ESK EH R L ÖZEL DARES
2013 YILI SAYI TAY
DENET M RAPORU
Eylül 2014
NDEK LER
KAMU DARES
N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG ................................. 1
DENETLENEN KAMU DARES YÖNET
N SORUMLULU U ...................................................... 3
SAYI TAYIN SORUMLULU U .................................................................................................................. 4
DENET
N DAYANA I, AMACI, YÖNTEM VE KAPSAMI ................................................................ 4
DENET M GÖRÜ Ü ..................................................................................................................................... 5
EKLER ........................................................................................................................................................... 6
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
KAMU DARES
N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI
HAKKINDA B LG
Eski ehir l Özel daresi; il s rlar içerisinde kamu hizmetlerini (tar m, sanayi, spor, e itim,
bay nd rl k, sanat, kültür, turizm, k rsal altyap , afet ve acil durum, güvenlik ve sosyal
hizmetler) yerine getirmek amac
te kilatland lm
yürütmenin ba
ta yan ve bu alanlarda faaliyet göstermek üzere
ve yetkilendirilmi , tüzel ki ili i bulunan bir kurulu tur. Temsilcisi ve
validir. l Genel Meclisi ve l Encümeni karar ve denetim organ olarak l
Özel darelerinin organizasyon yap nda yer almaktad r.
l Özel dareleri 22.05.2005 Tarih ve 5302 Say
Bu kanunda
l Özel
l Özel daresi Kanunu ile düzenlenmi tir.
darelerinin yukar da sayd
z faaliyetleri yapmak üzere ilin
kurulmas na dair kanunla kuruldu u, ilin kald lmas yla tüzel ki ili inin sona erdi i ve l
Özel daresinin görev alan
n il s rlar
kapsad
belirtilmi tir.
l özel idarelerinin kadro ve muhasebe ilkelerini belirleyen yönetmelikleri de bulunmaktad r.
Eski ehir l Özel daresi; l Özel dareleri Tasnif Cetveline ( l Özel dareleri Norm Kadro lke
ve Standartlar na Dair Yönetmelik) göre Büyük ehir Belediyesi Bulunan llerdeki Özel
darelerin Nüfusu 1.000.000’a kadar olan iller grubunda Sakarya ve Erzurum ile ayn
kategoridedir.
Eski ehir iline ba
14 adet ilçe ve dolay yla lçe Özel dare Müdürlü ü bulunmaktad r. 14
ilçeden l Genel Meclisine seçilen üye say
39 dur. Merkez ilçelerden olan Tepeba
ve
Odunpazar en büyük ilçe konumundad r.
Eski ehir l Özel daresi’nin 2013 y nda 114.032.630,40.- TL Bütçe Giderine kar
k
136.216.113,98.- TL Bütçe Geliri (Net) bulunmaktad r.
Eski ehir l Özel daresi’nin 247 memur norm kadrosuna kar
kadrosuna kar
k 141 memuru, 149 i çi norm
k ise 176 (173 sürekli - 3 geçici) i çisi olmak üzere toplam 317 personeli
bulunmaktad r.
__________________________________________________________________________________________
Eski ehir l Özel daresi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
1
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Norm Kadro Say
Memur
çi
Geçici
Dolu (Toplam)
247
141
149
173
çi
3
Toplam Personel
Eski ehir l Özel daresinin; a
396
317
da belirtilen ve hepsi Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu
(TMSF) taraf ndan idare edilen irketlerde küçük oranlarda da olsa ortakl
Ödenmi
Kurulu
Sermayesi (TL)
Eski ehir Çimento Fab. T.A.
Eski ehir Bankas T.A. .
Katk
(TL)
Ödenmi dare
Katk
(TL)
49.950,00
1.360,52
1.360,52
45.000.000,00
258,15
163,8
90.000,00
78
21
Eski ehir Yem Sanayi A. .
6360 say
Kay tl dare
bulunmaktad r.
On Dört lde Büyük ehir Belediyesi ve Yirmi Yedi lçe Kurulmas ile Baz Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De
iklik Yap lmas na Dair Kanun ile Eski ehir ilinde
l Özel daresi’nin tüzel ki ili i mahalli idareler seçim tarihi itibar ile (30 Mart 2014) sona
ermi tir.
Eski ehir l Özel daresi’nin 2013 y
itibar ile gelir gider dengesi a
Personel Giderleri (830.1)
da gösterilmi tir.
28.963.320,99
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri (830.2)
Mal ve Hizmet Al m Giderleri (830.3)
Cari Transferler (830.5)
4.611.207,27
38.104.495,05
1.136.842,64
Sermaye Giderleri (830.6)
38.646.283,29
Sermaye Transferleri (830.7)
2.570.481,16
Bütçe Gideri Toplam
114.032.630,40
Vergi Gelirleri (800.1)
174.578,56
Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (800.3)
Al nan Ba
ve Yard mlar ile Özel Gelirler (800.4)
3.438.814,72
89.336.918,89
Di er Gelirler (800.5)
43.287.784,87
Bütçe Geliri Toplam
136.238.097,04
__________________________________________________________________________________________
Eski ehir l Özel daresi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
2
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Toplam (-)
21.983,06
Net Bütçe Geliri
136.216.113,98
Bütçe Gelir Gider Fark
Kamu
22.183.483,58
daresi Hesaplar n Say taya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakk nda Usul ve Esaslar” n 5 inci maddesi gere ince hesap
dönemi sonunda Say taya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden a
da yer
alanlar denetime sunulmu olup denetim bunlar ile usul ve esaslar n 8 inci maddesinde yer
alan di er belgeler dikkate al narak yürütülüp sonuçland lm
r.
Birle tirilmi veriler defteri.
Geçici ve kesin mizan.
Bilanço.
Banka mevcudu tespit tutana ,
Menkul k ymet ve varl klar say m tutana ,
Teminat mektuplar say m tutana ,
De erli kâ tlar say m tutana ,
Ta
r kesin hesap cetveli ile ta
r hesab icmal cetveli veya envanter defteri.
Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu,
Bütçe gelirleri ekonomik s
fland lmas tablosu,
Faaliyet sonuçlar tablosu.
Denetim görü ü, kamu idaresinin temel mali tablolar olan bilanço ve faaliyet sonuçlar
tablosuna verilmi tir.
DENETLENEN KAMU DARES YÖNET
N SORUMLULU U
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi oldu u muhasebe standart ve ilkelerine uygun
olarak haz rlanm
olan mali rapor ve tablolar n do ru ve güvenilir bilgi içerecek ekilde
zaman nda Say taya sunulmas ndan, bir bütün olarak sunulan bu mali tablolar n kamu
idaresinin faaliyet ve i lemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle do ru ve güvenilir olarak
yans tmas ndan ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklans n bu mali rapor ve tablolar n
önemli hata veya yanl
beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve mallar ile
__________________________________________________________________________________________
Eski ehir l Özel daresi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
3
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
bunlara
ili kin
hesap
ve
i lemlerinin
uygunlu undan; mali yönetim ve iç
kanunlara
ve
di er
hukuki
düzenlemelere
kontrol sistemlerinin amac na uygun olarak
olu turulmas ndan, etkin olarak i letilmesinden ve izlenmesinden, mali tablolar n dayana
olu turan bilgi ve belgelerin denetime haz r hale getirilmesinden ve sunulmas ndan
sorumludur.
SAYI TAYIN SORUMLULU U
Say tay, denetimlerinin sonucunda haz rlad
raporlarla denetlenen kamu idarelerinin gelir,
gider ve mallar ile bunlara ili kin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki
düzenlemelere uygunlu unu tespit etmek, mali rapor ve tablolar n güvenilirli ine ve
do rulu una ili kin görü bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini de erlendirmekle
sorumludur.
DENET
N DAYANA I, AMACI, YÖNTEM VE KAPSAMI
Denetimlerin dayana ; 6085 say
Say tay Kanunu, genel kabul görmü
uluslararas
denetim standartlar , Say tay ikincil mevzuat ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki düzenlemelere
uygunlu unu tespit etmek ve mali rapor ve tablolar n kamu idaresinin tüm faaliyet ve
lemlerinin sonucunu do ru ve güvenilir olarak yans tt
na ili kin makul güvence elde
etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini de erlendirmek amac yla yürütülmü tür.
Kamu idaresinin mali tablolar
ile bunlar olu turan hesap ve i lemlerinin do rulu u,
güvenilirli i ve uygunlu una ili kin denetim kan
elde etmek üzere yürütülen denetimler;
uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanmas ile risk de erlendirmesi yöntemiyle
gerçekle tirilmi tir. Risk de erlendirmesi s ras nda, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tablolar n üretildi i mali yönetim ve iç kontrol
sistemleri de de erlendirilmi tir.
Denetimin kapsam , kamu idaresinin mali rapor ve tablolar ile gelir, gider ve mallar na
ili kin tüm mali faaliyet, karar ve i lemleri ve bunlara ili kin kay t, defter, bilgi, belge ve
verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri olu turmaktad r.
__________________________________________________________________________________________
Eski ehir l Özel daresi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
4
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görü ü olu turmak üzere yeterli ve uygun
denetim kan
elde edilmi tir.
DENET M GÖRÜ Ü
Eski ehir l Özel daresi’nin 2013 y na ili kin yukar da belirtilen ve ekte yer alan mali rapor
ve tablolar
n tüm önemli yönleriyle do ru ve güvenilir bilgi içerdi i kanaatine var lm
r.
__________________________________________________________________________________________
Eski ehir l Özel daresi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
5
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
EKLER
EK-1: KAMU DARES MAL TABLOLARI
ESK EH R L ÖZEL DARES 2013 YILI B LANÇOSU
PAS F
AKT F
1 DÖNEN VARLIKLAR
91.822.806,67
3 KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR
10 HAZIR DE ERLER
83.143.326,75
30 KISA VADEL Ç MAL BORÇLAR
0
102 BANKA HESABI
83.282.303,44
300 BANKA KRED LER HESABI
0
103 VER LEN ÇEKLER VE GÖND. EM. HESABI (-)
12 FAAL YET ALACAKLARI
-138.976,69
877.356,01
120 GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI
0
13.579.519,07
32 FAAL YET BORÇLARI
2.086.162,99
320 BÜTÇE EMANETLER HESABI
2.086.162,99
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR
10.618.815,86
121 GEL RLERDEN TAK. ALACAK. HESABI
877.356,01
330 ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI
1.185.812,27
13 KURUM ALACAKLARI
276.416,70
333 EMANETLER HESABI
9.433.003,59
132 KURUMCA VER. BORÇ.ALAC.HESABI
276.416,70
36 ÖDENECEK D
14 D
178.140,78
360 ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI
705.026,72
178.140,78
361 ÖDENECEK SGK HESABI
111.845,17
140 K
ERALACAKLAR
LERDEN ALACAKLAR HESABI
ER YÜKÜMLÜLÜKLER
856.089,98
15 STOKLAR
7.275.849,69
362 FON. VEYA D. KAMU D. AD. YAP. TAH.
150 LK MADDE VE MALZEME HESABI
7.275.849,69
363 KAMU DARELER PAYLARI HESABI
1.344,32
38 GELECEK AYL. A T GEL. VE G D. TAHAKKUKLARI
5.469,24
0
381 G DER TAHAKKUKLARI HESABI
5.469,24
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI
0
39 D
162 BÜTÇE DI I AVANS VE KRED LER HESABI
0
397 SAYIM FAZLALARI HESABI
16 ÖN ÖDEMELER
160
71.716,74
AVANS VE KRED LER HESABI
165 MAHSUP DÖN. AKT. AV. KRED. HESABI
2 DURAN VARLIKLAR
71.716,74
206.118.853,53
37.873,77
ER KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR
12.981,00
12.981,00
4 UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR
12.352.537,95
40 UZUN VADEL Ç MAL BORÇLAR
10.712.251,65
10.712.251,65
22 FAAL YET ALACAKLARI
0
400 BANKA KRED LER HESABI
220 GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI
0
43 D
23 KURUM ALACAKLARI
0
438 KAMUYA OLAN ERT. VEYA TAKS. BORÇLAR
232 KURUMCA VER. BORÇ. ALACAK. HESABI
0
48 GELECEK YIL. A T GEL. VE G D. TAHAKKUKLARI
1.640.286,30
1.640.286,30
ER BORÇLAR
0
24 MAL DURAN VARLIKLAR
7.298.365,78
481 G DER TAHAKKUKLARI HESABI
240 MAL KUR. YATIRILAN SERMAYELER
7.298.365,78
5 ÖZ KAYNAKLAR
25 MADD DURAN VARLIKLAR
198.809.562,92
250 ARAZ VE ARSALAR HESABI
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLER HESABI
252 B NALAR HESABI
272.009.603,18
50 NET DE ER
99.384.066,43
5.288.181,46
500 NET DE ER HESABI
99.384.066,43
33.498.044,17
51 DE ERHAREKETLER
-537.913,86
188.009.904,36
511 MUHASEBE B
MLER ARASI
LEMLER HESABI
253 TES S, MAK NE VE C HAZLAR HESABI
6.992.482,65
519 DE ER HAREKETLER SONUÇ HESABI
254 TA ITLAR HESABI
5.489.394,28
57 GEÇM
255 DEM RBA LAR HESABI
257 B
KM
20.366.115,75
AMORT SMANLAR HESABI (-)
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
26 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
0
-60.949.399,64
114.839,89
4.720,00
0
-537.913,86
YILLAROLUMLU FAAL YET SONUÇLARI
217.876.245,57
570 GEÇ. YIL. OLUMLU FAAL YET SONUÇLARI
58 GEÇM
580 GEÇM
217.876.245,57
107.628.885,82
107.628.885,82
YILLAR OLUMSUZ FAAL YET SONUÇLARI
YIL. OLUMSUZ FAAL YET SONUÇLARI
59 DÖNEM FAAL YET SONUÇLARI
62.916.090,86
__________________________________________________________________________________________
Eski ehir l Özel daresi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
6
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
260 HAKLAR HESABI
4.720,00
590 DÖNEM OLUMLU FAAL YETSONUCU HESABI
29 D
6.204,83
591 DÖNEM OLUMSUZ FAAL YETSONUCU HESABI ( - )
-12.282.757,96
6.204,83
PAS F TOPLAMI
297.941.660,20
ER DURAN VARLIKLAR
294 ELDEN ÇIK. STOK. VE MADD DURAN VARLIKLAR
AKT F TOPLAMI
75.198.848,82
297.941.660,20
ESK EH R L ÖZEL DARES 2013 YILI FAAL YET SONUÇLARI TABLOSU (ÖZET)
Personel Giderleri (630.1)
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri (630.2)
Mal ve Hizmet Al m Giderleri (630.3)
Cari Transferler (630.5)
Sermaye Transferleri (630.7)
Gelirlerin Ret Ve adesinden Kaynaklanan Giderler (630.12)
lk Madde ve Malzeme Giderleri (630.14)
25.061.540,15
4.487.794,01
22.042.304,33
444.178,76
2.542.879,74
2.475,60
3.769.505,72
Proje Kapsam nda Yap lan Cari Giderler (630.30)
27.088,41
Di er Giderler (630.99)
42.922,00
Giderler Toplam
58.420.688,72
Vergi Gelirleri (600.1)
174.578,56
Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (600.3)
Al nan Ba
ve Yard mlar ile Özel Gelirler (600.4)
Di er Gelirler (600.5)
2.605.568,11
88.675.118,89
42.611.017,37
Gelirler Toplam
134.066.282,93
Faaliyet Sonucu
75.645.594,21
__________________________________________________________________________________________
Eski ehir l Özel daresi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
7
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
T.C. SAYI TAY BA KANLI I
06100 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94
e-posta: [email protected]
http://www.sayistay.gov.tr
__________________________________________________________________________________________
Eski ehir l Özel daresi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
8
Download

ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY