Güvenlik Veri Belgesi
________________________________________________________________________________________________________________
NP0342
Ürün kodu
Acil durumlarda kullanilabilecek telefon numarasi
866-536-0631
301-431-8585
Outside of the U.S. +1-301-431-8585
Yerel ve ulusal düzenlemelere göre
Yerel ve ulusal düzenlemelere göre Yönetmelik (EC) No 1272/2008 67/548/EEC veya 1999/45/EC Yönergesine
Fiziksel tehlikeler
________________________________________________________________________________________________________________
Revizyon tarihi
NP0342
NUPAGE 12% BT GEL 1.0MM 12W
R -cümlesi(leri)
Hiçbiri
S ibareleri
Hiçbiri
Olasi saglik etkileri
gözler
cilt
Soluma
Yutma
Özel etkiler
Kanserojen etkiler
Üreme Toksisitesi
hassasiyet
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Yutma
Soluma
Hekime Notlar
Semptomatik olarak tedavi edin.
Kuru kimyasal.
Kendi kendine solunum yapan cihaz ve koruyucu giysi
Temizleme yöntemleri
________________________________________________________________________________________________________________
Revizyon tarihi
10/Nov/2014
NP0342
Sayfa 2 / 5
NUPAGE 12% BT GEL 1.0MM 12W
www.lifetechnologies.com
Çevresel tedbirler
Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 12.
Kullanma
Saklama
Mühendislik ölçütleri
Personal Protective Equipment requirements are dependent on the user institution's risk assessment and are specific
to the risk assessment for each laboratory where this material may be used.
Göz koruma
Cilt ve Vücut Koruma
Hijyen ölçütleri
Çevresel maruziyet kontrolleri
Su geçirmeyen eldivenler.
Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri.
Hafif koruyucu giysi.
Ürünün kanalizasyona gitmesini önleyin.
BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
Genel bilgiler
jel
Form
Görünüm
Koku
Oksitleme özellikleri
Suda çözünürlük
°C Mevcut veri yok
°F Mevcut veri yok
°C Mevcut veri yok
°C Mevcut veri yok
°C Mevcut veri yok
°F Mevcut veri yok
°F Mevcut veri yok
°F Mevcut veri yok
Mevcut veri yok
________________________________________________________________________________________________________________
Revizyon tarihi
Ürün kodu
10/Nov/2014
NP0342
Sayfa 3 / 5
NUPAGE 12% BT GEL 1.0MM 12W
www.lifetechnologies.com
BÖLÜM 10: Stabilite ve reaktivite
Stabilite
Stabil.
Tehlikeli bozunma ürünleri
polimerizasyon
Tehlikeli polimerizasyon meydana gelmez.
BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler
Akut toksisite
Olasi saglik etkileri
gözler
cilt
Soluma
Yutma
Kanserojen etkiler
Üreme Toksisitesi
hassasiyet
BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler
Ekotoksisite
Hareketlilik
Biyobozunma
Biyobirikim
BÖLÜM 14: Nakliye bilgileri
IATA
Ambalaj grubu
UN-No
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
________________________________________________________________________________________________________________
Revizyon tarihi
Ürün kodu
10/Nov/2014
NP0342
Sayfa 4 / 5
NUPAGE 12% BT GEL 1.0MM 12W
www.lifetechnologies.com
BÖLÜM 15: Düzenleyici bilg
Uyar
SDS sections updated
Güvenlik Bilgi Formu Sonu
________________________________________________________________________________________________________________
Revizyon tarihi
Ürün kodu
10/Nov/2014
NP0342
Sayfa 5 / 5
NUPAGE 12% BT GEL 1.0MM 12W
www.lifetechnologies.com
Download

Güvenlik Veri Belgesi