ELEKTROMANYETİK DALGALARDAN KAYNAKLANAN NON-İYONİZE
RADYASYONU ENGELLEME ÖZELLİĞİNE SAHİP KUMAŞ ÜRETİMİ
Ö. YILDIZHAN, G. ALP, T. SİNAN, E. ERGÜN
Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Kayseri
ÖZET
PROJENİN AMACI
Gelişen teknoloji insanların yaşam kalitesini artırmakta ve günlük hayatı kolaylaştırmaktadır. Ancak birçok
Projenin geliştirilmesi aşamasında nano teknolojik yöntemler kullanılarak üretilen metal iplikler tercih edilmiş ve
elektrikli ve kablosuz ürünler yaydıkları elektromanyetik dalgalarla insan ve çevre sağlığını tehdit etmektedir.
bu ipliklerin özel bir örgü sistemi ve geometri ile bir araya getirilmesi ile elektromanyetik dalgaların oluşturduğu
Radyo, televizyon, kablosuz telefonlar, radar, yüksek gerilim hatları ve trafo istasyonları, elektrikli ev aletleri ve
non-iyonize radyasyonun belirli bir oranda engellenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda üretilecek kumaşın
çeşitli hastane ekipmanları elektromanyetik dalgalar yaymaktadır. Artık hayat standartlarımızda yer alan bu
doğaya ve insan sağlığına zararı olmayan bir ürün olması hedeflenmiştir.
ürünlerin yaydıkları elektromanyetik dalgalar, insan ve çevre sağlığı açısından kirlilik olarak nitelendirilmektedir.
Elektromanyetik dalgalar, insanlar ve diğer canlılar üzerinde genetik bozukluklar, dolaşım bozuklukları, baş ağrısı
ve yorgunluk, stres, konsantrasyon ve tepki bozuklukları, hafıza bozuklukları gibi etkilere neden olurlar. Proje
kapsamında geliştirilen yatak kumaşı ile non-iyonize radyasyon %98,5’e varan oranlarda engellenmiştir.
GİRİŞ
İnsan ömrünün 1/3’ü uyuyarak geçer. Gün boyunca elektromanyetik dalgalarla az ya da çok radyasyona maruz
kalan insan vücudu, uyanıkken kendini savunabilir ancak uyku sırasında tamamen savunmasız hale gelir.
Günlük hayatımızı kolaylaştıran elektronik cihazlar ve ekipmanlarının kullanımındaki artış, iletişim alt yapısının
kablosuz cihazlara yönelmesi, modern hayatı kolaylaştırırken, sağlık açısından ise tehdit oluşturmaya
başlamıştır. Radyo, televizyon, telefon, telsiz, radar, trafo istasyonları, elektrikli ev aletleri, tıbbi tanı ve tedavide
kullanılan cihazlar ve yüksek gerilim hatları her an elektromanyetik dalgalar yaymaktadır. [1] Bu cihazlardan
yayılan dalgalar non-iyonize radyasyon olarak tanımlanmaktadır. Düşük frekanslardaki bu non-iyonize radyasyon
günlük hayatımızda yoğun olarak maruz kaldığımız ve farkında olmadığımız bir ışınım türüdür. Havada
kontrolsüz olarak yayılan non-iyonize radyasyon yoğunluğu “elektromanyetik kirlilik” oluşturmakta ve bütün canlı
organizmaların sağlığını tehdit etmektedir. [2]
SONUÇLAR

Proje TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programından yararlanılarak geliştirilmiştir.

Ulusal ve uluslararası alınan patentler ile ürün koruma altına alınmıştır.

Bağımsız laboratuvarlarda 500kHz ve 6 GHz frekans aralığında yapılan test sonuçlarına göre ürün,
elektromanyetik dalgaları %98,5 oranında engellemektedir.
ELEKTROMANYETİK KİRLİLİĞİN ZARARLARI

Bağımsız laboratuvarlarda yapılan testlere göre elde edilen ürün bakterilere karşı % 99,95 oranında
koruma sağlar.
 Hücrelerin genetik yapısında bozulma,

 Göz, sinir sistemi, dolaşım sistemi bozuklukları,
Elde edilen ürün, ağ oluşturan yapısı ile anti statik özelliğine sahiptir ve vücutta biriken statik elektriği
azaltır.
 Baş ağrısı,

 Yorgunluk,
Ürünün insan sağlığına herhangi bir yan etkisi yoktur. Nihai ürün için yaptırılan biyo uyumluluk (iritasyon,
sitotoksisite, sensitizasyon) testleri de ürünün bu özelliğini destekler.
 Dikkat azalması,
 Tepki verme bozuklukları,
 Hafıza bozuklukları,
 Konsantrasyon bozuklukları,
 Uyku bozuklukları… [3]
YAKLAŞIM
Proje kapsamında yapılan incelemeler sonunda yaklaşık yirmiye
yakın patent incelenmiş ve patentlerin genellikle kaplama tekniği
üzerine yoğunlaştığı görülmüştür. İplik ve örgü yapısı üzerine
*** Ürünler MF ile SHF (500 kHz – 6 GHz) arasındaki frekanslarda test edilmiştir.
yapılan çalışmalar da genellikle konfeksiyon sektörüne yönelik
ürünlerdir.
Proje
kapsamında
yapılacak
elektromanyetik dalgaları engellemek için
çalışmalar
ile
farklı yöntemler
denenerek kumaş yapısında iletken özelliğe sahip metal iplikler
kullanılmıştır. Bu ipliklerin kullanıldığı özel bir örgü sistemi ve
kumaş geometrisi geliştirilmiştir. Bu aşamada 130 farklı numune
kumaş üretilmiş ve test edilmiştir. Non-iyonize radyasyonu
engelleme özelliğine sahip bu kumaşların doğaya ve insan
sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.
PROJE SÜRESİ VE BÜTÇE
Proje yaklaşık 24 ayda tamamlanmış olup proje bütçesi 400.000 TL’dir.
Kumaşın üst dokusu
anti bakteriyel
özelliği sayesinde
bakterilere ve
bunlardan
kaynaklanan kötü
kokulara karşı
koruma sağlar.
KAYNAKLAR
[1] Yağmur, F., Bozbıyık, A., Hancı, İ.H., Elektromanyetik Dalgaların İnsan Biyokimyası Üzerine Etkileri, TTB
Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, 2003, Cilt: 12, Sayı:8, Syf. 296-297.
Kumaşın alt
katmanı non-iyonize
radyasyonu
engelleyen
teknolojiye sahiptir,
bu sayede
elektromanyetik
etkilere karşı
koruma sağlar.
[2] http://www.emrkoruma.net/alt-alan-3/
[3] Türkkan, A., Elektromanyetik Alanın İnsan Sağlığına Etkileri, Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı
Anabilim Dalı
Download

elektromanyetik dalgalardan kaynaklanan non