DUMLUPINAR ÜN VERS TES
2013 YILI SAYI TAY
DENET M RAPORU
ustos 2014
ÇER K
DUMLUPINAR ÜN VERS TES
DUMLUPINAR ÜN VERS TES DÖNER SERMAYE
1
LETMES
13
T.C. SAYI TAY BA KANLI I
DUMLUPINAR
ÜN VERS TES
2013 YILI DENET M
RAPORU
NDEK LER
KAMU DARES
N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG ................................. 1
DENETLENEN KAMU DARES YÖNET
N SORUMLULU U ...................................................... 1
SAYI TAYIN SORUMLULU U .................................................................................................................. 2
DENET
N DAYANA I, AMACI, YÖNTEM VE KAPSAMI ................................................................ 2
DENET M GÖRÜ Ü ..................................................................................................................................... 4
DENET M GÖRÜ ÜNÜ ETK LEMEYEN TESP T VE DE ERLEND RMELER ................................... 5
EKLER ........................................................................................................................................................... 8
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
KAMU DARES
N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG
Kütahya Dumlup nar Üniversitesi Say2000i muhasebe sistemini kullanmaktad r. Söz
konusu üniversitenin 2013 y
Bütçe Büyüklükleri özet halinde u ekildedir:
Planlanan Gelir: 127.521.000 TL
Gerçekle en Gelir: 166.724.946,94 TL
Toplam Harcama: 150.979.355,46 TL
Kamu daresi Hesaplar n Say taya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakk nda Usul ve Esaslar” n 5 inci maddesi gere ince hesap
dönemi sonunda Say taya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden a
da yer
alanlar denetime sunulmu olup denetim bunlar ile usul ve esaslar n 8 inci maddesinde yer
alan di er belgeler dikkate al narak yürütülüp sonuçland lm
r.
* Birle tirilmi Veriler Defteri
* Geçici ve kesin mizan.
* Bilanço
* Kasa say m tutana
* Banka mevcudu tespit tutana
* Al nan çekler say m tutana
* Menkul k ymet ve varl klar say m tutana
* Teminat mektuplar say m tutana
* De erli ka tlar say m tutana
* Ta
r kesin hesap cetveli ile ta
r hesab icmal cetveli veya envanter defteri
* Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu
* Bütçe gelirleri ekonomik s fland lmas tablosu
* Faaliyet sonuçlar tablosu veya gelir tablosu.
Denetim görü ü, kamu idaresinin mali tablolar olan bilançoya göre verilmi tir.
DENETLENEN KAMU DARES YÖNET
N SORUMLULU U
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi oldu u muhasebe standart ve ilkelerine
uygun olarak haz rlanm
olan mali rapor ve tablolar n do ru ve güvenilir bilgi içerecek
ekilde zaman nda Say taya sunulmas ndan, bir bütün olarak sunulan bu mali tablolar n
kamu idaresinin faaliyet ve i lemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle do ru ve güvenilir
__________________________________________________________________________________________
Dumlup nar Üniversitesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
1
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
olarak yans tmas ndan ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklans n bu mali rapor ve
tablolar n önemli hata veya yanl
beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve
mallar ile bunlara ili kin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki düzenlemelere
uygunlu undan; mali yönetim ve iç
kontrol sistemlerinin amac na uygun olarak
olu turulmas ndan, etkin olarak i letilmesinden ve izlenmesinden, mali tablolar n dayana
olu turan bilgi ve belgelerin denetime haz r hale getirilmesinden ve sunulmas ndan
sorumludur.
SAYI TAYIN SORUMLULU U
Say tay, denetimlerinin sonucunda haz rlad
raporlarla denetlenen kamu idarelerinin
gelir, gider ve mallar ile bunlara ili kin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki
düzenlemelere uygunlu unu tespit etmek, mali rapor ve tablolar n güvenilirli ine ve
do rulu una ili kin görü bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini de erlendirmekle
sorumludur.
DENET
N DAYANA I, AMACI, YÖNTEM VE KAPSAMI
Denetimlerin dayana ; 6085 say
Say tay Kanunu, genel kabul görmü uluslararas
denetim standartlar , Say tay ikincil mevzuat ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki
düzenlemelere uygunlu unu tespit etmek ve mali rapor ve tablolar n kamu idaresinin tüm
faaliyet ve i lemlerinin sonucunu do ru ve güvenilir olarak yans tt
na ili kin makul güvence
elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini de erlendirmek amac yla
yürütülmü tür.
Kamu idaresinin mali tablolar ile bunlar olu turan hesap ve i lemlerinin do rulu u,
güvenilirli i ve uygunlu una ili kin denetim kan
elde etmek üzere yürütülen denetimler;
uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanmas ile risk de erlendirmesi yöntemiyle
gerçekle tirilmi tir. Risk de erlendirmesi s ras nda, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tablolar n üretildi i mali yönetim ve iç kontrol
sistemleri de de erlendirilmi tir.
Denetimin kapsam , kamu idaresinin mali rapor ve tablolar ile gelir, gider ve
mallar na ili kin tüm mali faaliyet, karar ve i lemleri ve bunlara ili kin kay t, defter, bilgi,
belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri
__________________________________________________________________________________________
Dumlup nar Üniversitesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
2
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
olu turmaktad r.
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görü ü olu turmak üzere yeterli ve
uygun denetim kan
elde edilmi tir.
__________________________________________________________________________________________
Dumlup nar Üniversitesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
3
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
DENET M GÖRÜ Ü
Dumlup nar Üniversitesi 2013 y na ili kin yukar da belirtilen ve ekte yer alan mali
rapor ve tablolar n tüm önemli yönleriyle do ru ve güvenilir bilgi içerdi i kanaatine
var lm
r.
__________________________________________________________________________________________
Dumlup nar Üniversitesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
4
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
DENET M GÖRÜ ÜNÜ ETK LEMEYEN TESP T VE DE ERLEND RMELER
BULGU 1:
2008 y
sözle me fiyatlar yla (kdv hariç) 11.337.165,00TL harcama yap larak
05.08.2011 tarihinde (geçici kabul tarihi) tamamlanan Dumlup nar Üniversitesi (DPÜ)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ara
rma Uygulama Merkezi (FTR) denetim dönemi
itibariyle (2013 sonu) henüz faaliyete geçmemesi.
Dumlup nar Üniversitesi (DPÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ara rma Uygulama
Merkezi in aat n geçici kabulü 05.08.2011 tarihinde yap lm ; Sa k tesisi kriterleri
yönünden eksikliler ve kurumlar aras yaz malar dolay yla henüz hizmete aç lamam
r.
05.08.2011 tarihinde geçici kabulü yap larak kullan ma haz r hale gelmi olan Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Ara rma Uygulama Merkezine Sözle me Fiyatlar yla (2008
Fiyatlar ) 11.337.165,00TL (KDV dahil 13.297.252,46TL) harcama yap lm
r.
FTR Tesisi analiz raporlar al nm jeotermal su kaynaklar na sahip 2+5 kattan olu an
22.400M2 in aat alan na sahip 256 nitelikli odadan olu an bir tesistir.
DPÜ Rektörlü ü 28.11.2007 tarihli yaz
YÖK Genel Kurulunun 07.02.2008 tarihli
toplant nda uygun bulunmu ; 14.10.2008 tarih, 27024 say
Resmi Gazetede DPÜ Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon E itim Ara rma ve Uygulama Merkezi Yönetmeli i yay nlanarak
merkezin hukuki altyap
ve çal ma esaslar belirlenmi tir.
DPÜ Rektörlü ü 04.11.2010 tarih, 766 say
fiziki durumunun tespitini ve birlikte kullan
yaz ile Sa k Bakanl ndan tesisin
talep etmi ; görevlendirilen uzmanlar tesisin
hidrotermal sosyal tesis ve otel karakteristi inde oldu unu, binan n mimari özelli inin Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi için uygun olmad
, hastane olarak de erlendirilmesi
dü ünülüyorsa büyük tadilata ihtiyac oldu u kanaatini beyan etmi lerdir.
Rektörlük 15.01.2013 tarihli yaz ile Kütahya Kamu Hastaneleri Genel Sekreterli ine
(KKHGS) mevcut tesisin birlikte kullan
Müdürlü ü yaz
ile Sa k Bakanl
teklif etmi ; 13.02.2013 tarihli Kütahya Sa k
n 03.12.2013 tarihli yaz na istinaden olu turulan
teknik komisyonun 31.01.2013 tarihli eksikliklerin tespiti, yap lacak tadilat ve eksikliklerin
giderilmesi halinde hastane artlar
Bakanl
ta yarak kullan
n uygun olaca
görü ü Sa k
na iletilmi tir.
__________________________________________________________________________________________
Dumlup nar Üniversitesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
5
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Kütahya Kamu Hastaneleri Genel Sekreterli ine 18.04.2013 tarihli yaz ile DPÜ
rektörlü ünden FTR binas n 5018 say
Kanunun 47. maddesi uyar nca DPÜ Evliya Çelebi
itim ve Ara rma Hastanesi (Sa k Bakanl na ba ) ek binas olarak (FTR ve di er
servisler) artl tahsisini talep etmi ; 18.04.2013 tarihli Üniversite Yönetim Kurulu karar ve
25.04.2013 tarihli protokol ile tahsis i lemi (on y ll k) gerçekle tirilmi tir.
DPÜ Rektörlü ü tesisin ihalesini ve in aat
hukuki altyap
gerçekle tirip faaliyete almak amac yla
(DPÜ FTR Yönetmeli i) da olu turmu ancak tesisin Sa k Bakanl
kriterlerine uygun bulunmamas neticesi birlikte veya Bakanl a devredilerek i letilmesi
amac yla giri imlerde bulunmu tur.
Kamu idaresi cevab nda: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Merkezi ile ilgili
olarak yap lan tespitlere ve sürecin aç klanmas na kat ld klar
bildirmi lerdir.
Sonuç olarak: Denetçi görü üne i tirak edildi i belirtilmi tir. Kurum taraf ndan
öneride yer alan düzenlemelerin yap ld
Uygulamalar 2014 y
belirtilmi tir.
denetimlerinde izlenecektir.
Öneri:
2008 y
sözle me fiyatlar yla (kdv hariç) 11.337.165,00TL harcama yap larak
05.08.2011 tarihinde (geçici kabul tarihi) tamamlanan Dumlup nar Üniversitesi (DPÜ) Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Ara rma Uygulama Merkezi (FTR) denetim dönemi itibariyle
(2013 sonu) henüz faaliyete geçmemi tir.
FTR Tesisi analiz raporlar al nm jeotermal su kaynaklar na sahip 2+5 kattan olu an
22.400M2 in aat alan na sahip 256 nitelikli odadan olu an bir tesistir.
Bulgular bölümünde detayl olarak ifade edildi i üzere; DPÜ Rektörlü ü tesisin
ihalesini ve in aat
gerçekle tirip faaliyete almak amac yla hukuki altyap
Yönetmeli i) da olu turmu ancak tesisin Sa k Bakanl
(DPÜ FTR
kriterlerine uygun bulunmamas
neticesi birlikte veya Bakanl a devredilerek i letilmesi amac yla giri imlerde bulunmu tur.
5018 say
kullan
Kanun kamu kaynaklar
tarif ederek bu kaynaklar n etkili ve verimli
gere ini hüküm alt na alm ; Üst yöneticileri ve Harcama yetkililerini bu konuda
görevli ve sorumlu kabul etmi tir.
__________________________________________________________________________________________
Dumlup nar Üniversitesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
6
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Bu itibarla; s rl kamu kaynaklar
ile yap lm
olan tesisin hizmete al nmas
hususunda kamu kaynaklar n etkin ve verimli kullan lmas sorumlulu unun gere i yerine
getirilmeli; kamu ve özel hukuk tüzel ki ileri ile gerçek ki iler taraf ndan aç lacak sa k
kurulu lar n planlanmas amac yla strateji belirleme, planlama, düzenleme ve koordinasyon
yapma görevi Sa k Bakanl na verildi inden in aat bitiminde de il, bu amaca matuf
tesislerin
planlanmas ,
kar lanmal
projelendirilmesi
ve
yap
a amalar nda
Bakanl k
kriterleri
r.
__________________________________________________________________________________________
Dumlup nar Üniversitesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
7
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
EKLER
EK-1: KAMU DARES MAL TABLOLARI
Kamu idaresinin görü verilen bilanço ve gelir tablosu raporun sonuna kaydedilmi tir.
__________________________________________________________________________________________
Dumlup nar Üniversitesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
8
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Dumlup nar Üniversitesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
9
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Dumlup nar Üniversitesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
10
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
T.C. SAYI TAY BA KANLI I
06100 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94
e-posta: [email protected]
http://www.sayistay.gov.tr
__________________________________________________________________________________________
Dumlup nar Üniversitesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
11
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Dumlup nar Üniversitesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
12
T.C. SAYI TAY BA KANLI I
DUMLUPINAR
ÜN VERS TES DÖNER
SERMAYE
LETMES
2013 YILI DENET M
RAPORU
NDEK LER
KAMU DARES
N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG ............................... 13
DENETLENEN KAMU DARES YÖNET
N SORUMLULU U .................................................... 14
SAYI TAYIN SORUMLULU U ................................................................................................................ 14
DENET
N DAYANA I, AMACI, YÖNTEM VE KAPSAMI .............................................................. 14
DENET M GÖRÜ Ü ................................................................................................................................... 16
EKLER ......................................................................................................................................................... 17
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
KAMU DARES
N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG
Kütahya Dumlup nar Üniversitesi Döner Sermaye
sistemini kullanmaktad r. Söz konusu Döner Sermaye
letmesi DMIS muhasebe
letmesinin 2013 y
Bütçe
Büyüklükleri özet halinde u ekildedir:
Tahmini Gelir: 6.785.000 TL
Toplam Gelir: 2.917.595 TL
Toplam Gider: 2.667.829 TL
Genel Mizan Aktif Toplam : 21.039.522,89 TL
Genel Mizan Pasif Toplam : 21.039.522,89 TL
Kamu daresi Hesaplar n Say taya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakk nda Usul ve Esaslar” n 5 inci maddesi gere ince hesap
dönemi sonunda Say taya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden a
da yer
alanlar denetime sunulmu olup denetim bunlar ile usul ve esaslar n 8 inci maddesinde yer
alan di er belgeler dikkate al narak yürütülüp sonuçland lm
r.
Birle tirilmi veriler defteri.
Geçici ve kesin mizan.
Bilanço.
Kasa say m tutana ,
Banka mevcudu tespit tutana ,
Al nan çekler say m tutana ,
Menkul k ymet ve varl klar say m tutana ,
Teminat mektuplar say m tutana ,
De erli ka tlar say m tutana ,
Ta
r kesin hesap cetveli ile ta
r hesab icmal cetveli veya envanter defteri.
Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu,
Bütçe gelirleri ekonomik s
fland lmas tablosu,
Faaliyet sonuçlar tablosu veya gelir tablosu.
Denetim görü ü, kamu idaresinin temel mali tablolar olan bilanço ve gelir tablosuna
verilmi tir.
__________________________________________________________________________________________
Dumlup nar Üniversitesi Döner Sermaye letmesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
13
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
DENETLENEN KAMU DARES YÖNET
N SORUMLULU U
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi oldu u muhasebe standart ve ilkelerine
uygun olarak haz rlanm
olan mali rapor ve tablolar n do ru ve güvenilir bilgi içerecek
ekilde zaman nda Say taya sunulmas ndan, bir bütün olarak sunulan bu mali tablolar n
kamu idaresinin faaliyet ve i lemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle do ru ve güvenilir
olarak yans tmas ndan ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklans n bu mali rapor ve
tablolar n önemli hata veya yanl
beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve
mallar ile bunlara ili kin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki düzenlemelere
uygunlu undan; mali yönetim ve iç
kontrol sistemlerinin amac na uygun olarak
olu turulmas ndan, etkin olarak i letilmesinden ve izlenmesinden, mali tablolar n dayana
olu turan bilgi ve belgelerin denetime haz r hale getirilmesinden ve sunulmas ndan
sorumludur.
SAYI TAYIN SORUMLULU U
Say tay, denetimlerinin sonucunda haz rlad
raporlarla denetlenen kamu idarelerinin
gelir, gider ve mallar ile bunlara ili kin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki
düzenlemelere uygunlu unu tespit etmek, mali rapor ve tablolar n güvenilirli ine ve
do rulu una ili kin görü bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini de erlendirmekle
sorumludur.
DENET
N DAYANA I, AMACI, YÖNTEM VE KAPSAMI
Denetimlerin dayana ; 6085 say
Say tay Kanunu, genel kabul görmü
uluslararas denetim standartlar , Say tay ikincil mevzuat ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki
düzenlemelere uygunlu unu tespit etmek ve mali rapor ve tablolar n kamu idaresinin tüm
faaliyet ve i lemlerinin sonucunu do ru ve güvenilir olarak yans tt
na ili kin makul güvence
elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini de erlendirmek amac yla
yürütülmü tür.
Kamu idaresinin mali tablolar ile bunlar olu turan hesap ve i lemlerinin do rulu u,
güvenilirli i ve uygunlu una ili kin denetim kan
elde etmek üzere yürütülen denetimler;
__________________________________________________________________________________________
Dumlup nar Üniversitesi Döner Sermaye letmesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
14
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanmas ile risk de erlendirmesi yöntemiyle
gerçekle tirilmi tir. Risk de erlendirmesi s ras nda, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tablolar n üretildi i mali yönetim ve iç kontrol
sistemleri de de erlendirilmi tir.
Denetimin kapsam , kamu idaresinin mali rapor ve tablolar ile gelir, gider ve
mallar na ili kin tüm mali faaliyet, karar ve i lemleri ve bunlara ili kin kay t, defter, bilgi,
belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri
olu turmaktad r.
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görü ü olu turmak üzere yeterli ve
uygun denetim kan
elde edilmi tir.
__________________________________________________________________________________________
Dumlup nar Üniversitesi Döner Sermaye letmesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
15
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
DENET M GÖRÜ Ü
Dumlup nar Üniversitesi Döner Sermaye
letmesi 2013.
na ili kin yukar da
belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolar n tüm önemli yönleriyle do ru ve güvenilir
bilgi içerdi i kanaatine var lm
r.
__________________________________________________________________________________________
Dumlup nar Üniversitesi Döner Sermaye letmesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
16
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
EKLER
EK-1: KAMU DARES MAL TABLOLARI
DUMLUPINAR ÜN VERS TES DSS B LANÇO 2013
AKT F VARLIKLAR
1
DÖNEN VARLIKLAR
10
HAZIR DE ERLER
102 Bankalar Hesab
12
CAR ALACAKLAR
120 Al lar Hesab
123 KRD KART ALACAKLAR
126 Ver Dep ve Tem Hs
13
ER ALACAKALR
134 let Aras Mali Borç
136 Di Çe itli Alacaklar
15
STOKLAR
150 lk Madde ve Malz
18
Maddi Duran Varl klar
253 Tesis Mak ve Cihazlar
255 Demirba lar Hs
257 Birikmi Amaortismanlar
26
MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260 Haklar Hesab
29
15.000.00
45.088.62
21.734.92
23.353.70
550.00
550.00
1.834.06
Gel Ay Ait Giderler
DURAN VARLIKLAR
25
1.319.873.90
1.212.247.10
1.212.247.10
0.00
60.154.12
30.221.64
Gel Ay Ait Gid-Gel Tahak
180
2
DSS MD
ER DURAN VARLILAR
294 Elden Ç kar Stoklar
299 Birikmi Amortismanlar (-)
TOPLAM
0.00
35.065.91
25.233.07
34.067.46
63.171.12
-72.005.51
7.598.26
7.598.26
2.234.58
7.557.95
-5.323.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.354.939.81
__________________________________________________________________________________________
Dumlup nar Üniversitesi Döner Sermaye letmesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
17
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
PAS F VARLIKLAR
3
KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR
33
ER ALACAKLAR
336 Di Çe itli Borçlart Hs
36
ÖDENECEK D
YÜKÜMLÜLÜKLER
360
Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
362
363
Ödenecek Dön Ser Yüküm Hs
Ödenecek Dön Ser Katk Paylar Hs
4
UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR
5
ÖZKAYNAKLAR
50
ÖDENM SERMAYE
500 Sermaye Hesab
57
GEÇM YILLAR KARLARI
570 Geçmi Y llar Karlar Hesab
58
GEÇM YILLAR ZARARLARI
580 Geçmi Y llar Zararlar Hs (-)
59
DÖNEM NET KARI/ZARARI
590 Dönem Net Kar Hs
591 Dönem Net Zarar Hs
TOPLAM
DSS MD
206.263.99
21.734.92
21.734.92
0.00
184.529.07
76.004.72
8.443.26
100.081.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.148.675.82
26.00
26.00
0.00
0.00
1.536.802.52
1.536.802.52
0.00
-727.309.72
-727.309.72
0.00
339.157.02
487.873.30
-148.716.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.354.939.81
__________________________________________________________________________________________
Dumlup nar Üniversitesi Döner Sermaye letmesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
18
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
A
GEL R TABLOSU DSS MD
BRÜT SATI LAR
3.128.849.94
1 Yurt çi Sat lar
3.128.849.94
2 Yurt D
0.00
Sat lar
3 Di er Gelirler
B
SATI ND
0.00
MLER (-)
324.304.99
1 Sat tan adeler(-)
2 Sat
324.304.99
skontolar (-)
0.00
3 Di er ndirimler(-)
0.00
C
NET SATI LAR
2.804.544.95
D
SATI LARIN MAL YET (-)
629.466.66
E
1 Sat lan Mamüller Maliyeti(-)
0.00
2 Satu lan Ticari Mallar Maliyeti(-)
0.00
3 Sat lan Hizmet Maliyeti(-)
629.466.66
4 Di er Sat lar n Maliyeti(-)
0.00
BRÜT SATI KARI ve ZARARI
2.175.078.29
FAAL YET G DERLER (-)
1.953.524.29
1 Ara rma ve Geli tirme Giderleri(-)
0.00
2 Pazarlama,Sat ve Da
0.00
m Giderleri(-)
3 Genel Yönetim Giderleri(-)
F
1.953.524.29
FAAL YET KARI VEYA ZARARI
221.554.00
D ER FAL YETLERDEN OLA AN GEL R VE KARLAR
50.801.80
1 Faiz Gelirleri
2.525.22
2 Konusu Kalmayan Kar
G
I
J
0.00
0.00
4 Kambiyo Karlar
26.84
5 Reeskont Faiz Gelirleri
0.00
6 Di er Ola an Gelir ve Karlar
48.249.74
D ER FAL YETLERDEN OLA AN G DER ve ZARARLARI(-)
1 Kar
H
klar
3 Menkul K ymet Sat Karlar
k Giderleri(-)
0.00
0.00
2 Menkul K ymet Sat Zararlar (-)
0.00
3 Kambiyo Zararlar (-)
0.00
4 Reeskont Faiz Giderleri(-)
0.00
5 Di er Ola an Gider ve Zararlar(-)
0.00
OLA AN KAR VEYA ZARARLAR
272.355.80
OLA AN DI I GEL R ve KARLAR
66.801.22
1 Önceki Dönem Gelir ve Karlar
0.00
2 Di er Ola and
66.801.22
Gelir ve Karlar
OLA ANDI I G DER ve ZARARLAR
0.00
1 Çal mayan K m Gider ve Zararlar (-)
0.00
2 Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)
0.00
3 Di er Ola and
0.00
Gider ve Zararlar(-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
339.157.02
DÖNEM KARI VERG ve D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KAR ILIKLARI(-)
0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
339.157.02
__________________________________________________________________________________________
Dumlup nar Üniversitesi Döner Sermaye letmesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
19
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
T.C. SAYI TAY BA KANLI I
06100 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94
e-posta: [email protected]
http://www.sayistay.gov.tr
__________________________________________________________________________________________
Dumlup nar Üniversitesi Döner Sermaye letmesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
20
Download

Dumlupınar Üniversitesi