KONYA SELÇUKLU BELED YES
2013 YILI SAYI TAY
DENET M RAPORU
Eylül 2014
NDEK LER
KAMU DARES
N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG ................................. 1
DENETLENEN KAMU DARES YÖNET
N SORUMLULU U ...................................................... 4
SAYI TAYIN SORUMLULU U .................................................................................................................. 4
DENET
N DAYANA I, AMACI, YÖNTEM VE KAPSAMI ................................................................ 4
DENET M GÖRÜ ÜNÜN DAYANAKLARI................................................................................................ 6
DENET M GÖRÜ Ü ................................................................................................................................... 10
EKLER ......................................................................................................................................................... 11
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
KAMU DARES
N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI
HAKKINDA B LG
Belediyelerin mali yap ve muhasebe sistemine ili kin temel düzenlemeler, 5018 say
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu Kanun gere i yay nlanan Mahalli dareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli idir. Denetlenen kamu idaresinde an lan mevzuat uyar nca,
tahakkuk esasl muhasebe sistemi uygulanmaktad r.
Kamu idaresi muhasebe kay tlar Mali Hizmetler Müdürlü ü taraf ndan yap lmakta,
lemler, yevmiye tarih ve numara s ras na göre ve maddeler halinde yevmiye defterine
günlük olarak kaydedilmekte, buradan da usulüne göre büyük defter ve yard mc defterlere
sistemli bir ekilde da
lmaktad r. Bu i lemler, belediyenin muhasebe kay tlar
bilgisayar program nda yevmiye kayd
takip etti i
üzerinden otomatik olarak gerçekle mektedir.
Raporlamalar, kullan lan bilgisayar program üzerinden üzerinde tarih aral klar verilerek ve
çe itli filtrelemeler kullan larak ihtiyaca uygun olarak yap labilmektedir.
Kamu daresi 2011-2013 dönemi bütçe ödenek ve bütçe giderlerine a
daki tabloda
yer verilmi tir:
l
Net Bütçe Ödene i
Ödenen Bütçe Gideri
2011
146.000.000,00
114.844.388,03
2012
262.000.000,00
183.772.671,75
2013
347.483.859,00
255.609.147,90
Tabloda görülece i üzere y llar itibariyle hem bütçe ödeneklerinin hem de bütçe
giderlerinin artm
r.
__________________________________________________________________________________________
Konya Selçuklu Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
1
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Kamu idaresinin bütçe giderleri ekonomik s fland rma I. Düzeyinde yer alan
ayr nt lar ise öyledir:
2011
BÜTÇE G DERLER
Personel Giderleri
Sosyal Güv. Kur. Dev.
Prim Ödemeleri
Mal Ve Hizmet Al m
Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
TOPLAM
DER
2012
DER
2013
DER
18.237.375,34
21.005.499,90
23.073.029,31
3.345.332,81
3.458.559,10
3.739.430,78
43.009.001,46
58.843.574,10
71.095.643,64
3.789.283,99
6.242.697,53
6.389.422,64
45.724.301,43
93.660.353,17
150.498.595,36
739.093,00
561.987,95
813.025,97
114.844.388,03
183.772.671,75
255.609.147,70
Sermaye Giderlerinde cari dönem yat m harcamalar nedeniyle önceki y llara k yasla
art görülmektedir.
Kamu idaresi bütçe gelirleri ekonomik s fland rma I. Düzey geli imi a
da yer
alan tabloda gösterilmi tir:
BÜTÇE GEL RLER
Vergi Gelirleri
2011
2012
2013
GEL R
GEL R
GEL R
45.010.313
46.101.914
53.469.125
3.870.296
4.035.055
5.160.352
1.261.340
3.215.456
4.952.624
Di er Gelirler
61.785.158
73.330.365
80.382.687
Sermaye Gelirleri
26.026.520
42.755.128
86.745.842
137.953.627
169.437.918
230.710.631
Te ebbüs Ve Mülkiyet
Gelirleri
Al nan Ba
Ve Yard m
le Özel Gelirler
TOPLAM
llar itibar yla gider bütçesine paralel olarak gelir bütçesi kalemlerinde de art lar
oldu u görülmekte olup, cari dönem sermaye gelirleri art
gayrimenkul sat lar ndan ileri
gelmi tir.
__________________________________________________________________________________________
Konya Selçuklu Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
2
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Kamu idaresi bütçe gelir/gider dengesine ili kin veriler ise a
da yer alan tabloda
özetlenmi tir:
l
Fark
Gelir
Gider
2011
137.953.627,41
114.844.388,03
+23.109.239,38
2012
169.437.917,85
183.772.767,75
-14.334.849,90
2013
230.710.630,67
255.609.147,90
-24.898.517,23
(Gelir – Gider)
2011 Y nda bütçe fazlas veren kamu idaresi bütçesi son iki y lda aç k vermi tir.
“Kamu daresi Hesaplar n Say taya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakk nda Usul ve Esaslar” n 5 inci maddesi gere ince hesap
dönemi sonunda Say taya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden a
da yer
alanlar denetime sunulmu olup denetim bunlar ile usul ve esaslar n 8 inci maddesinde yer
alan di er belgeler dikkate al narak yürütülüp sonuçland lm
r.
Birle tirilmi veriler defteri.
Geçici ve kesin mizan.
Bilanço.
Kasa say m tutana ,
Banka mevcudu tespit tutana ,
Al nan çekler say m tutana ,
Menkul k ymet ve varl klar say m tutana ,
Teminat mektuplar say m tutana ,
Ta
r kesin hesap cetveli ile ta
r hesab icmal cetveli,
Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu,
Bütçe gelirleri ekonomik s
fland lmas tablosu,
Faaliyet sonuçlar tablosu veya gelir tablosu.
Denetim görü ü, kamu idaresinin temel mali tablolar olan bilanço ve faaliyet
sonuçlar tablosuna verilmi tir.
__________________________________________________________________________________________
Konya Selçuklu Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
3
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
DENETLENEN KAMU DARES YÖNET
N SORUMLULU U
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi oldu u muhasebe standart ve ilkelerine
uygun olarak haz rlanm
olan mali rapor ve tablolar n do ru ve güvenilir bilgi içerecek
ekilde zaman nda Say taya sunulmas ndan, bir bütün olarak sunulan bu mali tablolar n
kamu idaresinin faaliyet ve i lemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle do ru ve güvenilir
olarak yans tmas ndan ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklans n bu mali rapor ve
tablolar n önemli hata veya yanl
beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve
mallar ile bunlara ili kin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki düzenlemelere
uygunlu undan; mali yönetim ve iç
kontrol sistemlerinin amac na uygun olarak
olu turulmas ndan, etkin olarak i letilmesinden ve izlenmesinden, mali tablolar n dayana
olu turan bilgi ve belgelerin denetime haz r hale getirilmesinden ve sunulmas ndan
sorumludur.
SAYI TAYIN SORUMLULU U
Say tay, denetimlerinin sonucunda haz rlad
raporlarla denetlenen kamu idarelerinin
gelir, gider ve mallar ile bunlara ili kin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki
düzenlemelere uygunlu unu tespit etmek, mali rapor ve tablolar n güvenilirli ine ve
do rulu una ili kin görü bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini de erlendirmekle
sorumludur.
DENET
N DAYANA I, AMACI, YÖNTEM VE KAPSAMI
Denetimlerin dayana ; 6085 say
Say tay Kanunu, genel kabul görmü uluslararas
denetim standartlar , Say tay ikincil mevzuat ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki
düzenlemelere uygunlu unu tespit etmek ve mali rapor ve tablolar n kamu idaresinin tüm
faaliyet ve i lemlerinin sonucunu do ru ve güvenilir olarak yans tt
na ili kin makul güvence
elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini de erlendirmek amac yla
yürütülmü tür.
__________________________________________________________________________________________
Konya Selçuklu Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
4
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Kamu idaresinin mali tablolar ile bunlar olu turan hesap ve i lemlerinin do rulu u,
güvenilirli i ve uygunlu una ili kin denetim kan
elde etmek üzere yürütülen denetimler;
uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanmas ile risk de erlendirmesi yöntemiyle
gerçekle tirilmi tir. Risk de erlendirmesi s ras nda, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tablolar n üretildi i mali yönetim ve iç kontrol
sistemleri de de erlendirilmi tir.
Denetimin kapsam , kamu idaresinin mali rapor ve tablolar ile gelir, gider ve
mallar na ili kin tüm mali faaliyet, karar ve i lemleri ve bunlara ili kin kay t, defter, bilgi,
belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri
olu turmaktad r. Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görü ü olu turmak üzere
yeterli ve uygun denetim kan
elde edilmi tir.
__________________________________________________________________________________________
Konya Selçuklu Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
5
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
DENET M GÖRÜ ÜNÜN DAYANAKLARI
BULGU 1:
Naz m hesaplarda izlenmesi gerekti i halde bilanço hesaplar na kaydedilmi
bulunan 12.700.000,00 TL kesin teminat tutarl Teminat Mektubunun, yükümlülük
devam etmesine ra men hatal kayd düzeltmek amac yla muhasebe kay tlar ndan
kart ld
tespit edilmi tir.
Toplu Konut daresi Ba kanl
tarihli Gayrimenkul (arsa) Sat
(TOK ) ile Belediye aras nda imzalanan 09/02/2012
Protokolü kapsam nda vadeli sat
yap lan gayrimenkullerin
devri ile ilgili olarak Belediye taraf ndan TOK ye Vak flar Bankas T.A.O. (Vak fbank)
taraf ndan garanti edilen 12.700.000,00 TL kesin teminat tutarl Teminat Mektubu verilmi tir.
Verilen Teminat Mektubu 05/06/2013 tarih ve 4056/2 say
muhasebe i lem fi iyle
126-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesab na borç, 400-Banka Kredileri Hesab na alacak
kaydedilerek muhasebe kay tlar na al nm
r.
Yap lan bu hatal kayd n denetim esnas nda görülmesi üzerine, 13/12/2013 tarih ve
8827/1 say
muhasebe i lem fi iyle, TOK ye verilmek üzere al nan Teminat Mektubunun
mevcut muhasebe kay tlar n sehven yap ld
gerekçesiyle ilgili hesaplar ters kay t yap larak
kapat lm ve söz konusu mali i lem muhasebe kay tlar ndan ç kart lm
r.
5018 say Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) 49 uncu maddesinde,
kamu hesaplar n, kamu idarelerinin gelir, gider ve varl klar ile malî sonuç do uran ve öz
kayna n artmas na veya azalmas na neden olan her türlü i lemlerle, garantilerin ve
yükümlülüklerin belirlenmi bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim
yetkilileriyle
ba lam
kamuoyuna
gerekli
bilgilerin
sa lanmas
amac yla
tutulaca
hükme
r. Ayn Kanunun 61 inci maddesinde ise, muhasebe kay tlar n usulüne uygun,
saydam ve eri ilebilir ekilde tutulmas ndan Muhasebe Yetkilisi sorumlu tutulmu tur.
Ayr ca, 5018 say
KMYKK’nun 49 uncu maddesi gere i haz rlanarak yürürlü e
giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli i ve Mahalli dareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeli inde ilgili husus düzenlenmi tir.
An lan Yönetmelikler uyar nca, varl k, kaynak, gelir ve gider hesaplar nda izlenmeyen
ve muhasebenin sadece bilgi verme görevi yükledi i i lemler ile kamu idarelerinin muhasebe
__________________________________________________________________________________________
Konya Selçuklu Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
6
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
disiplini alt nda toplanmas
istenen i lemler ve gelecekte do mas
muhtemel hak ve
yükümlülükler ile kamu idarelerinin her türlü garanti ve taahhütlerinin naz m hesaplarda takip
edilmesi gerekmektedir.
Teminat Mektubu, yurt içinde veya yurt d nda yerle ik gerçek ya da tüzel ki iler
lehine bir mal n teslimi, bir i in yap labilmesi ya da bir borcun vadesinde ödenmesi v.b.
konularda, söz konusu yüklenimin yerine getirilememesi halinde, belirli bir tutar n kay ts z
arts z ödenece inin taahhüt edildi i bir belgedir. Banka, teminat mektubu ile belirli
ko ullarda ödeme yapmay taahhüt etmi olmakta, di er bir deyi le bir riziko yüklenmi
olmaktad r. Dolay yla teminat mektubu kredi de il söz konu u i dolay yla verilmi bir
kefalettir.
Bu çerçevede; varl k ve yükümlülükleri do rudan etkilemeyen gelecekte do mas
muhtemel bir yükümlülük olan teminat mektubu verilmesi, muhasebenin temel kavramlar ve
genel kabul görmü muhasebe ilkeleri gere i; kamu idarelerinin varl k, kaynak, gelir ve gider
hesaplar n d nda, muhasebenin bilgi verme ve izleme görevi yükledi i i lemleri,
muhasebe disiplini alt nda toplanmas istenen i lemleri ile gelecekte do mas muhtemel hak
ve yükümlülüklerine ili kin i lemlerinin izlendi i Naz m Hesaplara izlenmesi gereken bir
lemdir.
Bu haliyle, yönetim ve ilgili di er ki ilerin mali bilgi ihtiyaçlar
kar lamas
beklenen kamu idaresi mali tablolar , verilen Teminat Mektubunun bilanço dipnotunda yer
almamas nedeniyle 12.700.000,00 TL tutar nda eksik bilgi içermektedir.
Kamu idaresi cevab nda: Toplu Konut
daresi Ba kanl na verilen teminat
mektubunun bulguda belirtilen öneri do rultusunda Bilanço dipnotunda gösterilece i ifade
edilmi tir.
Sonuç olarak: Söz konusu hatal i lem nedeniyle bulguda ifade edildi i üzere Kurum
mali tablolar etkilenmi tir.
lgili mevzuat gere i; varl k, kaynak, gelir ve gider hesaplar nda izlenmeyen ve
muhasebenin sadece bilgi verme görevi yükledi i i lemler ile kamu idarelerinin muhasebe
disiplini alt nda toplanmas
istenen i lemler ve gelecekte do mas
muhtemel hak ve
yükümlülükler ile kamu idarelerinin her türlü garanti ve taahhütlerinin naz m hesaplarda takip
__________________________________________________________________________________________
Konya Selçuklu Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
7
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
edilmesi gerekmektedir.
Kurum taraf ndan bulguda belirtilen hususlara i tirak edilmekte ve 2014 y ndan
itibaren gere inin yap laca
belirtilmektedir.
Ancak, bahse konu mali i lemin kayda al nmas için gerekli olan hesap kodunun
mahalli idareler hesap plan na eklenmesi gerekmektedir. Bu do rultuda gerekli düzenlemenin
yap lmas
sa lamak için konunun Bakanl
na iletilmesi uygun olacakt r.
Bulguda belirtilen hususlara ili kin yap lan düzeltmeler, denetim sonuçlar n
izlenmesi yoluyla ileride de erlendirilecektir.
BULGU 2:
Mal ve hizmet al mlar ile yap m i lerinde, vergiye tabi i lemler üzerinden
hesaplanan Katma De er Vergisinden (KDV), sadece bu faaliyetlere ili kin olanlar n
indirilmesi gerekirken, tüm faaliyetler için KDV indirimi yap ld
3065 say
tespit edilmi tir.
Katma De er Vergisi Kanunu’nun (KDVK) 1/1-3-g maddesinde, genel ve
katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunlar n te kil ettikleri
birliklere, üniversitelere, dernek ve vak flara, her türlü mesleki kurulu lara ait veya tabi olan
veyahut bunlar taraf ndan kurulan veya i letilen müesseseler ile döner sermayeli kurulu lar n
veya bunlara ait veya tabi di er müesseselerin ticarî, s naî, ziraî ve meslekî nitelikteki
teslim ve hizmetlerinin KDV’ye tabi oldu u hüküm alt na al nm
r.
Bununla birlikte, 11 seri No’lu KDVK Genel Tebli inin “E – Kamu Kurum ve
Kurulu lar , Dernek ve Vak flar Mesleki Kurulu lar” ba kl bölümünde belediyelerin
vergilendirilmesine ili kin olarak “…kurulu amaçlar na uygun teslim ve hizmetleri Katma
De er Vergisi Kanunu kapsam na girmedi inden vergiye tabi olmayacakt r…” ifadelerine yer
verilmi tir. Bu do rultuda belediyelerin kurulu amaçlar na uygun ticari niteli i bulunmayan
faaliyetlerinin verginin konusuna dahil edilmedi i anla lmaktad r.
Ancak, yap lan incelemede, ilgili mevzuat hükümleri aksine, Belediyenin vergi
indirim konusu yap labilecek az say daki i leminin d ndaki tüm al mlar na ili kin KDV’nin,
do rudan giderle tirmek ya da ilgili mal n maliyetine eklemek yerine, 191- ndirilecek KDV
hesab na kaydedilerek indirildi i tespit edilmi tir.
__________________________________________________________________________________________
Konya Selçuklu Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
8
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
KDVK’n n 29 uncu maddesine göre, KDV mükellefleri, vergiye tabi i lemler
üzerinden hesaplanan katma de er vergisinden bu Kanunda aksine hüküm olmad kça
faaliyetlerine ili kin olarak kendilerine yap lan teslim ve hizmetler dolay yla hesaplanarak
düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma de er vergisini indirebilirler.
Yine, KDVK’n n 30 uncu maddesinin (a) bendinde, vergiye tabi olmayan veya
vergiden istisna edilmi bulunan mallar n teslimi ve hizmet ifas ile ilgili al
vesikalar nda
gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma de er vergisinin,
vergiye tabi i lemler üzerinden hesaplanan katma de er vergisinden indirilemeyece i ifade
edilmi tir.
Sonuç olarak belediyeler kurulu amac na uygun teslim ve hizmetleri ile ilgili olan
lemler dolay yla yüklendikleri KDV’yi indirim konusu yapamayacaklard r. KDV’si
indirim konusu yap lmayacak olan tüm mal ve hizmet al mlar do rudan giderle tirilmeli ya
da ilgili mal n maliyetine eklenmelidir.
Nitekim Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeli inin “Maddi duran varl klar n kay t
de erleri” ba kl 24 üncü maddesinin birinci f kras nda aynen, “Gerek yat m ve gerekse
kullan m amac yla edinilen maddi duran varl klar maliyet bedeliyle muhasebele tirilir. Maddi
duran varl klar n maliyet bedeli, al
bedeline, vergi, resim ve harçlar ile di er do rudan
giderlerin ilave edilmesi suretiyle bulunur. Ancak, katma de er vergisi mükellefi olan kamu
idarelerinin, edindikleri maddi duran varl klar için ödedikleri katma de er vergisi tutarlar ,
maliyet bedeline dâhil edilmez.” denilmektedir. Yönetmelik maddesinden aç kça anla laca
üzere, e er bir kurum katma de er vergisi mükellefi de ilse, bir maddi duran varl n vergi
dâhil maliyet bedeli üzerinden muhasebele tirilmesi gerekmektedir.
Ancak, Belediyede, muhasebe birimine gelen ödemeye ili kin tüm evraklar vergi
indirimi konusu yap p yap lmayaca
irdelenmeden mal ve hizmet al m tutar n KDV’si
191- ndirilecek KDV olarak kaydedilmektedir. Söz konusu hatal i lem nedeniyle y l içerinde
191- ndirilecek KDV Hesab na kaydedilen toplam tutar 30.465.872,77 TL ye ula
391-Hesaplanan KDV Hesab na toplam 1.826.888,76 TL kay t yap lm
Dolay yla 2013 y
ken;
r.
için verilen KDV beyannamelerinde kamu idaresinin ödemi
oldu u KDV, tahsil etti inden fazla gözükmesi nedeniyle y lsonu devreden KDV toplam
190-Devreden KDV Hesab nda 28.638.984,01 TL olarak gözükmektedir.
__________________________________________________________________________________________
Konya Selçuklu Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
9
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Bu hesap geçmi
devirleri sebebiyle sürekli artarak 2013 y
bilançosunda 97.349.898,46 TL ye ula
dönem sonu
r. Aktif toplam n %17 sine tekabül eden bu
hatal kay t Belediyenin bilançosunu ciddi oranda bozmu tur.
Kamu idaresi cevab nda: 191- ndirilecek KDV Hesab , 391-Hesaplanan KDV Hesab
ve 190-Devreden KDV Hesab na ili kin i lemlerin bulguda belirtilen öneri do rultusunda
yap laca
ifade edilmi tir.
Sonuç olarak: Söz konusu hatal i lem nedeniyle bulguda ifade edildi i üzere Kurum
mali tablolar etkilenmi tir.
Kurum taraf ndan bulguda belirtilen hususlara i tirak edilmekte ve 2014 y ndan
itibaren gere inin yap laca
belirtilmektedir.
Ancak, geçmi y llardan birikerek gelen ve mevcut mali tablolarda gözüken devreden
KDV ile ilgili gerekli incelemeler ve düzeltmelerin yap lmas
Maliye Bakanl
sa lamak için konunun
na iletilmesi uygun olacakt r.
Bulguda belirtilen hususlara ili kin yap lan düzeltmeler, denetim sonuçlar n
izlenmesi yoluyla ileride de erlendirilecektir.
DENET M GÖRÜ Ü
Konya Selçuklu Belediyesi 2013 y na ili kin yukar da belirtilen ve ekte yer alan mali
rapor ve tablolar n, “Denetim Görü ünün Dayanaklar ” bölümünde aç klanan nedenlerle,
naz m hesaplar ve katma de er vergisine ili kin hesap alanlar hariç olmak üzere, tüm önemli
yönleriyle do ru ve güvenilir bilgi içerdi i kanaatine var lm
r.
__________________________________________________________________________________________
Konya Selçuklu Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
10
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
EKLER
EK-1: KAMU DARES MAL TABLOLARI
LANÇO
AKT F
I-) DÖNEN VARLIKLAR
2011
2012
2013
TL
TL
TL
140.049.204,48
166.145.218,93
PAS F
158.459.308,06
III-) KISA VADEL
YABANCI
2011
2012
2013
TL
TL
TL
14.151.208,96
10.349.547,69
16.548.468,12
4.341.266,00
2.664.374,59
0,00
4.341.266,00
2.664.374,59
0,00
2.309.498,05
3.312.850,13
9.737.880,65
2.309.498,05
3.312.850,13
9.737.880,65
309.119,66
1.845.950,49
2.554.604,94
175.604,66
1.195.810,80
2.268.525,26
133.515,00
650.139,69
286.079,68
KAYNAKLAR
10- HAZIR DE ERLER
51.604.774,79
31.583.064,81
11.499.765,85
102- BANKA HESABI
51.017.349,26
30.897.913,40
10.289.568,25
0,00
0,00
0,00
587.425,53
685.151,41
1.210.197,60
519.111,60
519.111,60
0,00
519.111,60
519.111,60
0,00
36.931.723,32
63.297.836,23
47.734.257,07
108 -D
ER HAZIR DE . HES.
109-
BANKA
KRED
KARTLARINDAN AL. HES.
11-
MENKUL
KIYMET
VE
VARLIKLAR
118-
ER MENKUL KIYMET
VE VARLIKLAR HESABI
12- FAAL YET ALACAKLARI
30- KISA VADEL
Ç MAL
BORÇLAR
303-KAMU DARELER NE MAL
BORÇLAR HESABI
32- FAAL YET BORÇLAR
320-BÜTÇE
EMANETLER
HESABI
33-
EMANET
YABANCI
KAYNAKLAR HESABI
330-ALINAN
DEPOZ TO
VE
TEM NATLAR HESABI
333-EMANETLER HESABI
__________________________________________________________________________________________
Konya Selçuklu Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
11
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
120GEL RLERDEN
ALACAKLAR
0,00
0,00
172.108,10
GEL RLERDEN
TAK PL
19.681.846,56
26.199.461,23
36.158.843,26
ALACAKLAR HESABI
360-ÖDENECEK
D
ER
5.941.325,25
1.326.372,48
2.255.982,53
TEH RL ALACAKLAR HESABI
126- VER LEN DEPOZ TE VE
361-ÖDENECEK
1.935.604,76
1.465.291,50
0,00
44.946,50
1.096.093,71
VE
852.442,85
662.040,69
1.031.443,26
39.603,86
53.829,97
65.505,41
1.522.982,85
610.501,82
1.159.033,86
3.526.295,69
0,00
0,00
1.250.000,00
1.200.000,00
2.000.000,00
362-
FONLAR
VEYA
DARELER
D
1.250.000,00
1.200.000,00
2.000.000,00
9.880.000,00
10.800.000,00
9.000.000,00
9.880.000,00
10.800.000,00
9.000.000,00
9.880.000,00
10.800.000,00
9.000.000,00
359.738.333,11
489.076.197,94
557.039.073,47
126.176.126,98
147.061.935,17
167.190.598,34
E
ADINA
YAP.TAH. HESABI
ER
FAAL YET
ALACAKLARI HESABI
13- KURUM ALACAKLARI
KURUMCA
BORÇLARDAN
SOSYAL
GÜVENL K KES NT LER HESABI
0,00 KAMU
TEM NATLAR HESABI
127-
VERG
FONLAR HESABI
122- GEL RLERDEN TEC LL VE
132-
ÖDENECEK
HÜKÜMLÜLÜKLER
HESABI
121-
36-
15.314.272,00
35.588.137,00
10.307.212,00
0,00
0,00
415.840,04
0,00
0,00
415.840,04
981.974,94
973.729,89
1.115.477,59
981.974,94
973.729,89
1.115.477,59
VER LEN
ALACAKLAR
363-
KAMU
DARELER
PAYLARI HESABI
37-
BORÇ
VE
G DER
KAR ILIKLARI
372-
KIDEM
TAZM NATI
KAR ILI I HESABI
HESABI
15- STOKLAR
150-
LK
MADDE
VE
MALZEME HESABI
IV-) UZUN VADEL
47-
472-
162- BÜTÇE DI I AVANS VE
KRED LER HESABI
MAHSUP
BORÇ
VE
G DER
KAR ILIKLARI
16- ÖN ÖDEMELER
165-
YABANCI
KAYNAKLAR
DÖNEM NE
AKTARILAN AVANS VE KRE. HE.
202.999,38
1.060.561,95
148.041,84
237.008,77
54.957,54
823.553,18
344.069,05
KIDEM
TAZM NATI
KAR ILI I HESABI
344.069,05 V-) ÖZ KAYNAKLAR
0,00
50- NET DE ER
__________________________________________________________________________________________
Konya Selçuklu Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
12
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
19- D
ER DÖNEN VARLIKLAR
190- DEVREDEN KATMA DE ER
VERG
49.808.620,45
68.710.914,45
97.349.898,46
49.808.620,45
68.710.914,45
97.349.898,46
HESABI
500- NET DE ER HESABI
57- GEÇM
YILLAR OLUMLU
570- GEÇM
22- FAAL YET ALACAKLARI
243.720.337,59
344.080.526,70
424.128.233,53
1.422.574,74
2.483.152,39
0,00
1.422.574,74
207.152,39
TEH RL ALACAKLAR HESABI
ER
FAAL YET
58- GEÇM
YILLAR OLUMSUZ
FAAL YET SONUÇLARI
GEÇM
212.676.397,94
321.885.594,22
148.796.901,94
212.676.397,94
321.885.594,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.765.304,19
129.337.864,83
67.962.880,91
84.765.304,19
129.337.864,83
67.962.880,91
HESABI
0,00
2.276.000,00
59-
0,00
590-
KURULU LARA
YATIRILAN SERMAYELER HESABI
241- MAL VE H ZMET ÜRETEN
DÖNEM
15.736.719,07
16.923.746,97
18.995.068,48
15.736.719,07
16.923.746,97
18.350.956,88
0,00
0,00
644.111,60
226.561.043,78
324.673.627,34
405.133.165,05
135.532.682,00
188.353.480,64
170.220.719,71
46.900.690,32
70.851.683,42
115.518.122,04
49.236.710,24
48.804.532,95
70.106.958,25
DÖNEM
OLUMLU
FAAL YET SONUÇLARI HESABI
KURULU LARA
25- MADD DURAN VARLIKLAR
ARAZ
148.796.901,94
FAAL YET SONUÇLARI
24- MAL DURAN VARLIKLAR
250-
167.190.598,34
YILLARI
0,00 OLUMSUZ FAAL YET SONUÇLARI
ALACKLARI HESABI
MAL
YILLARI OLUMLU
FAAL YET SONUÇLARI HESABI
580-
222- GEL RLERDEN TEC LL VE
240-
147.061.935,17
FAAL YET SONUÇLARI
II-) DURAN VARLIKLAR
227-
126.176.126,98
VE
ARSALAR
HESABI
251- YERALTI VE YERÜSTÜ
DÜZENLER HESABI
252- B NALAR HESABI
__________________________________________________________________________________________
Konya Selçuklu Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
13
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
253-
TES S,
MAK NE
VE
3.297.936,56
4.610.790,10
4.809.911,25
254- TA ITLAR HESABI
3.409.083,10
4.817.249,74
6.045.128,11
255- DEM RBA LAR HESABI
2.905.022,50
3.648.531,52
4.498.514,85
35.154.592,84
39.404.020,64
46.453.990,48
20.433.511,90
42.991.379,61
80.387.801,32
171.821,00
507.751,00
1.086.839,71
171.821,00
507.751,00
1.086.839,71
383.769.542,07
510.225.745,63
582.587.541,59
16.256.341,87
99.303.824,66
54.957,54
823.553,18
0,00
8.894.356,04
42.389.259,88
27.367.417,32
7.307.028,29
56.091.011,60
64.156.072,20
0,00
0,00
4.478.170,43
HAZLAR HESABI
257-
KM
AMORT SMANLAR HESABI ( - )
258-
YAPILMAKTA
OLAN
YATIRIMLAR HESABI
260- HAKLAR HESABI
268-
KM
AMORT SMANLAR HESABI ( - )
AKTIF TOPLAM
IX-) NAZIM HESAPLAR
906-
MAHSUP
910-
TEM NAT
MEKTUPLARI
HESABI
920-
DER
TAAHHÜTLER
HESABI
990-
96.001.659,95 IX-) NAZIM HESAPLAR
DÖNEM NE
AKTARILAN KUL. ÖD HE.
907-
RAYA VER LAN DURAN
VARLIKLAR HESABI
PAS F TOPLAM
MAHSUP
911- TEM NAT MEKTUPLARI
EMANETLER HESABI
DER
TAAHHÜTLER
KAR ILI I HESABI
999-
Say tay Denetim Raporu
582.587.541,59
16.256.341,87
99.303.824,66
96.001.659,95
54.957,54
823.553,18
0,00
8.894.356,04
42.389.259,88
27.367.417,32
7.307.028,29
56.091.011,60
64.156.072,20
0,00
0,00
4.478.170,43
ER NAZIM HESAPLAR
KAR ILI I HESABI
__________________________________________________________________________________________
Konya Selçuklu Belediyesi 2013 Y
510.225.745,63
DÖNEM NE
AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI
921-
383.769.542,07
14
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
GENEL TOPLAM
400.025.883,94
609.529.570,29
678.589.201,54
GENEL TOPLAM
400.025.883,94
609.529.570,29
678.589.201,54
FAAL YET SONUÇLARI TABLOSU
Yard mc
Hes.
Hesap
2011
DER N
Hes.
TL
DERLER
DERLER TOPLAMI
Hesap
TL
TL
71.747.414,63 101.392.009,49 110.061.080,77
71.747.414,63 101.392.009,49 110.061.080,77
GEL
1 2 3 4
600
GEL RLER
HESABI
GEL RLER TOPLAMI
FAAL YET SONUCU ( + / -)
__________________________________________________________________________________________
Konya Selçuklu Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
2011
2012
2013
TL
TL
TL
N
TÜRÜ
Kodu
1 2 3 4
HESABI
Yard mc
2013
TÜRÜ
Kodu
630
2012
15
156.512.718,82
230.729.868,94 178.023.961,68
156.512.718,82
230.729.868,94 178.023.961,68
84.765.304,19 129.337.859,45 67.962.880,91
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
T.C. SAYI TAY BA KANLI I
06100 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94
e-posta: [email protected]
http://www.sayistay.gov.tr
__________________________________________________________________________________________
Konya Selçuklu Belediyesi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
16
Download

KONYA SELÇUKLU BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY