ARDEB 1003 ÇAĞRILARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
BAU TIP FAKÜLTESİ
-1-
Ajanda
✚ Akademi için Fırsatlar
✚ Ar-Ge Projeleri için Fon Kaynakları
✚ İşbirliği Projeleri için Fon Kaynakları
✚ 1003 Çağrısı Detaylı Bilgi
✚ SB101
✚ SB102
✚ SB204
✚ Soru / Cevap
-2-
Akademi için Fırsatlar
BİREYSEL AR-GE
PROJELERİNİZ
İÇİN FON
KAYNAKLARI
ORTAKLI AR-GE
PROJELERİNİZ
İÇİN FON
KAYNAKLARI
ÖZEL / KAMU
KURULUŞLARINA
DANIŞMANLIK
-3-
Bireysel Ar-Ge Projeleri
✚ 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Projelerini Destekleme Programı
✚ 1002 - Hızlı Destek Programı
✚ 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme
Programı
-4-
ARDEB 1001-1002-3001
1001-Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma
Projeleri
1002- Hızlı Destek
Programı
3001- Başlangıç ArGe Projeleri
-
Değerlendirme
Kriterleri
-
Özgün değer
- Yöntem
Proje yönetimi, ekip ve araştırma olanakları
- Yaygın etki
60.000 TL
Proje Bütçesi
360.000 TL
(120.000 TL/yıl)
30.000 TL
(Burs: 1800 TL, Seyahat
giderler:10.000 TL, Yayılım
giderleri: 5.000 TL)
Proje Süresi
36 Ay
12 Ay
24 Ay
Mart / Eylül
Sürekli
Sürekli
Proje Dönemleri
-5-
Ortaklı Ar-Ge Projeleri
✚ 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek
Programı
✚ 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı
✚ 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme
Projelerini Destekleme Programı
✚ San-Tez - Sanayi Tezleri Programı
-6-
ARDEB 1505-1007; SanTez
1505-Üniversite-Sanayi
İşbirliği
1007- Öncelikli Alanlar
Ar-Ge Projeleri
San-Tez- Sanayi
Tezleri Programı
-Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi
ve yenilikçi yönü
-Kuruluşun alt yapısının
uygunluğu
-Ekonomik yarar ve ulusal
kazanım
-1007 Programı çağrı
takvimine uygunluk
-Yönetici ya da yürütücü
kuruluşların 1007 esaslarına
uygunluğu
-Yeterli bilgiiçeriği
-Ticarileştirilebilirlik
-Üniversite Sanayi
işbirliği
Proje Bütçesi
1.000.000 TL
Çağrı Bazlı
Limit Yok
Proje Süresi
24 Ay
48 Ay
24 Ay
Proje
Dönemleri
Sürekli
Çağrı Bazlı
Sürekli
Değerlendirme
Kriterleri
-7-
1003 Nedir?
✚
Ulusal stratejik alanlarda ve Ar-Ge dinamiklerine
göre öncelikli alanlar
✚ Değerlendirme Kriterleri
✚
Özgün değer
✚ Yöntem
✚ Proje yönetimi, ekip ve araştırma olanakları
✚ Yaygın etki
✚ Çağrı programlarının amaç ve hedeflerine katkısı
-8-
1003 Künye
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ
PROJELER
ORTA ÖLÇEKLİ
PROJELER
BÜYÜK ÖLÇEKLİ
PROJELER
PROJE
BÜTÇESİ
500.000 TL
500.001-1.000.000 TL
1.000.001-2.500.000 TL
PROJE
SÜRESİ
24 Ay
36 Ay
36 Ay
-9-
Bu Çağrıdan Beklenilenler
✚ Özel sektörün katılımı ile farklı kurum/kuruluşların
yer aldığı proje önerileri
✚ Disiplinler arası yaklaşım
✚ Yeni üniversitelerden proje yürütücüsü ve/veya
araştırmacıların katılımının sağlanmasının teşvik
edilmesi
(2006 yılından itibaren kurulmuş üniversiteler)
- 10 -
Çağrı Başvuru Tarihleri
- 11 -
SB0101
✚ Viral patojenlere karşı koruyucu ve güvenilir aşılar
✚ Bakteriyel
patojenlere karşı koruyucu ve güvenilir
aşılar
✚ Parazitlere karşı koruyucu ve güvenilir aşılar
✚ Aşıların etkinliğini arttıracak adjuvanlar
✚ Hepatit B, kızamık, tetanoz, kırım-kongo kanamalı
ateşi
gibi
hastalıklar
için
teröpatik
antikor/serumlar
- 12 -
Desteklenen Konular
✚ Türkiye’de yaygın görülen suşları kapsayan aşı
üretimi için suş ve antijen üretimi
✚ Uluslarası standartlara uygun kalitede üretim
✚ Protatip aşı ve adjuvanların geliştirilmesi
✚ Aşı ve adjuvanların klinik çalışmalarının
tamamlanıp ruhsat aşamasına getirilmesi
✚ In vitro, in vivo güvenlik ve etkinlik çalışmalarının
tamamlanması
- 13 -
SB0102
✚ Biyokimyasal, immünolojik ve mikrobiyolojik
tanı kitleri
✚ Histopatoloji ve sitoloji tanı kitleri
✚ Akım sitometrisi ve hematoloji tanı kitleri
✚ Genomik, proteomik ve metabolomik tabanlı
belirteçlerin tespiti ve mevcut/yeni
belirteçlere dayalı tanı kitleri
✚ Teranostik (terapötik+diagnostik) tanı kitleri
- 14 -
Desteklenen Konular
✚ Tanı kitleri için uluslararası standartlara uygun
kimyasal ve biyolojik maddeler
✚ Tanı kitleri referans ve kontrol materyalleri
✚ Sinyal arttırıcı malzemeler kullanılan kitler
✚ Nükleik asit ve aptemer tabanlı kitler
✚ Ekstraksiyon kitleri
✚ İmmunoassay tabanlı kitler
- 15 -
Desteklenen Konular
✚ Hızlı kültür, identifikasyon ve antimikrobiyal
direnç belirleme kitleri
✚ Histopatolojik ve sitolojik tanılar için antikor, kit
ve kromojen
✚ Doğum öncesi ve yeni doğan taramaları
✚ Kanser tarama ve tanı kitleri
✚ Biyosensör teknolojisi
Proje kapsamında geliştirilecek tanı kitlerinin analitik ve klinik olarak validasyonu yapılmalıdır.
- 16 -
SB0204
✚ Toplum
ve çevre sağlığını ilgilendiren
konularda bilgi toplanması, işlenmesi ve
aktarımı ile bütünleşik sensör sistemlerinin
geliştirilmesi
✚ Biyomedikal sensörlerin geliştirilmesi
✚ Düşük güç gereksinimli ya da dışarıdan
bağlantı gerektirmeyen biyomedikal sensör
sistemlerinin geliştirilmesi
- 17 -
Desteklenen Konular
✚ Biyolojik sensör tabanlı cihaz teknolojileri
✚ DNA-RNA,
aptamer, enzim, antikor, reseptör,
biyomimetik vb.
✚ Kimyasal sensör teknolojileri
✚ Sıvı elektrolit ve gaz sensörleri; pH, O2, CO2, Na, K,
Cl vb.
✚ Fiziksel sensör sistemleri
✚ Sıcaklık, basınç, akış, hız, viskosite, elektriksel,
manyetik, optik vb.
- 18 -
Soru / Cevap
✚ İşbirlikleri/Konsorsiyum Fikirleri
✚ Mevcut Proje Fikirlerinin Değerlendirilmesi
- 19 -
Download

ARDEB 1003 Çağrıları Bilgilendirme Toplantısı