Embriyo Seçimi İçin Yeni
Teknolojiler
Ersan Dönmez
Memorial Ataşehir Hastanesi
Üreme Sağlığı Bölümü
Embriyo Değerlendirmesinde
Temel Amaçlar
• İyi kalitede embriyoların transfer için seçilmesi
– Gebelik oranlarının yükseltilmesi
– Gebelik kayıplarının önlenmesi
– Çoğul gebeliklerin önlenmesi
• Dondurulacak embriyoların seçilmesi
• Fertilizasyon sonrası embriyoların takip edilmesi
(multinükleasyon vs embriyo transferinin önlenmesi)
IVF’ de Morfolojik
Embriyo Değerlendirmesi
• Pronukleus morfolojisi
• Hücre sayısı
• Hücrelerin eşit büyüklükte olması (even -
uneven)
• Fragmantasyon miktarı
• Blastosist morfolofisi (ICM, trofektoderm)
Pronuklear polarizasyon
İyi kalitedeki embryo
pronukleusunda olması
gereken özellikler:
β
i.
Nukleolar prekursor cisimcik
İri ve 3-5 adet
i.
NPC her iki PN da polarize,
ii. Pronukleus aksisinden en uzakta
olan PB nin 50o az olmasi.
Enjeksiyon sonrasi 16. – 18. saat
Embryo Morfolojisi & Fragmantasyon
GrI
GrII
GrIII
• Blastomerler (even) eşit büyüklükte
• Fragmantasyon yok
GrIV
Blastokist Değerlendirme Kriterleri
Veeck L. L. 2000
• Hücrelerin Açılması ve
Hatching Durumu
• ICM (İç Hücre Kitlesi)
Değerlendirmesi
• Trofoektoderm
Değerlendirmesi
IVF’ de Morfolojik
Embriyo Değerlendirmesi
• Erken klivaj
• Çok çekirdeklilik (multinucleation)
Erken Klivaj
• Inseminasyondan sonra, 25-27. saatlerde 2 hücreli
•
embriyo
Yüksek implantasyon ve blastosiste gidiş oranı
Erken Klivaj
Erken Klivaj
Erken Klivaj
Multinukleasyon
Multinukleasyon
Multinukleasyon
Multinukleasyon
Erken Kompaksiyon
Erken Kompaksiyon
Erken Kompaksiyon
Erken Kompaksiyon
Graduated Embryo Scoring (GES)
Graduated Embryo Score (GES)
Embryo
bolunmesinde
onemli donemler
Degerlen
-dirme
Inseminasyon
sonrasi
1
16-18
Pronukleus
polarizasyonu
20
2
44-46
Bolunme duzenli
ve simetrik
30
Fragmentasyon:
Yok
<20%
>20%
3
64-67
Hucre Sayisi &
Kalite:
7GrI, 8GrII, ,
9GrI,7GrII, 9GrII,
10-11, GrI-GrII
Total
Puan
30
25
0
20
10
100
Fisch et al., Fertility and Sterility, 2001 & 2003
Graduated Embryo Score (GES)
Hasta Sayisi
Ortalama yas (SD)
1635
34 ± 4.3
Toplam 2 PN
18675
Blastosist safhasina kulture
edilen embryo sayisi
14745
GES and Blastosist Gelisimi
80
Yuzde (%) Blastosist
70
*
60
50
A
40
**
30
20
10
B
+
0-65
30-65
++
0
70-100
90-100
70-85
0-25
Genel
GES kullanilarak yapilan ET sonrasi klinik
gebelik oranlari
80
70
Yuzde (%)
60
50
*
A
**
40
B
30
20
10
0
70-100 90-100 70-85
0-65
GES
30-65
0-25
Genel
GES ve Implantasyon Oranları
GES
Implantasyon Oranı
70-100
1020/2610 (39%)
0-65
660/2760 (24%)
Total
1680/5370 (31%)
GES + Soluble HLA-G
HLA-G: Non-classical major histocompatibility complex
(MHC) antigen.
Cytotrophoblast hücreleri tarafından üretilir.
Fetusu maternel immun sistem etkilerinden korur.
Soluble HLA-G: S HLA-G
• Preimplantasyon dönemde, embryo tarafından da
salgılandığı, embryo bölünmesini hızlandırdığı, ve
implantasyon potansiyelini arttırdığı gösterilmiştir.
• sHLA-G,embryonun implantasyonunda endometrium ile
iletisimi sağlar.
• Özellikle CD8 T hücrelerinin zararlı etkisini ortadan
kaldırarak apaptosisi önler.
Jurisicova et al.
GES + Soluble HLA-G
GES + Soluble HLA-G
GES + s HLA-G
• Implantasyon ve gebelik oranlarını arttırmakta ve
transfer için en uygun tek embryonun seçimine yardımcı
olmaktadır.
• Çalışma süresi uzun
• Maliyet yüksek
METABOLOMİKSLER
METABOLOMİK NEDİR?
• Metabolom; küçük moleküller, ATP, yağ
asidi, glikoz, kolesterol, hormonlar ve
diğer sinyal molekülleri ve sekonder
metabolitlerin tam dökümünden oluşan
biyolojik örneklerdir.
34
METABOLOMİKLER
– Metabolomik;
Genomik ve
Proteomik
alanlarından gelişen
bir daldır.
– Genomik; DNA
zincirindeki
bilgilerin analizi,
– Proteomik;
proteinlerin analizi
35
METABOLİTLERİN
TANIMLANMASI?
• 1- Ayırma metodları
– Gaz kromotografisi (GC)
– Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi (HPLC)
– Kapiller Elektroforezi (CE)
• 2- Tarama yöntemleri
–
–
–
–
Kütle spektrometre (MS)
Nükleer manyetik rezonans spektroskopisi (NMR)
Fourier Transform infrared spektroskopisi (FTIR)
RAMAN ve near infrared spektroskopisi (NIR)
36
İnsan metabolom projesi
(HMP,2005)
• Metabolomik
çalışmalar
için
çeşitli
işbirlikleri oluşturulmuştur. İlk olarak
başlayan ve tamamlanan proje İnsan
Metabolom Projesi (Human Metabolome
Project)’dir.
• (http://www.metabolomicssociety.org )
37
Metabolitlere göre embriyo seçimi
• Embriyolardaki metabolomik profilin non-invazif bir
yöntemle incelenmesi tek embriyo transferi ile elde
edilebilecek implantasyonun başarı oranı hakkında veri
sağlaması amaçlanmıştır.
• IVF’deki non-invazif metabolomik profili embriyo
gelişmesinde ve seçim prosedüründe de etkilidir ve
böylece gebelik oranlarına ödün vermeden embriyo
transfer sayısı düşürülebilir.
38
Embriyo kültür ortamından
Metabolomik örnek alımı
39
A) C=C, SH NH bağları sarı
sütunlarda sırası ile incelenmiş.
Biyoinformatik analiz yapılmış.
B)Biyoinformatik analize göre
implantasyon indeksi oluşturulmuş.
20 kültür ortamı örneği kullanılmış.
Mavi: non-viable embriyo
Kırmızı: viable embriyo
(Bu gruplardaki örneklerin hassaslığı ve
özgüllüğü sırasıyla %100 ve %90 duyarlıdır.)
40
• Tek embryo transferi
• 3.gün: 304 olgu
• 2.gün: 181 olgu
• Viability Index: 0.3 (<0.3 ; ≥0.3)
• Morfolojiden bağımsız tüm embryolar
incelenmis
Toplam implantasyon oranları(2-3.gün)
3.Gün ET
2.Gün ET
• 3. gün tek ET
• 309 olgu (2 veya daha fazla en iyi kalitede
embryoya sahip)
• Kontrol: 163 olgu, Çalışma:146 olgu
• Gebelik oranları
Kontrol grubu: %41.7
Çalışma grubu: %41.8
Download

4- ERSAN DÖNMEZ – Embriyo Seçimi İçin Yeni Teknolojiler