KİŞİSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ VE
BİRİMLER/İŞYERLERİ ARASI SAĞLIK
BİLGİLERİNİN İLETİMİ YÖNTEM ÖNERİSİ
Dr. Suat Sarp
YAZARLAR:
Sarp Suat, CarrefourSa-BankPozitif, İş Hekimi
Atlı A. Kadir, Atölye OSGB, Halk Sağlığı (İş Sağlığı) Bilim Uzmanı, Ankara
Sezen Adem, İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul
Sarp Sedat, Amerikan Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı-İş Hekimi, İstanbul
Vural Yalçın, Ece İş Çözümleri Danışmanlık, İnsan Kaynakları Uzmanı, İstanbul
Koçyiğit Dündar, Ece İş Çözümleri Danışmanlık, İş Güvenliği Uzmanı (C)
AMAÇ:
Kişisel sağlık bilgilerinin gizliliğinin önemine iş sağlığı
profesyonelleri ve kurumların dikkatini çekmek,
birimler/işyerleri arası bilgi transferinde gizliliği sağlayacak
yöntemlerin tartışılmasını sağlamak.
YÖNTEM:
Toplam 130 kişiye, internet üzerinden on-line olarak
uygulanan 14 soruluk anket çalışmasında sorulanlar:
kişisel sağlık bilgilerini hangi yöntemle topladıkları,
güvenilirliğinin sağlanıp sağlanamadığı,
bilgi transferi ve hastanelerin konuya göster(me)dikleri
hassasiyet.
130 YANIT
BULGULAR:
SONUÇ:
Kişisel sağlık bilgilerinin muhafazası ve iletimine
iş sağlıkçıları, işyerleri ve sağlık kurumları özen göstermeli,
kendilerine en uygun yöntemi uygulamalı ve geliştirmelidirler.
Bu uygulamalar iş sağlığı kültürünün de daha hızlı
gelişmesine, öğrenilmesine katkı sağlayacaktır.
TARTIŞMA:
TARTIŞMA:
Download

PowerPoint Sunusu