19. Esri Kullanıcıları Konferansı
22-23 Ekim 2014 | ODTÜ, Ankara
Sakarya Üniversitesi
Kampüs Bilgi Sistemi
(SAUBİS 2014)
Cem Oğuz BÜKE
Esri UC 2014 | Demo Theater |
SAUBİS NEDİR?
Sakarya Üniversitesi’nin Esentepe yerleşkesi arazisi üzerindeki tüm
fakülte, bina ve idari birimler, sınıf ve anfiler, yeşillik alanlar, park ve sportif
alanlar (alansal veriler), yollar, otoparklar, fakülte içi birimler, ve rota
analizleri (çizgisel veriler), durak, fakülte girişleri (çizgisel veriler) gibi
konumsal veriler ile bunların öznitelik bilgilerinin arazi çalışmaları ile
toplanması, veri tabanının derlenmesi ile oluşturulan metaverilerin web
ortamına entegre edilerek; akademisyen, öğrenci ve diğer kullanıcıların
erişimine olanak sağlayan çevrimiçi, dinamik bir kampus bilgi sistemidir.
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Lokasyon
Çalışma sahasının sınırları Marmara Bölgesi’nde
bulunan Sakarya İli’nin Serdivan İlçesi’nde Sakarya
Üniversitesi’nin Esentepe Kampüsü’nü içine alarak
kuzeyde; 40o 44’ 57,768, güneyde 40o 44’ 4,813 doğuda
30020’ 30,184 ve batıda 30018’ 52,842 içerisinde kalan
bölgede 1,749 km2’lik bir alanı kapsamaktadır. Kampüs
sınırları; güneyde D-100 karayolu üzerinde uzanırken,
güneydoğu istikametinde kampüs yurtlarıyla doğuda
Esentepe evleri, kuzey cephesi kampüs stadından
başlayan hat boyunca kampüs mescidi, çarşı ve 1. ring
yolu boyunca uzanarak kuzeybatı istikametinde Aristo
evlerini içerisine dahil eder. Batıda ise Kampüs batı
girişiyle birlikte kampüs lojmanlarından güneyde D-100
karayoluna bağlanmaktadır
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Veri Yapısı
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Altlıklar
•
•
•
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve
Şehircilik
Dairesi
Başkanlığı’ndan
alınan 1/50.000 ölçekli imar planı
scanner ile taranmış ve veritabanı
aktarılmıştır.
Sakarya Üniversitesi Yapı İşleri Teknik
Daire Başkanlığı’ndan alınan bina
planları .dwg olarak alınmış ve .jpeg
formatına çevrilmiştir.
Harita Genel komutanlığından alınan
1/25.000 ölçekli Adapazarı Topografya
haritası scanner ile taranarak .jpeg
formatına çevrilmiştir.
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Arazi Çalışmaları
•
•
1/50.000’lik İmar planları ve 1/100’lük
bina planlarının çıktısı alınarak yerleşke
içerisindeki tüm fakülte ve enstitülere
ait veriler arazi çalışmalarıyla elde
edilmiştir.
Elde edilen tüm özniteliksel veriler ise
hiyerarşik olarak excel tablosuna
aktarılmıştır.
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
E_FEF_B_Z_101
ESKİ FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
B BLOK
ZEMİN KAT
101. NOLU SINIF
Esri UC 2014 | Demo Theater | Type Presentation Title Here
Ofis Çalışmaları
•.jpeg formatındaki altlıklar ArcGİS
aracılığıyla
koordinatlandırılarak
raster catalog oluşturulmuş veri
tabanına aktarılmıştır.
• Raster haline gelmiş altlıklar
üzerinde vektörel veriler çizilerek
coğrafi veritabanına eklenmiştir.
• Arazi çalışmaları ile elde edilen
veriler .xls ortamında derlenerek
veritabanına
join
işlemi
ile
eklenmiştir.
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
101
107
102
108
103
104
105
109
106
Web Entegrasyonu
Kampüs
Bilgi Sistemleri’nin amacı üniversite
yerleşkeleri içerisindeki tüm grafik ve metinsel verilerin
derlenip yayınlanması; akademisyen, öğrenci ve diğer
kişilerin erişimine olanak sağlanmasıdır. Bu kapsamda
SAUBİS’in veri tabanını, Windows Server 2008 R2
işletim sistemi platformunda Arcgis Server 10.1
aracılığıyla ve Arcgis Flex Viewer 3.6 programıyla da
tasarımı yapılarak genel kullanıma erişimi sağlanmıştır.
Url: http://geobs.sakarya.edu.tr/flexviewers/saubis
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Analiz ve Bulgular
• Sakarya Üniversitesinde 2013-2014 yılında
eğitim ve öğretim gören toplam kişi sayısı
29066 kişidir. Kampüste 1. öğretim 16126 kişi,
2. öğretim 10381 kişi ve uzaktan eğitim gören
öğrenci sayısı 2559 kişidir
• Sayısallaştırmayla elde edilen verilerde tüm
katların alanları 77920 m2 olarak ölçülmüştür.
Kampüsün zemin katı 22755 m2, birinci katı
22835 m2, ikinci katı 21849 m2, üçüncü katı ise
10480 m2 olarak hesaplanmıştır.
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Analiz ve Bulgular
• Sakarya Üniversitesi 2013-2014 yılı kampüs,
fakülte ve meslek yüksek okullarında eğitim gören
öğrenci sayısı 76043’dır.
• Toplam öğrenci sayısının 10395 kişi ile en fazla
olduğu fakülte grubu İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, İletişim ve İşletme fakülteleridir.
• Nüfus yoğunluğunun 0,70 m2 ile en fazla olduğu
fakülte grubu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
İletişim ve İşletme Fakülteleridir.
• Aritmetik öğrenci yoğunluğunun en az olduğu
birim, kişi başına düşen alan 19 m2 ile Hukuk
Fakültesi’dir.
• Üniversite genelinde öğrencilere düşen kişi başı
derslik alanı 2,7 m2 olarak hesaplanmıştır.
• Üniversite de öğretim ile sorumlu akademik
personel başına düşen öğrenci sayısı 52 kişidir.
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Sonuç
•
SAUBİS, potansiyel kullanıcıların soracağı tüm soruları yanıtlayabilecek, ihtiyaç
duyulacak mekânsal ve istatistiksel analizleri yapabilecek, çoklu kullanıcıya açık,
güncel ve detaylı bilgileri sunabilecek, hızlı olacak, çıktı verebilecek, üst düzey
bilgisayar kullanıcısı olmayan kimselerin de sistemi kullanmasına izin verecek
şekilde, güncelleştirmeye açık bir bilgi sistemidir. Bu özellikler aynı zamanda bir
CBS’nin genel özellikleridir. Kampüs Bilgi Sisteminin üniversite dışında geniş bir
kullanıcı kitlesine hitap etmesine yönelik olan olanakların arasında, internet önemli
bir araç olarak düşünülmüştür.
EsriEsri
UC Kullanıcılar
2014 | Demo Konferansı,2014
Theater |
19.
Download

Sakarya Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemi (SAUBİS 2014)