İlaçta Ar‐Ge
Kamu‐Üniversite‐Sanayi İşbirliğinin Önemi
Prof. Dr. Sedef Kır
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Misyonumuz
“Evrensel bilim ve teknolojiyi esas alarak, toplum
sağlığına katkıda bulunacak, ilaç araştırma ve
geliştirme süreçlerinin her aşamasında etkin
görev ve sorumluluklar üstlenebilecek nitelikte
eczacılar yetiştirmek; gerçekleştirdiği bilimsel
araştırmalarla bilime katkıda bulunmak ve ürettiği
bilgiyi toplum yararına sunmak; sağlığa yönelik
hizmetlerin yürütülmesinde görev almaktır”
İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Stratejik Amaç Üretim, test, analiz ve danışmanlık hizmetlerini yaygınlaştırmak İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Öğretim kadrosu
Bölüm adı
Öğretim üyesi sayısı Araştırma görevlisi sayısı
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
44
32
Eczacılık Teknolojisi Bölümü
16
12
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
18
15
78
59
Deneyimli öğretim üyesi ve yeterli sayıda araştırma görevlisi Faaliyetlerimiz
Bilimsel danışmanlık
Eğitim
Araştırma ve geliştirme
İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Danışmanlık faaliyetlerimiz
• İlaç ve zehir bilgi danışmanlık hizmeti
• “Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler” ve “Beşeri tıbbi ürünler” ruhsat başvuru dosyalarının değerlendirilmesi
• Kozmetik ürünlerde “Güvenlik Değerlendirme Raporu”nun hazırlanması
İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Eğitim faaliyetlerimiz
• Lisansüstü programlar ‐ Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Finansmanı » Sağlık Bakanlığı TİTCK, SGK
‐ Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma
» Sağlık Bakanlığı TİTCK, İlaç Endüstrisi
İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Eğitim faaliyetlerimiz
• Meslek içi eğitim ‐ Sağlık Bakanlığı TİTCK Sağlık Bakanlığı TİTCK Laboratuvarları
İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Araştırma‐Geliştirme Faaliyetlerimiz
Doğal tıbbi ürün ve etkin maddenin;
¾Üretimi ve geliştirilmesi
¾Etkin madde analizleri
¾Farmakope analizleri
¾Tağşiş ve katıştırma analizleri
¾Standardizasyon çalışmaları
¾Fitoeşdeğerlik çalışmaları
¾GDO tanımlama analizleri
İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Araştırma‐Geliştirme Faaliyetlerimiz
İlaç moleküllerinin sentezi, yapı analizleri
¾Moleküler modelleme ile orijinal molekül tasarımı ve sentezi
¾Jenerik ve patentli bileşikler için yeni sentez yöntemleri geliştirmesi
¾İlaç metabolitlerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Araştırma‐Geliştirme Faaliyetlerimiz
• Analitik ve biyoanalitik yöntemlerin;
¾Geliştirmesi
¾Optimizasyonu
¾Standardizasyonu
¾Validasyonu
İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Araştırma‐Geliştirme Faaliyetlerimiz
•Ham madde, etkin madde, metabolit analizleri
• Safsızlık analizleri
• Çevre, su analizleri
• İnorganik madde analizleri
• Farmakokinetik analizler
• Kemometrik analizler
İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Araştırma‐Geliştirme Faaliyetlerimiz
• Proteinlerde;
¾ Saflaştırma çalışmaları
¾ Enzimatik aktivite tayinleri ¾ Miktar tayini
¾ Saflık tayini • Metabolomik ve proteomik çalışmalar
İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Araştırma‐Geliştirme Faaliyetlerimiz
• Hücre kültürü çalışmaları;
¾ Genomik DNA/RNA/protein izolasyonu
¾ Gen ekspresyon çalışmaları
¾ Transfeksiyon çalışmaları
¾ Viabilite çalışmaları
¾ Mutant protein oluşturma
¾ Kan beyin engeli oluşturma
İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Araştırma‐Geliştirme Faaliyetlerimiz
• Farmasötik ürünlerde mikrobiyolojik analizler
¾ Sterilite testleri (EP,USP)
¾ Antibakteriyel ve antifungal aktivite çalışmaları
• Biyoinsektisitlerde aktif madde miktar tayini • Tekstil ürünlerinde antibakteriyel aktivite
İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Araştırma‐Geliştirme Faaliyetlerimiz
• Biyomakromoleküllerin sentezi
• Doku mühendisliği çalışmaları (damar, sinir,
kemik)
• Tanı
ve tedavi amaçlı nanoplatformların
geliştirilmesi
İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Araştırma‐Geliştirme Faaliyetlerimiz
• Biyomalzeme ve tıbbi cihazların;
¾Tasarlanması
¾Üretimi
¾Karakterizasyonu
• Tıbbi cihazlarda biyouyumluluk testleri
İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Araştırma‐Geliştirme Faaliyetlerimiz
Preklinik Çalışmalar • Farmakolojik aktivite tarama testleri
‐ İn vivo ve in vitro testler
‐ Deneysel hastalık modelleri (diyabet, pulmoner hipertansiyon ..)
İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Araştırma‐Geliştirme Faaliyetlerimiz
•
İlaç ve yardımcı maddelerde;
¾Akut toksisite testleri
¾Genotoksisite testleri
¾Sitotoksisite testleri ¾Lokal iritasyon ve sensitizasyon testleri
İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Araştırma‐Geliştirme Faaliyetlerimiz
• Reçetesiz ilaç ve geleneksel bitkisel ürünlerde;
‐ ağır metal, eser element, pestisit, mikotoksin
düzeylerinin tayini
• Faz IV için genetik polimorfizm çalışmaları
İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Araştırma‐Geliştirme Faaliyetlerimiz
• İlaç etkin maddeleri ve biyoteknolojik
ürünlerin
çalışmaları
formülasyon
geliştirme
• Mikro ve nanopartiküler ilaç taşıyıcı
sistemlerin tasarımı
İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Araştırma‐Geliştirme Faaliyetlerimiz
• Farmasötik dozaj şekillerine ilişkin kalite kontrol çalışmaları
¾Çözünme testleri ¾Partikül büyüklüğü tayinleri
¾Stabilite çalışmaları • Permeabilite çalışmaları
• Hücre kültürü çalışmaları
İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Araştırma‐Geliştirme Faaliyetlerimiz
Kozmetik ürünlerde;
¾Fiziksel testler
¾Kimyasal Testler
¾Etkinlik testleri (İn Vivo Testler)
¾Subjektif testler (İn Vivo Testler) ¾Toksisite testleri
¾Mikrobiyolojik testler
¾Stabilite çalışmaları
İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Araştırma‐Geliştirme Faaliyetlerimiz
• Radyofarmasötik ürünlerde;
¾Formülasyon geliştirme
¾Kalite kontrolleri
• İlaç ve ilaç taşıyıcı sistemlerde radyoaktif işaretleme
İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Fakültemiz Ar‐Ge faaliyetlerini yürütebilecek geniş bir Alet Parkına sahiptir.
Alet Parkı; ‐Avrupa Birliği
‐Kalkınma Bakanlığı
‐TÜBİTAK
‐Santez
‐H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi
‐Ankara Kalkınma Ajansı
‐İlaç Endüstrisi projeleri ile güçlendirilmektedir.
İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Daha ileriye……
En iyiye……
İEİS, 24 Ekim 2014, İstanbul
Sunumu Hazırlayanlar
Prof. Dr. Bülent Gümüşel
Prof. Dr. R. Neslihan Gürsoy
Prof. Dr. Sedef Kır
Prof. Dr. Sema Çalış
Prof. Dr. İnci Erdemli
Prof. Dr. Erhan Palaska
Prof. Dr. Belma Gümüşel
Teşekkürler
Download

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi