11
İnsanoğlunun varoluşuyla birlikte başlayan
sınırsız ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak ortaya
konulan çabalar, giderek refahı artırmış ve bu artış,
kalkınma ve zenginleşmeyle de çevresindeki her türlü
kaynağı hoyratça kullanmaya dönüştürmüştür. Bu
kullanımlar ekosistemlerin tahribine, küresel ısınmaya
ve iklim değişimine, bunların neticesinde ise canlı
hayatında pek çok türün yok olması veya değişime
uğramasına, en sonunda da insan sağlığı ve hayatına
olumsuz tesir eden küresel meselelerin yaşanmasına
sebep olmuştur. Bütün bu olumsuz gelişmeler çevresel
duyarlılığı artırarak, kalkınmanın sürdürülebilirliğini
esas alan milli ve milletlerarası kararların alınmaya
başlamasına vesile olmuştur.
İçinde bulunduğumuz yüzyılda çevre faktörü göz ardı edilerek madencilik
faaliyetlerinin yürütülmesi mümkün değildir. Madenciliğin çevreye olan olumsuz tesirlerini
dikkate almamak imkânsızdır. Ancak, madencilik sektöründe, çevre dostu teknoloji ve
yöntemlerin kullanılması, madencilik süreçlerinde ve sonrasında çevrenin korunmasına veya
yenilenmesine (rehabilitasyonuna) yönelik tedbirlerin alınması sektörün gelişimini
engellemeyecek, aksine genel anlamda sektörün gelişimine katkı sağlayacaktır. Yapılan
hukuki düzenlemeler ile alınan idari tedbirlere uyularak çevre ile uyumlu teknik yöntemlerin
kullanılması sayesinde madenciliğin geliştirilmesi mümkün olacaktır.
Ana planlayıcıların, daha işin başında ekosistemlerin tabii dengesinin
sürdürülebilirliğini esas alan bir yaklaşımla konuya yaklaşmaları durumunda, problem
oluşturan pek çok hususun temelinden giderilmiş olacağı düşünülmektedir.
Günümüzde bir millet ve devlet olarak ayakta kalabilmek için; yerüstü kaynaklar
kadar, var olan yeraltı kaynakları da sürdürülebilir şekilde yöneterek kalkınmayı sağlamak
gerekmektedir. Ancak yeraltı kaynaklarımızdan faydalanırken, gösterilen bütün ihtimama
rağmen ekosistemde meydana gelen olumsuzluklar giderilmeli, zarar gören tabii dengenin
mümkün olan en ekonomik biçimde iyileştirilmesi ve rehabilitasyonunun yapılması
sağlanmalıdır.
Konunun önem ve önceliğine binaen, alakalı kurum ve kuruluşlar tarafından
kanunlar çerçevesinde eylem planları ve projeleri hazırlanıp harekete geçilmektedir. Bu
bağlamda hâlen yapılmakta ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalar titizlikle takip
edilecektir.
Bu vesile ile emeği geçecek herkesi şimdiden tebrik ediyorum.
i
Orman sayılan alanlardaki madenlerin
bulundukları yerden çıkartılabilmesi için madenin
üzerindeki örtünün kaldırılmasını gerektiren açık
işletmelerde ekolojik yapı ve ekosistemde tahribat
yaşanmaktadır. Hangi yöntemle yapılırsa yapılsın, bu
faaliyetlerin sebep olduğu çevre problemleri sadece
madenin çıkartıldığı sahalar ile sınırlı değildir.
Madenlerin işlenmesi, depolanması, zenginleştirilmesi
ve nakli için tesisler kurulmasının yanı sıra, değişik
sınıfta arazilerin düzenlenmesi gibi sebeplerle de çıkan
katı, sıvı ve gaz atıkların ekosisteme yaptığı olumsuz
tesirleri vardır.
Ayrıca madenlerin gerek çıkartıldığı sahalara, gerekse zenginleştirilmesi için kurulan
tesislere ulaşım yollarının yapılması, enerji nakil hatlarının çekilmesi, şantiye tesislerinin
kurulması vb. sebeplerle de, ekolojik yapı ve ekosistem dengesinin olumsuz etkilendiği
bilinmektedir. Netice olarak; özellikle orman ekosistemlerinde bulunan madenlerin
işletilmesine kaçınılmaz bir şekilde yerel, bölgesel ve küresel düzeyde ekolojik yapı ve
ekosistem dengesinde çevresel zararlar söz konusu olmaktadır.
Bu nedenle maden işletmelerinin daha planlanma aşamasından başlanarak; kuruluş,
işletme ve kapatma da dâhil bütün aşamalarında çevredeki ekosistemlere verilebilecek
muhtemel olumsuz tesirlerin tespit edilmesi, mümkünse bunların giderilmesi, değilse en aza
indirilmesine dair tedbirlerin alınması ve sonraki her aşamada sıkı bir denetimle çevre dostu
bir işletmecilik yapılması zorunludur.
Ülkemizdeki orman alanlarına rastlayan sahalarda yasal mevzuatlar çerçevesinde
madencilik faaliyetlerine izin verilmektedir. Söz konusu mevzuatların gereği olarak da maden
alımı tamamlanan sahaların rehabilitasyonu yapılmaktadır. Bu sahaların rehabilitasyonu
ağaçlandırma çalışmaları şeklinde yürütülmekte iken 4 Ocak 2008 tarihinden itibaren söz
konusu çalışmaların daha ayrıntılı bir şekilde hazırlanan Rehabilitasyon Projelerine dayalı
olarak yürütülmesi kararı alınmıştır. Hâlen uygulamalar bu şekilde yürütülmektedir.
Ülkemizde geliştirilen mevzuat ve uygulamaları AB müktesebatına uyum
sağlanacak seviyede belli bir standarda ulaştırılmıştır. Artık ülkemizin her noktasında
madencilik de dâhil, herhangi bir işletmenin kurulması ve işletilmesi bu mevzuatlar
çerçevesinde yürütülmektedir.
İşbu maden sahaları rehabilitasyon eylem planının hazırlanmasında ve bu
çalışmalarda emeği geçecek bütün mesai arkadaşlarımı ve katkı sağlayan kurum ve
kuruluşları gönülden kutluyor, eylem planının milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını
temenni ediyorum.
ii
KISALTMALAR
ÇEM: Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
ÇYGM: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesi
EPA: Çevre Koruma Ajansı (Environmental Protection Agency)
DKMP: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
FORGEA: İtalya Çevre ve Madencilik Eğitim ve İşbirliği Merkezi (Training Centre in the
Fields of Geo-mining of the Related Environmental Sectors)
MİGEM: Maden İşleri Genel Müdürlüğü
MTA: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
OGM: Orman Genel Müdürlüğü
SDÜ: Süleyman Demirel Üniversitesi
STK: Sivil Toplum Kuruluşları
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TTK: Türkiye Taşkömürü Kurumu
UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization)
iii
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ ........................................................................................................................................................ 1
GAYE VE KAPSAM .................................................................................................................................... 2
DÜNYADA MADENCİLİK ........................................................................................................................... 3
TÜRKİYE’DE MADENCİLİK ........................................................................................................................ 6
MADENLERİN ÇIKARILMA YÖNTEMLERİ ................................................................................................ 12
1)
AÇIK OCAK MADEN İŞLETMECİLİĞİ ............................................................................................ 12
2)
KAPALI OCAK MADEN İŞLETMECİLİĞİ ........................................................................................ 13
MADEN SAHALARI REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ .............................................................................. 14
1) ÜST TOPRAĞIN SAHAYA SERİLMESİ SURETİYLE YAPILAN REHABİLİTASYON YÖNTEMİ................. 14
2) ELEKTROLİZ YÖNTEMİ ................................................................................................................... 16
3) KİRLENMİŞ TOPRAKLARIN BİTKİLERLE TEMİZLENMESİ YÖNTEMİ ................................................. 17
3.1) Kirlenen Toprakların Temizlenmesinde Kullanılabilecek Bitkiler................................................ 18
Salix spp. (Söğüt türleri) ................................................................................................................. 18
Populus spp. (Kavak Türleri) .......................................................................................................... 19
Larrea tridentata (Kreozot çalı) ..................................................................................................... 19
Pteris vittata (Büyük Eğrelti Otu) ................................................................................................... 20
Athyrium yokoscence (Yeleğreltisi) ................................................................................................ 20
Alyssum murale (Seki kuduzotu ) ................................................................................................... 21
Solidago canadensis (Kanada Altınbaşak Otu)............................................................................... 21
Helianthus annuus (Ayçiçeği) ......................................................................................................... 22
Agrostis castellana (Titrek Tavus Otu) ........................................................................................... 22
Thlaspi caerulescens (Alp Teresi) ................................................................................................... 23
Agrostis capillaris (Narin Tavus Otu) ............................................................................................. 23
Brassica juncea (Hint Hardalı, Çin Hardalı) .................................................................................... 24
Eichhornia crassipes (Su Sümbülü) ................................................................................................ 24
Azolla filiculoides (Kızıl Eğrelti, Su Eğreltisi) ................................................................................... 25
4) REHABİLİTE EDİLEMEYEN SAHALARIN KAMU YARARINA KULLANILMASI YÖNTEMİ..................... 26
Göletlere Dönüştürme ................................................................................................................... 26
Sağlık Turizmi Maksatlı Düzenleme ............................................................................................... 27
Rekreasyon Alanları ....................................................................................................................... 28
EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR .......................................................................... 29
EYLEM PLANI VE PROJE ÇALIŞMALARI............................................................................................... 29
EĞİTİM ÇALIŞMALARI VE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ ............................................... 30
iv
İZLEME VE DEĞERLENDİRME ............................................................................................................. 31
ÇALIŞMA YAPILACAK SAHALAR.......................................................................................................... 32
BÖLGELERE VE İLLERE GÖRE EYLEM PLANI ....................................................................................... 34
ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ .......................................................................................... 36
ADAPAZARI ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................................... 38
AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ........................................................................................ 39
ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ........................................................................................ 43
ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ....................................................................................... 44
ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ .......................................................................................... 49
BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ...................................................................................... 50
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................................................. 50
BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ........................................................................................... 52
DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ......................................................................................... 54
ELAZIĞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ........................................................................................... 56
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ..................................................................................... 58
ESKİŞEHİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ...................................................................................... 61
GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ....................................................................................... 67
ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ........................................................................................ 68
İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ...................................................................................... 71
İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ............................................................................................. 72
KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ...................................................................... 73
KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................................ 82
KAYSERİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ......................................................................................... 83
KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ .......................................................................................... 86
KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ...................................................................................... 93
MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ......................................................................................... 95
MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ......................................................................................... 98
ŞANLIURFA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ .................................................................................. 100
TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ .................................................................................... 101
ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ............................................................................... 102
EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALARIN MALİYETİ .................................................... 106
ÖZET .................................................................................................................................................... 107
YARARLANILAN KAYNAKLAR................................................................................................................ 108
v
GİRİŞ
Madencilik; sanayi, enerji ve inşaat sektörlerinin temel girdilerini sağlayan, ülkelerin
kalkınmasında rol oynayan en önemli sektörlerden birini oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerin
kalkınma süreçleri incelendiğinde, madenciliğin itici gücünden yararlandıkları görülmektedir.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler kalkınmalarını maden zenginliklerine dayandırdıkları
hâlde, ülkemizde madencilik sektörü uzun yıllardan bu yana yeterli desteği göremediği gibi;
bir şekilde göz ardı edilerek, üretim, verimlilik ve teknolojik açıdan diğer ülkelerle rekabet
edecek seviyeye ulaşamamıştır.
Ülkemiz maden çeşitliliği açısından zengin olarak değerlendirilebilse de, bazı sınırlı
sayıdaki madenler hariç, büyük ölçekli rezerv ve işletmelerin olmaması madenciliğimizin
yeterince gelişmesinin önünde önemli bir yapısal engel olarak durmaktadır. Madenciliğin
gerek millî gelirden gerekse dış ticaretten aldığı pay yetersizdir.
Son yüzyılda büyük bir hızla artan dünya nüfusu, her türden tabii kaynak üzerinde
baskı oluşturmuş, tabiatın kendini yenileme gücünü tehdit etme noktasına ulaşmıştır. Hava su
gibi doğada bol bulunduğu düşünülen kaynaklar dahi günümüzde varlık ve kalite problemleri
sebebiyle insanlığın endişe kaynağı hâline gelmiştir. Özellikle kendini yenileyemeyen
kaynaklar olan madenler açısından vaziyet daha da endişe vericidir.
Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünyanın gündemine giren bu konu,
günümüzde insanlığın en temel müşterek problemlerinden birisi hâline gelmiş vaziyettedir.
Milletlerarası düzeyde duyarlılığın her geçen gün arttığı gözlenmektedir. Duyarlılık artışına
paralel olarak da, milletlerarası tedbirler geliştirilmeye, aksine tutum ve davranışlar karşısında
müşterek tavır alınmaya çalışılmaktadır. Bu vaziyet dikkate alındığında, gerek toplumsal ve
gerekse sektörel bazda çevre duyarlılığının geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
Madenciliğe tesir eden en önemli unsur alakalı kamu kurum ve kuruluşlarının
uygulamalarıdır. Günümüzde madencilik; merkezî hükûmet, sanayi, yerel yönetim, üniversite,
STK‟lar ve yöre halkı arasındaki ilişkilere dayalı bir faaliyet hâline gelmiştir. Önceleri
madenciliğin ekonomik yönü esas alınırken, son yıllarda ortaya çıkan gelişmeler madencilikle
birlikte, yaşanabilir çevre, alakalı sosyal ve kültürel konuları da öne çıkarmaktadır. Bu
konulardan en önemlisi de işletme sırasında, sonrasında veya rehabilite edilmeksizin terk
edilmiş maden sahalarında rehabilitasyonun gerçekleştirilmesidir.
İşbu “Maden Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı” madencilik faaliyetinin sona
erdiği sahaların rehabilitasyonu konusunda gerekli çalışmaların yapılması ve bu sayede ülke
değerlerimizin korunması maksadıyla hazırlanmıştır.
1
GAYE VE KAPSAM
Madencilik alanlarında arazi ıslahı çalışmasında; tabii dengenin yeniden kurulması,
alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hâle getirilmesini
sağlayacak biçimde doğaya yeniden kazandırma çalışması yapılması gerekmektedir. Bozulan
alanları iyileştirmedeki başlıca gaye, madenciliğe bağlı olarak bozulan ve etkilenen alanlara
ekolojik, ekonomik ve estetik değerlerini mümkün olduğu ölçüde yeniden geri kazandırmak
ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak olmalıdır. Yeniden geri kazanma, arazinin
estetik ve ekolojik değerlerinin sağlanması kadar, bu alanlardan ekonomik olarak
yararlanmayı da hedefler.
En önemli tabii kaynaklarımızdan olan madenlerin ülke kalkınmasındaki yeri ve
ekonomiye yaptığı doğrudan katkılar göz ardı edilemez. Madenlerimizi yer altından
çıkarmaktan ve işlemekten vazgeçilemeyeceği de kesin olarak kabul edilen bir gerçektir.
Maden işletmeciliğinde meydana gelen arazi bozulmaları, zararlı atıklar, hava, su, toprak
kalitesinin bozulması, görüntü ve ses kirliliği gibi etmenler madenciliğin yan tesirlerini
oluşturmaktadır.
Madencilik faaliyetlerinden vazgeçilmesi söz konusu olmadığına göre, çevre ve canlı
sağlığı için madenlerin çıkartılması, işlenmesi ve kullanılması sırasında çevreye verilen
zararın en aza indirilmesi ile madenin alınmasına müteakip, bozulan sahaların tekrar doğaya
kazandırılmasına yoğunlaşmak gerekmektedir.
Madencilik, açık ve kapalı madencilik olmak üzere iki ana yöntemle yapılmaktadır.
Cevherin yeryüzüne yakın bir tabakada bulunması durumunda açık madencilik yöntemi
kullanılması gerekirken, cevherin yeryüzünün derinliklerinde bulunması hâlinde ise kapalı
madencilik yöntemi kullanılır. Ayrıca açık madencilikte çevreye olan olumsuz etki, faaliyetin
arzın yüzeyinde olması sebebiyle kapalı madenciliğe göre daha da fazladır. Bu kısımdaki
zararlı materyaller yağmur ve rüzgâr gibi tabii etkilerle kolaylıkla çevreye taşınarak da
çevresel zarar artabilmektedir.
Hem açık hem de kapalı madencilikte madenin alınmasına müteakip zarar görmüş
sahaların tekrar doğaya ve topluma kazandırılması için rehabilitasyonu gerekmektedir.
Madenlerin alınmasını müteakip, maden ocakları ve yakın çevresinde, peyzajın doğal
yapısında bozulmalar meydana gelmekte, bu alanlarda doğaya yeniden kazandırma ve onarım
çalışmaları kapsamında özel yenileme ve iyileştirme tekniklerinin uygulanması
gerekmektedir. Madeni alınan bazı sahaların ağaçlandırılarak rehabilitasyonu her zaman
mümkün olamamaktadır. Bu tip sahalar kamu yararı dikkate alınarak mevzuat çerçevesinde
değerlendirilecektir. Özellikle günümüz şartlarında doğaya yeniden kazandırmanın ekonomik
ve teknik sebeplerle mümkün olamadığı/olamayacağı bazı sahaların; spor alanları, kentsel
yeşil alanlar, atık depolama alanları ve benzer gayeler için kamu yararı için geri
kazandırılması sağlanmalıdır.
Eylem planı ile orman alanlarındaki rehabilite edilmeksizin terk edilmiş maden
sahalarının rehabilitasyonu ile bunun için gerekli olan eğitim, izleme ve değerlendirme
faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Çalışmalar; Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel
Müdürlüğü (ÇEM), Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü (DKMP) ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının (BİDB) iş birliği ile yürütülecektir.
2
DÜNYADA MADENCİLİK
Dünyada maden rezervleri açısından en zengin ülkeler; Çin, Güney Afrika
Cumhuriyeti, Kanada, Avustralya ve ABD„dir. Güney Afrika Cumhuriyeti; altın, platin grubu
metaller, manganez, krom, alüminyum, Çin; demir, kurşun, manganez, molibden, kalay,
zirkonyum, çinko ve fosfat, Kanada; uranyum, çinko, altın, bakır, nikel, kobalt, demir, petrol
ve doğalgaz, Avustralya; kömür, demir, rutil, çinko, kurşun ve uranyum, ABD; kurşun,
molibden ve fosfat cevherleri başta olmak üzere, madencilik yönünden dünyada en zengin
ülkelerdir.
Dünya maden rezervlerinde önemli payları olduğu gibi; dünya maden üretiminde de
rol oynayan ülkelerin başında ABD, Çin, Güney Afrika, Kanada, Avustralya ve Rusya
gelmektedir. Bunun yanı sıra maden grubuna girmeyen petrol üretiminde Suudi Arabistan,
Kuveyt, İran, Rusya ve Türk cumhuriyetleri önemli rezervlere sahiptir. Dünya ticaretinde
madencilik ürünleri arasında ihracat değerlerine göre ham petrol, demir dışı metaller ve
endüstriyel mineraller önemli yere sahiptir. Dünya ticaret rakamları incelendiğinde çelik,
bakır, kurşun ve kalay gibi geleneksel metallerin kullanımı azalırken, ileri seramik
malzemeleri, plastik ve polimer kökenli malzemeler gibi yüksek teknoloji malzemelerinin
kullanımının giderek arttığı görülmektedir. 2001‟den beri özellikle Çin, Brezilya ve Hindistan
gibi büyümekte olan ekonomilerdeki yüksek talep düzeyleri, küresel madencilik sanayisinin
yoğun büyüme sürecinin arkasındaki itici güç olmuştur.
Resim 1. Martha Hill Altın Madeni, Yeni Zelanda.
Resim 2. Kalgoorlie Altın Madeni, Batı Avustralya.
3
Dünyada maden sahaları rehabilitasyonu ile ilgili farklı örnekler bulunmaktadır.
Ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarının yanı sıra yer altında oluşan galeriler, ilginç
görünümleri sebebiyle film stüdyolarına, müzelere, fotoğraf sergilerine, sağlık turizmi
merkezlerine dönüştürülmektedir. Batı Virjinya‟da Mingo şehri yakınlarındaki maden sahası
reklamasyon yapılarak golf sahasına dönüştürülmüştür (Resim 3). Hutchinson şehrindeki
Kansas Yeraltı Tuz Müzesi birçok Hollywood filminde film stüdyosu olarak kullanılmıştır
(Resim 4). Pensilvanya‟nın Butler şehri yakınlarındaki terk edilmiş bir kireçtaşı madeni, Bill
Gates tarafından kiralanarak dünyanın en önemli fotoğraf arşivlerinden birinin saklandığı yere
dönüştürülmüştür (Resim 5). Buna ilaveten İspanya‟nın kuzeyindeki El Valle altın madeni
gölete dönüştürülmüştür. Polonya‟da Wieliczka tuz madeni sağlık turizmine açılmış, bazı
madenler de tuz mağaralarına dönüştürülmüştür. Kanada Vancouver‟da bazı terk edilmiş
maden sahaları botanik bahçesi, bir kısmı ise rekreasyon park alanlarına dönüştürülmüştür.
Resim 3-4. Maden sahasının golf sahasına dönüştürülmesi örneği, Batı Virjinya - ABD
4
Resim 5. Kansas Tuz Müzesi, ABD
Resim 6. Bill Gates Fotoğraf Arşivi, Pensilvanya - ABD
5
TÜRKİYE’DE MADENCİLİK
Türkiye madenler yönünden zengin bir ülke olup bu sektör gelişmiş sanayi kollarından
biri haline gelmektedir. Ayrıca bazı madenler bakımından dünyanın önemli ülkeleri
arasındadır. Ülke madenlerinin tamamı henüz tespit edilememiştir. Maden arama çalışmaları
hızla devam etmekte ve yeni maden yatakları bulunmaktadır (Şekil 2). Ülkemiz
madenciliğinin şu andaki üretimi, yalnızca kendi sanayi kuruluşlarımızın ihtiyacını
karşılamaya yönelik olmayıp üretimin bir kısmı ham olarak ya da yarı işlenmiş hâlde ihraç
edilmektedir.
Resim 7. Mersin Silifke Mermer Ocağı
Türkiye‟de madencilik faaliyetleri ile; taş, mermer ve kum ocakları dışında asfaltit,
linyit, taşkömürü ve uranyum gibi enerji hammaddeleri; altın, antimuan, bakır, boksit, cıva,
çinko, demir, gümüş, krom, manganez, nikel, kurşun ve volfram gibi metalik madenler; alunit,
asbest, barit, bentonit, bor, diyatomit, dolomit, dişten, feldispat, florit, fosfat, grafit, jips,
kaolen, kaya tuzu, kil, kuvars, kuvarsit, kuvars kumu, kükürt, lületaşı, manyezit, mermer,
perlit, pomza, profillit, sepiyolit, sodyum sülfat, stronsiyum, talk, trona, zeolit ve zımpara gibi
endüstriyel hammaddeler çıkarılmaktadır.
Madenler, mevcut Anayasa‟nın 168. Maddesi ve buna bağlı olarak çıkarılan 3213
sayılı Maden Kanunu kapsamında devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde
bulundukları arzın mülkiyetine tabi değildirler. Devlet tarafından, ya da üretilen madenden
devlet hakkı ödenmek şartıyla özel veya tüzel kişiler tarafından da işletilebilmektedirler.
6
Ülke madenlerinin büyük bölümü halen orman sayılan alanlarda bulunmaktadır. Bu
sebeple ormanlık alanlardaki madenlerin gerek aranıp, ruhsatlandırılabilmesi ve gerekse
işletilebilmesi için 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında düzenlenen 16. Madde uygulama
yönetmeliği çerçevesinde gereken izin işlemleri ile madeni alınan sahaların rehabilitasyonu,
takibi ve denetimi Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülmektedir.
Madencilik faaliyetleri, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir. 3213
sayılı Maden Kanunu başta olmak üzere,

Çevre Kanunu,

Milli Parklar Kanunu,

Kara Avcılığı Kanunu,

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği,

Milli Parklar Yönetmeliği,

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair
Yönetmelik

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Madencilik Faaliyetleri Sonucu Bozulan Arazilerin Doğaya Geri Kazanım
Yönetmeliği,

Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği,

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği,

Yaban Hayatı Korunması Ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları İle İlgili Yönetmelik
bu kapsamda sayılabilir.
Bütün bu mevzuatın gayesi madenlerin ekonomiye kazandırılması sürecinde işletmesi
biten veya yeni işletmeye açılacak olan sahaların doğaya yeniden kazandırılmasını ve
iyileştirilmesini sağlamak, madencilik öncesi ekolojik koşullara ve fonksiyona olabildiğince
yakın bir çevre oluşturmaktır.
7
Doğaya yeniden kazandırma ve iyileştirme çalışmaları; madencilik kapsamında
planlama aşamasından başlayıp, madencilik faaliyetleri boyunca ve madencilik sonrası alan
kullanımları aşamasına kadar kesintisiz devam eden bütüncül uygulamalardır.
Maden sahalarının rehabilitasyonu ağaçlandırma çalışmaları şeklinde yürütülmekte
iken 4 Ocak 2008 tarihi itibariyle bu çalışmaların daha ayrıntılı Rehabilitasyon Projelerine
dayalı olarak yürütülmesi kararı alınmıştır.
Her ne kadar çalışmalar 2008 tarihinden beri Rehabilitasyon Projelerine dayalı olarak
yürütülmekte ise de uygulamada bazı sorunların varlığı bilinmekte ve bunların giderilmesine
çalışılmaktadır. Özellikle de madeni alınıp rehabilite edilmeksizin terk edilmiş maden
sahalarının rehabilitasyonunda daha önemli sorunlar mevcuttur. Bu sorunların en önemlisi söz
konusu sahaların rehabilitasyonunun oldukça yüksek bir maliyeti gerektirmesidir.
Öncesi
Sonrası
Resim 8. Manisa Turgutlu Nikel Sahası
8
Bu kapsamda burada Ülkemiz maden sahaları rehabilitasyonunu kolaylaştırmak ve
daha başarılı bir uygulama sağlamak maksadıyla bazı bilgiler üzerinde durulmasında fayda
görülmüştür. Şöyleki;

Bu çalışmalar; daha planlama aşamasında alanın ve yakın çevresinin envanterinin
çıkarılması, madencilik faaliyetinin çevre üzerine etkilerinin belirlenmesi ve
değerlendirilmesi, onarımın maksadının belirlenmesi, madencilik faaliyetleri
sırasında ve faaliyetler sonrasında onarılacak alanın son alan kullanım kararına
uygun olarak yeniden düzenleme, iyileştirme, faaliyet sonrasında ise izleme, kontrol
ve bakım süreçlerini ihtiva eder.

Planlama aşamasında ayrıntılı bir envanter çalışması yapılarak; flora-fauna,
topografya, jeoloji, iklim, toprak, hidrojeoloji, erozyon, sediment vb. özellikler
yönünden alanın mevcut durumu ortaya konulmalıdır. Bu sayede, madencilik
faaliyeti sebebiyle zarar görebilecek kaynakların bilinmesi mümkündür. Ayrıca bu
bilgiler madencilik faaliyetlerinin bitmesinin ardından rehabilitasyon çalışmalarını
kolaylaştırmaya da yardımcı olacaktır.

Bu Eylem Planının konusu olan rehabilite edilmeksizin terk edilmiş maden
sahalarının madencilik öncesi envanter bilgileri elde olmasa dahi bu sahaların
rehabilitasyonunda bozulmamış yakın çevrenin varlığı, bu çevrenin tüm özellikleri
ile alanın göstergesi olması ve ekolojik bir profilin geliştirilmesi bakımından büyük
önem taşır ve envanter çalışması yerine geçebilir.

Envanter çalışmalarının ardından faaliyetin çevre üzerine etkileri de dikkate alınarak,
bir taraftan bu etkilerin azaltılması için gerekli tedbirler ortaya konulurken, diğer
taraftan yapılacak onarımın yöntemi (rehabilitasyon, restorasyon ve başka bir alan
kullanımına dönüştürme; reklamasyon) belirlenir.

Sahanın hangi maksatla kullanılabileceği; yasal mevzuat, saha özellikleri ve
rehabilitasyon yönteminin birlikte değerlendirilmesiyle kararlaştırılır. Böylece
sağlıklı bir saha kullanım planlaması yapılmış olur.

Sahanın yeniden düzenleme aşamasında kullanım planlamasına göre döküm
sahalarının yeri, örtü tabakasının yayılması, kazı sekli, araziye verilecek son sekil,
stabilitenin sağlanması, alandaki drenaj yapısının oluşturulması, depolanmış üst
toprağın erozyonu önlemek maksadıyla çayır-mera bitkileri ile bitkilendirilmesi gibi
çalışmaların tasarımı yapılıp, uygulanır.

Yeni maden sahalarında sahadaki flora, fauna ve korunması gereken lokal endemik
türler tespit edilerek bunların nakli ya da işletme öncesi taşınması ile alakalı
planlamalar yapılır. Kazı sonrası oluşacak pasa sahalarının, çukur alanların, atık
sahaların risk oluşturmaması için güvenlik tedbirleri planlanır. İşletme alanı çit
engellerle ve uyarı levhaları ile sınırlandırılır. Sahanın hidrolojik özellikleri tespit
edilerek yapılacak bütün tesislerin ve depo alanlarının depolanacak malzeme ve
atıkların çevreye yağışlarla yayılmaması için gereken drenaj sistemi planlanır ve
uygulanır.
9

Özellikle atık su oluşturan maden türlerinde; zararlı atık suyun depolanması ile liç
sahalarının güvenliği için bunların arıtılma ve nötralizasyon çalışmaları yapılır.
Sahadaki şev açıları 30̊‟den büyük olmayacak şekilde yapılır. Böylece basamaklarda
drenaj tedbirleri alınır. Basamak genişlikleri 5 m.‟den az olmayacak şekilde iş
makinaları
çalışmasının
sınırlamayacak
değerler
seçilerek
planlanır.
Basamaklandırma işlemlerinde basamak yüksekliği üç 3 m.‟den fazla olmayacak
şekilde, sahadaki çalışma güvenliği ve jeoloji durumuna göre tespit edilir.

Rehabilitasyon aşamasında ise tahrip edilmiş alana biyolojik verimliliğin yeniden
kazandırılması ve alanın kullanıma hazırlanması maksadıyla 20-30 cm‟den az
olmayacak kalınlıkta toprak serilmesi, toprağın iyileştirilmesi (organik ve/veya
kimyasal gübre uygulaması, zehirli atıkların uzaklaştırılması vb.) ve yeniden
bitkilendirme uygulanır.

Onarım sürecinde kullanılacak bitkiler ekolojik, işlevsel, kültürel ve ekonomik
kriterler göz önüne alınarak seçilir. Bitkilendirmede kullanılacak ağaçlar, çalılar ve
otsu türler sahanın özelliklerine uygun ve mümkün olduğunca yerli olanlardan
seçilir. Onarımda kullanılacak bitkilerde; hızlı gelişim gösterme, yayılıcı olma, derin
ve güçlü kök sistemi geliştirme, kötü şartlara ve iklim koşullarına dayanıklı olma, su
tutma kapasitelerinin yüksek olması, üretim ve bakımı kolay olma, sığ, kalkerli ve
kayalık zeminlere, erozyona açık alanlara vb. toleranslı olma gibi özellikler
aranmalıdır.

Madencilik sonrasında yapılan rehabilitasyon çalışmalarını da ihtiva edecek şekilde
bakım, kontrol ve izleme yapılması gerekir. Bu süreçte gerekli teknik müdahaleler
(sulama, budama, gübreleme, zararlılara karşı koruma vb.) yapılır.
10
Şekil 2. MTA Türkiye Maden Yatakları Haritası
11
MADENLERİN ÇIKARILMA YÖNTEMLERİ
Madencilik faaliyetler tabiatı gereği çevreye zarar veren veya çevreyi bozan
faaliyetlerdir. Toprak ve çevre bozulmasının karakteri, madencilik yapılan bölgenin
özelliklerine ve madenin arazide bulunduğu derinlik sebebiyle uygulanacak yönteme bağlıdır.
Madencilik faaliyetlerinde çeşitli yöntemler kullanılmasına rağmen, bu yöntemler genel
olarak iki ana başlık altında incelenebilir.
1) AÇIK OCAK MADEN İŞLETMECİLİĞİ
Açık ocak işletmeciliği ile maden üretimi bilinen en eski madencilik yöntemidir. Açık
ocak işletmeciliği, işletilmesi ekonomik olarak uygun bulunan maden yataklarının, mostra
verenlerinin doğrudan kazılarak üretilmesi ya da üzerini kaplayan örtü tabakasının
kaldırılarak açılması ve sonrasında cevherin üretilmesi şeklinde yapılan işletme yöntemidir.
Günümüzde dünya maden üretiminin yaklaşık %70'inde bu yöntem kullanılmaktadır. Metalik
cevherlerin yarısı, kömürün 1/3'ü ve metal dışı yapı malzemelerinin tamamı bu yöntem ile
üretilmektedir. Açık ocak madenciliğinin çevre üzerine doğrudan tesiri; toprak ve bitki
örtüsünü yok etmesi ve arazi bozulmaları şeklindedir.
Resim 9-10. Bronzewing Altın Madeni, Avustralya
Yeşilovacık Kuvars Maden İşletmesi, Silifke - Mersin
Resim 11-12. Mermer Ocağı, Silifke – Mersin
Demir Madeni, Hekimhan - Malatya
12
2) KAPALI OCAK MADEN İŞLETMECİLİĞİ
Kapalı ocak madenciliği maden yatağının üzerindeki örtü tabakasının çok kalın
olduğu, yani madenin yerin derinliklerinde bulunduğu durumlarda uygulanan bir yöntemdir.
Bu yöntemde madenin bulunduğu alan tespit edilip yerin altında galeriler açılarak maden
çıkarılır.
Hem açık hem de kapalı ocak maden işletmelerinde çıkarılan malzemelerin döküldüğü
pasalar ve atık yığınları ile maden ayırma ve yıkama gibi işlemler de sahada bozulmalara
sebep olmaktadır.
Resim 13. Kapalı Ocak Madenciliği ve Pasa Döküm Sahası, Batı Virjinya Kömür İşletmesi - ABD
Resim 14. Kapalı Ocak Madenciliği Örneği: Alpagut Linyit Madeni, Çorum
Açık ocak yöntemi yörenin tabii ve ekolojik yapısını, peyzajı, tabii hayatı, kapalı ocak
yöntemine göre daha fazla tahrip etmektedir. Aynı zamanda madenciliğin bitişik alanlar
üzerine dolaylı tesirleri de vardır.
13
MADEN SAHALARI REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ
Madenlerin çıkarılmasına müteakip sahanın rehabilite edilerek doğaya yeniden
kazandırılması ve toplumun istifadesine sunulabilmesi için hem dünyada hem de ülkemizde
uygulanmakta olan 4 yöntemden söz edilmektedir. Sahanın durumuna göre bazen bu
yöntemlerden bir ya da birkaçı birlikte de kullanılabilir. Sözü edilen yöntemler; üst toprağın
sahaya serilmesi suretiyle yapılan rehabilitasyon, elektroliz, kirlenmiş toprakların bitkilerle
temizlenmesi ve rehabilite edilemeyen sahaların kamu yararına kullanılması yöntemleridir.
1) ÜST TOPRAĞIN SAHAYA
REHABİLİTASYON YÖNTEMİ
SERİLMESİ
SURETİYLE
YAPILAN
Özellikle açık ocak madenciliği yapılan alanlarda kullanılması gereken tesirli çözüm
yöntemlerinden birisi olup hem zaman hem ekonomik açıdan diğer yöntemlere oranla
avantajlıdır.
Bu yöntem diğer yöntemler ile kombine edilerek de maden sahaları rehabilitasyonunda
kullanılabilir. Hafriyat, kazı-dolgu serilecek üst toprak miktarı ve kalınlığı bitkilendirmede
kullanılacak türlerin seçimi, çukur ve basamaklandırmada boyutlandırma gibi detaylar iyi
hesaplanarak yapıldığında en başarılı yöntemlerden biridir.
Öncesi
Sonrası
Resim 15. İstanbul Kemerburgaz
Resim 16-17. Maden Sahaları Rehabilitasyon Çalışmaları, Mersin
14
Maden işletmesi faaliyetlerini sürdürürken çalışılan alanın üst toprağının uygun bir
yerde depolanmış olması, ileride yapılacak olan rehabilitasyon faaliyetlerinin başarılı olmasını
sağlar.
Öncesi
Sonrası
Resim18. İstanbul Kemerburgaz
Öncesi
Sonrası
Resim 19. Jackson Şehri Demir Madeni Siyah Nehir Şelalesi, Wisconsin 1977 -1992
Ayrıca daha maden işletmesi faaliyeti sürdürülürken basamaklandırma ve basamak şev
açıları tekniğine uygun biçimde açılırsa rehabilitasyonun daha başarılı olması da mümkün
olur. Üst toprak ve harfiyat toprağının kaybedildiği alanlarda ise başka bir yerden harfiyat
getirilmesi gerekebilir. Serilecek üst toprak, alüvyal birikinti toprak oluşturmuş uygun
alanlardan alınıp sahaya en az 20-30 cm kalınlığında serilmelidir.
15
2) ELEKTROLİZ YÖNTEMİ
Elektroliz yöntemi; demir, nikel, bakır, kurşun, krom gibi ağır metaller tarafından
yoğun biçimde kirletilmiş toprakların ağır metal muhtevasından temizlenmesi gayesiyle
uygulanabilecek bir yöntemdir. Biraz zaman alan pahalı ve topraktaki canlılar ve
mikroorganizma faaliyetleri üzerindeki etkileri olumsuz olabilen bir yöntemdir.
Elektroliz, elektrik akımı yardımıyla, bir toprak içinde bulunan ağır metallerin
ayrıştırılması işlemidir. Bu değişiklik, maddenin elektron vermesinden (yükseltgenme); ya da
almasından (indirgenme) kaynaklanır. Elektroliz işlemi, elektroliz kabı ya da tankı denen bir
aygıt içinde uygulanır. Bu aygıt, çözünerek artı ve eksi yüklü iyonlara ayrılmış bir bileşiğin,
elektrolit içine, birbirine değmeyecek biçimde daldırılmış iki elektrottan oluşur.
Elektrotlar bir akım kaynağına bağlandığında meydana gelen gerilim, iyonları karşıt
yüklü elektrota doğru hareket ettirir. Karşıt kutupta yükünü dengeleyen atom veya moleküller
elektrotta çökelir veya elektrolit içindeki moleküllerle yeni reaksiyonlara girer. Böylece
elektrotlarda toplanan ağır metaller ya da bunların kimyasal bileşenleri topraktan ayrılarak
temizlenebilir.
Şekil 3. Elektroliz Makinesi ve Yöntemi
16
3) KİRLENMİŞ TOPRAKLARIN BİTKİLERLE TEMİZLENMESİ YÖNTEMİ
Maden işletmeleri sırasında ortaya çıkan pasa alanları ve çukurların iyileştirilmesi ile
cevher işleme ve zenginleştirme faaliyetleri neticesinde kirlenen toprakların temizlenmesi
gayesiyle bitkilerin kullanıldığı bir yöntemdir. Özellikle ağır metal ihtiva eden maden
sahalarının rehabilitasyonunda, liç sahası kazalarında veya cevher işleme pasa alanlarında
uygun türlerle uygun konsantrasyona sahip topraklarda uygulanan bir yöntemdir. Metal
toleranslı bitkiler, topraktan bünyelerine ağır metalleri çekebilen, üst kısmında depolayan,
köklerinde tutabilen, yeşil kısmına ulaştırabilen özelliklere sahiptir (Şekil 4).
Bu yöntem geniş alanlarda uygulanabilir, sahaların estetik ve görsel değer
kazanmasında tesirli bir yöntemdir. Hasat edilen bitkiler değişik alanlarda kullanılabilir. Yeşil
olarak dikilmesi veya ekilmesi ile kirleticileri sahada ve bünyesinde tutarak; erozyon, rüzgâr,
yağış ve sellerle bunların etrafa yayılmasını önler.
Şekil 4. Ağır metallerin topraktan bitkilerle ayrılması
Uzun zaman alan hassas çalışma gerektiren bu yöntemde bitkiler, yüksek kirletici
konsantrasyonuna sahip alanlarda yetişmeyebilir veya çok zayıf yetişerek istenen tesir ve
neticeler elde edilemeyebilir.
17
3.1) Kirlenen Toprakların Temizlenmesinde Kullanılabilecek Bitkiler
Salix spp. (Söğüt türleri)
Söğüt (Salix), söğütgiller (Salicaceae) familyasından
ağaç veya bodur çalı hâlinde, çoğunluğu kışın yaprak döken,
kalan odunsu bitkilerdir. Aspirin ilacının aktif maddesi
kabuğundan elde edilir. Cıva, gümüş, krom, kadmiyum,
sahalarında toleransı yüksek bir bitki olduğu düşünülmektedir.
Salix cinsini oluşturan boylu
ender olarak da her dem yeşil
olan salisin, söğüt ağacının
kurşun ve uranyum maden
Resim 20. Salix alba (Ak söğüt)
Söğütler gayet kolay kök yapabildiğinden, tohumları da kısa zamanda çimlenme
özelliğini kaybettiğinden, üretilmeleri hemen her yerde çelikle ve kök sürgünü ile olur.
Resim 21. Salix viminalis (Sepetçi söğüdü)
Nehir ve su kenarlarında, düzlük alanlarda bulunur. Suni yolla yetiştirilen bir söğüttür.
Geniş bir coğrafi yayılışı vardır. Batı ve Orta Avrupa ile Balkanlarda ve Türkiye‟de bulunur.
18
Populus spp. (Kavak Türleri)
Populus (kavak) cinsi, Salicaceae (Söğütgiller) familyasından olup, daha çok
rutubetli bölgelerde ve su kenarlarında yaygın olarak yetiştirilmekte ve ülkemizde de kara, ak,
titrek, piramit vb. pek çok türü bulunmaktadır. Yeraltı suyunun önemli bir kısmını topraktan
alma yeteneğine sahiptirler. Beş yaşındaki bir kavak ağacının günde 100–200 litre su alması,
bu bitkilerin su kullanma yeteneklerini ve bu amaçla kullanımlarının önemini
vurgulamaktadır. Bu sebeple kavakların maden alanları toprak ve yer altı suyundaki petrol
ürünleri ve hidrokarbonlar gibi kirleticilerin yer altı suyuna ulaşmasını ve kirleticilerin bir
yerden başka bir yere hareket etmesini azaltmak için kullanılabileceği düşünülmektedir.
Hibrid kavaklar ise topraktaki ağır metalleri (çinko, krom, cıva, kadmiyum, kurşun vb.)
köklerle sabitleyerek stabilize etmenin yanı sıra erozyonu ve sedimentin hareketini de
durdurmaktadırlar.
Resim 22. Populus spp. (Kavak türleri)
Larrea tridentata (Kreozot çalı)
Larrea tridentata Kuzey Amerika Çöllerinde, Güney Batı Kaliforniya, Arizona,
Nevada, Utah, Meksika, Teksas bölgelerinde yayılış gösteren bir çalı türüdür. Bakır maden
sahalarında toleransı yüksek bir bitki olduğu düşünülmektedir.
Resim 23. Larrea tridentata (Kreozot çalı)
19
Larrea tridentata her dem yeşil bir çalı türüdür ve koloniler kurar. 1-3 metre arasında
boylanır. 30-90 yıl arası sahada varlığını sürdürebilir.
Pteris vittata (Büyük Eğrelti Otu)
Pteris vittata, Çin başta olmak üzere Asya ve Afrika‟da yayılış gösteren bir türdür.
Arsenik maden sahalarında toleransı yüksek bir bitki olduğu düşünülmektedir. Beton ve taş
yapıların çatlaklı kısımlarındaki topraklı yerlerde yetişebilir.
Resim 24. Pteris vittata (Büyük Eğrelti Otu)
Athyrium yokoscence (Yeleğreltisi)
Athyrium yokoscense, Japonya, Kore, Sibirya ve Güneybatı Çin‟de yayılış gösteren
bir bitki türüdür. Ağır metal çinko, krom, demir ve bakır madenlerinin çevresinde
yaşayabildiği gözlemlenmiş bir türdür. 20 cm. boylanabilen bir eğrelti otu türüdür.
Resim 25. Athyrium yokoscence (Yeleğreltisi)
20
Alyssum murale (Seki kuduzotu )
Akdeniz bölgesinde yayılış gösterirler ve yaklaşık 150 tür içerirler. Ülkemizde 90 türü
bulunur. Türkiye‟de Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Sivas, Erzincan,
Tunceli, Muğla, Denizli, Antalya, Bursa, Kütahya, Eskişehir vb. gibi illerde yetişmektedir.
Nikel ve çinko elementilerini bol miktarda bünyesine aldığından hiper akümülatör olarak da
adlandırılmakta ve maden sahalarında kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu bitkinin aşırı
miktarda bünyesine nikel alması dallarında anormal şekiller (yassılaşma) yaratabilir.
Alyssum Maritima (Bal Çiçegi) türü ise ülke genelinde yaygın olmakla birlikte Doğu,
Güneydoğu ve Orta Anadolu da daha seyrek bulunmaktadır. En yüksek konsantrasyondaki Cr
iyonunu bünyesine alabilen bitkilerdendir.
Resim 26. Alyssum murale (Seki kuduzotu)
Solidago canadensis (Kanada Altınbaşak Otu)
Kanada altınyol bitkisi olarak bilinir ve Kuzey Amerika‟da yayılış gösterir. Büyük baş
ve küçükbaş hayvanlar tarafından yenebilen bir bitkidir. Alüminyum, manganez, kurşun ve
çinko maden sahalarında toleransı yüksek bir bitki olduğu düşünülmektedir.
Resim 27. Solidago canadensis (Kanada Altınbaşak Otu)
21
Avrupa, Japonya ve Çin‟de istilacı alt türleri de yetişmektedir. Çin‟de Ningbo,
Zhejiang ve Yunnan illerinde üretimi yapılan alanlar mevcuttur. Japonya Fukushima‟da
nükleer kaza sonrası terkedilen pirinç sahalarında denenen bir bitkidir.
Helianthus annuus (Ayçiçeği)
Ayçiçeği (Helianthus annuus), papatyagiller (Asteraceae) familyasından çekirdekleri
ve yağı için yetiştirilen sarı çiçekli bir ziraat bitkisidir. Arsenik, uranyum ve kurşun gibi ağır
metallerin topraktan uzaklaştırılması için kullanılan bir bitkidir. Japonya‟daki Fukushima
nükleer sızıntısından etkilenen alanlarda uygulanmıştır.
Resim 28. Helianthus annuus (Ayçiçeği)
Agrostis castellana (Titrek Tavus Otu)
Buğdaygillerden çok yıllık yüksek çayır bitkisidir. Alüminyum, manganez, kurşun ve
çinko maden sahalarında kullanılabilir.
Resim 29. Agrostis castellana (Titrek Tavus Otu)
22
Thlaspi caerulescens (Alp Teresi)
Thlaspi caerulescens, Batı Amerika, İskandinavya ve Avrupa‟da Alp Dağ sisteminde
yayılış gösteren küçük çok yıllık bir bitki türüdür. Teksas, Colarado, Wyoming, Montana,
Finlandiya, İsveç, Hollanda, Almanya ve Kuzey İngiltere’de yayılış gösterir. Bakır, kadmiyum
krom, nikel ve çinko maden sahalarında toleransı yüksek bir bitki olduğu düşünülmektedir.
Resim 30. Thlaspi caerulescens (Alp Teresi)
Agrostis capillaris (Narin Tavus Otu)
Agrostis capillaris istilacı çok yıllık bir çim çeşididir. Hayvanlar tarafından
yenilebilmektedir. Asitli topraklarda yetişebilmektedir. Koloni biçiminde yayılma eğilimi
gösteren bir bitkidir. Alüminyum, manganez, kurşun ve çinko maden sahalarında toleransı
yüksek bir bitki olduğu düşünülmektedir.
Resim 31. Agrostis capillaris (Narin Tavus Otu)
23
Brassica juncea (Hint Hardalı, Çin Hardalı)
Brassica juncea, Hint Hardalı ve Çin Hardalı yapılan bir bitkidir. Aslında bir lahana
türüdür. Kadmiyum, krom, bakır, nikel, kurşun ve uranyum maden sahalarında toleransı
yüksek bir bitki olduğu düşünülmektedir.
Resim 32. Brassica Juncea (Hint Hardalı, Çin Hardalı)
Eichhornia crassipes (Su Sümbülü)
Eichhornia crassipes, Amazon Bölgesinde yayılış gösteren istilacı bir su bitkisidir.
Cıva ve kurşun gibi ağır metalleri bünyesine alarak suyu temizlediği düşünülmektedir.
Kamiyum, bakır, cıva, kurşun, çinko, sezyum ve stronsiyum maden sahalarında toleransı
yüksek bir bitki olduğu düşünülmektedir. Liç sahalarının kirlettiği bataklıklarda ülkemizdeki
familyaya ait türler kullanılabilir.
Resim 33. Eichhornia Crassipes (Su Sümbülü)
24
Azolla filiculoides (Kızıl Eğrelti, Su Eğreltisi)
Azolla filiculoides (Water Fern) Su bitkisi olup sıcak iklimlerde yetişen bir türdür.
Amerika‟nın sıcak bölgelerinde Asya‟da ve Avustralya‟da ayılış gösterir. Suda asılı biçimde
durur 1-2 cm yer kaplayan küçük yaprakları vardır. Göl yüzeylerine dağılmış biçimde yayılır.
Soğuk havalara dayanıksız bir türdür. Alüminyum, manganez, kurşun ve çinko maden
sahalarında toleransı yüksek bir bitki olduğu düşünülmektedir.
Resim 34. Azolla filiculoides (Kızıl Eğrelti, Su Eğreltisi)
Yeni Zelanda‟da, Güney Afrikada, Avustralya‟da ve Batı Avrupa‟da istila ettiği bazı
göletlerden toplanarak yeşil gübre olarak kullanılmıştır.
Bütün bu bitkilerin dışında ayrıca Nicotiana tabacum (tütün), Zea mays (mısır),
Myripphyllum Spicatum (Başaklı Sucivanperçemi, Avrasya sucivanperçemi), Aptenia
cordifolia (Buz çiçeği), Bacopa monnieri, Vallisneria americana (Su kerevizi, Amerikan
deniz çayırı) gibi bitkiler de ağır metallere karşı toleranslı olduğundan, bu sahalarda
kullanılması mümkündür.
Ayrıca onarımda doğal vejetasyona uygun olmak koşuluyla; Robinia pseudeoacacia
(yalancı akasya), Alnus glutinosa (adi kızılağaç), Betula sp. (huş ağacı), Acer campestre
(akçaağaç), Sorbus aucuparia (üvez), Pinus nigra (karaçam) vb. yüksek toprak oluşturma
potansiyeline sahip ağaçlar; Berberis sp. (kadın tuzluğu), Cistus (laden), Pyracantha coccinea
(ateş dikeni), Rhus typhina (sumak), Tamarix (ılgın), Ligustrum vulgare (kurtbağrı), Rosa
canina (kuşburnu) gibi ağaççık ve çalılar; Lupines spp., Vicia spp., Medicago sativa,
Melilotus officinalis, Brassica napus, Festuca spp. ve Bromus gibi çim ve Leguminosae
türleri de kullanılabilir.
25
4) REHABİLİTE EDİLEMEYEN SAHALARIN KAMU YARARINA
KULLANILMASI YÖNTEMİ
Bu yöntemde bundan önceki yöntemlerle rehabilite edilemeyen sahaların kamu
yararına kullanımı için düzenlenmesi mümkündür. Bu şekilde rehabilite edilebilecek sahalar
tespit edilir. Başta A.B.D, Avustralya ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülkede,
kullanılan bu yöntemle tespit edilen alanlar; tema parkı, belediye konser ve kongre alanı,
eğitim - spor tesisi, katı atık depolama alanı, tabiat parkı, yangın havuzu, sosyal tesisler vb.
biçimde düzenlenmektedir. Ayrıca bu tip sahalar, projelendirilip müzelere dönüştürülerek
turizm gayeli de kullanılabilmektedir.
Ülkemizde ise bu yöntemin kullanılması mevzuatın öngördüğü konularla sınırlıdır.
Buna göre bu sahalar göletler, rekreasyon alanları veya tabiat parkları ile katı atık depolama
alanları şeklinde düzenlenebilir.
Göletlere Dönüştürme
Çok sıklıkla yeraltı sularının akışına ve yağışların orada birikmesine bağlı olarak,
maden çukurlarında, reliyefli zeminleri olan göller veya göl benzeri su yüzeyleri ortaya çıkar.
Bu göletler uygun yerlerde orman yangınları ile mücadelede kullanılmak üzere kullanılabilir.
Bu alanlardan suya dayalı rekreatif etkinlikler olan balık üretme çiftlikleri, olta balıkçılığı
tesisleri, sahil düzenlemesi, yüzme, su oyunları, su kayağı vb düzenlemeler yapılarak
yararlanılabilir. Ancak, bu insan kaynaklı/antropojenik, “genç göl” çukurlukları tabii
göllerden farklı morfolojik bir yapıya sahiptir. Tabii göller gelişimleri sürecinde küçülür ve
kıyı hatları düzleşir, toprak lehine bir oluşum görülür. Genç göllerde ise tabii göllerdeki tabii
ve normal aşınmanın aksine kazılardan geriye kalan, dik yamaçlar, basamaklar, teraslar gibi
tabii olmayan reliyef biçimleri kalmıştır. Düzenlemelerde bu vaziyet göz önünde
bulundurulmalıdır.
Resim 35. İspanya’nın Kuzeyindeki El Valle Altın Madeninin Gölete Dönüştürülmesi
26
Sağlık Turizmi Maksatlı Düzenleme
Bazı madenlerin insan sağlığına olumlu katkılarda bulunduğu bilimsel çalışmalarla
ispatlanmıştır. Bu madenlerden biri de tuz dur. Tuz yatakları sağlık turizmi için
yararlanılabilecek turizm odaklarına dönüştürülebilirler. Bu uygulama her geçen gün
artmaktadır.
Resim 36-37. Polonya - Wieliczka Tuz Mağaraları.
Wieliczka Tuz Madeni, Polonya'nın Krakow şehri yakınlarında bulunmaktadır.
Wieliczka Tuz Madeni'nin en önemli özelliği dünyanın en eski tuz madenlerinden biri
olmasıdır. Unesco tarafından korunmaya alınmış olan bu madeni yılda 200.000 turist ziyaret
etmektedir. Yerin 327 metre altına kadar uzanan galerilerde bulunan tuzdan heykellerin yanı
sıra, 101. metrede bulunan geniş bir alanda bir katedral yer alır. Ayrıca madende bir yeraltı
gölü, tahta şapeller ve tuz madenciliğinin tarihini anlatan bir müze bulunur. Ziyaretçilerin
gezebildiği yol 3,5 km uzunluğundadır. Bu bölgede insanların ve mitolojik karakterlerin
heykelleri yer alır. Heykellerin bir kısmı ve şamdanlar tuzdan yapılmıştır.
Resim 38-39. Wieliczka Tuz Madeni .
27
Rekreasyon Alanları
Madencilik yapılan alanlar işletme süreci tamamlandıktan sonra yapılacak
düzenlemelerle rekreasyon alanlarına dönüştürülebilir. Özellikle ülkemizde yeşil alanlar ve
rekreasyon imkanları açısından kısıtlı imkanlara sahip olan şehirlerimize yakın olan maden
ocaklarından bu maksatla yararlanmak ekonomik ve ekolojik anlamda oldukça önemli
katkılar sağlayacaktır. Rekreatif etkinlikler kapsamında; doğa merkezleri (eğitim ve
rekreasyon gayeli), botanik parkları, atlı rekreasyon alanları, tema parkları, kamp alanları,
kampingler, futbol sahaları, yarış alanlarına (motoiklet, bisiklet, kaykay vb) yer verilebilir.
Resim 40. Kanada – Vancouver, Butchard Gardens, Sunken Garden.
Özellikle yerleşim merkezlerine yakın olan ve terk edilmiş maden sahalarının kamu
yararına kullanılabilmesi için dikkatli bir biçimde değerlendirilmesi mümkündür. Bu sahaların
devlete ait kalması ve üzerindeki tasarrufun kamuya ait olması, kamu yararının gözetilmesi
esastır.
28
EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR
EYLEM PLANI VE PROJE ÇALIŞMALARI
2014-2018 yıllarını kapsayan bu eylem planı kapsamında, 27 Orman Bölge
Müdürlüğünün sınırları içerisinde yer alan terk edilmiş maden sahalarının rehabilitasyonu
planlanmıştır. 2014 yılında 514, 2015 yılında 772, 2016 yılında 1029, 2017 yılında 1286,
2018 yılında 1543 hektar sahada rehabilitasyon çalışması yapılacaktır.
ÇALIŞMA PLANI
Çalışılacak Saha
Sayısı (Adet)
Alanı (Hektar)
YILLAR
Birim Maliyet
(TL)
Maliyet (TL)
2014
155
514,37
30.000 TL
15.431.217
2015
233
771,56
30.000 TL
23.146.825
2016
311
1.028,75
30.000 TL
30.862.433
2017
388
1.285,93
30.000 TL
38.578.042
2018
466
1.543,12
30.000 TL
46.293.650
TOPLAM
1553
5.143,74
30.000 TL
154.312.167
SORUMLU KURULUŞLAR VE EYLEMLER
EYLEMİN
AÇIKLAMA
SORUMLU
VE İLGİLİ
KURULUŞLAR
UYGULAMA
YILI
NO’SU
ADI
1
Eylem Planının
Hazırlanması
Planın hazırlanması ve
koordinasyon işlemlerinin
sağlanması
ÇEM, OGM,
DKMP
2014
2
Eylem Planı
Kapsamında Örnek
Projeler Yapılması
5 farklı tipte örnek proje
hazırlamak ve teknik
şartname geliştirmek
DKMP
2014-2015
3
Projelerin
Hazırlanması
OGM
2014-2018
4
Maden Sahaları
Rehabilitasyonunun
Yapılması
OGM
2014-2018
Terk edilmiş maden
sahalarına ait uygulama
projelerinin hazırlanması
Hazırlanan uygulama
projelerinin
gerçekleştirilmesi
29
EĞİTİM ÇALIŞMALARI VE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
Eylem planı kapsamında alakalı kuruluşların temsilcileri ve teknik elemenlara maden
sahası reahablitasyonu ile alakalı genel bilgiler verilerek yıllık koordinasyon ve planlamalar
yapılacaktır.
Teknik elemanlara maden sahası rehabilitasyonu yöntemleri ve bunların uygulanması
ile ilgili hususlarda eğitim ve seminerler verilecektir.
EĞİTİM ÇALIŞMALARI
AÇIKLAMA
SORUMLU VE
İLGİLİ
KURULUŞLAR
UYGULAMA
YILI
EYLEMİN
NO’SU
ADI
1
Eğitim ve/veya
Çalıştay
Maden sahası rehabilitasyon projelerine
ait teknik şartname ve dispozisyon
hazırlanması
ÇEM, DKMP, OGM,
İlgili Kuruluşlar
2014
2
Eğitim ve/veya
Çalıştay
Maden sahası rehabilitasyon
yöntemlerinin incelenmesi, proje yapımı
ve uygulanması
ÇEM, DKMP, OGM,
İlgili Kuruluşlar
2015
3
Seminer
Madencilik faaliyetlerinin genel
özellikleri, izinler ve mevzuat hususları
ÇEM, DKMP, OGM,
İlgili Kuruluşlar
2016
4
Çalıştay
Maden sahası rehabilitasyon projelerine
ait, hazırlanan teknik şartname ve
dispozisyonların değerlendirilmesi
ÇEM, DKMP, OGM,
İlgili Kuruluşlar
2017
5
Genel
Organizasyon
Eğitimi
Rehabilite edilen örnek maden
sahalarının teknik yönden mahalinde
incelenmesi ve değerlendirilmesi
ÇEM, DKMP, OGM,
İlgili Kuruluşlar
2018
Mevzuatın geliştirilmesi ve uygulamadaki problemlerin giderilmesi ile alakalı hususlar
değerlendirilecektir.
Bölgelerde başarı sağlanan rehabilitasyon projeleri diğer katılımcılarla paylaşılacaktır.
Örnek maden sahası rehabilitasyonu projelerinden hareketle; uygulama projesi, teknik
şartname ve dispozisyon detaylı biçimde ele alınacaktır. Gerektiğinde bu konuda seçilecek
sahalar arazide yapılacak incelemelerle değerlendirilecektir.
30
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Web tabanlı izleme sistemi kurularak 6 aylık dilimler hâlinde gerçekleşmeler
izlenecektir. Uygulama yapan kurumlar gerçekleşme miktarlarını 6 ayda bir web üzerinden
sisteme girecektir. İzlemeler bölge müdürlükleri bazında olacaktır.
İzleme sistemi Orman Genel Müdürlüğünce koordine edilecek ve ilgili birimlerin Web
sayfasında yayınlanarak kamuoyu bilgilendirilecektir.
Eylem planı kapsamında yapılacak faaliyetlerle ilgili araştırma kuruluşları ve
üniversiteler ile işbirliği yapılacaktır.
İZLEME VE DEĞERLENDİRMEDE SORUMLU KURULUŞLAR VE FAALİYETLERİ
EYLEMİN
AÇIKLAMA
SORUMLU VE
İLGİLİ
KURULUŞLAR
UYGULAMA
YILI
NO’SU
ADI
1
İzleme
Değerlendirme
Sisteminin
Oluşturulması
Proje gerçekleşmelerinin
izlenebilmesi için web tabanlı bir
sistemin kurulması
BİD, ÇEM,
OGM
2014
2
İzleme ve
Değerlendirme
Yapılması
Uygulama projelerine ait
gerçekleşmelerin web sistemi
üzerinden izlenmesi ve
raporlanması
OGM
2014-2018
31
ÇALIŞMA YAPILACAK SAHALAR
Türkiye genelinde 27 Orman Bölge Müdürlüğü bazında çalışılacak alanların yıllara
göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Orman Bölge Müdürlükleri tarafından seçilecek sahalarda
rehabilitasyon faaliyetleri sürdürülecektir.
Tablo 1. Eylem Planı Kapsamında Yıllar İtibariyle Çalışma Yapılacak Sahaların Bölge
Müdürlüklerine Dağılımı (hektar/adet)
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN
KAPSADIĞI
ADI
İLLER
Adana
Adana
Osmaniye
Adapazarı
Adapazarı
İzmit
Amasya
Çorum
Amasya
Samsun
Tokat
Ankara
Çankırı
Ankara
Kırıkkale
Kırşehir
Antalya
Antalya
Artvin
Artvin
Balıkesir
Balıkesir
Çanakkale
Bolu
Bolu
Düzce
Bilecik
Bursa
Bursa
Yalova
Denizli
Denizli
Uşak
Bingöl
Bitlis
Elazığ
Hakkari
Elazığ
Malatya
Muş
Tunceli
Van
Ağrı
Ardahan
Erzincan
Erzurum
Erzurum
Iğdır
Kars
Eskişehir
Eskişehir
Afyon
Giresun
Giresun
YILLAR
2016
(Ha)
2017
(Ha)
2018
(Ha)
TOPLAM
SAYI
SAHA
(Adet)
(Ha)
2014
(Ha)
2015
(Ha)
4,54
6,8
9,07
11,34
13,61
30
45,36
7,17
10,76
14,35
17,94
21,52
19
71,74
29,36
44,04
58,72
73,41
88,09
100
293,62
0,53
0,79
1,06
1,32
1,59
6
5,29
37,38
4,41
56,07
6,61
74,77
8,81
93,46
11,01
112,15
13,22
137
14
373,83
44,05
7,07
10,6
14,13
17,67
21,2
3
70,66
6,41
9,62
12,83
16,04
19,24
35
64,14
3,72
5,58
7,44
9,30
11,16
17
37,20
13,06
19,58
26,11
32,64
39,17
54
130,55
13,59
20,39
27,19
33,98
40,78
26
135,93
41,45
62,18
82,9
103,63
124,36
88
414,52
73,25
109,88
146,51
183,13
219,76
127
732,53
3,25
4,88
6,51
8,13
9,76
12
32,53
Ordu
32
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN
KAPSADIĞI
ADI
İLLER
Burdur
Isparta
Isparta
Edirne
İstanbul
İstanbul
Kırklareli
Tekirdağ
İzmir
İzmir
Manisa
Antakya
Gaziantep
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kilis
Kastamonu
Kastamonu
Sinop
Kayseri
Nevşehir
Kayseri
Niğde
Sivas
Yozgat
Aksaray
Konya
Karaman
Konya
Kütahya
Kütahya
Mersin
Mersin
Aydın
Muğla
Muğla
Adıyaman
Batman
Diyarbakır
Şanlıurfa
Mardin
Siirt
Şanlıurfa
Şırnak
Bayburt
Gümüşhane
Trabzon
Rize
Trabzon
Bartın
Zonguldak
Karabük
Zonguldak
Toplam
2014
(Ha)
2015
(Ha)
YILLAR
2016
(Ha)
2017
(Ha)
2018
(Ha)
23,21
34,82
46,43
58,04
69,64
77
232,14
7,09
10,64
14,19
17,73
21,28
26
70,93
8,23
12,35
16,46
20,58
24,69
7
82,3
80,52
120,78
161,04
201,3
241,55
242
805,18
4,9
7,35
9,8
12,26
14,71
19
49,02
15,34
23
30,67
38,34
46,01
64
153,36
69,55
104,32
139,09
173,87
208,64
196
695,46
12,32
21,73
18,47
32,59
24,63
43,45
30,79
54,32
36,95
65,18
27
94
123,16
217,26
6,38
9,57
12,75
15,94
19,13
22
63,77
2,29
3,44
4,58
5,73
6,87
15
22,91
1,61
2,41
3,21
4,01
4,82
2
16,05
16,03
24,04
32,05
40,06
48,08
94
160,25
1553
5143,74
514,37 771,56 1028,75 1285,93 1543,12
33
TOPLAM
SAYI
SAHA
(Adet)
(Ha)
BÖLGELERE VE İLLERE GÖRE EYLEM PLANI
Tablo 2. Eylem Planı Kapsamında (2014-2018 Yıllarında) Çalışma Yapılacak Sahaların Bölge
Müdürlükleri ve İllere Göre Dağılımı (hektar)
Orman Bölge Müdürlüğü
Adı
Adana
Adapazarı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Balıkesir
Bolu
Bursa
Denizli
Elazığ
Erzurum
Eskişehir
Kapsadığı İller
Adana
Osmaniye
Adapazarı
İzmit
Amasya
Çorum
Samsun
Tokat
Ankara
Çankırı
Kırıkkale
Kırşehir
Antalya
Artvin
Balıkesir
Çanakkale
Bolu
Düzce
Bilecik
Bursa
Yalova
Denizli
Uşak
Bingöl
Bitlis
Elazığ
Hakkari
Malatya
Muş
Tunceli
Van
Ağrı
Ardahan
Erzincan
Erzurum
Iğdır
Kars
Eskişehir
Afyon
Terk Edilmiş
Maden Sahası
Rehabilite
Edilecek Genel
Alanı
3,57
0,49
0,00
0,00
20,70
67,90
13,94
38,22
0,00
0,00
0,00
0,00
297,77
0,91
4,83
0,00
13,08
0,00
7,00
30,20
0,00
15,96
0,00
10,02
13,69
29,93
5,00
35,56
0,00
6,75
0,00
0,00
0,00
81,30
0,00
0,00
0,00
538,41
58,37
34
Mevcut
Yöntemlerle
Rehabilite
Edilemeyecek,
Kamu Yararına
Kullanılabilecek
Alanlar
1,84
0,00
50,49
0,00
0,00
35,49
53,47
0,00
0,00
0,71
0,00
0,00
35,53
43,14
0,00
0,00
17,89
0,00
0,00
0,00
0,00
93,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,52
80,92
Maden İşletmesi
Biten, Sahası
Rehabilite
Edilecek Alan
Toplam
37,03
2,43
21,25
0,00
2,30
19,48
40,76
1,36
4,58
0,00
0,00
0,00
40,53
0,00
65,83
0,00
16,34
16,83
0,00
0,00
0,00
20,81
0,00
29,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,79
0,00
0,00
0,00
278,31
54,91
0,00
0,00
17,31
0,00
42,44
2,92
71,74
0,00
23,00
122,87
108,17
39,58
4,58
0,71
0,00
0,00
373,83
44,05
70,66
0,00
47,31
16,83
7,00
30,20
0,00
130,55
0,00
39,21
13,69
29,93
5,00
35,56
0,00
12,54
0,00
0,00
0,00
359,61
54,91
0,00
0,00
593,24
139,29
Giresun
Ordu
Burdur
Isparta
Isparta
Edirne
İstanbul
İstanbul
Kırklareli
Tekirdağ
İzmir
İzmir
Manisa
Antakya
Gaziantep
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kilis
Kastamonu
Kastamonu
Sinop
Kayseri
Nevşehir
Kayseri
Niğde
Sivas
Yozgat
Aksaray
Konya
Karaman
Konya
Kütahya
Kütahya
Mersin
Mersin
Aydın
Muğla
Muğla
Adıyaman
Batman
Diyarbakır
Şanlıurfa
Mardin
Siirt
Şanlıurfa
Şırnak
Bayburt
Gümüşhane
Trabzon
Rize
Trabzon
Bartın
Zonguldak
Karabük
Zonguldak
9,00
2,27
91,66
74,03
0,01
0,00
0,00
3,44
18,38
0,00
61,19
47,82
185,60
16,36
9,79
2,20
13,57
0,00
0,00
0,85
0,00
0,00
60,62
205,67
0,00
194,94
0,00
10,17
0,00
2,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,59
0,00
0,00
28,53
0,00
11,23
Mevcut
Yöntemlerle
Rehabilite
Edilemeyecek,
Kamu Yararına
Kullanılabilecek
Alanlar
19,95
0,30
39,19
0,26
9,73
33,56
8,63
5,87
63,92
0,00
63,33
17,14
185,06
0,00
10,18
10,40
0,00
0,00
0,00
1,70
0,00
0,00
143,38
27,75
11,28
22,32
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
120,49
Toplam
2343,69
1246,72
Orman Bölge Müdürlüğü
Adı
Kapsadığı İller
Giresun
Terk Edilmiş
Maden Sahası
Rehabilite
Edilecek Genel
Alanı
35
Maden İşletmesi
Biten, Sahası
Rehabilite
Edilecek Alan
Toplam
0,00
1,01
25,90
1,10
4,94
0,00
0,00
4,75
0,00
0,00
12,84
53,57
162,27
0,00
7,34
9,11
115,22
0,00
11,73
10,30
0,00
6,10
112,06
139,88
111,88
0,00
0,00
53,10
6,62
0,00
2,32
0,00
0,00
0,00
11,80
0,00
0,00
14,46
0,00
0,00
0,00
0,00
28,95
3,58
156,75
75,39
14,68
33,56
8,63
14,06
82,30
0,00
137,36
118,53
532,93
16,36
27,31
21,71
128,79
0,00
11,73
12,85
0,00
6,10
316,06
373,30
123,16
217,26
0,00
63,77
6,62
2,17
2,32
0,00
0,00
0,00
11,80
0,00
0,59
15,46
0,00
28,53
0,00
131,72
1553,34
5143,74
Tablolarda Kullanılan Renklere Ait Açıklamalar:
İzin sahibi tarafından rehabilite edilmeden terk edilmiş ve orman idaresi tarafından
teslim alınmış sahaları ifade eder.
Madeni alınmış fakat rehabilite edilemeden terk edilmiş ve mevcut yöntemlerle
rehabilitasyonu yüksek maliyet sebebiyle mümkün olamayan, ancak düzenlenerek
kamu yararına kullanılabilecek sahaları ifade eder.
Maden alımı tamamlanmış olup rehabilitasyonu izin sahibi tarafından yapılacak olan
sahaları ifade eder.
Rehabilitasyonu konu edilen sahaların toplamı miktarını ifade eder.
ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 3. Adana Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite Edilecek
Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite Edilemeyecek
Kamu Yararına Kullanılabilecek Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
Edilecek Alan
TOPLAM
2014
2
m
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
4.062
6.093
8.124
10.156
12.187
40.622
1.844
2.765
3.687
4.609
5.531
18.436
39.456
59.184
78.912
98.640
118.368
394.560
45.362
68.043
90.724
113.404
136.085
453.618
Tablo 4. Adana Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
1
2
3
4
5
İLİ/İLÇESİ
ADANA
Ceyhan
ADANA
Feke
ADANA
Karaisalı
ADANA
Karaisalı
ADANA
Çukurova
MEVCUT
MADEN
TERKEDİLMİŞ
YÖNTEMLERLE
İŞLETMESİ
MADEN SAHASI
REHABİLİTE
BİTEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
EDİLECEK
KAMU YARARINA
EDİLECEK
GENEL ALANI KULLANILABİLECEK
ALAN
2
M
ALANLAR
M2
M2
MADENİN CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
TOPLAM
İZİN
ALANI
HEKTAR
Kalker
Açık
0,46
4.659
4.659
Barit
Açık
2,46
24.600
24.600
Açık
0,65
5.237
5.237
Açık
1,10
Açık
5,43
2.Grup DoğaltaşMermer
2.Grup DoğaltaşMermer
1-B Grubu Tras Taş
Maden
11.000
11.000
27.127
36
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
27.127
NO
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOPLAM
İZİN
ALANI
HEKTAR
MEVCUT
MADEN
TERKEDİLMİŞ
YÖNTEMLERLE
İŞLETMESİ
MADEN SAHASI
REHABİLİTE
BİTEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
EDİLECEK
KAMU YARARINA
EDİLECEK
GENEL ALANI KULLANILABİLECEK
ALAN
2
M
ALANLAR
M2
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
İLİ/İLÇESİ
MADENİN CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
ADANA
Karaisalı
ADANA
Kozan
ADANA
Kozan
ADANA
Kozan
ADANA
Kozan
ADANA
Kozan
ADANA
Kozan
ADANA
Kozan
ADANA
Kozan
ADANA
Kozan
ADANA
Kozan
ADANA
Kozan
ADANA
Kozan
ADANA
Kozan
ADANA
Kozan
ADANA
Kozan
ADANA
Kozan
ADANA
Saimbeyli
ADANA
Aladağ
ADANA
Aladağ
ADANA
Aladağ
ADANA
Aladağ
OSMANİYE
Merkez
OSMANİYE
Kadirli
OSMANİYE
Kadirli
2.Grup DoğaltaşMermer
Açık
1,73
Kireçtaşı
Açık
0,68
895
895
Kuvarsit
Açık
1,90
13.200
13.200
Mermer
Açık
0,22
Kum Çakıl
Açık
1,53
14.500
14.500
Demir
Açık
0,69
3.879
3.879
Mermer
Açık
1,10
6.009
6.009
Kum Çakıl
Açık
26,25
126.206
126.206
Demir
Açık
1,00
3.946
3.946
Kum Çakıl
Açık
0,60
336
336
Demir
Açık
0,77
7.250
7.250
Demir
Açık
5,00
27.331
27.331
Mermer
Açık
3,89
12.122
12.122
Kum Çakıl
Açık
7,46
19.247
19.247
Mermer
Açık
0,40
338
338
Kum Çakıl
Açık
0,67
3.903
3.903
Kum Çakıl
Açık
3,27
5.392
5.392
Kömür
Açık
1,70
2.047
2.047
Krom
Açık
1,11
11.107
11.107
Krom
Açık
5,63
56.306
56.306
Krom
Açık
0,26
2.593
2.593
Krom
Açık
2,66
26.569
26.569
Mermer
Açık
0,49
Mermer
Açık
0,77
7.725
7.725
Mermer
Açık
8,81
16.535
16.535
7.436
7.436
1.200
1.200
4.926
4.926
TOPLAM: METREKARE
40.622
18.436
394.560
453.618
TOPLAM: HEKTAR
4,06
1,84
39,46
45,36
Maden sahaları rehabilitasyonunda; kızılçam, karaçam, sedir, göknar, dişbudak,
ıhlamur, gürgen, akçaağaç, şimşir, kayacık, titrek kavak, meşe, halepçamı, porsuk, ardıç,
kayın, çınar ve üvez gibi türlerin kullanılması mümkündür.
37
ADAPAZARI ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 5. Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite Edilecek
Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite Edilemeyecek
Kamu Yararına Kullanılabilecek Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
Edilecek Alan
TOPLAM
2014
2
m
0
2015
2
m
0
2016
2
m
0
2017
2
m
0
2018
2
m
0
Toplam
2
m
0
50.489
75.734
100.978
126.223
151.467
504.891
21.252
31.879
42.505
53.131
63.757
212.524
71.742
107.612
143.483
179.354
215.225
717.415
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
92.052
92.052
Tablo 6. Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
MEVCUT
TERKEDİLMİŞ
YÖNTEMLERLE
MADEN
TOPLAM
REHABİLİTE
SAHASI
İZİN
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
ALANI
KAMU YARARINA
EDİLECEK
HEKTAR
KULLANILABİLECEK
GENEL ALANI
ALANLAR
M2
M2
NO
İLİ/İLÇESİ
MADENİN CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
1
SAKARYA
Pamukova
Hammadde Üretim İzni
Açık
9,21
2
SAKARYA
Kaynarca
Stabilize Ocağı
Açık
11,10
110.951
110.951
3
SAKARYA
Taraklı
Taş Ocağı
Açık
12,98
129.820
129.820
4
SAKARYA
Sapanca
Stabilize Ocağı
Açık
0,50
5.000
5.000
5
SAKARYA
Sapanca
Stabilize Ocağı
Açık
0,10
1.000
1.000
6
SAKARYA
Sapanca
Stabilize Ocağı
Açık
1,00
10.000
10.000
7
SAKARYA
Sapanca
Stabilize Ocağı
Açık
1,50
15.000
15.000
8
SAKARYA
Kocaali
1-A Grubu Ariyet Ocağı
Açık
0,40
3.969
3.969
9
SAKARYA
Karasu
Doğaltaş-Mermer
Açık
3,60
36.000
36.000
10
SAKARYA
Geyve
Hammadde Üretim İzni
Açık
2,00
20.019
20.019
11
SAKARYA
Geyve
Hammadde Üretim İzni
Açık
1,11
11.083
11.083
12
SAKARYA
Sapanca
Kalker
Açık
6,64
66.422
66.422
13
SAKARYA
Taraklı
II-Grup Kalker
Açık
12,95
129.452
129.452
14
SAKARYA
Hendek
Stabilize Ocağı
Açık
0,64
6.400
6.400
15
SAKARYA
Kocaali
1-A Grubu Ariyet Ocağı
Açık
0,35
3.494
3.494
16
SAKARYA
Geyve
Taş Ocağı
Açık
2,63
17
SAKARYA
Geyve
Mozaik
Açık
0,35
38
26.282
26.282
3.507
3.507
MEVCUT
TERKEDİLMİŞ
YÖNTEMLERLE
MADEN
TOPLAM
REHABİLİTE
SAHASI
İZİN
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
ALANI
KAMU YARARINA
EDİLECEK
HEKTAR
KULLANILABİLECEK
GENEL ALANI
ALANLAR
M2
M2
NO
İLİ/İLÇESİ
MADENİN CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
18
SAKARYA
Adapazarı
Mermer
Açık
4,20
19
SAKARYA
Adapazarı
Kalker
Açık
0,50
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
41.964
41.964
5.000
5.000
TOPLAM: METREKARE
0
504.891
212.524
717.415
TOPLAM: HEKTAR
0,00
50,49
21,25
71,74
Maden sahaları rehabilitasyonunda; kışın yapraklarını dökmeyen makiler, zeytin ağacı
ve kızılçam gibi Akdeniz'e özgü bitkilerin yanı sıra geniş yapraklı ve iğne yapraklı ağaçların
da kullanılması mümkündür.
AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 7. Amasya Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
2014
2
m
YILLAR
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite Edilecek
Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite Edilemeyecek
Kamu Yararına Kullanılabilecek Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
Edilecek Alan
140.757 211.135
281.513
351.892
422.270
1.407.567
88.963
133.445
177.926
222.408
266.889
889.631
63.905
95.857
127.809
159.762
191.714
639.047
TOPLAM
293.624 440.437
587.249
734.061
880.873
2.936.245
Tablo 8. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
İLÇESİ
AMASYA
Taşova
AMASYA
Merkez
AMASYA
Merkez
AMASYA
Merkez
AMASYA
Taşova
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Alaca
ÇORUM
Merkez
TERKEDİLMİŞ
MADEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
MADEN İŞLETMESİ
REHABİLİTE
BİTEN SAHASI
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
KAMU YARARINA
EDİLECEK ALAN
KULLANILABİLECEK
M2
ALANLAR
2
M
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
Hammadde
Açık
0,23
Mermer
Açık
1,95
52.903
52.903
Mermer
Açık
27,54
102.198
102.198
Mermer
Açık
15,29
49.629
49.629
Mermer
Açık
0,19
2.250
2.250
Açık
4,96
49.600
49.600
Açık
3,27
32.700
32.700
IV.Grup
Açık
0,86
8.600
8.600
I.A Grubu
(Ariyet)
Açık
3,88
38.800
38.800
I.A Grubu
(Ariyet)
II. Grup
(Kalker)
23.000
39
23.000
NO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
İLÇESİ
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Alaca
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Mecitözü
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Alaca
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Alaca
ÇORUM
Alaca
ÇORUM
Ortaköy
ÇORUM
Ortaköy
ÇORUM
Göynücek
ÇORUM
Göynücek
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Merkez
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
MADEN İŞLETMESİ
REHABİLİTE
BİTEN SAHASI
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
KAMU YARARINA
EDİLECEK ALAN
KULLANILABİLECEK
M2
ALANLAR
2
M
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
TERKEDİLMİŞ
MADEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
Açık
4.28
42.800
42.800
Açık
5,05
50.500
50.500
Açık
5,00
50.000
50.000
I-B Grubu (Kil)
Açık
0,73
7.300
7.300
IV. Grup
Açık
3,73
37.300
37.300
IV. Grup
Açık
0,70
7.000
7.000
Bentonit
Madeni
Açık
0,99
9.900
9.900
Mermer
Açık
0,07
7.700
7.700
Açık
1,00
10.000
10.000
Açık
0,62
6.200
6.200
II.Grup (Kalsit)
Açık
0,43
4.300
4.300
II.Grup (Kalsit)
Açık
0,95
9.500
9.500
II.Grup (Kalsit)
Açık
0,23
2.300
2.300
IV. Grup
Açık
0,34
3.400
3.400
II. Grup
Açık
0,20
2.000
2.000
I-B Grubu (Kil)
Açık
1,81
18.100
18.100
I.B Grubu (Kil)
Açık
0,63
6.300
6.300
Mermer
Açık
0,16
1.600
1.600
Mermer
Açık
0,10
1.000
1.000
Mermer
Açık
0,25
2.500
2.500
Açık
5,00
50.000
50.000
Açık
2,53
25.300
25.300
I.B Grubu (Kil)
Açık
0,71
7.100
7.100
IV. Grup
Açık
3,73
37.300
37.300
IV. Grup
Açık
1,84
18.400
18.400
Açık
1,00
2.000
Açık
0,50
3.000
Açık
2,90
8.000
Açık
1,48
2.000
2.000
Açık
9,97
90.000
90.000
Açık
2,35
10.000
10.000
MADENİN
CİNSİ
II. Grup
(Kalker)
I.A Grubu
(Ariyet)
I.A Grubu
(Ariyet)
II. Grup (Kalsit
)
II. Grup (Kalsit
)
II. Grup
(Kalker)
IV. Grup
(Krom)
II. Grup
Doğaltaş
II. Grup
Maden
II. Grup
Doğaltaş
II. Grup
Doğaltaş
Doğaltaş
(Kalker)
Kiremit
40
2.000
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
4.000
3.000
8.000
16.000
NO
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
İLÇESİ
ÇORUM
Merkez
ÇORUM
Boğazkale
ÇORUM
Sungurlu
ÇORUM
Boğazkale
ÇORUM
Bayat
ÇORUM
İskilip
ÇORUM
Kargı
ÇORUM
Kargı
ÇORUM
Kargı
SAMSUN
Tekkeköy
SAMSUN
Merkez
SAMSUN
Merkez
SAMSUN
Merkez
SAMSUN
Kavak
SAMSUN
Merkez
SAMSUN
Çarşamba
SAMSUN
Çarşamba
SAMSUN
Ayvacık
SAMSUN
Atakum
SAMSUN
Ayvacık
SAMSUN
Kavak
SAMSUN
Salıpazarı
SAMSUN
Merkez
SAMSUN
Merkez
SAMSUN
Merkez
SAMSUN
Çarşamba
SAMSUN
Merkez
SAMSUN
Vezirköprü
SAMSUN
Vezirköprü
SAMSUN
Vezirköprü
SAMSUN
Vezirköprü
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
MADEN İŞLETMESİ
REHABİLİTE
BİTEN SAHASI
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
KAMU YARARINA
EDİLECEK ALAN
KULLANILABİLECEK
M2
ALANLAR
2
M
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
TERKEDİLMİŞ
MADEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
Mangan
Açık
0,26
650
650
IV. Grup Krom
Açık
0,37
3.160
3.160
IV. Grup
Krom-mermer
Açık
0,14
1.415
1.415
IV. Grup Krom
Açık
1,16
11.625
11.625
Maden
Kömürü
Açık
100,01
Kömür
Kapalı
0,96
Mermer
Açık
0,90
8.842
8.842
Ariyet Oc.
Açık
5,00
49.988
49.988
Ariyet Oc.
Açık
12,60
126.000
126.000
Bazalt
Açık
1,13
11.250
11.250
22.500
Bazalt
Açık
1,38
13.831
13.831
27.662
Bazalt
Açık
2,43
24.335
24.335
48.670
Bazalt
Açık
0,74
7.442
7.442
14.884
Bazalt
Açık
2,24
22.394
22.394
44.788
Bazalt
Açık
0,98
9.800
9.800
19.600
Bazalt
Açık
7,80
77.952
77.952
Bazalt
Açık
4,88
48.800
48.800
Bazalt
Açık
2,25
22.542
22.542
Bazalt
Açık
2,10
20.962
20.962
Bazalt
Açık
3,60
36.000
36.000
Bazalt
Açık
16,22
162.200
162.200
Bazalt
Açık
2,86
28.595
28.595
Bazalt
Açık
3,00
30.000
30.000
Bazalt
Açık
2,35
23.519
23.519
Bazalt
Açık
4,99
49.900
49.900
Bazalt
Açık
4,88
48.800
48.800
Bazalt
Açık
1,38
13.831
13.831
Mermer
Kapalı
0,80
8.033
8.033
Mermer
Kapalı
0,10
1.030
1.030
Mermer
Açık
1,71
9.239
9.239
Mermer
Açık
0,21
135
135
354.949
354.949
9.632
41
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
9.632
NO
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
İLÇESİ
SAMSUN
Vezirköprü
SAMSUN
Vezirköprü
SAMSUN
Vezirköprü
SAMSUN
Vezirköprü
SAMSUN
Ladik
SAMSUN
Havza
SAMSUN
Bafra
SAMSUN
Bafra
SAMSUN
Bafra
SAMSUN
Bafra
SAMSUN
Yakakent
TOKAT
Artova
TOKAT
Artova
TOKAT
Artova
TOKAT
Artova
TOKAT
Artova
TOKAT
Artova
TOKAT
Artova
TOKAT
Artova
TOKAT
Artova
TOKAT
Zile
TOKAT
Zile
TOKAT
Zile
TOKAT
Zile
TOKAT
Zile
TOKAT
Zile
TOKAT
Turhal
TOKAT
Turhal
TOKAT
Turhal
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
MADEN İŞLETMESİ
REHABİLİTE
BİTEN SAHASI
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
KAMU YARARINA
EDİLECEK ALAN
KULLANILABİLECEK
M2
ALANLAR
2
M
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
TERKEDİLMİŞ
MADEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
Mermer
Açık
0,82
8.205
8.205
Mermer
Açık
1,70
12.242
12.242
Mermer
Açık
0,08
1.581
1.581
Mermer
Açık
1,60
14.550
14.550
Kalker
Açık
68,67
Doğaltaş
Açık
0,97
Granit
Açık
2,28
22.800
22.800
Bazalt
Açık
2,05
20.477
20.477
Ariyet
Açık
5,00
50.000
50.000
Kalker
Açık
18,02
180.240
180.240
Bazalt
Açık
3,61
10.000
10.000
Taş
Açık
4,94
49.400
49.400
Taş
Açık
4,50
45.000
45.000
Krom
Açık
6,90
69.153
69.153
Krom
Açık
1,60
16.617
16.617
Taş
Açık
3,06
30.688
30.688
Krom
Açık
3,50
35.000
35.000
Taş
Açık
0,80
8.000
8.000
Taş
Açık
1,40
14.000
14.000
Taş
Açık
1,10
11.000
11.000
Mermer
Açık
1,74
9.500
9.500
Mermer
Açık
2,85
28.500
28.500
Mermer
Açık
2,45
20.000
20.000
Mermer
Açık
1,42
14.201
14.201
Mermer
Açık
0,42
4.188
4.188
Mermer
Açık
2,70
26.950
26.950
Mermer
Açık
0,36
3.648
3.648
Mermer
Açık
0,60
6.000
6.000
Mermer
Açık
0,40
4.000
4.000
45.000
45.000
974
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
90.000
974
TOPLAM: METREKARE
1.407.567
889.631
639.047
2.936.245
TOPLAM: HEKTAR
140,76
88,96
63,90
293,62
42
Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerini kapsar. Maden sahası rehabilitasyonu
çalışmalarında sarıçam, karaçam ve kayın; düşük rakımlarda kızılçam, ardıç, meşe, göknar,
gürgen ve titrek kavak; bunların yanında yabani ahlat, alıç, fındık, kızılcık, yabani erik,
yabani elma gibi ağaççıklar ve sürünücü ardıç gibi çalı türleri de kullanılabilir.
ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 9. Ankara Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite
Edilecek Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite
Edilemeyecek Kamu Yararına Kullanılabilecek
Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
Edilecek Alan
TOPLAM
2014
2
m
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
0
0
0
0
0
0
712
1.067
1.423
1.779
2.135
7.115
4.579
6.869
9.158
11.448
13.737
45.790
5.291
7.936
10.581
13.226
15.872
52.905
Tablo 10. Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
1
2
3
İLÇESİ
ANKARA
Çubuk
ÇANKIRI
Şabanözü
ÇANKIRI
Eldivan
4
ÇANKIRI
Ilgaz
5
ÇANKIRI
Ilgaz
6
ÇANKIRI
Ilgaz
MEVCUT
TERKEDİLMİŞ
YÖNTEMLERLE
MADEN SAHASI
REHABİLİTE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
EDİLECEK
KAMU YARARINA
GENEL ALANI
KULLANILABİLECEK
M2
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
45.790
45.790
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
Ariyet mal.
Açık
4,58
Mermer
Açık
3,39
2.326
2.326
Kalker
Açık
2,24
2.789
2.789
Açık
1,61
500
500
Açık
4,98
500
500
Açık
24,78
1.000
1.000
2. Grup
Doğal Taş
Mermer
2. Grup
Doğal Taş
Mermer
Kalker Mıcır
TOPLAM: METREKARE
0
7.115
45.790
52.905
TOPLAM: HEKTAR
0,00
0,71
4,58
5,29
Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir illerini kapsar. Bölgenin yaygın bitki örtüsünü
otsu bitkilerden oluşturmaktadır. Fakat değişik yüksekliklerde ve nem oranları farklı
topoğrafik alanlarda farklı bitki toplulukları bulunmaktadır. Maden sahası rehabilitasyonu
çalışmalarında ahlat, kızılcık, iğde, söğüt, akkavak ve karakavak, ceviz, dut, karaçam, meşe,
göknar, ardıç ve sarıçam türleri kullanılabilir.
43
ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 11. Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
2014
2
m
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite
297.770
Edilecek Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite
Edilemeyecek Kamu Yararına Kullanılabilecek 35.527
Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
40.534
Edilecek Alan
TOPLAM
373.831
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
446.655
595.540
744.425
893.310
2.977.701
53.290
71.054
88.817
106.580
355.268
60.802
81.069
101.336
121.603
405.344
560.747
747.663
934.578
1.121.494 3.738.313
Tablo 12. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
İLÇESİ
ANTALYA
Merkez
ANTALYA
Merkez
ANTALYA
Merkez
ANTALYA
Merkez
ANTALYA
Merkez
ANTALYA
Merkez
ANTALYA
Merkez
ANTALYA
Merkez
ANTALYA
Merkez
ANTALYA
Merkez
ANTALYA
Merkez
ANTALYA
Merkez
ANTALYA
Merkez
ANTALYA
Akseki
ANTALYA
Akseki
ANTALYA
Akseki
ANTALYA
Akseki
ANTALYA
Akseki
ANTALYA
Akseki
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
MADEN İŞLETMESİ
REHABİLİTE
BİTEN SAHASI
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
KAMU YARARINA
EDİLECEK ALAN
KULLANILABİLECEK
M2
ALANLAR
2
M
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
TERKEDİLMİŞ
MADEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
Kalker
Açık
5,98
13.711
Kalker
Açık
3,40
Traverten
Açık
4,70
22.666
22.666
Traverten
Açık
0,88
6.562
6.562
Traverten
Açık
5,49
Kalker
Açık
3,43
35.490
Kalker
Açık
13,08
98.726
Kalker
Açık
7,91
10.070
Mermer
Açık
16,15
27.878
Mermer
Açık
10,88
57.513
57.513
Kalker
Açık
1,52
22.006
22.006
Kalker
Açık
10,07
81.534
81.534
Kalker
Açık
6,69
15.698
15.698
Açık
0,44
4.050
4.050
Mermer
Açık
8,15
6.768
Kalker
Açık
7,15
81.630
81.630
Mermer
Açık
0,36
2.657
2.657
Mermer
Açık
2,28
11.006
11.006
Mermer
Açık
1,38
10.441
10.441
12.975
26.686
1.582
1.582
12.660
44
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
12.660
35.490
32.000
130.726
10.070
13.758
11.421
41.636
18.189
NO
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
İLÇESİ
ANTALYA
Akseki
ANTALYA
Akseki
ANTALYA
Akseki
ANTALYA
Alanya
ANTALYA
Alanya
ANTALYA
Alanya
ANTALYA
Alanya
ANTALYA
Alanya
ANTALYA
Alanya
ANTALYA
Alanya
ANTALYA
Alanya
ANTALYA
Alanya
ANTALYA
Alanya
ANTALYA
Alanya
ANTALYA
Alanya
ANTALYA
Alanya
ANTALYA
Alanya
ANTALYA
Elmalı
ANTALYA
Elmalı
ANTALYA
Elmalı
ANTALYA
Elmalı
ANTALYA
Elmalı
ANTALYA
Elmalı
ANTALYA
Elmalı
ANTALYA
Elmalı
ANTALYA
Elmalı
ANTALYA
Elmalı
ANTALYA
Elmalı
ANTALYA
Elmalı
ANTALYA
Elmalı
ANTALYA
Elmalı
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
MADEN İŞLETMESİ
REHABİLİTE
BİTEN SAHASI
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
KAMU YARARINA
EDİLECEK ALAN
KULLANILABİLECEK
M2
ALANLAR
2
M
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
TERKEDİLMİŞ
MADEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
Mermer
Açık
1,93
3.747
3.747
Kalker
Açık
7,48
12.632
12.632
Kalker
Açık
0,00
19.354
19.354
IV. Grup
Açık
7,08
41.348
41.348
Kalker
Açık
17,72
48.180
48.180
Kalker
Açık
0,51
6.288
6.288
IA
Açık
3,01
33.708
33.708
1A
Açık
2,89
4.199
4.199
Kalker
Açık
0,97
2.865
2.865
Kalker
Açık
9,90
35.455
35.455
IV. Grup
Açık
2,46
24.610
24.610
Mermer
Açık
1,46
1.357
1.357
Kalker
Açık
4,33
44.610
44.610
Kalker
Açık
1,43
7.288
7.288
Kalker
Açık
40,23
100.810
100.810
Kalker
Açık
11,25
33.098
33.098
Kalker
Açık
3,82
Mermer
Açık
15,11
26.832
26.832
Mermer
Açık
0,50
4.006
4.006
Kalker
Açık
6,60
29.409
29.409
Mermer
Açık
8,09
25.878
25.878
Mermer
Açık
2,33
19.729
19.729
Mermer
Açık
3,35
2.518
2.518
Mermer
Açık
0,10
877
877
Mermer
Açık
0,30
3.648
3.648
Mermer
Açık
15,48
75.685
75.685
Mermer
Açık
11,91
17.554
17.554
Mermer
Açık
4,33
4.367
4.367
Mermer
Açık
2,30
8.895
8.895
Mermer
Açık
0,77
5.006
5.006
Mermer
Açık
1,12
5.265
5.265
38.243
45
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
38.243
NO
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
İLÇESİ
ANTALYA
Elmalı
ANTALYA
Elmalı
ANTALYA
Kale
ANTALYA
Kale
ANTALYA
Kale
ANTALYA
Kale
ANTALYA
Kale
ANTALYA
Kale
ANTALYA
Kale
ANTALYA
Kale
ANTALYA
Kale
ANTALYA
Kale
ANTALYA
Kale
ANTALYA
Kale
ANTALYA
Kale
ANTALYA
Kale
ANTALYA
Kale
ANTALYA
Finike
ANTALYA
Finike
ANTALYA
Finike
ANTALYA
Finike
ANTALYA
Finike
ANTALYA
Finike
ANTALYA
Finike
ANTALYA
Finike
ANTALYA
Finike
ANTALYA
Finike
ANTALYA
Finike
ANTALYA
Finike
ANTALYA
Finike
ANTALYA
Finike
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
MADEN İŞLETMESİ
REHABİLİTE
BİTEN SAHASI
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
KAMU YARARINA
EDİLECEK ALAN
KULLANILABİLECEK
M2
ALANLAR
2
M
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
TERKEDİLMİŞ
MADEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
Mermer
Açık
12,20
10.522
10.522
Mermer
Açık
1,15
18.241
18.241
Mermer
Açık
5,56
31.649
1.230
32.879
Mermer
Açık
5,79
12.065
3.513
15.578
Mermer
Açık
2,19
25.039
9.815
34.854
Mermer
Açık
31,40
Mermer
Açık
4,66
84.903
Mermer
Açık
2,57
16.878
Mermer
Açık
0,58
4.417
4.417
Mermer
Açık
5,48
33.113
33.113
Mermer
Açık
4,81
42.581
42.581
Mermer
Açık
5,98
32.578
32.578
Mermer
Açık
1,98
21.388
21.388
Mermer
Açık
1,01
5.182
5.182
Mermer
Açık
0,75
5.890
5.890
Mermer
Açık
2,42
6.888
6.888
Mermer
Açık
0,55
4.868
4.868
Mermer
Açık
8,73
Kalker
Açık
6,72
34.484
34.484
Kalker
Açık
3,77
4.743
4.743
Mermer
Açık
6,24
14.273
6.048
20.321
Mermer
Açık
4,43
16.142
5.748
21.890
Mermer
Açık
4,86
36.984
8.396
45.380
Mermer
Açık
2,74
11.348
3.444
14.792
Mermer
Açık
21,75
120.476
Mermer
Açık
15,79
26.715
26.715
Mermer
Açık
10,04
25.699
25.699
Mermer
Açık
6,85
6.902
6.902
Mermer
Açık
4,33
13.475
13.475
Mermer
Açık
2,26
8.825
8.825
Mermer
Açık
36,53
101.921
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
101.921
84.903
750
17.628
0
120.476
71.670
46
190.548
262.218
NO
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
İLÇESİ
ANTALYA
Finike
ANTALYA
Finike
ANTALYA
Finike
ANTALYA
Gazipaşa
ANTALYA
Gazipaşa
ANTALYA
Gazipaşa
ANTALYA
Gazipaşa
ANTALYA
Gazipaşa
ANTALYA
Gazipaşa
ANTALYA
Kaş
ANTALYA
Kaş
ANTALYA
Kaş
ANTALYA
Kaş
ANTALYA
Kaş
ANTALYA
Kaş
ANTALYA
Kaş
ANTALYA
Kaş
ANTALYA
Kaş
ANTALYA
Kaş
ANTALYA
Kaş
ANTALYA
Kaş
ANTALYA
Kaş
ANTALYA
Kaş
ANTALYA
Kaş
ANTALYA
Kaş
ANTALYA
Kaş
ANTALYA
Kaş
ANTALYA
Kaş
ANTALYA
Kaş
ANTALYA
Kaş
ANTALYA
Kaş
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
MADEN İŞLETMESİ
REHABİLİTE
BİTEN SAHASI
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
KAMU YARARINA
EDİLECEK ALAN
KULLANILABİLECEK
M2
ALANLAR
2
M
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
TERKEDİLMİŞ
MADEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
Kalker
Açık
4,47
34.133
34.133
Mermer
Açık
13,85
53.099
53.099
Mermer
Açık
14,12
133.563
IV.Grup
Açık/Kapalı
4,84
8.952
8.952
IV.GRUP
Açık
9,29
37.049
37.049
Mermer
Açık
0,50
4.460
4.460
Mermer
Açık
2,71
27.138
27.138
Mermer
Açık
10,48
104.788
104.788
Kalker
Açık
1,77
9.601
9.601
Mermer
Açık
1,78
3.845
3.845
Mermer
Açık
1,91
8.476
8.476
Mermer
Açık
4,28
Mermer
Açık
1,32
5.363
5.363
Kalker
Açık
2,14
4.836
4.836
Mermer
Açık
3,94
2.765
2.765
Mermer
Açık
2,42
1.240
3.423
4.663
Mermer
Açık
1,27
10.321
755
11.076
Mermer
Açık
0,50
7.400
7.400
Mermer
Açık
0,57
1.511
1.511
Mermer
Açık
0,99
14.284
14.284
Mermer
Açık
4,31
24.095
24.095
Mermer
Açık
3,39
26.850
Mermer
Açık
15,14
152.576
152.576
Mermer
Açık
3,07
93.658
93.658
Mermer
Açık
2,12
7.752
Mermer
Açık
5,86
36.742
Mermer
Açık
5,32
35.248
Mermer
Açık
0,50
5.199
5.199
Mermer
Açık
1,01
15.793
15.793
Mermer
Açık
15,74
Mermer
Açık
0,30
5.420
10.595
10.757
7.490
47
138.983
10.595
37.607
15.242
36.742
3.888
15.312
1.353
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
39.136
15.312
1.353
NO
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
İLÇESİ
ANTALYA
Kumluca
ANTALYA
Kumluca
ANTALYA
Kumluca
ANTALYA
Kumluca
ANTALYA
Kumluca
ANTALYA
Kumluca
ANTALYA
Kumluca
ANTALYA
Kumluca
ANTALYA
Manavgat
ANTALYA
Manavgat
ANTALYA
Manavgat
ANTALYA
Manavgat
ANTALYA
Manavgat
ANTALYA
Manavgat
ANTALYA
Manavgat
ANTALYA
Serik
ANTALYA
Serik
ANTALYA
Serik
ANTALYA
Serik
ANTALYA
Serik
ANTALYA
Serik
ANTALYA
Serik
ANTALYA
Serik
ANTALYA
Manavgat
ANTALYA
Manavgat
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
MADEN İŞLETMESİ
REHABİLİTE
BİTEN SAHASI
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
KAMU YARARINA
EDİLECEK ALAN
KULLANILABİLECEK
M2
ALANLAR
2
M
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
TERKEDİLMİŞ
MADEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
Kalker
Açık
0,50
5.127
5.127
Kalker
Açık
9,99
17.916
17.916
Radyolarit
Açık
1,27
12.941
12.941
Mangan
Açık
0,92
9.183
9.183
Kalker
Açık
9,94
1.687
1.687
Krom
Açık
1,62
2.733
Mermer
Açık
3,38
25.257
Kalker
Açık
12,40
Kalker
Açık
1,01
9.697
9.697
Kalker
Açık
2,52
22.439
22.439
1A
Açık
0,95
10.238
10.238
Kalker
Açık
1,35
16.471
16.471
Kalker
Açık
4,23
16.837
16.837
Mermer
Açık
0,67
5.141
5.141
Kalker
Açık
2,74
7.711
7.711
Kalker
Açık
10,13
Mermer
Açık
12,35
35.081
Kalker
Açık
7,44
57.977
57.977
Krom
Açık
0,98
7.213
7.213
Mermer
Açık
2,19
3.464
3.464
Kum-çakıl
Açık
5,50
41.938
Mermer
Açık
18,99
19.771
19.771
Kum-çakıl
Açık
1,76
16.894
16.894
Kalker
Açık
3,70
19.790
19.790
Doğaltaş
Açık
0,67
2.194
2.194
5.489
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
8.222
25.257
16.894
16.894
2.120
2.120
50.623
85.704
6.143
48.081
TOPLAM: METREKARE
2.977.701
355.268
405.344
3.738.313
TOPLAM: HEKTAR
297,77
35,53
40,53
373,83
Tabii bitki örtüsü yönünden çok zengindir. Kıyıdan uzaklaşılıp Toros'ların eteklerine
gelindiğinde, Akdeniz ülkelerine özgü maki bitki türleri ile kızılçam, karaçam, sedir, servi,
meşe, ardıç, göknar gibi türlerden oluşmaktadır.
48
ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 13. Artvin Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
2014
2
m
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
907
1.360
1.813
2.267
2.720
9.066
43.144
64.716
86.288
107.860
129.432
431.441
0
0
0
0
0
0
44.051
66.076
88.101
110.127
132.152
440.507
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite
Edilecek Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite
Edilemeyecek Kamu Yararına
Kullanılabilecek Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
Edilecek Alan
TOPLAM
Tablo 14. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
İLÇESİ
ARTVİN
Merkez
ARTVİN
Merkez
ARTVİN
Merkez
ARTVİN
Ardanuç
ARTVİN
Ardanuç
ARTVİN
Ardanuç
ARTVİN
Ardanuç
ARTVİN
Arhavi
ARTVİN
Arhavi
ARTVİN
Arhavi
ARTVİN
Şavşat
ARTVİN
Yusufeli
ARTVİN
Yusufeli
ARTVİN
Yusufeli
MADENİN CİNSİ
İŞLETME ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
Bazalt
Açık-(İşletme Alanı)
2,49
Altın, Bakır, Çinko,
Gümüş
Altın, Bakır, Çinko,
Gümüş
Açık-(Pasa Döküm
Alanı)
Açık-(Galeri Giriş
Alanı)
Açık-(İşletme
Sahası)
Açık-(İşletme
Sahası)
Açık-(İşletme
Sahası)
Açık-(İşletme
Sahası)
Açık-(İşletme
Sahası)
Açık-(İşletme
Sahası)
Açık-(İşletme
Sahası)
Doğaltaş-Mermer
Doğaltaş-Mermer
Doğaltaş-Mermer
Bazalt
Bazalt
Bazalt
Bazalt
Kum-Çakıl
Açık-(İşletme Alanı)
Kapalı-(Pasa
Döküm Alanı)
Kapalı-(Pasa
Döküm Alanı)
Kömür
Kömür
Altın, Bakır, Kurşun,
Çinko
Açık-(İşletme Alanı)
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
MADEN
TOPLAM
REHABİLİTE
İŞLETMESİ BİTEN
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
SAHASI
EDİLECEK
KAMU YARARINA
REHABİLİTE
ALAN
KULLANILABİLECEK EDİLECEK ALAN
M2
ALANLAR
M2
M2
24.894
24.894
0,50
5.024
5.024
0,40
4.042
4.042
0,30
2.997
2.997
1,04
10.420
10.420
1,31
13.088
13.088
1,47
14.729
14.729
3,54
4.902
4.902
26,39
263.895
263.895
8,00
79.976
79.976
0,23
2.281
2.281
0,06
600
600
0,04
383
383
1,33
13.276
13.276
TOPLAM: METREKARE
9.066
431.441
0
440.507
TOPLAM: HEKTAR
0,91
43,14
0,00
44,05
Bölgedeki ormanların büyük bölümünü iğne yapraklı ağaçlar oluşturmaktadır. 1000 m
yükseltiden sonra karışık ormanlar başlar. 1600 m‟den sonra ise iğne yapraklılar egemendir.
Etek kesimlerinde doğu ladini yaygındır. Buralarda yer yer kayın ağaçları da bulunmaktadır.
Orta yükseltilerde sarıçamlar ve ladinler karışık vaziyettedir.
49
BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 15. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite Edilecek
Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite Edilemeyecek
Kamu Yararına Kullanılabilecek Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
Edilecek Alan
TOPLAM
2014
2
m
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
4.831
7.247
9.662
12.078
14.493
48.310
0
0
0
0
0
0
65.831
98.747
131.663
164.579
197.494
658.314
70.662
105.994
141.325
176.656
211.987
706.624
Tablo 16. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
1
2
3
İLÇESİ
BALIKESİR
Balya
BALIKESİR
Manyas
BALIKESİR
Manyas
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/
KAPALI
TOPLAM
İZİN ALANI
HEKTAR
Kurşun-Çinko
Açık
61,95
Mermer
Açık
4,80
Mermer
Açık
1,00
TERKEDİLMİŞ
MADEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK GENEL
ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
600.000
600.000
48.310
96.620
10.004
10.004
48.310
TOPLAM: METREKARE
48310
0
658.314
706.624
TOPLAM: HEKTAR
4,83
0
65,83
70,66
Balıkesir Orman Müdürlüğü Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsar. Maden sahaları
rehabilitasyonunda Üst tabakada 600-700 rakımlar arasında Kızılçam, üst rakımlarda
Karaçam, Kayın, Göknar diğer kısımlarda, Kestane Meşe, Kızılağaç, Çınar ağaçları
kullanılabilir. Daha aşağı kısımlarda Cistus (Laden), Erica, Karaçalı, Böğürtlen, Sarmaşık
bitkileri ile Kekik, Adaçayı, Sumak gibi diğer türlerlede çalışma yapılabilir.
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 17. Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite
Edilecek Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite
Edilemeyecek Kamu Yararına
Kullanılabilecek Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
Edilecek Alan
TOPLAM
2014
2
m
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
13.085
19.627
26.169
32.712
39.254
130.847
17.891
26.837
35.782
44.728
53.673
178.911
33.163
49.745
66.327
82.908
99.490
331.633
64.139
96.209
128.278
160.348
192.417
641.391
50
Tablo 18. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
İLÇESİ
1
BOLU
Merkez
2
BOLU
Merkez
3
BOLU
Merkez
4
BOLU
Merkez
5
BOLU
Merkez
6
BOLU
Merkez
7
BOLU
Merkez
8
BOLU
Merkez
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
BOLU
Merkez
BOLU
Merkez
BOLU
Merkez
BOLU
Gerede
BOLU
Mengen
BOLU
Mengen
BOLU
Mengen
BOLU
Mengen
BOLU
Mudurnu
BOLU
Mudurnu
BOLU
Mudurnu
BOLU
Mudurnu
BOLU
Mudurnu
BOLU
Mudurnu
BOLU
Mudurnu
BOLU
Mudurnu
BOLU
Mudurnu
DÜZCE
Akçakoca
MADENİN
CİNSİ
II. Grup
(Doğaltaş
Maden)
II. Grup
(Doğaltaş
Maden)
II. Grup
(Doğaltaş
Maden)
II. Grup
(Doğaltaş
Maden)
II. Grup
(Doğaltaş
Maden)
II. Grup
(Doğaltaş
Maden)
II. Grup
(Doğaltaş
Maden)
II. Grup
(Doğaltaş
Maden)
TERKEDİLMİŞ
MADEN
İŞLETME
SAHASI
İZİN ALANI
ŞEKLİ
REHABİLİTE
(Ha.)
AÇIK/KAPALI
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
Açık
0,87
8.682
8.682
Açık
0,87
8.720
8.720
Açık
5,89
17.237
17.237
Açık
1,78
17.680
17.680
Açık
1,93
19.293
19.293
Açık
14,30
143.074
143.074
Açık
1,27
12.740
12.740
Açık
5,14
51.385
51.385
Mermer
Açık
1,66
3.740
3.740
Mermer
Açık
2,22
10.663
10.663
MARN
Açık
20,37
Torf
Açık
0,97
9.692
9.692
Kömür
Kapalı
0,03
302
302
Kömür
Kapalı
1,37
684
684
Kömür
Kapalı
1,22
675
675
Demir
Açık
0,42
4.191
4.191
Mermer
Açık
0,21
2.056
2.056
Mermer
Açık
0,02
199
199
Mermer
Açık
0,30
3.028
3.028
Mermer
Açık
0,89
8.915
8.915
Mermer
Açık
0,43
4.302
4.302
II grup
Açık
0,69
6.928
6.928
II grup
Açık
0,56
II grup
Açık
0,78
7.800
7.800
Kalker
Açık
5,81
30.000
30.000
Dolomit
Açık
22,29
36.397
36.397
100.113
1.000
51
100.113
1.000
NO
27
28
29
30
31
32
33
34
35
İLÇESİ
DÜZCE
Akçakoca
DÜZCE
Akçakoca
DÜZCE
Akçakoca
DÜZCE
YIĞILCA
DÜZCE
YIĞILCA
DÜZCE
YIĞILCA
DÜZCE
YIĞILCA
DÜZCE
YIĞILCA
DÜZCE
YIĞILCA
MADENİN
CİNSİ
TERKEDİLMİŞ
MADEN
İŞLETME
SAHASI
İZİN ALANI
ŞEKLİ
REHABİLİTE
(Ha.)
AÇIK/KAPALI
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
Kuvars Kumu
Açık
1,35
9.550
9.550
Kuvars kumu
Açık
1,37
13.363
13.363
Kalker Madeni
Açık
4,02
40.253
40.253
Kireç Taşı
Açık
0,65
6.500
6.500
Kireç Taşı
Açık
1,77
17.684
17.684
Kireç Taşı
Açık
0,56
5.632
5.632
Kireç Taşı
Açık
0,48
4.812
4.812
Kireç Taşı
Açık
0,14
14.100
14.100
Kalker
Açık
2,00
20.000
20.000
TOPLAM: METREKARE
130.847
178.911
331.633
641.391
TOPLAM: HEKTAR
13,08
17,89
33,16
64,14
Bolu ve Düzce illerini kapsamaktadır. Maden sahası rehabilitasyonu alanlarında
Kayın, gürgen, meşe, şimşir, kayacık, üvez, mürver, fındık, çınar, akçaağaç, karaçam, göknar,
sarıçam, ıhlamur ve kestane gibi türler kullanılabilir. Türkiye‟nin bu flora zenginliğinde
önemli yeri olan bölgelerden biri Bolu bölgesidir. Tür sayısı 882 kadardır. Bunların 84‟ü
Türkiye endemik türlerindendir. Sadece Bolu‟ya endemik olan 3 tür bulunmaktadır.
BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 19. Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite Edilecek
Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite Edilemeyecek
Kamu Yararına Kullanılabilecek Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
Edilecek Alan
TOPLAM
2014
2
m
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
37.200
55.800
74.400
93.000
111.600
372.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37.200
55.800
74.400
93.000
111.600
372.000
52
Tablo 20. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
İLÇESİ
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
BURSA
Kalker
Nilüfer
BURSA
Mermer
Mustafakemalpaşa
BURSA
Mermer
Mustafakemalpaşa
BURSA
Mermer
Mustafakemalpaşa
BURSA
Kömür
Mustafakemalpaşa
BURSA
Kömür
Mustafakemalpaşa
BURSA
Mermer
Mustafakemalpaşa
BURSA
Mermer
Mustafakemalpaşa
BURSA
Mermer
Mustafakemalpaşa
BURSA
Mermer
Mustafakemalpaşa
BURSA
Kaolen
Mustafakemalpaşa
BURSA
Mermer
Mustafakemalpaşa
BURSA
Kömür
Keles
BURSA
Taşcağı
İnegöl
BURSA
Taşcağı
İnegöl
BİLECİK
Mermer
Merkez
BİLECİK
Mermer
Merkez
TOPLAM: METREKARE
TOPLAM: HEKTAR
MEVCUT
TERKEDİLMİŞ
YÖNTEMLERLE
MADEN
REHABİLİTE
SAHASI
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
KAMU YARARINA
EDİLECEK
KULLANILABİLECEK
GENEL ALANI
ALANLAR
M2
M2
İZİN
ALANI
(Ha.)
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
Açık
4,00
40.000
40.000
Açık
5,00
50.000
50.000
Açık
3,00
30.000
30.000
Açık
1,00
10.000
10.000
Açık
1,00
10.000
10.000
Açık
2,00
20.000
20.000
Açık
2,50
25.000
25.000
Açık
1,00
10.000
10.000
Açık
2,00
20.000
20.000
Açık
1,00
10.000
10.000
Açık
4,00
40.000
40.000
Açık
1,00
10.000
10.000
Açık
12,00
12.000
12.000
Açık
0,50
5.000
5.000
Açık
1,00
10.000
10.000
Açık
3,00
30.000
30.000
Açık
4,00
40.000
40.000
372.000
37,20
0
0,00
0
0,00
372.000
37,20
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Bilecik, Bursa ve Yalova illerini kapsamaktadır.
Bölge tabii bitki örtüsü açısından zengindir. Bölge alanının büyük bir kısmı ormanlarla
kaplıdır. Ormanlarda kızılçam, karaçam, göknar, kayın, meşe, dişbudak, kızılcık, kestane,
ıhlamur, çınar, gürgen gibi birçok tür yer almaktadır. Marmara kıyılarında makiler ve
zeytinlikler egemendir.
53
DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 21. Denizli Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite
Edilecek Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite
Edilemeyecek Kamu Yararına
Kullanılabilecek Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
Edilecek Alan
TOPLAM
2014
2
m
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
15.964
23.946
31.929
39.911
47.893
159.643
93.776
140.663
187.551
234.439
281.327
937.755
20.815
31.222
41.629
52.037
62.444
208.146
130.554
195.832
261.109
326.386
391.663
1.305.544
Tablo 22. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
İLÇESİ
DENİZLİ
Merkez
DENİZLİ
Çal
DENİZLİ
Honaz
DENİZLİ
Çal
DENİZLİ
Honaz
DENİZLİ
Honaz
DENİZLİ
Honaz
DENİZLİ
Acıpayam
DENİZLİ
Acıpayam
DENİZLİ
Acıpayam
DENİZLİ
Acıpayam
DENİZLİ
Acıpayam
DENİZLİ
Acıpayam
DENİZLİ
Acıpayam
DENİZLİ
Acıpayam
DENİZLİ
Acıpayam
DENİZLİ
Acıpayam
DENİZLİ
Acıpayam
DENİZLİ
Acıpayam
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
Kalker
Açık
34,80
347.982
347.982
Kalker
Açık
0,99
1.000
1.000
Kalker
Açık
7,13
1.513
1.513
Kalker
Açık
4,08
7.555
7.555
Kalker
Açık
4,55
4.885
Kalker
Açık
11,26
39.355
39.355
Kil
Açık
8,13
3.986
3.986
Krom
Kapalı
0,31
3.071
3.071
Krom
Kapalı
4,60
45.952
45.952
Krom
Kapalı
2,08
20.840
20.840
Krom
Kapalı
0,08
784
784
Mermer
Kapalı
0,62
6.226
6.226
Dolomit
Kapalı
0,74
7.414
7.414
Krom
Kapalı
0,14
1.400
1.400
Krom
Kapalı
3,42
3
3
Krom
Kapalı
5,81
26.197
26.197
Krom
Kapalı
23,87
202.415
202.415
Krom
Kapalı
4,77
2.957
2.957
Krom
Kapalı
2,83
3.566
3.566
54
7.828
12.713
NO
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
İLÇESİ
DENİZLİ
Acıpayam
DENİZLİ
Acıpayam
DENİZLİ
Acıpayam
DENİZLİ
Acıpayam
DENİZLİ
Acıpayam
DENİZLİ
Acıpayam
DENİZLİ
Acıpayam
DENİZLİ
Baklan
DENİZLİ
Baklan
DENİZLİ
Bozkurt
DENİZLİ
Bozkurt
DENİZLİ
Bozkurt
DENİZLİ
Çivril
DENİZLİ
Çivril
DENİZLİ
Çal
DENİZLİ
Bekilli
DENİZLİ
Bekilli
DENİZLİ
Bekilli
DENİZLİ
Bekilli
DENİZLİ
Bekilli
DENİZLİ
Kale
DENİZLİ
Kale
DENİZLİ
Kale
DENİZLİ
Kale
DENİZLİ
Kale
DENİZLİ
Kale
DENİZLİ
Kale
DENİZLİ
Kale
DENİZLİ
Kale
DENİZLİ
Kale
DENİZLİ
Kale
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
Krom
Kapalı
1,42
10.843
10.843
Krom
Kapalı
15,89
99.096
99.096
Krom
Kapalı
3,50
35.034
35.034
Krom
Kapalı
1,36
13.636
13.636
Krom
Kapalı
0,71
7.083
7.083
Krom
Kapalı
0,62
6.238
6.238
Krom
Açık
3,87
38.723
38.723
Mermer
Açık
0,60
60.403
60.403
Mermer
Açık
0,26
2.630
2.630
Mermer
Açık
4,65
46.477
46.477
Mermer
Açık
0,40
3.992
3.992
Krom
Açık
0,21
2.131
2.131
Mermer
Açık
0,21
2.067
2.067
Mermer
Açık
0,64
6.391
6.391
Mermer
Açık
0,32
3.157
3.157
Mermer
Açık
1,27
12.685
12.685
Mermer
Açık
2,23
22.280
22.280
Mermer
Açık
0,66
500
500
Mermer
Açık
3,24
Mermer
Açık
3,64
36.406
36.406
Krom
Açık
0,34
3.412
3.412
Krom
Açık
0,34
3.356
3.356
Manganez
Açık
0,52
5.207
5.207
Manganez
Açık
0,07
650
650
Manganez
Açık
0,03
300
300
Manganez
Açık
0,48
4.761
4.761
Manganez
Açık
0,22
2.239
2.239
Kum-Çakıl
Açık
4,32
2.500
2.500
Kömür
Açık
0,51
5.053
5.053
Kömür
Açık
0,10
1.036
1.036
Kömür
Açık
1,13
11.325
11.325
32.395
55
32.395
NO
51
52
53
54
İLÇESİ
DENİZLİ
Tavas
DENİZLİ
Tavas
DENİZLİ
Tavas
DENİZLİ
Tavas
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
Krom
Açık
0,60
6.007
6.007
Krom
Açık
1,61
16.098
16.098
Krom
Açık
0,90
9.044
9.044
Kum-Çakıl
Açık
5,75
57.459
57.459
TOPLAM: METREKARE
159.643
937.755
208.146
1.305.544
TOPLAM: HEKTAR
15,96
93,78
20,81
130,55
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Denizli ve Uşak illerini kapsamaktadır. Ormanlık
alanlarda kızılçam, karaçam, sedir, dişbudak, ahlat, karaağaç, çınar, ardıç ve meşe
bulunmaktadır.
ELAZIĞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 23. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
2014
2
m
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
100.952
151.427
201.903
252.379
302.855
1.009.515
0
0
0
0
0
0
34.981
52.471
69.961
87.452
104.942
349.806
135.932
203.898
271.864
339.830
407.796
1.359.321
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite
Edilecek Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite
Edilemeyecek Kamu Yararına Kullanılabilecek
Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
Edilecek Alan
TOPLAM
Tablo 24. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
1
2
3
4
5
İLÇESİ
ELAZIĞ
Baskil
ELAZIĞ
Karakoçan
ELAZIĞ
Karakoçan
ELAZIĞ
Palu
ELAZIĞ
Alacakaya
İŞLETME
MADENİN
ŞEKLİ
CİNSİ
AÇIK/KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
TERKEDİLMİŞ
MADEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
Demir
Açık
1,00
10.000
10.000
Mermer
Açık
0,23
2.250
2.250
Mermer
Açık
0,49
4.900
4.900
Krom
Açık
0,75
7.500
7.500
Mermer
Açık
0,45
4.500
4.500
56
NO
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
İLÇESİ
ELAZIĞ
Palu
ELAZIĞ
Maden
ELAZIĞ
Alacakaya
ELAZIĞ
Maden
ELAZIĞ
Maden
HAKKARİ
Şemdinli
MALATYA
Pütürge
MALATYA
Pütürge
MALATYA
Pütürge
MALATYA
Pütürge
MALATYA
Doğanşehir
TUNCELİ
Pülümür
TUNCELİ
Pülümür
BİNGÖL
Merkez
BİNGÖL
Kiğı
BİNGÖL
Kiğı
BİNGÖL
Kiğı
BİNGÖL
Kiğı
BİTLİS
Tatvan
BİTLİS
Tatvan
BİTLİS
Tatvan
İŞLETME
MADENİN
ŞEKLİ
CİNSİ
AÇIK/KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
TERKEDİLMİŞ
MADEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
Krom
Açık
3,00
30.020
30.020
Demir
Açık
16,12
155.755
155.755
Mermer
Açık
0,50
5.040
5.040
Taş Ocağı
Açık
6,93
69.347
69.347
Taş Ocağı
Açık
1,00
10.000
10.000
Doğaltaş
Açık
20,14
50.000
50.000
Demir
Açık
2,22
22.273
22.273
Profilit
Açık
0,37
3.775
3.775
Profilit
Açık
1,25
12.500
12.500
Profilit
Açık
1,70
17.062
17.062
Kalker
Açık
30,00
300.000
300.000
Doğaltaş
Açık
6,75
67.500
67.500
Alçı Taşı
Açık
5,79
Doğaltaş
Açık
9,03
Kil
Açık
1,78
17.875
17.875
Kil
Açık
1,96
19.639
19.639
Doğaltaş
Açık
25,35
254.348
254.348
Kil
Açık
0,98
9.800
9.800
Doğaltaş
Açık
4,00
40.092
40.092
Doğaltaş
Açık
5,15
51.526
51.526
Doğaltaş
Açık
4,52
45.287
45.287
57.944
90.388
57.944
90.388
TOPLAM: METREKARE
1.009.515
0
349.806
1.359.321
TOPLAM: HEKTAR
100,95
0,00
34,98
135,93
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkâri, Malatya, Muş,
Tunceli ve Van illerini kapsar. Tüm bu bölgede maden sahaları rehabilitasyonunda çalı ve
sarmaşık özellikli türler ile birlikte Meşe, Söğüt, Kavak, Ardıç, Gürgen, Fındık, Huş, Ceviz,
Çınar, Kızılağaç, Akçaağaç, Akasya, Badem, Sarıçam, Sakız, Bodur Ardıç, Yabanı Meyve
Ağaçları, Kuşburnu ve Dişbudak ağaçları kullanılabilir.
57
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 25. Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite Edilecek
Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite Edilemeyecek
Kamu Yararına Kullanılabilecek Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
Edilecek Alan
TOPLAM
2014
2
m
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
81.300
121.950
162.600
203.250
243.900
813.000
0
0
0
0
0
0
333.215 499.823
666.431
833.038
999.646
3.332.153
414.515 621.773
829.031
1.036.288 1.243.546
4.145.153
Tablo 26. Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
İLÇESİ
ERZURUM
Aşkale
ERZURUM
Aşkale
ERZURUM
Aşkale
ERZURUM
Aşkale
ERZURUM
Aşkale
ERZURUM
Aşkale
ERZURUM
Aşkale
ERZURUM
Aşkale
ERZURUM
Aşkale
ERZURUM
Aşkale
ERZURUM
Aşkale
ERZURUM
Aşkale
ERZURUM
Aşkale
ERZURUM
Aşkale
ERZURUM
Aşkale
ERZURUM
Oltu
ERZURUM
Oltu
ERZURUM
Oltu
ERZURUM
Oltu
ERZURUM
Oltu
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
0,44
4.380
4.380
Maden
İşletme İzni
1,53
15.250
15.250
Pasa İzni
0,32
3.216
3.216
1,12
11.156
11.156
0,85
8.492
8.492
4,35
43.506
43.506
0,50
5.024
5.024
MADENİN
CİNSİ
İZİN
ALANI
(Ha.)
Krom
Pasa İzni
Krom
Krom
Krom
Krom
Krom
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
Krom
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
Stoklama
Ünitesi İzni
Stoklama
Ünitesi İzni
Maden
İşletme İzni
Maden
İşletme İzni
Krom
İşletme İzni
1,51
15.127
15.127
Krom
İşletme İzni
16,60
166.021
166.021
Krom
İşletme İzni
1,14
11.389
11.389
Krom
Pasa İzni
1,56
1.550
1.550
2,86
28.601
28.601
0,66
6.647
6.647
Krom
Krom
Enh Ulaşım
Yol İzni
Stoklama
Ünitesi İzni
Krom
İşletme İzni
12,84
128.385
128.385
Krom
Pasa İzni
3,66
36.567
36.567
Manganez
Açık
1,50
14.868
14.868
Manganez
Açık
1,00
9.812
9.812
Manganez
Altyapı Tesis
0,50
4.761
4.761
Manganez
Altyapı Tesis
0,30
3.003
3.003
Manganez
Altyapı Tesis
1,20
11.935
11.935
58
NO
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
İLÇESİ
ERZURUM
Oltu
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
1,90
19.375
19.375
Açık
4,34
43.358
43.358
Krom
Açık
5,68
56.765
56.765
Krom
Açık
2,03
20.260
20.260
Krom
Açık
0,57
5.734
5.734
Krom
Açık
3,74
37.351
37.351
Krom
Açık
9,06
90.600
90.600
Krom
Açık
3,37
33.702
33.702
Krom
Pasa Döküm
17,56
175.618
175.618
Krom
Stoklama
Ünitesi
2,83
28.343
28.343
Krom
Sondaj Alanı
0,00
41
41
9,11
91.090
91.090
1,35
13.495
13.495
8,17
81.738
81.738
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
Manganez
Açık
Krom
Krom
Krom
Krom
Stoklama
Ünitesi
Stoklama
Ünitesi
Stoklama
Ünitesi
Krom
Pasa Döküm
6,10
61.021
61.021
Krom
Pasa Döküm
18,43
184.311
184.311
Krom
Açık İşletme
3,10
31.050
31.050
Krom
Stoklama
Ünitesi
1,77
17.704
17.704
Krom
Sondaj Alanı
0,95
9.545
9.545
Krom
Pasa Döküm
0,90
9.004
9.004
3,31
33.120
33.120
3,74
37.357
37.357
Krom
Krom
Stoklama
Ünitesi
Stoklama
Ünitesi
Krom
Pasa Döküm
5,86
58.629
58.629
Krom
Açık
5,84
58.440
58.440
Krom
Açık
7,69
76.909
76.909
Krom
Açık
3,19
31.873
31.873
Krom
Açık
4,15
41.520
41.520
Açık
13,15
131.465
131.465
Krom
Açık
0,73
7.308
7.308
Krom
Açık
0,43
4.329
4.329
Krom
Açık
20,00
200.029
200.029
59
NO
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
İLÇESİ
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
MADENİN
CİNSİ
Krom
Krom
Krom
Krom
Krom
Krom
Krom
Krom
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
Stoklama
Ünitesi
Stoklama
Ünitesi
Stoklama
Ünitesi
Stoklama
Ünitesi
Stoklama
Ünitesi
Pasa Döküm
Stoklama
Ünitesi
Stoklama
Ünitesi
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
10,17
101.741
101.741
4,64
46.448
46.448
12,77
127.659
127.659
16,42
164.229
164.229
11,74
117.353
117.353
0,16
1.620
1.620
2,26
22.564
22.564
6,19
61.888
61.888
İZİN
ALANI
(Ha.)
Krom
Pasa Döküm
1,20
12.041
12.041
Krom
Açık
5,38
53.824
53.824
Krom
Stoklama
Ünitesi
7,15
71.464
71.464
Krom
Pasa Döküm
0,37
3.728
3.728
Krom
Açık
0,96
9.608
9.608
Krom
Açık
2,95
29.485
29.485
Krom
Sondaj Alanı
0,01
105
105
Krom
Açık
1,13
11.272
11.272
Krom
Stoklama
Ünitesi
3,31
33.120
33.120
Krom
Açık
0,66
6.586
6.586
Krom
Kapalı
0,02
158
158
Krom
Alt Tesis
1,00
10.010
10.010
Krom
Ulaşım Yolu
1,29
12.903
12.903
Krom
Ulaşım Yolu
0,80
7.985
7.985
Krom
Kapalı
0,05
485
485
Krom
Sondaj Alanı
0,95
9.545
9.545
Krom
Kapalı
0,29
2.880
2.880
Krom
Ulaşım Yolu
1,36
13.570
13.570
Krom
Ulaşım Yolu
0,48
4.760
4.760
Krom
Ulaşım Yolu
0,41
4.061
4.061
Krom
Ulaşım Yolu
1,51
15.135
15.135
Krom
Ulaşım Yolu
0,83
8.292
8.292
Açık
1,30
13.000
60
13.000
NO
İLÇESİ
84
85
86
87
88
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
Açık
22,00
220.000
220.000
Açık
58,00
580.000
580.000
Krom
Pasa
Alanı+Yol
2,61
26.069
26.069
Krom
Şantiye Alanı
0,43
20.942
20.942
Krom
Açık
5,46
54.577
54.577
Krom
Açık
4,53
45.273
45.273
MADENİN
CİNSİ
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Tercan
ERZİNCAN
Merkez
ERZİNCAN
Merkez
ERZİNCAN
Merkez
ERZİNCAN
Merkez
83
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM: METREKARE
813.000
0
3.332.153
4.145.153
TOPLAM: HEKTAR
81,30
0,00
333,22
414,52
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Ağrı, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars
illerini kapsamaktadır. Iğdır Ovası ve Tuzluca yöresinde tuzlu ve alkali alanlarda tuzcul veya
tuzu seven bitkiler yer almaktadır. Maden sahası rehabilitasyonu çalışmalarında titrek kavak,
kızılağaç, akçaağaç, ladin, söğüt, gürgen, sarıçam, huş, meşe, ardıç gibi türler kullanılabilir.
ESKİŞEHİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 27. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite Edilecek
Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite Edilemeyecek
Kamu Yararına Kullanılabilecek Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
Edilecek Alan
2014
2
m
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
596.774
895.161
118.445
177.668
236.891
296.113
355.336
1.184.453
17.312
25.968
34.624
43.280
51.936
173.121
1.193.548 1.491.935 1.790.322 5.967.740
732.531 1.098.797 1.465.063 1.831.329 2.197.594 7.325.314
TOPLAM
Tablo 28. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
1
2
İLÇESİ
ESKİŞEHİR
Sarıcakaya
ESKİŞEHİR
Sarıcakaya
MADENİN
CİNSİ
MEVCUT
TERKEDİLMİŞ
MADEN
YÖNTEMLERLE
MADEN
İŞLETMESİ
TOPLAM
İŞLETME TOPLAM
REHABİLİTE
SAHASI
BİTEN SAHASI REHABİLİTE
ŞEKLİ
İZİN
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
REHABİLİTE
EDİLECEK
Açık /
ALANI
KAMU YARARINA
EDİLECEK
EDİLECEK
ALAN
Kapalı HEKTAR
KULLANILABİLECEK
2
GENEL ALANI
ALAN
M
ALANLAR
2
2
M
M
2
M
Mermer
Açık
33,86
338.587
338.587
Mermer
Açık
8,40
83.979
83.979
61
NO
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
İLÇESİ
ESKİŞEHİR
Sarıcakaya
ESKİŞEHİR
Sarıcakaya
ESKİŞEHİR
Sarıcakaya
ESKİŞEHİR
Sarıcakaya
ESKİŞEHİR
Sarıcakaya
ESKİŞEHİR
Sarıcakaya
ESKİŞEHİR
Sarıcakaya
ESKİŞEHİR
Sarıcakaya
ESKİŞEHİR
Sarıcakaya
ESKİŞEHİR
Sarıcakaya
ESKİŞEHİR
Tepebaşı
ESKİŞEHİR
Tepebaşı
ESKİŞEHİR
Tepebaşı
ESKİŞEHİR
Alpu
ESKİŞEHİR
Alpu
ESKİŞEHİR
Alpu
ESKİŞEHİR
Tepebaşı
ESKİŞEHİR
Tepebaşı
ESKİŞEHİR
Tepebaşı
ESKİŞEHİR
Alpu
ESKİŞEHİR
Alpu
ESKİŞEHİR
Tepebaşı
ESKİŞEHİR
Tepebaşı
ESKİŞEHİR
Tepebaşı
ESKİŞEHİR
İnönü
ESKİŞEHİR
İnönü
ESKİŞEHİR
İnönü
MADENİN
CİNSİ
MEVCUT
TERKEDİLMİŞ
MADEN
YÖNTEMLERLE
MADEN
İŞLETMESİ
TOPLAM
İŞLETME TOPLAM
REHABİLİTE
SAHASI
BİTEN SAHASI REHABİLİTE
ŞEKLİ
İZİN
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
REHABİLİTE
EDİLECEK
Açık /
ALANI
KAMU YARARINA
EDİLECEK
EDİLECEK
ALAN
Kapalı HEKTAR
KULLANILABİLECEK
2
GENEL ALANI
ALAN
M
ALANLAR
2
2
M
M
2
M
Mermer
Açık
0,69
Mermer
Açık
8,11
81.060
81.060
Mermer
Açık
5,62
56.160
56.160
Mermer
Açık
1,97
19.706
19.706
Mermer
Açık
1,42
14.208
14.208
Mermer
Açık
0,76
7.550
7.550
Mermer
Açık
0,45
4.545
4.545
Mermer
Açık
1,58
15.770
15.770
Krom
Kapalı
0,09
922
922
Feldspat
Açık
0,78
7.819
7.819
16.980
44.669
Krom
Manyezit
Açık Kapalı
Açık Kapalı
6.923
9,79
27.689
28,15
235.974
6.923
235.974
Manyezit
Açık
34,56
140.174
7.554
147.728
Manyezit
Açık
0,90
9.017
9.017
Manyezit
Açık
13,57
19.251
19.251
Krom
Açık Kapalı
48,94
452.573
452.573
Manyezit
Açık
8,06
48.356
48.356
Krom
Açık Kapalı
0,81
3.184
3.184
Silis
Açık
1,63
16.297
16.297
Krom
Açık
1,18
Mangan
Açık
0,60
5.977
5.977
Manyezit
Açık
0,34
3.376
3.376
Manyezit
Açık
0,75
7.542
7.542
Lületaşı
Açık
0,54
Kalker
Açık
16,31
163.071
163.071
Manyezit
Açık
34,10
341.030
341.030
Manyezit
Açık
10,22
39.363
39.363
11.843
5.407
62
11.843
5.407
NO
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
İLÇESİ
MADENİN
CİNSİ
ESKİŞEHİR
Manyezit
İnönü
ESKİŞEHİR
Manyezit
İnönü
ESKİŞEHİR
Manyezit
İnönü
ESKİŞEHİR
Manyezit
İnönü
ESKİŞEHİR
Bazalt
İnönü
ESKİŞEHİR
Bazalt
İnönü
ESKİŞEHİR
Bazalt
İnönü
ESKİŞEHİR
Manyezit
İnönü
ESKİŞEHİR
Manyezit
İnönü
ESKİŞEHİR
Manyezit
İnönü
ESKİŞEHİR
Manyezit
İnönü
ESKİŞEHİR
Manyezit
İnönü
ESKİŞEHİR
Sepiyolit
İnönü
ESKİŞEHİR
Manyezit
İnönü
ESKİŞEHİR
Manyezit
İnönü
ESKİŞEHİR
Bazalt
İnönü
ESKİŞEHİR
Hammadde
İnönü
ESKİŞEHİR
Manyezit
Tepebaşı
ESKİŞEHİR
Manyezit
Tepebaşı
ESKİŞEHİR
Mermer
Odunpazar
ESKİŞEHİR
Mermer
Odunpazar
ESKİŞEHİR
Odunpazar
ESKİŞEHİR
Mermer
Odunpazar
ESKİŞEHİR
Mermer
Odunpazar
ESKİŞEHİR
Hammadde
Odunpazar
ESKİŞEHİR
Kalker
Odunpazar
ESKİŞEHİR
Mermer
Odunpazar
MEVCUT
TERKEDİLMİŞ
MADEN
YÖNTEMLERLE
MADEN
İŞLETMESİ
TOPLAM
İŞLETME TOPLAM
REHABİLİTE
SAHASI
BİTEN SAHASI REHABİLİTE
ŞEKLİ
İZİN
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
REHABİLİTE
EDİLECEK
Açık /
ALANI
KAMU YARARINA
EDİLECEK
EDİLECEK
ALAN
Kapalı HEKTAR
KULLANILABİLECEK
2
GENEL ALANI
ALAN
M
ALANLAR
2
2
M
M
2
M
Açık
30,00
90.052
90.052
Açık
25,10
102.125
102.125
Açık
23,57
235.654
235.654
Açık
1,94
19.403
19.403
Açık
10,39
103.891
103.891
Açık
16,77
83.528
84.188
167.716
Açık
23,37
156.640
77.090
233.730
Açık
17,95
123.540
123.540
Açık
8,86
26.401
26.401
Açık
28,59
213.507
213.507
Açık
9,27
29.542
29.542
Açık
24,71
247.134
247.134
Açık
0,60
Açık
1,65
11.731
11.731
Açık
3,77
37.696
37.696
Açık
4,58
Açık
4,91
49.119
Açık
6,66
66.590
66.590
Açık
2,93
29.252
29.252
Açık
1,13
11.285
11.285
Açık
9,51
95.071
95.071
6.025
6.025
45.805
9,94
99.420
99.420
Açık
3,47
34.737
34.737
Açık
6,78
67.790
67.790
Açık
11,52
115.200
115.200
Açık
10,87
108.720
108.720
Açık
6,11
61.140
61.140
63
NO
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
İLÇESİ
MADENİN
CİNSİ
ESKİŞEHİR
Mermer
Odunpazar
ESKİŞEHİR
Kalker
Odunpazar
ESKİŞEHİR
Kayraktaşı
Seyitgazi
ESKİŞEHİR
Kayraktaşı
Çifteler
ESKİŞEHİR
Mermer
Han
ESKİŞEHİR
Hammadde
Han
ESKİŞEHİR
Mermer
Han
ESKİŞEHİR
Mermer
Han
ESKİŞEHİR
Kalker
Seyitgazi
ESKİŞEHİR
Kayraktaşı
Seyitgazi
ESKİŞEHİR
Kayraktaşı
Seyitgazi
ESKİŞEHİR
Manganez
Seyitgazi
ESKİŞEHİR
Mermer
Seyitgazi
ESKİŞEHİR
Maden
Seyitgazi
ESKİŞEHİR
Hammadde
Seyitgazi
ESKİŞEHİR
Mermer
Sivrihisar
ESKİŞEHİR
Mermer
Sivrihisar
ESKİŞEHİR
Mermer
Sivrihisar
ESKİŞEHİR
Manyezit
Mihalıçcık
ESKİŞEHİR
Manyezit
Mihalıçcık
ESKİŞEHİR
Mermer
Sivrihisar
ESKİŞEHİR
Manyezit
Mihalıçcık
ESKİŞEHİR
Manyezit
Mihalıçcık
ESKİŞEHİR
Kalker
Mihalıçcık
ESKİŞEHİR
Kil
Mihalıçcık
ESKİŞEHİR
Mermer
Mihalıçcık
ESKİŞEHİR
Boksit
Mihalıçcık
MEVCUT
TERKEDİLMİŞ
MADEN
YÖNTEMLERLE
MADEN
İŞLETMESİ
TOPLAM
İŞLETME TOPLAM
REHABİLİTE
SAHASI
BİTEN SAHASI REHABİLİTE
ŞEKLİ
İZİN
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
REHABİLİTE
EDİLECEK
Açık /
ALANI
KAMU YARARINA
EDİLECEK
EDİLECEK
ALAN
Kapalı HEKTAR
KULLANILABİLECEK
2
GENEL ALANI
ALAN
M
ALANLAR
2
2
M
M
2
M
Açık
14,25
106.624
106.624
Açık
30,33
33.941
33.941
Açık
0,73
7.329
7.329
Açık
3,31
33.065
33.065
Açık
0,68
6.762
6.762
Açık
0,70
7.000
7.000
Açık
0,77
7.699
7.699
Açık
1,99
19.857
19.857
Açık
3,74
37.374
37.374
Açık
1,96
19.648
19.648
Açık
0,45
4.498
4.498
Açık
1,83
18.309
18.309
Açık
6,36
63.625
63.625
Açık
3,00
8.740
Açık
2,70
27.000
27.000
Açık
6,85
68.527
68.527
Açık
1,54
15.365
15.365
Açık
1,58
15.809
15.809
Açık
1,05
Açık
3,10
Açık
0,54
Açık
31,59
231.310
231.310
Açık
51,87
398.954
398.954
Açık
4,50
45.034
45.034
Açık
1,27
12.662
12.662
Açık
0,53
5.301
5.301
Açık
3,32
21.260
10.460
31.019
64
10.460
31.019
5.404
33.241
30.000
5.404
33.241
NO
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
İLÇESİ
ESKİŞEHİR
Mihalıçcık
AFYON
İhsaniye
AFYON
İhsaniye
AFYON
İhsaniye
AFYON
İhsaniye
AFYON
İhsaniye
AFYON
İhsaniye
AFYON
İhsaniye
AFYON
İscehisar
AFYON
İscehisar
AFYON
İscehisar
AFYON
İscehisar
AFYON
Bayat
AFYON
İscehisar
AFYON
İhsaniye
AFYON
İhsaniye
AFYON
Sinanpaşa
AFYON
Sinanpaşa
AFYON
Sinanpaşa
AFYON
Sinanpaşa
AFYON
Şuhut
AFYON
Şuhut
AFYON
Çay
AFYON
Merkez
AFYON
Sinanpaşa
AFYON
İhsaniye
AFYON
Sandıklı
MADENİN
CİNSİ
MEVCUT
TERKEDİLMİŞ
MADEN
YÖNTEMLERLE
MADEN
İŞLETMESİ
TOPLAM
İŞLETME TOPLAM
REHABİLİTE
SAHASI
BİTEN SAHASI REHABİLİTE
ŞEKLİ
İZİN
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
REHABİLİTE
EDİLECEK
Açık /
ALANI
KAMU YARARINA
EDİLECEK
EDİLECEK
ALAN
Kapalı HEKTAR
KULLANILABİLECEK
2
GENEL ALANI
ALAN
M
ALANLAR
2
2
M
M
2
M
Talk
Açık
1,24
12.442
12.442
Doğaltaş
Açık
1,24
12.387
12.387
Doğaltaş
Açık
0,53
Doğaltaş
Açık
1,95
19.541
19.541
Mermer
Açık
1,81
18.128
18.128
Doğaltaş
Açık
2,19
15.136
15.136
Doğaltaş
Açık
17,56
175.624
175.624
Mermer
Açık
1,55
15.481
15.481
Andezit
Açık
4,24
Doğaltaş
Açık
11,18
Kalker
Açık
0,95
Açık
0,52
Mermer
Açık
1,08
10.769
10.769
Mermer
Açık
0,38
3.801
3.801
Mermer
Açık
0,79
7.920
7.920
Doğaltaş
Açık
0,15
1.535
1.535
Kalker
Açık
9,69
Hammadde
Açık
4,51
Kalker
Açık
0,54
Silis
Açık
1,96
19.561
19.561
Mermer
Açık
3,04
30.444
30.444
Mermer
Açık
0,70
6.980
6.980
Mermer
Açık
0,51
5.115
5.115
Mermer
Açık
2,37
23.710
23.710
Hammadde
Açık
5,74
57.384
57.384
Hammadde
Açık
1,11
11.060
11.060
Demir
Açık
5,62
56.171
56.171
5.320
42.431
111.843
42.431
111.843
9.480
5.160
9.480
5.160
80.874
80.874
45.068
5.429
65
5.320
45.068
5.429
NO
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
MADENİN
CİNSİ
İLÇESİ
AFYON
Sandıklı
AFYON
Sandıklı
AFYON
Sandıklı
AFYON
Sandıklı
AFYON
Sandıklı
AFYON
İscehisar
AFYON
Merkez
AFYON
Merkez
AFYON
Merkez
AFYON
Kızılören
AFYON
Sultandağı
AFYON
Hocalar
AFYON
Hocalar
AFYON
Sandıklı
AFYON
Kızılören
AFYON
Merkez
AFYON
Emirdağ
MEVCUT
TERKEDİLMİŞ
MADEN
YÖNTEMLERLE
MADEN
İŞLETMESİ
TOPLAM
İŞLETME TOPLAM
REHABİLİTE
SAHASI
BİTEN SAHASI REHABİLİTE
ŞEKLİ
İZİN
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
REHABİLİTE
EDİLECEK
Açık /
ALANI
KAMU YARARINA
EDİLECEK
EDİLECEK
ALAN
Kapalı HEKTAR
KULLANILABİLECEK
2
GENEL ALANI
ALAN
M
ALANLAR
2
2
M
M
2
M
Demir
Açık
5,91
59.112
59.112
Hammadde
Açık
1,53
15.316
15.316
2,77
27.662
27.662
Kalker
Açık
1,98
19.798
19.798
Kalker
Açık
1,65
16.542
16.542
Kalker
Açık
0,75
7.472
7.472
Kalker
Açık
1,69
16.944
16.944
Kalker
Açık
10,26
102.571
102.571
Kalker
Açık
7,15
71.512
71.512
Mermer
Açık
0,58
5.807
5.807
Kalker
Açık
5,19
51.890
51.890
Demir
Açık
0,48
4.836
4.836
Mermer
Açık
1,86
18.636
18.636
Hammadde
Açık
2,81
28.070
28.070
Hammadde
Açık
1,02
10.185
10.185
Hammadde
Açık
8,10
54.406
54.406
Hammadde
Açık
8,58
85.781
85.781
TOPLAM: METREKARE
5.967.740
1.184.453
173.121
7.325.314
TOPLAM: HEKTAR
596,77
118,45
17,31
732,53
Eskişehir ve Afyonkarahisar illerini kapsamaktadır. Karaçam, kızılçam, boylu ardıç,
kokulu ardıç, kermes meşesi, akça kesme, fakir toprakların bitkisi olan cistus‟lar, Sarıçam,
meşe, gürgen, kayın, sedir, kavak, ardıç gibi ağaçlar türleri maden sahaları rehabilitasyon
çalışmalarında kullanılabilecek yerli türlerdendir. Çalı ve sarmaşık türleri de bunlarla birlikte
kullanılabilir.
66
GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 29. Giresun Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite Edilecek
Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite Edilemeyecek
Kamu Yararına Kullanılabilecek Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
Edilecek Alan
TOPLAM
2014
2
m
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
11.267
16.900
22.534
28.167
33.801
112.669
20.245
30.368
40.490
50.613
60.736
202.452
1.014
1.521
2.028
2.535
3.042
10.140
32.526
48.789
65.052
81.315
97.578
325.261
Tablo 30. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
İLÇESİ
ORDU
Ünye
ORDU
Fatsa
ORDU
Korgan
ORDU
Korgan
ORDU
Gürgentepe
ORDU
Ulubey
ORDU
Ulubey
GİRESUN
Tirebolu
GİRESUN
Güce
GİRESUN
Doğankent
GİRESUN
Şebinkarahisar
GİRESUN
Bulancak
MADENİN CİNSİ
MEVCUT
TERKEDİLMİŞ
MADEN
YÖNTEMLERLE
MADEN
İŞLETMESİ
TOPLAM
REHABİLİTE
İŞLETME
SAHASI
BİTEN SAHASI
İZİN
EDİLEMEYECEK
ŞEKLİ
REHABİLİTE
REHABİLİTE
ALANI
KAMU YARARINA
AÇIK/KAPALI
EDİLECEK
EDİLECEK
HEKTAR
KULLANILABİLECEK
GENEL ALANI
ALAN
ALANLAR
M2
M2
2
M
Ariyet Malzemesi
Açık
0,53
I-B Grubu
Açık
1,60
Ariyet Ocağı
Açık
1,87
1.921
1.921
Ariyet Ocağı
Açık
3,02
2.895
2.895
Konkosör tesisi
Açık
0,20
Iı. Grup Maden
Bazalt
Açık
4,13
Ariyet Malz.
Açık
4,68
4.680
4.680
Açık
13,63
50.000
50.000
Açık
4,12
30.000
30.000
Açık
4,60
10.000
10.000
Açık
6,94
4.285
4.285
Açık
19,50
195.167
195.167
Hammadde
Üretimi
Hammadde
Üretimi
Hammadde
Üretimi
Çinko, Kurşun,
Bakır, Gümüş
Andezit
5.324
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
15.989
5.324
15.989
2.000
2.000
3.000
3.000
TOPLAM: METREKARE
112.669
202.452
10.140
325.261
TOPLAM: HEKTAR
11,27
20,25
1,01
32,53
Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Giresun ve Ordu illerini kapsamaktadır. Bölgede
ormanlık alanlar oldukça geniş bir yer kaplamaktadır. Bölgede kayın, ladin, karaçam, sarıçam,
gürgen, kızılağaç, kestane, fındık vb. türler görülmektedir.
67
ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 31. Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
2014
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
165.694 248.542
331.389
414.236
497.083
1.656.944
39.446
59.169
78.892
98.615
118.338
394.460
27.003
40.504
54.005
67.507
81.008
270.027
232.143 348.215
464.286
580.358
696.429
2.321.431
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite Edilecek
Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite Edilemeyecek
Kamu Yararına Kullanılabilecek Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
Edilecek Alan
TOPLAM
2015
2
m
Tablo 32. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
İLÇESİ
BURDUR
Bucak
BURDUR
Bucak
BURDUR
Merkez
BURDUR
Merkez
BURDUR
Merkez
BURDUR
Merkez
BURDUR
Merkez
BURDUR
Merkez
BURDUR
Merkez
BURDUR
Merkez
BURDUR
Merkez
BURDUR
Merkez
BURDUR
Merkez
BURDUR
Merkez
BURDUR
Merkez
BURDUR
Merkez
BURDUR
Merkez
BURDUR
Merkez
BURDUR
Merkez
BURDUR
Merkez
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
TOPLAM
İZİN
ALANI
HEKTAR
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
Mermer
Kapalı
7,01
70.082
70.082
Mermer
Kapalı
2,40
23.979
23.979
Krom
Açık
2,15
21.522
21.522
Mangan
Açık
0,81
8.082
8.082
Mermer
Açık
6,97
69.739
69.739
Mermer
Açık
3,50
34.985
34.985
Mermer
Açık
13,04
130.351
130.351
Mermer
Açık
1,06
10.572
10.572
Mermer
Açık
1,18
11.760
11.760
Mermer
Açık
2,22
9.081
9.081
Mermer
Açık
1,52
15.222
15.222
Mermer
Açık
2,67
26.696
26.696
Kalker
Açık
2,22
Mermer
Açık
0,97
9.668
9.668
Mermer
Açık
1,22
12.182
12.182
Mermer
Açık
0,12
Pomza
Açık
1,55
15.484
15.484
Kalker
Açık
24,52
132.785
132.785
Mermer
Açık
4,08
40.772
40.772
Mermer
Açık
1,32
13.225
13.225
MADENİN
CİNSİ
22.200
1.210
68
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
22.200
1.210
NO
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
İLÇESİ
BURDUR
Merkez
BURDUR
Merkez
BURDUR
Merkez
BURDUR
Yeşilova
BURDUR
Karamanlı
BURDUR
Merkez
BURDUR
Yeşilova
BURDUR
Yeşilova
BURDUR
Karamanlı
BURDUR
Yeşilova
BURDUR
Yeşilova
BURDUR
Merkez
BURDUR
Yeşilova
BURDUR
Kemer
BURDUR
Kemer
BURDUR
Kemer
BURDUR
Kemer
BURDUR
Karamanlı
BURDUR
Ağlasun
ISPARTA
Yalvaç
ISPARTA
Yalvaç
ISPARTA
Eğirdir
ISPARTA
Eğirdir
ISPARTA
Eğirdir
ISPARTA
Aksu
ISPARTA
Eğirdir
ISPARTA
Eğirdir
BURDUR
Altınyayla
BURDUR
Çavdır
BURDUR
Tefenni
BURDUR
Tefenni
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
TOPLAM
İZİN
ALANI
HEKTAR
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
Mermer
Açık
3,70
37.045
37.045
Mermer
Açık
13,37
49.513
49.513
Krom
Açık
2,70
26.962
26.962
Krom
Açık
0,88
8.767
8.767
Mermer
Açık
0,28
2.812
2.812
Mermer
Açık
1,61
16.067
16.067
Mermer
Açık
2,10
21.011
21.011
Krom
Açık
0,99
9.948
9.948
Mermer
Açık
3,02
13.050
13.050
Mermer
Açık
0,90
8.955
8.955
Mermer
Açık
3,72
Mermer
Açık
19,63
Mermer
Açık
15,57
Mermer
Açık
2,77
27.727
27.727
Mermer
Açık
1,87
18.685
18.685
Mermer
Açık
5,55
55.533
55.533
Mermer
Açık
0,52
5.218
5.218
Mermer
Açık
8,79
87.938
87.938
Mermer
Açık
3,15
31.483
31.483
Boksit
Açık
1,58
2.547
2.547
Mermer
Açık
1,10
Mermer
Kapalı
0,87
8.771
8.771
Mermer
Açık
10,30
103.284
103.284
Mermer
Kapalı
7,50
74.893
74.893
Mermer
Açık
0,20
2.206
2.206
Mermer
Açık
0,80
8.293
8.293
Mermer
Açık
0,64
6.396
6.396
Kalker
Açık
0,34
3.400
3.400
Mermer
Açık
2,57
25.705
25.705
Mermer
Açık
0,92
9.241
9.241
Mermer
Açık
40,00
3.500
3.500
MADENİN
CİNSİ
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
37.189
196.302
37.189
196.302
155.655
11.000
69
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
155.655
11.000
NO
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
İLÇESİ
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
BURDUR
Mermer
Açık
Tefenni
BURDUR
Mermer
Açık
Karamanlı
ISPARTA
Kalker
Açık
Atabey
ISPARTA
Mermer
Açık
Keçiborlu
ISPARTA
Mermer
Açık
Keçiborlu
ISPARTA
Pomza
Açık
Merkez
ISPARTA
Mermer
Açık
Merkez
ISPARTA
Mermer
Açık
Merkez
ISPARTA
Mermer
Açık
Merkez
ISPARTA
Mermer
Açık
Merkez
ISPARTA
Mermer
Açık
Merkez
ISPARTA
Mermer
Sütçüler
ISPARTA
Mermer
Sütçüler
ISPARTA
Mermer
Açık
Sütçüler
ISPARTA
Mermer
Açık
Sütçüler
ISPARTA
Mermer
Açık
Sütçüler
ISPARTA
Mermer
Açık
Sütçüler
ISPARTA
Mermer
Açık
Sütçüler
ISPARTA
Mermer
Açık
Sütçüler
ISPARTA
Mermer
Açık
Sütçüler
ISPARTA
Mermer
Açık
Sütçüler
ISPARTA
Mermer
Açık
Sütçüler
ISPARTA
Mermer
Açık
Sütçüler
ISPARTA
Mermer
Açık
Sütçüler
ISPARTA
Mermer
Açık
Sütçüler
ISPARTA
Mermer
Açık
Sütçüler
TOPLAM: METREKARE
TOPLAM: HEKTAR
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
TOPLAM
İZİN
ALANI
HEKTAR
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
0,40
3.987
3.987
3,22
32.223
32.223
0,25
2.510
2.510
2,81
28.092
28.092
2,16
21.553
21.553
11,85
118.459
118.459
5,85
58.485
58.485
1,37
13.677
13.677
0,93
9.275
9.275
1,21
12.100
12.100
2,06
20.584
20.584
0,74
7.437
7.437
0,23
2.253
2.253
0,24
2.426
2.426
0,91
9.075
9.075
0,16
1.581
1.581
0,55
5.471
5.471
0,09
906
906
3,33
33.303
33.303
1,95
19.481
19.481
1,05
10.527
10.527
1,82
18.225
18.225
2,55
25.544
25.544
0,31
3.141
3.141
7,46
74.649
74.649
3,78
37.774
37.774
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
1.656.944
394.460
270.027
2.321.431
165,69
39,45
27,00
232,14
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Burdur ve Isparta illerini kapsamaktadır. Bölge
genelinde kızılçam, karaçam, meşe, ardıç, sedir, göknar, akasya, çınar türleri bulunmaktadır.
Ziraat arazileri il topraklarının % 23-24'nü oluşturur ve Türkiye gül üretiminin % 95'i bu ilde
gerçekleşir.
70
İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 33. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
2014
2
m
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
3.452
5.178
6.904
8.630
10.355
34.518
57.795
86.693
115.590
144.488
173.385
577.950
9.687
14.530
19.374
24.217
29.061
96.870
70.934 106.401
141.868
177.335
212.801
709.338
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite Edilecek
Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite Edilemeyecek
Kamu Yararına Kullanılabilecek Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
Edilecek Alan
TOPLAM
Tablo 34. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
İLÇESİ
KIRIKLARELİ
Merkez
KIRIKLARELİ
Merkez
TEKİRDAĞ
Çorlu
TEKİRDAĞ
Malkara
TEKİRDAĞ
Hayrabolu
TEKİRDAĞ
Merkez
TEKİRDAĞ
Merkez
TEKİRDAĞ
Merkez
EDİRNE
Lalapaşa
EDİRNE
Lalapaşa
EDİRNE
Lalapaşa
EDİRNE
Lalapaşa
EDİRNE
Meriç
EDİRNE
Meriç
EDİRNE
Meriç
İSTANBUL
Çekmeköy
İSTANBUL
Beykoz
İSTANBUL
Şile
İSTANBUL
Şile
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
MADENİN CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
TOPLAM
İZİN
ALANI
HEKTAR
Kalker
Açık
0,48
48.370
48.370
Kalker
Açık
0,38
37.900
37.900
Maden İşletme
İzni
Açık
4,40
Kömür
Açık
1,75
Kömür
Açık
2,31
Bazalt
Açık
2,00
Bazalt
Açık
0,99
9.900
9.900
Kumtaşı
Açık
4,57
45.700
45.700
Mermer
Açık
7,76
77.595
77.595
Kalker
Açık
10,01
10.005
10.005
Tesis izni
Tesis izni
3,88
Kuvars
Açık
9,74
Açık
0,01
75
75
Açık
0,01
67
67
I-B Grubu
Açık
1,00
Silis Kumu
Açık
22,33
223.321
223.321
Kalker
Açık
5,21
52.137
52.137
Kil+Kuvars Kumu
Açık
7,14
44.104
44.104
Aliminyum
Açık
1,44
2.979
2.979
IV-Grup Maden
Kömürü
IV-Grup Maden
Kömürü
43.969
14.376
3.126
17.502
3.500
20.000
3.500
20.000
38.796
9.736
38.796
9.736
10.605
71
43.969
10.605
NO
20
21
22
23
24
25
26
İLÇESİ
İSTANBUL
Şile
İSTANBUL
Şile
İSTANBUL
Şile
İSTANBUL
Şile
İSTANBUL
Şile
İSTANBUL
Şile
İSTANBUL
Şile
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
MADENİN CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
TOPLAM
İZİN
ALANI
HEKTAR
Kuvars kumu
Açık
0,51
3.472
3.472
Kalker
Açık
0,84
1.925
1.925
Kalker
Açık
1,04
1.847
1.847
Kuvars kumu
Açık
1,64
4.214
4.214
Kuvars kumu
Açık
0,56
817
817
Kuvars kumu
Açık
2,34
680
680
Kuvars kumu
Açık
1,85
122
122
TOPLAM: METREKARE
34.518
577.950
96.870
709.338
TOPLAM: HEKTAR
3,45
57,80
9,69
70,93
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ illerini
kapsamaktadır. Maden sahası rehabilitasyonu çalışmalarında kızılçam, meşe, kayın, gürgen,
ıhlamur, çınar vb. türleri kullanılabilir.
İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 35. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite
Edilecek Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite Edilemeyecek
Kamu Yararına Kullanılabilecek Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
Edilecek Alan
TOPLAM
2014
2
m
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
18,377
27,566
36,755
45,943
55,132
183,773
63,924
95,886
127,848
159,810
191,772
639,239
0
0
0
0
0
0
82,301
123,452
164,602
205,753
246,904
823,012
Tablo 36. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
1
2
İLÇESİ
İZMİR
Bornova
İZMİR
Bornova
MADENİN
CİNSİ
MEVCUT
TERKEDİLMİŞ
YÖNTEMLERLE
MADEN
REHABİLİTE
İŞLETME
SAHASI
TOPLAM İZİN
EDİLEMEYECEK
ŞEKLİ
REHABİLİTE
ALANI HEKTAR
KAMU YARARINA
AÇIK/KAPALI
EDİLECEK
KULLANILABİLECEK
GENEL ALANI
ALANLAR
M2
M2
Kalker
Açık
13,29
Fatmacık Kayası
Açık
20,81
132.896
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
132.896
208.050
72
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
208.050
NO
MADENİN
CİNSİ
İLÇESİ
İZMİR
Bornova
İZMİR
Bornova
İZMİR
Bergama
İZMİR
Kınık
İZMİR
Gördes
3
4
5
6
7
MEVCUT
TERKEDİLMİŞ
YÖNTEMLERLE
MADEN
REHABİLİTE
İŞLETME
SAHASI
TOPLAM İZİN
EDİLEMEYECEK
ŞEKLİ
REHABİLİTE
ALANI HEKTAR
KAMU YARARINA
AÇIK/KAPALI
EDİLECEK
KULLANILABİLECEK
GENEL ALANI
ALANLAR
M2
M2
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
Sarıkaya Tepe
Açık
3,06
30.582
30.582
Şeytanderesi
Açık
39,17
391.699
391.699
Perlit
Açık
4,77
8.908
8.908
Dolomit
Açık
4,68
46.800
46.800
Mermer
Açık
0,41
4.077
4.077
TOPLAM: METREKARE
183.773
639.239
0
823.012
TOPLAM: HEKTAR
18,38
63,92
0,00
82,30
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü İzmir ve Manisa illerini kapsamaktadır. Ormanlık
arazide kızılçam, karaçam, meşe, çınar, söğüt, kestane, ardıç, karaağaç, kızılağaç, ahlat,
kocayemiş, ıhlamur, zeytin, defne, menengiç ve fıstık çamı bulunmaktadır.
KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 37. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 2018 Yılları Arasında Yapılacak Çalışmalar
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite
Edilecek Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite
Edilemeyecek Kamu Yararına
Kullanılabilecek Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
Edilecek Alan
TOPLAM
2014
2
m
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
310.971
466.457
621.943
777.428
932.914
3.109.713
265.527
398.291
531.055
663.819
796.582
2.655.274
228.681
343.022
457.362
571.703
686.043
2.286.811
805.180 1.207.770 1.610.360 2.012.950 2.415.539 8.051.798
Tablo 38. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
1
2
3
4
İLÇESİ
K.MARAŞ
Afşin
K.MARAŞ
Afşin
K.MARAŞ
Afşin
K.MARAŞ
Afşin
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
TOPLAM
İZİN ALANI
HEKTAR
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
Mermer
Açık
3,30
32.975
32.975
Kalker
Açık
0,62
6.181
6.181
Kalker
Açık
1,48
14.780
14.780
Mermer
Açık
11,52
16.628
73
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
63.492
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
80.120
NO
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
İLÇESİ
K.MARAŞ
Afşin
K.MARAŞ
Andırın
K.MARAŞ
Andırın
K.MARAŞ
Andırın
K.MARAŞ
Andırın
K.MARAŞ
Andırın
K.MARAŞ
Andırın
K.MARAŞ
Andırın
K.MARAŞ
Andırın
K.MARAŞ
Andırın
K.MARAŞ
Andırın
K.MARAŞ
Ç. Cerit
K.MARAŞ
Ç. Cerit
K.MARAŞ
Ç. Cerit
K.MARAŞ
Ç. Cerit
K.MARAŞ
Elbistan
K.MARAŞ
Elbistan
K.MARAŞ
Elbistan
K.MARAŞ
Elbistan
K.MARAŞ
Elbistan
K.MARAŞ
Elbistan
K.MARAŞ
Göksun
K.MARAŞ
Göksun
K.MARAŞ
Göksun
K.MARAŞ
Göksun
K.MARAŞ
Göksun
K.MARAŞ
Göksun
K.MARAŞ
Göksun
K.MARAŞ
Göksun
K.MARAŞ
Göksun
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
3.602
12.403
35.719
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
TOPLAM
İZİN ALANI
HEKTAR
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
Mermer
Açık
4,26
19.715
Mermer
Açık
7,02
58.698
58.698
Mermer
Açık
2,62
19.837
19.837
Mermer
Açık
3,07
24.755
2.701
Kalker
Açık
5,66
55.477
1.151
Mermer
Açık
1,82
14.687
3.500
18.187
Mermer
Açık
0,69
3.830
3.100
6.930
Mermer
Açık
4,63
31.615
6.400
38.015
Mermer
Açık
2,82
8.114
16.500
24.614
Mermer
Açık
3,96
32.667
32.667
Mermer
Açık
0,68
3.805
3.041
6.847
Mermer
Açık
0,56
5.610
Kurşun
Açık
2,37
1.412
Kurşun
Kapalı
2,11
21.114
21.114
Mermer
Açık
0,56
5.616
5.616
Kalker
Açık
17,91
24.617
99.548
124.165
Kalker
Açık
10,41
13.755
58.226
71.981
Kalker
Açık
12,92
129.193
129.193
Kalker
Açık
2,48
24.840
24.840
Kalker
Açık
1,08
Kalker
Açık
4,05
40.466
Kalker
Açık
0,32
1.250
Kalker
Açık
0,25
Kalker
Açık
3,91
39.104
39.104
Kalker
Açık
1,35
13.475
13.475
Kalker
Açık
0,29
2.866
2.866
Kalker
Açık
33,17
331.675
331.675
Kalker
Açık
3,06
Kalker
Açık
1,36
13.626
Kalker
Açık
2,08
16.445
30.706
56.628
5.610
9.667
2.090
5.372
5.582
16.451
7.672
40.466
619
867
2.736
685
1.163
1.848
4.570
74
3.250
16.772
21.342
13.626
913
2.193
19.551
NO
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
İLÇESİ
K.MARAŞ
Göksun
K.MARAŞ
Göksun
K.MARAŞ
Göksun
K.MARAŞ
Göksun
K.MARAŞ
Göksun
K.MARAŞ
Göksun
K.MARAŞ
Göksun
K.MARAŞ
Göksun
K.MARAŞ
Göksun
K.MARAŞ
Göksun
K.MARAŞ
Göksun
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
TOPLAM
İZİN ALANI
HEKTAR
Kalker
Açık
1,80
2.622
3.503
6.125
Kalker
Açık
3,32
5.261
17.967
23.229
Kalker
Açık
0,74
1.673
3.700
5.373
Kalker
Açık
2,48
2.381
3.180
12.424
17.985
Kalker
Açık
1,80
4.064
2.718
6.490
13.272
Kalker
Açık
48,41
3.983
61.508
269.895
335.387
Kalker
Açık
8,86
46.721
5.979
23.132
75.832
Kalker
Açık
1,03
1.622
5.395
7.017
Kalker
Açık
3,25
4.618
16.992
23.111
Kalker
Açık
1,96
3.195
10.570
13.766
Kalker
Açık
5,48
3.613
7.517
28.148
39.278
Mermer
Açık
4,42
5.960
17.027
9.719
32.705
Mermer
Açık
3,94
17.480
10.017
27.496
Mermer
Açık
0,93
9.265
9.265
Kurşun
Açık
0,97
9.722
9.722
Kuvarsit
Açık
3,34
33.377
33.377
Mermer
Açık
2,00
20.040
20.040
Kuvarsit
Açık
4,25
18.045
11.371
29.417
Kuvars
Açık
3,74
17.010
8.725
25.735
Manganez
Kapalı
2,39
2.775
1.333
22.221
Mermer
Açık
2,28
10.955
5.236
16.191
Krom
Kapalı
0,94
4.073
2.186
6.260
Mermer
Açık
0,20
Demir
Açık
1,00
Kil
Açık
1,30
Kil
Açık
0,50
Kalker
Açık
2,79
Kalker
Açık
1,88
8.920
4.389
13.310
Kalker
Açık
6,84
28.802
18.443
47.246
Demir
Açık
1,00
1.501
18.113
2.000
2.000
2.000
4.882
2.226
7.108
4.946
2.760
9.706
2.451
1.120
3.571
27.862
10.043
75
27.862
10.043
NO
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
İLÇESİ
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Merkez
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
955
136
1.091
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
TOPLAM
İZİN ALANI
HEKTAR
Krom
Açık
0,21
Demir
Açık
4,74
47.367
Doğaltaş
Açık
2,26
8.052
Krom
Açık
1,47
Demir
Açık
0,85
Mermer
Açık
2,77
12.201
7.038
19.239
Kuvars
Açık
1,31
6.211
3.100
9.311
Krom
Kapalı
8,33
10.030
5.610
76.589
Kalker
Açık
0,35
1.834
714
2.547
Krom
Kapalı
0,57
5.653
Mangan
Açık
2,09
11.229
Kalker
Açık
Kalker
47.367
6.812
3.495
18.360
6.855
3.523
10.378
8.508
60.950
8.508
5.653
4.414
2.410
18.053
1,75
7.629
4.524
12.153
Açık
6,13
26.869
15.698
42.567
Krom
Kapalı
2,25
9.707
5.890
15.597
Mermer
Açık
1,25
5.587
3.182
8.769
Mermer
Açık
1,50
3.446
7.016
10.462
Kurşun
Kapalı
5,76
Demir
Kapalı
7,87
Mermer
Açık
1,66
Krom
Kapalı
0,96
Krom
Kapalı
15,14
Kalker
Açık
Kalker
57.643
57.643
33.845
20.775
16.646
54.621
16.646
4.370
2.381
6.751
50.100
29.987
116.074
0,62
3.316
1.197
4.513
Açık
4,06
17.631
10.608
28.239
Kalker
Açık
15,58
21.605
57.286
35.694
114.585
Mermer
Açık
4,20
36.724
2.572
1.199
40.495
Kalker
Açık
1,15
11.534
Doğaltaş
Açık
1,24
5.902
2.897
8.799
Mermer
Açık
1,99
8.653
5.197
13.850
Kil
Açık
12,68
53.001
33.861
86.862
Kil
Açık
25,25
34.734
22.343
226.911
35.987
169.835
76
11.534
NO
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
İLÇESİ
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Pazarcık
K.MARAŞ
Türkoğlu
K.MARAŞ
Türkoğlu
K.MARAŞ
Türkoğlu
K.MARAŞ
Türkoğlu
K.MARAŞ
Türkoğlu
K.MARAŞ
Türkoğlu
K.MARAŞ
Türkoğlu
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
TOPLAM
İZİN ALANI
HEKTAR
Kil
Açık
12,75
53.433
34.144
87.577
Kil
Açık
4,75
19.873
12.573
32.446
Kalker
Açık
1,34
5.959
3.426
9.385
Kalker
Açık
4,60
19.499
12.327
31.826
Kalker
Açık
12,87
128.680
128.680
Mermer
Açık
0,99
9.919
9.919
Mermer
Açık
2,31
9.900
Kalker
Açık
Kalker
5.842
3.349
19.091
24,69
103.762
66.739
170.502
Açık
16,11
66.993
43.059
110.052
Kalker
Açık
3,14
28.490
1.588
553
30.631
Kalker
Açık
2,05
20.530
Kalker
Açık
10,97
46.363
29.496
75.859
Kalker
Açık
10,51
44.436
28.230
72.666
Kalker
Açık
4,34
18.409
11.610
30.019
Kalker
Açık
10,81
45.701
29.061
74.761
Kalker
Açık
2,51
25.064
25.064
Demir
Açık
0,36
3.561
3.561
Kalker
Açık
8,43
35.428
22.799
58.226
Kalker
Açık
10,28
43.506
27.618
71.125
Mermer
Açık
6,40
36.975
11.986
6.896
55.857
Krom
Kapalı
0,08
826
Mermer
Açık
0,93
4.620
2.054
6.674
Krom
Kapalı
0,16
1.033
188
1.221
Mermer
Açık
0,12
Mermer
Açık
2,27
Barit
Kapalı
0,90
Kalker
Açık
4,81
20.763
12.667
33.430
Kalker
Açık
5,97
25.181
16.063
41.244
Kil
Açık
0,21
Kil
Açık
0,63
20.530
826
1.220
1.220
10.544
5.457
9.000
9.000
2.079
2.079
2.994
77
16.001
1.477
4.471
NO
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
İLÇESİ
K.MARAŞ
Türkoğlu
K.MARAŞ
Türkoğlu
K.MARAŞ
Türkoğlu
K.MARAŞ
Türkoğlu
K.MARAŞ
Türkoğlu
K.MARAŞ
Türkoğlu
K.MARAŞ
Türkoğlu
K.MARAŞ
Türkoğlu
K.MARAŞ
Türkoğlu
K.MARAŞ
Türkoğlu
K.MARAŞ
Türkoğlu
K.MARAŞ
Türkoğlu
K.MARAŞ
Türkoğlu
K.MARAŞ
Türkoğlu
K.MARAŞ
Türkoğlu
K.MARAŞ
Türkoğlu
K.MARAŞ
Türkoğlu
K.MARAŞ
Türkoğlu
G.ANTEP
Merkez
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Nurdağı
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
TOPLAM
İZİN ALANI
HEKTAR
Kalker
Açık
3,01
12.884
7.979
20.863
Kalker
Açık
3,00
12.853
7.958
20.811
Kalker
Açık
8,44
36.229
22.343
58.572
Krom
Kapalı
1,80
8.227
4.426
12.653
Kalker
Açık
5,92
Kil
Açık
5,00
21.525
13.168
34.693
Kil
Açık
4,93
20.879
13.235
34.114
Kalker
Açık
2,26
9.750
5.918
15.668
Boksit
Açık
3,53
10.353
5.331
28.058
Kalker
Açık
19,41
81.464
52.572
134.036
Kil
Açık
4,53
19.228
12.149
31.378
Demir
Açık
0,89
625
3.355
7.721
Kalker
Açık
8,36
36.268
21.877
58.145
Kalker
Açık
6,65
28.753
17.428
46.182
Kalker
Açık
1,72
7.511
4.446
11.957
Krom
Kapalı
0,77
Kalker
Açık
19,75
83.251
53.256
136.507
Kalker
Açık
1,88
8.178
4.885
13.063
Krom
Açık
1,55
1.654
10.092
11.746
Krom
Açık
3,59
12.120
12.120
Krom
Açık
0,59
5.934
5.934
Krom
Açık
0,74
Krom
Açık
0,24
Krom
Açık
3,36
Krom
Açık
7,05
Krom
Açık
Krom
59.185
12.374
3.742
59.185
7.740
7.740
768
4.947
2.411
5.715
2.411
4.043
21.708
25.751
7.475
40.141
56.067
0,79
956
5.132
6.087
Açık
0,94
1.099
6.052
7.151
Krom
Açık
0,73
880
4.727
5.607
Krom
Açık
2,74
3.300
17.719
21.019
Krom
Açık
3,98
3.233
17.360
33.521
8.450
12.928
78
NO
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
İLÇESİ
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Nurdağı
G.ANTEP
Şahinbey
G.ANTEP
Şahinbey
G.ANTEP
Şahinbey
G.ANTEP
Şehitkamil
G.ANTEP
Şehitkamil
G.ANTEP
Şehitkamil
G.ANTEP
Şehitkamil
G.ANTEP
Şehitkamil
G.ANTEP
Şehitkamil
G.ANTEP
Şehitkamil
G.ANTEP
Şehitkamil
G.ANTEP
Şehitkamil
G.ANTEP
Şehitkamil
G.ANTEP
Şehitkamil
G.ANTEP
İslahiye
G.ANTEP
İslahiye
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
TOPLAM
İZİN ALANI
HEKTAR
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
Krom
Açık
4,14
41.376
Krom
Açık
0,59
Krom
Açık
1,16
Krom
Açık
1,00
1.205
6.469
7.674
Krom
Açık
1,57
1.891
10.156
12.048
Krom
Açık
0,33
402
2.161
2.564
Krom
Açık
1,40
1.546
9.178
10.724
Krom
Açık
1,54
9.054
763
4.100
13.917
Krom
Açık
0,25
2.506
2.506
Krom
Açık
1,62
16.184
16.184
Krom
Açık
0,74
7.447
7.447
Mermer
Açık
1,02
1.141
6.715
7.856
Krom
Açık
10,01
12.061
64.766
76.827
Krom
Açık
3,60
4.334
23.274
27.608
Krom
Açık
1,49
1.590
9.712
11.302
Krom
Açık
2,75
1.628
3.016
16.604
21.247
Krom
Açık
4,41
44.122
Krom
Açık
4,86
Krom
Açık
5,98
Krom
Açık
2,36
Krom
Açık
0,66
Krom
Açık
3,07
Krom
Açık
1,41
Krom
Açık
22,50
26.249
144.498
170.746
Krom
Açık
1,03
1.169
6.630
7.799
Krom
Açık
9,39
93.900
93.900
Krom
Açık
9,50
95.000
95.000
Krom
Açık
4,73
47.250
47.250
Krom
Açık
0,20
2.000
2.000
Doğaltaş
Açık
3,50
35.000
35.000
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
41.376
707
3.797
11.631
14.549
603
4.504
11.631
44.122
5.676
31.247
36.923
5.286
29.098
48.933
2.271
15.826
18.097
702
3.864
5.170
3.579
19.704
23.283
14.150
79
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
14.150
NO
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
İLÇESİ
G.ANTEP
İslahiye
KİLİS
Musabeyli
KİLİS
Musabeyli
KİLİS
Musabeyli
HATAY
Antakya
HATAY
Antakya
HATAY
Antakya
HATAY
Belen
HATAY
Belen
HATAY
Belen
HATAY
Dörtyol
HATAY
Dörtyol
HATAY
Dörtyol
HATAY
Dörtyol
HATAY
Hassa
HATAY
Hassa
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
TOPLAM
İZİN ALANI
HEKTAR
Doğaltaş
Açık
7,44
Taşocağı
Açık
36100,00
36.100
36.100
Taşocağı
Açık
91350,00
91.350
91.350
Taşocağı
Açık
3,61
36.100
36.100
Krom
Galeri
1,64
16.435
16.435
Krom
Galeri
1,90
19.012
19.012
Krom
Açık
4,55
9.509
9.509
Krom
Kapalı
0,38
3.801
3.801
Krom
Kapalı
4,54
45.385
45.385
Krom
Kapalı
3,28
11.547
11.547
Dolamit
Açık
29,35
9.000
9.000
Kalker
Açık
2,33
23.312
23.312
Dogaltaş
Açık
1,00
10.000
10.000
Dekoratif
Taş
Açık
1,60
16.000
16.000
çinko
Açık
1,98
Dogaltaş
Açık
0,54
5.448
5.448
Krom
Açık
13,72
104.730
104.730
Kireçtaşı
Açık
134,67
203.902
203.902
Kalker
Açık
1,25
12.475
12.475
Krom
Açık
2,20
10.696
10.696
Krom
Açık
0,44
4.428
4.428
Bentonit
Açık
0,81
3.862
3.862
Kalker
Açık
0,45
4.500
4.500
Krom
Açık
1,12
11.151
11.151
Kalker
Açık
5,63
56.338
56.338
Krom
Açık
1,25
Krom
Açık
0,77
Mermer
Açık
1,61
Kalker
Açık
5,89
Krom
Açık
6,27
74.357
74.357
19.812
12.502
12.502
7.722
16.096
7.722
16.096
3.437
29.358
80
19.812
3.437
29.358
NO
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
İLÇESİ
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
İskenderun
HATAY
Kırıkhan
HATAY
Kırıkhan
HATAY
Kırıkhan
HATAY
Kırıkhan
HATAY
Kırıkhan
HATAY
Kırıkhan
HATAY
Kırıkhan
HATAY
Samandağ
HATAY
Samandağ
HATAY
Yayladağı
HATAY
Yayladağı
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
2.535
2.535
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
TOPLAM
İZİN ALANI
HEKTAR
Krom
Açık
0,25
Krom
Açık
0,69
Krom
Açık
0,42
4.172
4.172
Krom
Açık
3,19
2.283
2.283
Krom
Açık
1,07
10.729
10.729
Krom
Açık
0,54
5.400
5.400
Krom
Açık
0,78
7.775
7.775
IV.Grup
Açık
0,50
Doğaltaş
Açık
4,13
Krom
Kapalı
0,52
5.175
5.175
Doğaltaş
Açık
2,08
20.829
20.829
Doğaltaş
Açık
0,67
6.700
6.700
Kalker
Açık
12,68
62.378
62.378
Doğaltaş
Açık
8,00
Doğaltaş
Açık
1,50
15.000
15.000
Doğaltaş
Açık
1,00
10.000
10.000
Doğaltaş
Açık
0,55
5.499
5.499
Kuvarsit
Açık
13,34
37.196
37.196
Kuvars
Açık
0,47
4.723
4.723
Doğaltaş
Açık
6,98
3.789
3.789
Kalker
Açık
2,94
29.429
29.429
Mermer
Açık
2,43
24.254
24.254
Taş ocağı
Açık
1,00
Doğaltaş
Açık
9,51
Krom
Açık
0,45
Krom
Açık
1,74
Doğaltaş
Açık
11,51
115.100
115.100
Doğaltaş
Açık
7,01
70.100
70.100
6.856
6.856
4.978
4.978
41.300
41.300
80.000
80.000
10.000
10.000
95.100
95.100
4.495
17.386
4.495
17.386
TOPLAM: METREKARE
3.109.713
2.655.274
2.286.811
8.051.798
TOPLAM: HEKTAR
310,97
265,53
228,68
805,18
81
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Antakya, Gaziantep, Kahramanmaraş ve
Kilis illerini kapsamaktadır. Bölgede mersin, defne, kekik, lavanta, kızılçam, karaçam, sedir,
selvi, göknar, porsuk, ardıç, antepfıstığı, badem, yabani zeytin, sandal, sakız, funda, tesbih,
karaçalı, ısırgan, delice, böğürtlen, meşe, kayın, üvez, akçaağaç, dışbudak, kayacık, gürgen,
titrek kavak, çitlenbik, şimşir, yalankoz ve kızılcık gibi türler mevcuttur.
KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 39. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018
Yılları Arasında Yapılacak Çalışmalar
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite Edilecek
Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite Edilemeyecek
Kamu Yararına Kullanılabilecek Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
Edilecek Alan
TOPLAM
2014
2
m
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
11.993
17.990
23.987
29.983
35.980
119.934
20.581
30.872
41.162
51.453
61.743
205.812
16.449
24.674
32.898
41.123
49.347
164.490
49.024
73.535
98.047
122.559
147.071
490.235
Tablo 40. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
TERKEDİLMİŞ
MADEN
TOPLAM
SAHASI
İZİN
REHABİLİTE
ALANI
EDİLECEK
HEKTAR
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
NO
İLÇESİ
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
1
SİNOP
Türkeli
2. Grup Fliş
Açık
10,40
2
KASTAMONU
Taşköprü
Krom
Açık
0,35
3
SİNOP
Merkez
IA Grubu
Açık
0,21
2.100
2.100
4
SİNOP
Erfelek
II. Grup
Açık
6,62
19.913
19.913
5
SİNOP
Erfelek
II. Grup
Açık
2,09
4.000
4.000
6
SİNOP
Dikmen
Ariyet Ocağı
Açık
4,83
48.336
48.336
7
KASTAMONU
Çatalzeytin
Kalker
Açık
8
KASTAMONU
Tosya
Doğaltaş
Açık
2,28
9
KASTAMONU
Tosya
Manganez
Açık
0,40
4.041
4.041
10
ÇORUM
Kargı
Manganez
Açık
1,40
13.966
13.966
104.000
104.000
3.463
75.158
43.521
118.679
22.762
82
3.463
22.762
TERKEDİLMİŞ
MADEN
TOPLAM
SAHASI
İZİN
REHABİLİTE
ALANI
EDİLECEK
HEKTAR
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
NO
İLÇESİ
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
11
KASTAMONU
Tosya
Manganez
Açık
0,58
5.795
5.795
12
KASTAMONU
Tosya
Manganez
Açık
0,76
7.562
7.562
13
SİNOP
Boyabat
Kalker
Açık
2,15
21.500
21.500
14
SİNOP
Boyabat
Krom
Açık
0,33
3.343
3.343
15
KASTAMONU
Karadere
Kuvars
Açık
4,26
42.561
42.561
16
KASTAMONU
Karadere
Mermer
Açık
0,70
7.020
7.020
17
KASTAMONU
İnebolu
Andezit
Açık
4,60
46.500
46.500
18
KASTAMONU
İnebolu
Andezit
Açık
1,18
11.791
11.791
19
KASTAMONU
İnebolu
Doğaltaş
Açık
0,29
2.903
2.903
TOPLAM: METREKARE
119.934
205.812
164.490
490.235
TOPLAM: HEKTAR
11,99
20,58
16,45
49,02
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Kastamonu ve Sinop illerini kapsamaktadır.
Ormanlık alanlarda karaçam, gürgen, kızılağaç, çınar, defne, dişbudak, akasya, ıhlamur,
sarıçam, göknar, sahil çamı, kızılçam, kayın, sandal, meşe ve kestane görülmektedir.
KAYSERİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 41. Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite
Edilecek Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite
Edilemeyecek Kamu Yararına
Kullanılabilecek Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası
Rehabilite Edilecek Alan
TOPLAM
2014
2
m
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
14.418
21.626
28.835
36.044
43.253
144.175
1.698
2.548
3.397
4.246
5.095
16.985
137.245 205.868 274.490 343.113 411.735
1.372.452
153.361 230.042 306.722 383.403 460.083
1.533.612
83
Tablo 42. Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
İLÇESİ
KAYSERİ
Tomarza
KAYSERİ
Yahyalı
KAYSERİ
Yahyalı
KAYSERİ
Pınarbaşı
KAYSERİ
Yahyalı
KAYSERİ
Yahyalı
KAYSERİ
Yahyalı
KAYSERİ
Pınarbaşı
KAYSERİ
Pınarbaşı
KAYSERİ
Pınarbaşı
KAYSERİ
Tomarza
KAYSERİ
Tomarza
KAYSERİ
Yahyalı
KAYSERİ
Melikgazi
KAYSERİ
Tomarza
KAYSERİ
Tomarza
KAYSERİ
Tomarza
KAYSERİ
Kocasinan
KAYSERİ
Kocasinan
KAYSERİ
Develi
KAYSERİ
Yahyalı
KAYSERİ
Yahyalı
KAYSERİ
Yahyalı
KAYSERİ
Yahyalı
KAYSERİ
Yahyalı
KAYSERİ
Yahyalı
KAYSERİ
Yahyalı
KAYSERİ
Yahyalı
KAYSERİ
Yahyalı
KAYSERİ
Yahyalı
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
MADEN
TOPLAM
REHABİLİTE
İŞLETMESİ BİTEN
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
SAHASI
EDİLECEK
KAMU YARARINA
REHABİLİTE
ALAN
KULLANILABİLECEK EDİLECEK ALAN
M2
2
ALANLAR
M
M2
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ AÇIK
/ KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
Krom
Açık
4,25
38.655
38.655
Kurşun
Açık
1,15
11.549
11.549
Kurşun
Açık
0,21
2.064
2.064
Krom
Açık
0,29
2.884
2.884
Krom
Açık
0,67
6.723
6.723
Krom
Açık/Kapalı
0,82
8.177
8.177
Krom
Kapalı
0,14
1.391
1.391
Mermer
Açık
0,35
3.536
3.536
Mermer
Açık
1,61
16.090
16.090
Kalker
Açık
8,00
80.000
Krom
Açık
11,28
50.184
Krom
Açık
Krom
80.000
11.850
62.034
3,35
12.499
12.499
Açık
4,11
41.134
41.134
Andezit
Açık
14,14
141.394
141.394
Krom
Açık
7,91
38.651
38.651
Krom
Kapalı
3,54
17.314
17.314
Krom
Açık/Kapalı
8,84
24.391
24.391
Andezit
Açık
1,60
3.360
3.360
Andezit
Açık
0,21
2.131
2.131
Mermer
Açık
1,81
10.713
10.713
Krom
Açık
2,14
21.414
21.414
Krom
Açık
0,67
6.682
6.682
Krom
Açık
11,84
34.536
34.536
Krom
Açık
9,92
70.355
70.355
Krom
Açık
3,32
30.683
30.683
Krom
Açık
11,07
50.849
50.849
Krom
Açık/Kapalı
4,70
46.983
46.983
Krom
Açık
1,56
15.628
15.628
Krom
Açık
0,66
6.564
6.564
Demir
Açık
12,06
120.615
120.615
84
NO
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
İLÇESİ
MADENİN
CİNSİ
KAYSERİ
Demir
Yahyalı
KAYSERİ
Krom
Pınarbaşı
KAYSERİ
Krom
Pınarbaşı
KAYSERİ
Mermer
Develi
KAYSERİ
Mermer
Develi
KAYSERİ
Andezit
Melikgazi
KAYSERİ
Mermer
Yahyalı
KAYSERİ
Mermer
Yahyalı
KAYSERİ
Krom
Develi
KAYSERİ
Krom
Develi
NİĞDE
Kalker
Ulukışla
NİĞDE
Krom
Çamardı
NİĞDE
Kurşun
Ulukışla
NİĞDE
Kurşun
Ulukışla
NİĞDE
Krom
Çamardı
SİVAS
Krom
Divriği
SİVAS
Manganez
Yıldızeli
SİVAS
Doğaltaş
Ulaş
SİVAS
Demir
Yıldızeli
SİVAS
Demir
Divriği
SİVAS
Krom
Divriği
SİVAS
Krom
Hafik
SİVAS
Andezit
Zara
SİVAS
Bakır
Zara
SİVAS
Krom
Hafik
SİVAS
Mermer
Yıldızeli
SİVAS
Mermer
Yıldızeli
SİVAS
Krom
Divriği
SİVAS
Taş Ocağı
Koyulhisar
SİVAS
Krom
Akıncılar
SİVAS
Krom
Suşehri
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
MADEN
TOPLAM
REHABİLİTE
İŞLETMESİ BİTEN
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
SAHASI
EDİLECEK
KAMU YARARINA
REHABİLİTE
ALAN
KULLANILABİLECEK EDİLECEK ALAN
M2
2
ALANLAR
M
2
M
İŞLETME
ŞEKLİ AÇIK
/ KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
Açık
18,49
25.888
25.888
Açık
13,18
131.836
131.836
Açık
3,89
38.932
38.932
Açık
2,28
22.799
22.799
Açık
4,24
42.362
42.362
Açık
7,88
30.514
30.514
Açık
1,23
12.278
12.278
Açık
0,24
2.358
2.358
Açık
2,44
24.414
24.414
Açık
2,32
23.238
23.238
Açık
10,52
105.200
105.200
Açık
0,30
3.013
3.013
Kapalı
0,27
2.675
2.675
Kapalı
0,20
2.043
2.043
Açık
5,43
4.337
4.337
Açık
0,15
1.491
1.491
Açık
1,27
12.660
12.660
Açık
0,20
2.000
2.000
Açık
0,66
6.590
6.590
Açık
0,26
2.581
2.581
Açık
0,86
8.593
8.593
Açık
4,99
49.909
49.909
Kapalı
0,78
7.812
7.812
Açık
0,06
552
552
Açık
0,51
5.108
5.108
Açık
0,33
3.270
3.270
Açık
0,19
1.908
1.908
Açık
0,05
500
500
Açık
0,20
Galeri
0,40
4.000
4.000
Galeri
0,40
4.500
4.500
7.970
85
7.970
NO
62
63
64
İLÇESİ
SİVAS
Merkez
SİVAS
Merkez
KAYSERİ
Yahyalı
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
MADEN
TOPLAM
REHABİLİTE
İŞLETMESİ BİTEN
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
SAHASI
EDİLECEK
KAMU YARARINA
REHABİLİTE
ALAN
KULLANILABİLECEK EDİLECEK ALAN
M2
2
ALANLAR
M
2
M
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ AÇIK
/ KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
Bakır
Kapalı
1,10
1.782
1.782
Taş Ocağı
Açık
1,70
7.233
7.233
Krom
Açık
2,40
4.270
4.270
TOPLAM: METREKARE
144.175
16.985
1.372.452
1.533.612
TOPLAM: HEKTAR
14,42
1,70
137,25
153,36
Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illerini
kapsamaktadır. Bu orman alanlarında sarıçam, karaçam, göknar, sedir, ardıç, ahlat, alıç,
karaçalı, böğürtlen, kuşburnu, kekik ve meşe türleri; çay ve gölet kenarlarında söğüt ve kavak
bulunmaktadır. Ayrıca bozkır bitlikerinden olan geven, kekik, sığırkuyruğu ve adaçayı bitki
örtüsünde önemli bir yer tutmakta ve bazı bölgelerde lokal olarak kayın, karaağaç ve fındık
türleri de mevcuttur.
KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 43. Konya Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
2014
2
m
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite
Edilecek Genel Alanı
266.291
399.437
532.583
665.728
798.874
2.662.913
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite
Edilemeyecek Kamu Yararına
Kullanılabilecek Alanlar
171.127
256.690
342.253
427.817
513.380
1.711.266
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
Edilecek Alan
258.042
387.062
516.083
645.104
774.125
2.580.415
YILLAR
TOPLAM
695.459 1.043.189 1.390.919 1.738.649 2.086.378 6.954.594
Tablo 44. Konya Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
1
2
İLÇESİ
KONYA
Akşehir
KONYA
Akşehir
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
TERKEDİLMİŞ
MADEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
Mermer
Açık
0,05
490
490
Barit
Açık
5,18
51.767
51.767
86
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
NO
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
İLÇESİ
KONYA
Akşehir
KONYA
Akşehir
KONYA
Derbent
KONYA
Hadim
KONYA
Hadim
KONYA
Hadim
KONYA
Hadim
KONYA
Hadim
KONYA
Hadim
KONYA
Hadim
KONYA
Hadim
KONYA
Hadim
KONYA
Hadim
KONYA
Bozkır
KONYA
Bozkır
KONYA
Bozkır
KONYA
Bozkır
KONYA
Bozkır
KONYA
Bozkır
KONYA
Bozkır
KONYA
Bozkır
KONYA
Bozkır
KONYA
Bozkır
KONYA
Bozkır
KONYA
Bozkır
KONYA
Bozkır
KONYA
Bozkır
KONYA
Bozkır
KONYA
Doğanhisar
KONYA
Doğanhisar
KONYA
Doğanhisar
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
TERKEDİLMİŞ
MADEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
Kalker
Açık
0,50
4.986
4.986
Mermer
Açık
0,15
1.501
1.501
Mermer
Açık
3,91
Mermer
Açık
4,08
40.814
40.814
Kömür
Açık
0,05
500
500
Mermer
Açık
0,92
9.203
9.203
Mermer
Açık
0,16
1.600
1.600
Mermer
Açık
0,70
6.987
6.987
Kalker
Açık
7,01
70.079
70.079
Dolamit
Açık
0,10
983
983
Mangan
Açık
0,61
6.105
6.105
Mangan
Açık
1,25
12.491
12.491
Mermer
Açık
1,02
10.239
10.239
Mermer
Açık
1,66
16.612
16.612
Mermer
Açık
1,00
9.970
9.970
Mermer
Açık
0,39
3.890
3.890
Mermer
Açık
0,62
6.176
6.176
Mermer
Açık
0,37
3.654
3.654
Kalker
Açık
9,38
93.775
93.775
Mermer
Açık
0,72
7.248
7.248
Mermer
Açık
0,59
5.932
5.932
Kalker
Açık
25,17
251.706
251.706
Kalker
Açık
12,58
125.800
125.800
Kalker
Açık
8,30
83.037
83.037
Kalker
Açık
11,42
114.200
114.200
Kalker
Açık
9,28
92.838
92.838
Mermer
Açık
15,48
Kalker
Açık
4,38
Kaolen
Açık
30,98
Kaolen
Açık
0,39
3.892
3.892
Mermer
Açık
0,14
1.413
1.413
13.858
30.687
43.750
13.858
30.687
43.750
174.582
87
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
174.582
NO
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
İLÇESİ
KONYA
Doğanhisar
KONYA
Doğanhisar
KONYA
Doğanhisar
KONYA
Doğanhisar
KONYA
Doğanhisar
KONYA
Doğanhisar
KONYA
Doğanhisar
KONYA
Doğanhisar
KONYA
Doğanhisar
KONYA
G.Sınır
KONYA
G.Sınır
KONYA
G.Sınır
KONYA
G.Sınır
KONYA
G.Sınır
KONYA
G.Sınır
KONYA
G.Sınır
KONYA
G.Sınır
KONYA
G.Sınır
KONYA
G.Sınır
KONYA
G.Sınır
KONYA
G.Sınır
KONYA
G.Sınır
KONYA
G.Sınır
KONYA
G.Sınır
KONYA
G.Sınır
KONYA
Hadim
KONYA
Hadim
KONYA
Hadim
KONYA
Hadim
KONYA
Hadim
KONYA
Kadınhanı
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
TERKEDİLMİŞ
MADEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
Mermer
Açık
0,35
3.533
3.533
Demir
Açık
1,84
18.437
18.437
Kaolen
Açık
0,01
100
100
Kaolen
Açık
0,09
853
853
Demir
Açık
0,47
4.714
4.714
Kaolen
Açık
0,43
4.250
4.250
Mermer
Açık
0,78
7.829
7.829
Dolamit
Açık
0,84
Kalker
Açık
0,68
6.759
6.759
Mermer
Açık
0,48
4.766
4.766
Mermer
Açık
0,43
4.308
4.308
Mermer
Açık
0,80
7.954
7.954
Mermer
Açık
0,77
7.695
7.695
Mermer
Açık
0,87
8.734
8.734
Mermer
Açık
0,81
8.098
8.098
Mermer
Açık
1,07
10.669
10.669
Mermer
Açık
1,02
10.171
10.171
Kalker
Açık
3,65
36.463
36.463
Kalker
Açık
1,37
13.728
13.728
Mermer
Açık
1,38
13.810
13.810
Mangan
Açık
1,50
14.970
14.970
Mermer
Açık
0,15
1.518
1.518
Mermer
Açık
4,42
44.217
44.217
Kum
Açık
1,67
16.700
16.700
Kum
Açık
2,71
27.100
27.100
Cinko
Açık
0,42
4.194
4.194
Mermer
Açık
0,27
2.668
2.668
Mermer
Açık
1,73
17.323
17.323
Cinko
Açık
2,61
26.051
26.051
Dolamit
Açık
0,98
9.775
9.775
Mermer
Açık
0,14
1.437
1.437
1.000
88
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
1.000
NO
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
İLÇESİ
KONYA
Sarayönü
KONYA
Sarayönü
KONYA
Sarayönü
KONYA
Selçuklu
KONYA
Selçuklu
KONYA
Selçuklu
KONYA
Meram
KONYA
Selçuklu
KONYA
Selçuklu
KONYA
Selçuklu
KONYA
Selçuklu
KONYA
Selçuklu
KONYA
Selçuklu
KONYA
Selçuklu
KONYA
Meram
KONYA
Meram
KONYA
Meram
KONYA
Meram
KONYA
Meram
KONYA
Meram
KONYA
Meram
KONYA
Selçuklu
KONYA
Selçuklu
KONYA
Selçuklu
KONYA
Selçuklu
KONYA
Selçuklu
KONYA
Meram
KONYA
Meram
KONYA
Hüyük
KONYA
Akseki
KONYA
Derebucak
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
TERKEDİLMİŞ
MADEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
Kalker
Açık
0,04
438
Altın
Açık
2,02
19.700
19.700
Altın
Açık
5,98
45.833
45.833
Pomza
Açık
1,43
14.278
14.278
Tras
Açık
7,50
74.960
74.960
Mermer
Açık
0,50
5.023
5.023
Mermer
Açık
0,50
4.996
4.996
Mermer
Açık
0,47
4.737
4.737
Mermer
Açık
3,34
33.377
33.377
Mermer
Açık
1,17
11.660
11.660
Mermer
Açık
0,68
6.768
6.768
Mermer
Açık
0,28
2.797
2.797
Mermer
Açık
0,67
6.717
6.717
Mermer
Açık
1,05
10.515
10.515
Mermer
Açık
0,66
6.628
6.628
Mermer
Açık
0,01
97
97
Mermer
Açık
0,69
6.901
6.901
Mermer
Açık
0,69
6.902
6.902
Mermer
Açık
9,13
91.268
91.268
Mermer
Açık
0,05
519
519
Mermer
Açık
0,54
5.443
5.443
Tras
Açık
4,41
23.827
23.827
Tras
Açık
4,32
20.674
20.674
Tras
Açık
3,77
21.821
21.821
Bazalt
Açık
1,87
18.675
18.675
Kalker
Açık
16,83
168.256
168.256
Kalker
Açık
0,36
3.559
3.559
Kum
Açık
0,28
2.785
2.785
Barit
Açık
34,70
40.000
Mermer
Açık
11,90
92.603
92.603
Mermer
Açık
4,80
764
764
89
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
438
123.402
163.402
NO
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
İLÇESİ
KONYA
Derebucak
KONYA
Derebucak
KONYA
İbradi
KONYA
Seydişehir
KONYA
Seydişehir
KONYA
Seydişehir
KONYA
Seydişehir
KONYA
Seydişehir
KONYA
Seydişehir
KONYA
Seydişehir
KONYA
Seydişehir
KONYA
Seydişehir
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Sarıveliler
KARAMAN
Sarıveliler
KARAMAN
Sarıveliler
KARAMAN
Sarıveliler
KARAMAN
Sarıveliler
KARAMAN
Sarıveliler
KARAMAN
Sarıveliler
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
TERKEDİLMİŞ
MADEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
Mermer
Açık
3,30
2.120
2.120
Mermer
Açık
0,80
708
708
Mermer
Açık
0,80
6.913
6.913
Aliminyum
Açık
180,69
913.218
913.218
Mermer
Açık
3,35
2.495
2.495
Kalker
Açık
0,35
3.500
3.500
Kalker
Açık
4,61
46.119
46.119
Altın
Açık
0,86
Kalker
Açık
1,22
Mermer
Açık
2,13
Kalker
Açık
9,37
93.700
93.700
Kum
Açık
1,89
18.855
18.855
Mermer
Açık
13,90
2.000
2.000
Mermer
Açık
0,30
3.000
3.000
Mermer
Açık
1,00
10.000
10.000
Kömür
Kapalı
0,02
200
200
Mermer
Açık
1,00
10.000
10.000
Kalker
Açık
0,30
3.294
3.294
Kalker
Açık
4,10
41.646
41.646
Mermer
Açık
23,04
230.362
230.362
Mermer
Açık
1,13
11.213
11.213
Mermer
Açık
9,34
93.325
93.325
Kalker
Açık
11,83
118.247
118.247
Mermer
Açık
0,54
5.354
5.354
Kalker
Açık
13,76
137.630
137.630
Kalker
Açık
0,50
5.000
5.000
Kömür
Kapalı
30,92
89.938
89.938
Kömür
Kapalı
14,74
94.558
94.558
Kömür
Kapalı
15,26
122.630
122.630
Kömür
Kapalı
4,66
24.530
24.530
Kömür
Kapalı
1,13
5.416
5.416
8.602
8.602
12.195
12.195
7.754
90
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
7.754
NO
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
İLÇESİ
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Ermenek
KARAMAN
Merkez
KARAMAN
Merkez
KARAMAN
Merkez
TERKEDİLMİŞ
MADEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
Kömür
Açık
2,35
23.489
23.489
Mermer
Açık
1,87
18.636
18.636
Mermer
Açık
1,10
10.976
10.976
Mermer
Açık
2,05
20.445
20.445
Mermer
Açık
0,23
2.283
2.283
Mermer
Açık
2,81
28.038
28.038
Mermer
Açık
1,64
16.399
16.399
Mermer
Açık
1,73
17.229
17.229
Krom
Açık
1,99
19.850
19.850
Mermer
Açık
1,07
10.676
10.676
Mermer
Açık
1,88
18.794
18.794
Kalker
Açık
1,64
16.359
16.359
Mermer
Açık
1,00
9.916
9.916
Kömür
Açık
0,28
2.784
2.784
Mermer
Açık
0,72
7.113
7.113
Mermer
Açık
1,16
11.522
11.522
Mermer
Açık
1,53
15.215
15.215
Krom
Açık
0,35
3.474
3.474
Mermer
Açık
1,54
15.349
15.349
Mermer
Açık
10,31
103.068
103.068
Mermer
Açık
2,19
21.860
21.860
Mermer
Açık
10,92
109.241
109.241
Mermer
Açık
12,82
128.203
128.203
Mermer
Açık
0,68
6.776
6.776
Mermer
Açık
1,20
12.019
12.019
Mermer
Açık
6,82
68.236
68.236
Krom
Açık
0,95
9.543
9.543
Krom
Açık
0,51
5.079
5.079
Mermer
Açık
14,46
103.043
103.043
Mermer
Açık
1,49
11.968
11.968
Mermer
Açık
2,55
25.488
91
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
25.488
NO
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
İLÇESİ
KARAMAN
Merkez
KARAMAN
Merkez
KARAMAN
Merkez
KARAMAN
Merkez
KARAMAN
Merkez
KARAMAN
Merkez
KARAMAN
Merkez
KARAMAN
Merkez
KARAMAN
Merkez
KARAMAN
Merkez
KONYA
Ereğli
KARAMAN
Ayrancı
KARAMAN
Ayrancı
KARAMAN
Ayrancı
KARAMAN
Ayrancı
KARAMAN
Ayrancı
KARAMAN
Ayrancı
KARAMAN
Ayrancı
KARAMAN
Ayrancı
KARAMAN
Ayrancı
KONYA
Ereğli
KONYA
Ereğli
KARAMAN
Ayrancı
KARAMAN
Ayrancı
KARAMAN
Merkez
KARAMAN
Merkez
KARAMAN
Merkez
KARAMAN
Merkez
KARAMAN
Merkez
KARAMAN
Merkez
KARAMAN
Merkez
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
TERKEDİLMİŞ
MADEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
Mangan
Açık
7,65
76.481
76.481
Mermer
Açık
0,23
2.345
2.345
Mermer
Açık
1,66
16.623
16.623
Mermer
Açık
1,54
15.429
15.429
Kalker
Açık
0,90
Mermer
Açık
0,41
4.105
4.105
Mermer
Açık
1,05
10.534
10.534
Mermer
Açık
0,55
5.500
5.500
Mermer
Açık
0,09
938
938
Kalker
Açık
15,83
Krom
Açık
8,17
81.679
81.679
Aliminyum
Açık
17,91
179.119
179.119
Aliminyum
Açık
1,88
18.825
18.825
Mermer
Açık
0,10
1.000
1.000
Mermer
Açık
39,36
Mermer
Açık
2,12
Mermer
Açık
10,48
39.939
39.939
Mermer
Açık
2,30
20.842
20.842
Mermer
Açık
0,90
8.959
8.959
Mermer
Açık
1,41
14.134
14.134
Mermer
Açık
0,05
500
500
Krom
Açık
1,82
18.207
18.207
Mermer
Açık
1,35
13.466
13.466
Kalker
Açık
0,87
8.698
8.698
Mermer
Açık
1,28
12.807
12.807
Mermer
Açık
0,98
9.756
9.756
Mermer
Açık
27,97
Mermer
Açık
0,08
780
780
Mermer
Açık
0,55
5.472
5.472
Mermer
Açık
10,47
Mermer
Açık
1,09
8.975
96.071
189.917
21.182
20.181
92
8.975
96.071
189.917
21.182
132.072
10.858
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
132.072
20.181
10.858
NO
189
190
191
192
193
194
195
196
İLÇESİ
KARAMAN
Merkez
KARAMAN
Merkez
KARAMAN
Merkez
KARAMAN
Merkez
KARAMAN
Merkez
KARAMAN
Merkez
AKSARAY
Ortaköy
AKSARAY
Ortaköy
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
TERKEDİLMİŞ
MADEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
Mermer
Açık
0,15
1.459
1.459
Kalker
Açık
10,21
102.098
102.098
Kalker
Açık
2,88
28.800
28.800
Mermer
Açık
21,19
Mermer
Açık
0,32
3.223
3.223
Mermer
Açık
0,81
8.091
8.091
Granit
Açık
5,63
5.965
5.965
Granit
Açık
7,57
55.000
55.000
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
190.465
190.465
TOPLAM: METREKARE
2.662.913
1.711.266
2.580.415
6.954.594
TOPLAM: HEKTAR
266,29
171,13
258,04
695,46
Konya Orman Bölge Müdürlüğü Aksaray, Karaman ve Konya illerini kapsamaktadır.
Bölgede başlıca karaçam, kızılçam, ardıç, meşe, sedir, göknar, akasya, dişbudak, kavak,
badem, yabanarmudu, karaağaç ve aylantus görülmektedir.
KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 45. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
2014
2
m
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
0
0
0
0
0
0
11.278
16.917
22.556
28.195
33.833
112.778
111.878 167.816
223.755
279.694
335.633
1.118.775
123.155 184.733
246.311
307.888
369.466
1.231.554
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite
Edilecek Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite
Edilemeyecek Kamu Yararına
Kullanılabilecek Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
Edilecek Alan
TOPLAM
Tablo 46. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
1
2
İLÇESİ
KÜTAHYA
Gediz
KÜTAHYA
Gediz
TERKEDİLMİŞ
MEVCUT
MADEN
YÖNTEMLERLE
SAHASI
REHABİLİTE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
EDİLECEK
KAMU YARARINA
GENEL ALANI KULLANILABİLECEK
2
M
ALANLAR M2
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
0,24
2.441
2.441
0,28
2.751
2.751
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
Kömür
Kapalı
Kömür
Kapalı
93
NO
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
İLÇESİ
KÜTAHYA
Gediz
KÜTAHYA
Gediz
KÜTAHYA
Gediz
KÜTAHYA
Gediz
KÜTAHYA
Gediz
KÜTAHYA
Gediz
KÜTAHYA
Gediz
KÜTAHYA
Gediz
KÜTAHYA
Gediz
KÜTAHYA
Gediz
KÜTAHYA
Gediz
KÜTAHYA
Gediz
KÜTAHYA
Tavşanlı
KÜTAHYA
Tavşanlı
KÜTAHYA
Altıntaş
KÜTAHYA
Altıntaş
KÜTAHYA
Altıntaş
KÜTAHYA
Altıntaş
KÜTAHYA
Altıntaş
KÜTAHYA
Altıntaş
KÜTAHYA
Altıntaş
KÜTAHYA
Altıntaş
KÜTAHYA
Altıntaş
KÜTAHYA
Altıntaş
KÜTAHYA
Merkez
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
0,67
6.683
6.683
Kapalı
1,37
13.656
13.656
Açık
0,92
9.152
9.152
0,58
5.811
5.811
0,29
2.901
2.901
0,50
4.984
4.984
0,64
6.436
6.436
0,30
3.045
3.045
0,16
1.627
1.627
0,61
6.091
6.091
0,67
6.720
6.720
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
Kömür
Kapalı
Kömür
Kalker
Kömür
Kömür
Kömür
Kömür
Kömür
Kömür
Kömür
Kömür
TERKEDİLMİŞ
MEVCUT
MADEN
YÖNTEMLERLE
SAHASI
REHABİLİTE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
EDİLECEK
KAMU YARARINA
GENEL ALANI KULLANILABİLECEK
M2
ALANLAR M2
Açık /
Kapalı
Açık /
Kapalı
Açık /
Kapalı
Açık /
Kapalı
Açık /
Kapalı
Açık /
Kapalı
Açık /
Kapalı
Açık /
Kapalı
Kömür
Kapalı
0,72
7.163
7.163
Kömür
Açık
57,90
426.244
426.244
Kömür
Açık
14,90
149.023
149.023
Mermer
Açık
0,77
7.736
7.736
Mermer
Açık
2,35
23.547
23.547
Mermer
Açık
0,34
3.375
3.375
Mermer
Açık
1,08
10.840
10.840
Mermer
Açık
0,36
3.594
3.594
Mermer
Açık
0,95
9.472
9.472
Mermer
Açık
1,29
12.880
12.880
Mermer
Açık
0,40
4.006
4.006
Mermer
Açık
2,61
26.069
26.069
Mermer
Açık
1,13
11.259
11.259
Kömür
Açık
46,40
464.048
464.048
TOPLAM: METREKARE
0
112.778
1.118.775
1.231.554
TOPLAM: HEKTAR
0,00
11,28
111,88
123,16
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Domaniç, Emet, Gediz, Kütahya, Simav ve
Tavşanlı bölgelerini kapsamaktadır. Bölgede başlıca karaçam, ardıç ve meşe türleri
bulunmaktadır. Ayrıca bozkır bitki toplulukları mevcuttur.
94
MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 47. Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
2014
2
m
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite
194.942
Edilecek Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite Edilemeyecek
22.317
Kamu Yararına Kullanılabilecek Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
0
Edilecek Alan
TOPLAM
217.259
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
292.412
389.883
487.354
584.825
1.949.416
33.476
44.635
55.794
66.952
223.174
0
0
0
0
0
325.889
434.518
543.148
651.777
2.172.590
Tablo 48. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
İLÇESİ
MERSİN
Aydıncık
MERSİN
Gülnar
MERSİN
Gülnar
MERSİN
Gülnar
MERSİN
Gülnar
MERSİN
Gülnar
MERSİN
Gülnar
MERSİN
Gülnar
MERSİN
Merkez
MERSİN
Merkez
MERSİN
Merkez
MERSİN
Merkez
MERSİN
Merkez
MERSİN
Merkez
MERSİN
Merkez
MERSİN
Merkez
MERSİN
Merkez
MERSİN
Merkez
MERSİN
Merkez
MERSİN
Merkez
MEVCUT
TERKEDİLMİŞ
YÖNTEMLERLE
MADEN
REHABİLİTE
SAHASI
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
KAMU YARARINA
EDİLECEK
KULLANILABİLECEK
GENEL ALANI
ALANLAR
M2
M2
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
İZİN ALANI
(Ha.)
Kalker
Açık
2,50
25.041
25.041
Kalker
Açık
4,97
49.743
49.743
Kalker
Açık
5,00
50.021
50.021
Kalker
Açık
2,50
25.000
25.000
Mermer
Açık
14,52
145.202
145.202
Mermer
Açık
0,77
7.703
7.703
Mermer
Açık
0,81
8.053
8.053
Mermer
Açık
0,77
7.719
7.719
Kalker
Açık
0,62
3.000
3.000
Mermer
Açık
5,94
59.378
59.378
Kalker
Açık
7,80
77.992
77.992
Kalker
Açık
4,90
39.481
39.481
Kalker
Açık
2,32
11.300
11.300
Kalker
Açık
4,53
2.698
2.698
Kalker
Açık
4,10
16.595
16.595
Kalker
Açık
0,63
5.402
5.402
Kalker
Açık
2,52
18.800
18.800
Kalker
Açık
10,00
71.188
71.188
Kalker
Açık
9,60
58.952
58.952
Kalker
Açık
1,44
14.436
14.436
95
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
NO
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
İLÇESİ
MERSİN
Merkez
MERSİN
Merkez
MERSİN
Merkez
MERSİN
Merkez
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Mut
MERSİN
Silifke
MERSİN
Silifke
MEVCUT
TERKEDİLMİŞ
YÖNTEMLERLE
MADEN
REHABİLİTE
SAHASI
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
KAMU YARARINA
EDİLECEK
KULLANILABİLECEK
GENEL ALANI
ALANLAR
M2
M2
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
İZİN ALANI
(Ha.)
Kalker
Açık
9,62
32.209
32.209
Kalker
Açık
7,79
21.620
21.620
Kalker
Açık
2,44
24.413
24.413
Kalker
Açık
3,18
31.786
31.786
Mermer
Açık
5,56
55.612
55.612
Mermer
Açık
4,98
49.819
49.819
Mermer
Açık
2,58
25.821
25.821
Mermer
Açık
1,56
15.578
15.578
Mermer
Açık
1,64
16.376
16.376
Kayrak Taşı
Açık
0,23
2.281
2.281
Kayrak Taşı
Açık
0,27
2.700
2.700
Kayrak Taşı
Açık
0,23
2.259
2.259
Mermer
Açık
1,11
11.062
11.062
Mermer
Açık
3,39
33.872
33.872
Mermer
Açık
0,53
5.298
5.298
Mermer
Açık
2,79
27.878
27.878
Mermer
Açık
0,93
9.258
9.258
Mermer
Açık
1,19
11.899
11.899
Kalker
Açık
1,98
19.813
19.813
Kalker
Açık
0,85
8.500
8.500
Mermer
Açık
5,39
53.867
53.867
Mermer
Açık
1,22
12.209
12.209
Kalker
Açık
5,03
50.306
50.306
Kalker
Açık
7,26
72.635
72.635
Kalker
Açık
1,53
15.275
15.275
Kalker
Açık
2,58
25.806
25.806
Mermer
Açık
0,34
3.417
3.417
Mermer
Açık
2,27
22.694
22.694
Kömür
Kapalı
2,18
21.831
21.831
Kireç
Açık
0,00
14
14
Hammadde
1-A
Açık
0,00
5
5
96
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
NO
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
İLÇESİ
MERSİN
Silifke
MERSİN
Silifke
MERSİN
Silifke
MERSİN
Silifke
MERSİN
Silifke
MERSİN
Silifke
MERSİN
Tarsus
MERSİN
Tarsus
MERSİN
Tarsus
MERSİN
Tarsus
MERSİN
Tarsus
MERSİN
Tarsus
MERSİN
Tarsus
MERSİN
Tarsus
MERSİN
Tarsus
MERSİN
Tarsus
MERSİN
Tarsus
MERSİN
Tarsus
MERSİN
Tarsus
MERSİN
Tarsus
MERSİN
Tarsus
MERSİN
Tarsus
MERSİN
Tarsus
MERSİN
Erdemli
MERSİN
Erdemli
MERSİN
Erdemli
MERSİN
Erdemli
MERSİN
Erdemli
MERSİN
Erdemli
MERSİN
Erdemli
MERSİN
Erdemli
MEVCUT
TERKEDİLMİŞ
YÖNTEMLERLE
MADEN
REHABİLİTE
SAHASI
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
KAMU YARARINA
EDİLECEK
KULLANILABİLECEK
GENEL ALANI
ALANLAR
M2
M2
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
İZİN ALANI
(Ha.)
Açık
0,00
25
25
Açık
0,00
10
10
Mermer
Açık
0,02
100
100
Mermer
Açık
0,01
27
27
Mermer
Açık
0,00
24
24
Kum-KireçÇakıl
Açık
0,01
10
10
Silis Kumu
Açık
0,46
4.608
4.608
Mermer
Açık
4,35
43.462
43.462
Kalker
Açık
0,75
7.494
7.494
Doğaltaş
Açık
0,97
9.667
9.667
Doğaltaş
Açık
0,40
4.020
4.020
Kalker
Açık
3,50
34.490
34.490
Taş Ocağı
Açık
3,04
30.375
30.375
Taş Ocağı
Açık
10,00
56.701
56.701
Taş Ocağı
Açık
1,00
10.000
10.000
Taş Ocağı
Açık
2,56
25.600
25.600
Mermer
Açık
0,53
5.255
5.255
Mermer
Açık
0,46
4.617
4.617
Doğaltaş
Açık
0,49
4.884
4.884
Kalker
Açık
0,88
7.722
7.722
Kalker
Açık
7,74
77.355
77.355
Kalker
Açık
1,51
15.145
15.145
Kömür Mad
Açık
1,32
13.201
13.201
Taş Ocağı
Açık
1,74
2.000
2.000
Taş Ocağı
Açık
9,99
99.931
99.931
Taş Ocağı
Açık
10,00
100.000
100.000
Taş Ocağı
Açık
6,05
60.500
60.500
Taş Ocağı
Açık
6,00
60.000
60.000
Mermer
Açık
0,38
3.790
3.790
Krom
Açık
0,05
500
500
Krom
Açık
0,24
2.390
2.390
MADENİN
CİNSİ
Hammadde
1-A
Hammadde
1-A
97
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
NO
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
İLÇESİ
MERSİN
Erdemli
MERSİN
Erdemli
MERSİN
Erdemli
MERSİN
Erdemli
MERSİN
Erdemli
MERSİN
Erdemli
MERSİN
Erdemli
MERSİN
Erdemli
MERSİN
Erdemli
MERSİN
Erdemli
MERSİN
Erdemli
MERSİN
Erdemli
MEVCUT
TERKEDİLMİŞ
YÖNTEMLERLE
MADEN
REHABİLİTE
SAHASI
EDİLEMEYECEK
REHABİLİTE
KAMU YARARINA
EDİLECEK
KULLANILABİLECEK
GENEL ALANI
ALANLAR
M2
M2
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
İZİN ALANI
(Ha.)
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
Krom
Açık
0,82
8.178
8.178
Krom
Açık
4,93
49.254
49.254
Krom
Açık
0,43
4.308
4.308
Krom
Açık
0,14
1.360
1.360
Krom
Açık
0,13
1.300
1.300
Krom
Açık
0,12
1.154
1.154
Krom
Açık
0,85
8.506
8.506
Krom
Açık
0,24
2.441
2.441
Mermer
Açık
0,96
9.628
9.628
Krom
Açık
1,79
17.904
17.904
Krom
Açık
0,07
700
700
Krom
Açık
0,01
140
140
TOPLAM: METREKARE
1.949.416
223.174
0
2.172.590
TOPLAM: HEKTAR
194,94
22,32
0,00
217,26
Mersin (İçel) Orman Bölge Müdürlüğü Anamur, Bozyazı, Erdemli, Gülnar, Mersin,
Mut, Silifke ve Tarsus bölgelerini kapsamaktadır. Bölgede başlıca kızılçam, karaçam, sedir,
meşe türleri ve Akdeniz maki formasyonu bulunmaktadır.
MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 49. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite
Edilecek Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite
Edilemeyecek Kamu Yararına
Kullanılabilecek Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
Edilecek Alan
TOPLAM
2014
2
m
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
10.170
15.256
20.341
25.426
30.511
101.705
500
750
1.000
1.250
1.500
5.000
53.101
79.651
106.202
132.752
159.303
531.009
63.771
95.657
127.543
159.428
191.314
637.714
98
Tablo 50. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
İLÇESİ
MUĞLA
Fethiye
MUĞLA
Fethiye
MUĞLA
K.Dere
MUĞLA
K.Dere
MUĞLA
Köyceğiz
MUĞLA
Merkez
MUĞLA
Merkez
MUĞLA
Merkez
MUĞLA
Merkez
MUĞLA
Merkez
MUĞLA
Merkez
MUĞLA
Merkez
MUĞLA
Marmaris
MUĞLA
Fethiye
MUĞLA
Dalaman
MUĞLA
Karacasu
MUĞLA
Karacasu
MUĞLA
Karacasu
MUĞLA
Merkez
MUĞLA
Karpuzlu
MUĞLA
Milas
MUĞLA
Milas
TERKEDİLMİŞ MEVCUT YÖNTEMLERLE
MADEN
REHABİLİTE
SAHASI
EDİLEMEYECEK KAMU
REHABİLİTE
YARARINA
EDİLECEK
KULLANILABİLECEK
GENEL ALANI
ALANLAR
M2
M2
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
0,82
8.256
8.256
Açık /
Kapalı
6,70
66.584
66.584
Mermer
Açık
25,70
21.264
21.264
Mermer
Açık
11,09
15.150
15.150
Dünit
Açık
7,40
74.000
74.000
Kayrak Taşı
Açık
2,44
742
742
Boksit
Açık
3,50
19.770
19.770
Boksit
Açık
0,88
8.822
8.822
Boksit
Açık
0,30
2.635
2.635
Kömür
Açık
23,68
236.824
236.824
Kalker
Açık
0,50
Mermer
Açık
0,65
Taş Ocağı
Açık
0,40
Mermer
Açık
2,42
24.210
24.210
Krom
Açık
0,45
4.536
4.536
Kuvarsit
Açık
0,36
3.558
3.558
Kuvarsit
Açık
1,32
13.271
13.271
Mermer
Açık
0,66
6.621
6.621
Kömür
Açık
2,28
22.866
22.866
Feldispat
Açık
3,50
35.839
35.839
Dolamit
Açık
3,90
39.000
39.000
Kömür
Açık
475,43
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK /
KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
Krom
Açık
Krom
5.000
5.000
6.511
4.000
6.511
4.000
18.255
18.255
TOPLAM: METREKARE
101.705
5.000
531.009
637.714
TOPLAM: HEKTAR
10,17
0,50
53,10
63,77
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Muğla, Aydın, Fethiye, Milas, Marmaris, Yatağan,
Nazilli işletmelerini kapsamaktadır. Akdeniz bitki türlerine sahiptir. Maden sahaları
rehabilitasyonunda kızılçam, fıstıkçamı, karaçam, kestane, meşe, ardıç ve sedir türlerinden
faydalanılabilir. Çalı ve sarıcı bitkilerde kullanım açısından önemli potansiyellere sahiptir.
99
ŞANLIURFA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 51. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite
Edilecek Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite
Edilemeyecek Kamu Yararına
Kullanılabilecek Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
Edilecek Alan
TOPLAM
2014
2
m
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
2.173
3.259
4.346
5.432
6.518
21.728
0
0
0
0
0
0
20.737
31.106
41.474
51.843
62.211
207.370
22.910
34.365
45.820
57.275
68.729
229.098
Tablo 52. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
İLÇESİ
ADIYAMAN
Tut
ADIYAMAN
Tut
ADIYAMAN
Tut
ADIYAMAN
Tut
ADIYAMAN
Çelikhan
ADIYAMAN
Çelikhan
ADIYAMAN
Çelikhan
ADIYAMAN
Gerger
ADIYAMAN
Gerger
DİYARBAKIR
Hani
DİYARBAKIR
Hani
BATMAN
Kozluk
ŞIRNAK
Merkez
ŞIRNAK
Merkez
ŞIRNAK
Merkez
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ
BİTEN SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK
ALAN
M2
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ AÇIK
/ KAPALI
İZİN ALANI
(Ha.)
Krom
Açık
1,46
14.600
14.600
Krom
Açık
2,01
20.100
20.100
Krom
Kapalı
0,83
8.300
8.300
Manganez
Açık
0,57
0
0
Manganez
Açık
0,33
3.300
3.300
Manganez
Açık
0,53
5.300
5.300
Demir
Açık
4,15
0
0
Krom
Açık
0,49
4.900
4.900
Krom
Açık
0,97
9.700
9.700
Mermer
Açık
1,35
13.535
13.535
Mermer
Açık
0,97
9.685
9.685
Kireç Taş
Ocağı
Açık
2,17
IV. Grup
Açık
2,48
24.800
24.800
IV. Grup
Açık
1,57
15.650
15.650
Mermer
Açık
7,75
77.500
77.500
21.728
21.728
TOPLAM: METREKARE
21.728
0
207.370
229.098
TOPLAM: HEKTAR
2,17
0,00
20,74
22,91
Adıyaman, Batman Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak illeri Şanlıurfa Orman Bölge
Müdürlüğüne bağlıdır. Bölge genelinde meşe türleri yaygındır. Lokal olarak kızılçam, ayrıca
antepfıstığı, badem, alıç türleri ile birlikte ardıç bulunmaktadır. Çalı formunda veya sarmaşık
özelliği gösteren bitkilerde saha özellikleri dikkate alınarak kullanılabilir.
100
TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 53. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018 Yılları
Arasında Yapılacak Çalışmalar
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite
Edilecek Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite
Edilemeyecek Kamu Yararına
Kullanılabilecek Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
Edilecek Alan
TOPLAM
2014
2
m
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
586
879
1.172
1.465
1.758
5.860
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
10.000
14.460
21.690
28.920
36.150
43.380
144.600
16.046
24.069
32.092
40.115
48.138
160.460
Tablo 54. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
İLÇESİ
MADENİN
CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ
AÇIK/KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
TERKEDİLMİŞ
MADEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK
GENEL ALANI
M2
1
GÜMÜŞHANE
Merkez
II-A
Açık
0,58
5.860
2
RİZE
Çayeli
II. Grup
Açık
15,46
MEVCUT
YÖNTEMLERLE
REHABİLİTE
EDİLEMEYECEK
KAMU YARARINA
KULLANILABİLECEK
ALANLAR
M2
MADEN
İŞLETMESİ BİTEN
SAHASI
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
TOPLAM
REHABİLİTE
EDİLECEK ALAN
M2
5.860
10.000
144.600
154.600
TOPLAM: METREKARE
5.860
10.000
144.600
160.460
TOPLAM: HEKTAR
0,59
1,00
14,46
16,05
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerini
kapsamaktadır. Bölgede göknar, gürgen, ladin, akçaağaç, sarıçam, ardıç, huş, kayın, sakallı
kızılağaç, kuşburnu, söğüt, adi gürgen, Anadolu kestanesi, adi fındık, ceviz, titrek kavak,
Kafkas ıhlamuru, meşe, karayemiş, hanımeli, ormangülü, kuş üvezi, orman gülü, kartopu gibi
türler ve diğer otsu bitki türleri bulunmaktadır.
101
ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 55. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünde Eylem Planı Kapsamında 2014 - 2018
Yılları Arasında Yapılacak Çalışmalar
2014
2
m
YILLAR
Terkedilmiş Maden Sahası Rehabilite
39.757
Edilecek Genel Alanı
Mevcut Yöntemlerle Rehabilite Edilemeyecek
120.489
Kamu Yararına Kullanılabilecek Alanlar
Maden İşletmesi Biten Sahası Rehabilite
0
Edilecek Alan
TOPLAM
160.246
2015
2
m
2016
2
m
2017
2
m
2018
2
m
Toplam
2
m
59.636
79.514
99.393
119.271
397.571
180.734 240.978 301.223
361.468
1.204.892
0
0
480.739
1.602.464
0
0
0
240.370 320.493 400.616
Tablo 56. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Ayrıntılı Saha Dökümü
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
İLÇESİ
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
MEVCUT
MADEN
TERKEDİLMİŞ
YÖNTEMLERLE
İŞLETMESİ
MADEN
REHABİLİTE
BİTEN
TOPLAM
SAHASI
EDİLEMEYECEK
SAHASI
REHABİLİTE
REHABİLİTE
KAMU YARARINA REHABİLİTE EDİLECEK ALAN
EDİLECEK
KULLANILABİLECEK EDİLECEK
M2
GENEL ALANI
ALANLAR
ALAN
2
M
M2
M2
MADENİN CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ AÇIK /
KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
Maden işletme
Açık
4,51
45.100
45.100
Alt yapı tesisi Pasa
Döküm sahası
Açık
0,09
900
900
Maden işletme
Kapalı
0,03
300
300
Alt yapı tesisi
Kapalı
0,07
700
700
Taşkömürü madeni
işletme
Kapalı
0,05
500
500
Pasa döküm sahası
Kapalı
0,01
100
100
Kapalı
0,13
1.300
1.300
Kapalı
0,08
800
800
Maden işletme
Kapalı
0,05
500
500
Alt yapı tesisi Pasa
Döküm sahası
Kapalı
0,11
1.100
1.100
Maden işletme
Kapalı
0,01
100
100
Alt yapı tesisi Pasa
Döküm sahası
Kapalı
0,11
1.100
1.100
Şantiye binası
Kapalı
0,01
100
100
Maden işltme izin
sahası
Kapalı
0,02
200
200
Maden işletme
Kapalı
0,08
800
800
Alt yapı tesisi (Pasa
alarnı)
Kapalı
0,08
800
800
Maden işletme
Kapalı
0,02
200
200
Maden işletme
Kapalı
0,02
200
200
Alt yapı tesisi izni
Kapalı
0,08
800
800
Alt yapı tesisi izni
Kapalı
0,16
1.600
1.600
Taşkömürü madeni
işletme
Alt yapı tesisi Pasa
Döküm sahası
102
NO
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
İLÇESİ
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Çaycuma
ZONGULDAK
Çaycuma
ZONGULDAK
Çaycuma
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Çaycuma
ZONGULDAK
Çaycuma
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Çaycuma
ZONGULDAK
Merkez
MEVCUT
MADEN
TERKEDİLMİŞ
YÖNTEMLERLE
İŞLETMESİ
MADEN
REHABİLİTE
BİTEN
TOPLAM
SAHASI
EDİLEMEYECEK
SAHASI
REHABİLİTE
REHABİLİTE
KAMU YARARINA REHABİLİTE EDİLECEK ALAN
EDİLECEK
KULLANILABİLECEK EDİLECEK
M2
GENEL ALANI
ALANLAR
ALAN
M2
M2
M2
MADENİN CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ AÇIK /
KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
Alt yapı tesisi izni
Kapalı
0,19
1.900
1.900
Maden işletme
Kapalı
0,05
500
500
Alt yapı tesisi izni
Kapalı
0,63
6.300
6.300
Alt yapı tesisi izni
Kapalı
0,11
1.100
1.100
Maden işletme
Kapalı
0,01
100
100
Alt yapı tesisi izni
Kapalı
0,13
1.325
1.325
Maden işletme
Kapalı
0,11
1.100
1.100
Maden işletme
Kapalı
0,03
300
300
Alt yapı tesisi izni
Kapalı
0,07
700
700
Maden Tesis İzni
Kapalı
16,87
168.700
168.700
Maden işletme
Kapalı
3,72
37.200
37.200
Maden Tesis İzni
Kapalı
2,36
23.600
23.600
Maden işletme
Kapalı
2,11
21.100
21.100
Maden işletme
Kapalı
1,01
10.100
10.100
Maden işletme
Kapalı
14,64
146.400
146.400
Maden işletme
Kapalı
7,17
71.700
71.700
Maden işletme
Kapalı
1,31
13.100
13.100
Kum-Kireç-Çakıl Ocağı
Açık
1,50
15.000
15.000
Kum-Kireç-Çakıl Ocağı
Açık
1,00
10.000
10.000
Maden işletme
Kapalı
11,00
110.000
110.000
Maden Tesis İzni
Kapalı
1,44
14.400
14.400
Maden işletme
Kapalı
2,26
22.600
22.600
Maden işletme
Kapalı
1,65
16.500
16.500
Maden işletme
Kapalı
2,31
23.100
23.100
Şantiye binası
Açık
4,92
49.200
49.200
Maden işletme
Kapalı
4,00
40.000
40.000
Kum-Kireç-Çakıl Ocağı
Açık
3,75
37.500
37.500
Taş ocağı
Açık
2,37
23.700
23.700
Taş ocağı
Açık
0,93
9.300
9.300
Maden işletme
Kapalı
2,77
27.700
27.700
Maden işletme
Kapalı
1,81
18.100
18.100
103
NO
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
İLÇESİ
ZONGULDAK
Çaycuma
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
ZONGULDAK
Merkez
BARTIN
Amasra
BARTIN
Amasra
BARTIN
Amasra
BARTIN
Amasra
BARTIN
Amasra
BARTIN
Amasra
BARTIN
Amasra
BARTIN
Amasra
BARTIN
Amasra
BARTIN
Merkez
BARTIN
Merkez
BARTIN
Merkez
BARTIN
Kurucaşile
BARTIN
Kurucaşile
BARTIN
Kurucaşile
BARTIN
Kurucaşile
BARTIN
Merkez
BARTIN
Merkez
BARTIN
Merkez
BARTIN
Merkez
BARTIN
Merkez
ZONGULDAK
Devrek
ZONGULDAK
Devrek
ZONGULDAK
Kdz.Ereğli
ZONGULDAK
Kdz.Ereğli
ZONGULDAK
Kdz.Ereğli
ZONGULDAK
Kdz.Ereğli
MEVCUT
MADEN
TERKEDİLMİŞ
YÖNTEMLERLE
İŞLETMESİ
MADEN
REHABİLİTE
BİTEN
TOPLAM
SAHASI
EDİLEMEYECEK
SAHASI
REHABİLİTE
REHABİLİTE
KAMU YARARINA REHABİLİTE EDİLECEK ALAN
EDİLECEK
KULLANILABİLECEK EDİLECEK
M2
GENEL ALANI
ALANLAR
ALAN
M2
M2
M2
MADENİN CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ AÇIK /
KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
Maden işletme
Kapalı
2,14
21.400
21.400
Taş ocağı
Açık
1,98
19.800
19.800
Maden işletme
Kapalı
1,23
12.300
12.300
Maden Altyapı Tesis
İzni
Kapalı
3,25
32.500
32.500
Kiremit
Açık
0,17
1.745
1.745
Mermer
Açık
0,34
3.432
3.432
Mermer
Açık
0,95
9.471
9.471
Mermer
Açık
0,91
9.138
9.138
Mermer
Açık
0,25
2.463
2.463
Mermer
Açık
1,71
17.078
17.078
Odun Kömürü
Açık
0,04
394
394
Taş Ocağı
Açık
1,65
16.516
16.516
Taş Ocağı
Açık
1,65
16.515
16.515
Odun Kömürü
Açık
0,04
394
394
Taş Ocağı
Açık
3,25
32.500
32.500
Taş Ocağı
Açık
0,60
6.000
6.000
Taş Ocağı
Açık
2,60
26.000
26.000
Taş Ocağı
Açık
2,50
25.000
25.000
Taş Ocağı
Açık
4,00
40.000
40.000
Taş Ocağı
Açık
2,60
26.000
26.000
Kuvars
Açık
0,99
9.900
9.900
Kuvars
Açık
2,75
27.500
27.500
Kuvars
Açık
0,36
3.600
3.600
Kuvars
Açık
0,22
2.200
2.200
Petrol
Kapalı
0,94
9.411
9.411
T.C.D.D.Y.
Açık
3,14
31.390
31.390
D.S.İ
Açık
4,99
49.900
49.900
Kömür
Kapalı
2,00
20.042
20.042
Kömür
Kapalı
0,02
200
200
Kömür
Kapalı
0,15
1.502
1.502
Kuvars
Açık
1,11
11.126
11.126
104
NO
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
İLÇESİ
ZONGULDAK
Kdz.Ereğli
ZONGULDAK
Kdz.Ereğli
ZONGULDAK
Kdz.Ereğli
ZONGULDAK
Kdz.Ereğli
ZONGULDAK
Kdz.Ereğli
ZONGULDAK
Kdz.Ereğli
ZONGULDAK
Alaplı
ZONGULDAK
Kdz.Ereğli
ZONGULDAK
Kdz.Ereğli
ZONGULDAK
Kdz.Ereğli
Kdz.Ereğli
ZONGULDAK
ZONGULDAK
Alaplı
MEVCUT
MADEN
TERKEDİLMİŞ
YÖNTEMLERLE
İŞLETMESİ
MADEN
REHABİLİTE
BİTEN
TOPLAM
SAHASI
EDİLEMEYECEK
SAHASI
REHABİLİTE
REHABİLİTE
KAMU YARARINA REHABİLİTE EDİLECEK ALAN
EDİLECEK
KULLANILABİLECEK EDİLECEK
M2
GENEL ALANI
ALANLAR
ALAN
M2
M2
M2
MADENİN CİNSİ
İŞLETME
ŞEKLİ AÇIK /
KAPALI
İZİN
ALANI
(Ha.)
Kuvars
Açık
0,10
977
977
Kuvars
Açık
0,00
5
5
Mıcır
Açık
0,10
1.000
1.000
Mıcır
Açık
0,05
500
500
Taşocağı
Açık
3,18
31.762
31.762
Mıcır
Açık
2,38
23.751
23.751
Taşocağı
Açık
1,85
18.470
18.470
Siliskumu
Kapalı
1,53
15.290
15.290
Siliskumu
Kapalı
0,83
8.280
8.280
Mıcır
Kapalı
0,30
2.966
2.966
Mıcır
Kapalı
1,31
13.071
13.071
Mıcır
Açık
2,15
21.450
21.450
TOPLAM: METREKARE
397.571
1.204.892
0
1.602.464
TOPLAM: HEKTAR
39,76
120,49
0,00
160,25
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Karabük ve bartınıda kapsamaktadır. Maden
sahaları rehabilitasyonunda kullanılabilecek türler: kayın, göknar, meşe, karaçam, sarıçam,
kızılçam, kestane, gürgen, ıhlamur, porsuk, ceviz, üvez, kızılcık, gürgen, kızılağaç, çınar ve
meşedir.
105
EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALARIN
MALİYETİ
Terk edilmiş maden sahalarının rehabilitasyonunda çalışmaların maliyetini bir sahadan
diğerine değişkenlik gösteren ekolojik özellikler madenin cinsi ve işletilme şekli ile yapılacak
rehabilitasyona ait maksadın büyük oranda etkileyeceği aşikârdır.
Gerçek maliyetler çalışma yapılması planlanan her bir saha için hazırlanacak detay
projelerle ortaya konulabilecektir. Bu durumda bile projelerin uygulanması sırasında da
öngörülen maliyetlerden bir miktar sapma söz konusu olabilecektir.
Yine de Eylem Planı kapsamında yapılacak çalışmalar için yaklaşık bir maliyetten
bahsedilmesi gereklidir. Bu maksatla yapılan bir ön araştırmaya dayanarak birim alan
(1 hektarlık alan) da yapılacak çalışmalara ait maliyetin yaklaşık 30.000 TL (Otuz bin Türk
Lirası) olacağı düşünülmektedir.
Eylem Planı kapsamında söz konusu birim alan maliyeti esas alınarak yıllık çalışma
alanlarına ait maliyet ile toplam maliyet hesaplanarak aşağıda verilmiştir.
Tablo 57. Eylem Planı Kapsamında Yapılacak Çalışmaların Maliyeti Tablosu
YILLAR
Çalışılacak Saha
Sayısı (Adet)
Alanı (Hektar)
Birim Maliyet
(TL)
Maliyet (TL)
2014
155
514,37
30.000 TL
15.431.217
2015
233
771,56
30.000 TL
23.146.825
2016
311
1.028,75
30.000 TL
30.862.433
2017
388
1.285,93
30.000 TL
38.578.042
2018
466
1.543,12
30.000 TL
46.293.650
TOPLAM
1553
5.143,74
30.000 TL
154.312.167
106
ÖZET
Önemli tabii kaynaklarımızdan olan madenlerin ülke kalkınmasındaki yeri ve
ekonomiye yaptığı doğrudan katkılar hiç bir şekilde inkâr edilemez. Madenlerimizi yer
altından çıkarmaktan ve işlemekten vazgeçilemeyeceği de kesin olarak kabul edilen bir
gerçektir. Bunun yanı sıra, maden işletiminde meydana gelen zararlı atıklar, hava, su, toprak
kalitesinin bozulması, görüntü ve ses kirliliği gibi etmenlerin olumsuz tesirlerinin azaltılması
ekolojik dengenin korunması ve doğada meydana gelen tahribatın önlenmesi çalışmaları
Bakanlığımız tarafından sürdürülmektedir.
Bozulan alanları iyileştirmedeki başlıca gaye, madenciliğe bağlı olarak bozulan ve
etkilenen alanlara ekolojik ve ekonomik değerlerini mümkün olduğu ölçüde geri kazandırmak
olmalıdır. Yeniden kazanma, arazinin güzel bir peyzaj görünümüne sahip olması kadar, bu
alanlardan ekonomik olarak yararlanmayı da hedefler.
Bu sebeple maden sahalarının işletme sırasında, sonrasında ya da terkedilmiş maden
sahalarında rehabilitasyon, iyileştirme, doğaya yeniden kazandırma gayeli faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi gayesiyle Maden Sahaları Rehabilitasyonu Eylem Planı hazırlanmıştır.
Ülkemizde, maden sahaları rehabilitasyonu A.B.D, Avustralya ve Avrupa Birliği
ülkelerinde olduğu gibi mümkün olan en ekonomik biçimde iyileştirilmeye, doğaya yeniden
kazandırılmaya ve kamu yararına farklı biçimlerde değerlendirilmelere konu olmalıdır.
2014-2018 yıllarını kapsayan bu eylem planı kapsamında, 27 Orman Bölge
Müdürlüğünün sınırları içerisinde yer alan terk edilmiş maden sahalarının rehabilitasyonu
planlanmıştır. 2014 yılında 514, 2015 yılında 772, 2016 yılında 1029, 2017 yılında 1286,
2018 yılında 1543 hektar sahada rehabilitasyon çalışması yapılacaktır.
Bu
çalışmalar
için
yaklaşık
olarak
154.312.167
(Yüzellidörtmilyonüçyüzonikibinyüzaltmışyedi TL) harcanabileceği öngörülmektedir.
TL
Tablo 58. Eylem Planı Kapsamında Yıllara Göre Yapılacak Rehabilitasyon Miktarı (Ha)
YILLAR
2014
2015
2016
2017
MİKTAR
514,37
771,56
1028,75
1285,93
2018
TOPLAM
MİKTAR
1543,12 5.143,74
Eylem planı süresince teknik personelin eğitim çalışmaları ile izleme ve değerlendirme
faaliyetleri Orman Genel Müdürlüğünce sağlanacaktır.
107
YARARLANILAN KAYNAKLAR
1 - Mermer ve Taş Ocaklarının Rehabilitasyonu Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Isparta Haziran,
2013
2 - Orman Alanlarında İzin Verilen Taşocağı Benzeri Sahaların Rehabilitasyonu Konusunda
Rapor, 2013
3 - TBMM Madencilik Sektöründeki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araşırması Komisyonu Raporu, 2010
4 - İtalya Çevre ve Madencilik Eğitim ve İşbirliği Merkezi (FORGEA) ile Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İşbirliğiyle Gerçekleştirilen Maden Sahalarının
İyileştirilmesi ve Rehabilitasyonu Eğitimi Raporu, 2009 Mart, Monteponi - İtalya
5 - Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Verileri
6 - Maden Tetkik Arama (MTA) Verileri
7 - Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği
8 - Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması
Yönetmeliği
9 - Çevre Kanunu, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (ÇYGM) Çevresel Etki
Değerlendirilmesi (ÇED) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
10 - Ekonomik Ömrünü Tamamlamıs Açık Maden Ocaklarının Rekreasyonel Amaçlarla
Düzenlenmesi Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN, Bartın Orman Fakültesi, Peyzaj
Mimarlığı Bölümü, Bartın
11 - OGM Orman Kanununun 16‟ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği (30.09.2010 tarih
ve 27715 sayılı resmi gazete)
12 - OGM Orman Kanununun 17 ve 18‟inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği
(15.09.2011 tarih ve 28055 sayılı resmi gazete)
13 - In Situ Treatment Technologies for Contaminated Soil United States Environmental
Protection Agency
14 - The Use of Plants for the Removal of Toxic Metals from Contaminated Soil (Mitch M.
Lasat)
15 - Rehabilitation of the Ensham Open-Cut Coal Mine Rehabilitation Project (Rehabilitation
of the Ensham Open-Cut Coal Mine of the Ensham open-cut coal mine near Emerald in
Central Queensland
16 – “Maden Alanları Turizm Odaklarına Dönüştürülebilir mi?” Yrd. Doç. Dr. Mehmet
TOPAY, Araş. Gör Şehriban ERASLAN, SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
17 - Phytoextraction of soils contaminated with metals / Forgea / Gerwin F. Koopmans
(Agrostis Castellana)
18 - Qing-En Xie; Xiu-Lan Yan; Xiao-Yong Liao; Xia Li. The Arsenic Hyperaccumulator
Fern Pteris vittata L. Environmental Science & Technology 2009, 43, 8488-8495
19 – “Removal of heavy metals by crops in a soil polluted by pyrite cinders:
a field experience”, Helianthus annuus, Marzo LEZIONE
20 - Köse, H., Simsir, F., Güney, A., 1993. Açık Maden İşletmelerinde Rekültivasyon ve
Rekreasyon.Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları, Yayın No:236, İzmir
21 - Akpınar, N., 1994. Açık Kömür Ocaklarında Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi ve
Doğa Onarımı Çalısmalarının Milas-Sekköy Açık Kömür Ocağı Örneğinde İrdelenmesi.
108
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı ABD., Ankara
22 - Madencilikte Çevre ve Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu - Prof. Dr. Mahir VARDAR İTÜ MJKM – 12-13 Ocak 2012
23 - Mehmet TOPAY - Şerife SERTKAYA AYDIN Nurhan KOÇAN Taş Ocaklarının
Peyzaja
Etkileri
ve
Yeniden
Kullanımlarına
Yönelik
Çözüm
Önerileri
24 - Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2007,
ISSN: 1302-7085
25 - Yaşam ULUSOY. Üretimi Bitmiş Açık Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu ve Doğaya
Yeniden Kazandırılmasının “Şile-Avcıkoru” Örneğinde İrdelenmesi
26 - Ramani, R. J., Swigard, J., ve Clar, M. L., (1990), “Reclamation Planning”, Surface
Mining 2nd edition, Kennedy, B. A. (Derl.), Society for Mining, Metallurgy, and Exploration,
Inc, Colorado
27 - Ferhan ŞİMŞİR, Çağatay PAMUKÇU, M. Kemal ÖZFIRAT Madencilikte
Rekültivasyon ve Doğa Onarımı, Cilt: 9 Sayı: 2 Mayıs 2007
109
Resim 41. İstanbul - Maden sahası rehabilitasyon öncesi.
Resim 42. İstanbul - Maden sahası rehabilitasyon sonrası.
110
Download

maden sahaları rehabilitasyon eylem planı taslağı