üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşacak. Bakan
tarafından seçilecek 2 üye, sağlık bilimleri alanında ulusal veya uluslararası düzeyde isim yapmış bilim
insanları ya da Başkanlığa önemli miktarda fon sağlayacak iş adamları, bağışçılar arasından
belirlenebilecek.
Yüksek Danışma Kurulu:
TÜSEB’in politika ve stratejisi ile önceliklerinin belirlemesine katkı sağlayacak Yüksek Danışma Kurulu
olacak. Buna göre 32 üyeli ilgili bakanlıklar yanında, YÖK, meslek kuruluşları, bilim insanları ve ihracat
yapan şirketlerin birliklerinin katılımı ile paylaşımcı ve sonuç odaklı nitelikli bir danışma kurulu
oluşturulacak.
Başkanlık:
TÜSEB Başkanlığı; Başkan ve iki Başkan Yardımcısı, Genel Sekreterlik ve enstitülere odaklanmış
yönetsel yapılardan oluşacak.
Personel İstihdam Şekilleri

İş Kanunu hükümlerine tabi 400 kişilik çekirdek kadro oluşturulacak.

Üniversitelerden ve diğer kamu kurumlarından görevlendirme yolu ile deneyimli akademik
personel alınabilecek.

Proje bazlı gelir elde etme, üretilen patent ve lisans gibi ürünlerin değerinden pay alma, bunların
üretimi sonucunda elde edilen değere ortak olma imkânı sağlanacak.

Yabancı bilim insanlarının 1 yıla kadar çalışma izni almadan başkanlıkta çalıştırma imkânı
verilecek.

Doktora ve diğer akademik çalışmaların TÜSEB’de yapılma imkânı ve bunun akademik
çalışmadan sayılmasına imkân tanınacak.
Download

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI