YOZGAT L ÖZEL DARES
2013 YILI SAYI TAY
DENET M RAPORU
Eylül 2014
NDEK LER
KAMU DARES
N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG ................................. 1
DENETLENEN KAMU DARES YÖNET
N SORUMLULU U ...................................................... 3
SAYI TAYIN SORUMLULU U .................................................................................................................. 4
DENET
N DAYANA I, AMACI, YÖNTEM VE KAPSAMI ................................................................ 4
DENET M GÖRÜ Ü ..................................................................................................................................... 5
DENET M GÖRÜ ÜNÜ ETK LEMEYEN TESP T VE DE ERLEND RMELER ................................... 6
EKLER ......................................................................................................................................................... 11
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
KAMU DARES
N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI
HAKKINDA B LG
Yozgat l Özel daresi; il s rlar içerisinde kamu hizmetlerini (tar m, sanayi, spor, e itim,
bay nd rl k, sanat, kültür, turizm, k rsal altyap , afet ve acil durum, güvenlik ve sosyal
hizmetler) yerine getirmek amac
te kilatland lm
ta yan ve bu alanlarda faaliyet göstermek üzere
ve yetkilendirilmi , tüzel ki ili i bulunan bir kurulu tur. Temsilcisi ve
yürütmenin ba
validir. l Genel Meclisi ve l Encümeni karar ve denetim organ olarak l
Özel darelerinin organizasyon yap nda yer almaktad r.
l Özel dareleri 22.05.2005 tarih ve 5302 Say
kanunda l Özel darelerinin yukar da sayd
l Özel daresi Kanunu ile düzenlenmi tir. Bu
z faaliyetleri yapmak üzere ilin kurulmas na
dair kanunla kuruldu u, ilin kald lmas yla tüzel ki ili inin sona erdi i ve l Özel daresinin
görev alan
n il s rlar
kapsad
belirtilmi tir.
l özel idarelerinin kadro ve muhasebe ilkelerini belirleyen yönetmelikleri de bulunmaktad r.
Yozgat l Özel daresi; l Özel dareleri Tasnif Cetveline ( l Özel dareleri Norm Kadro lke
ve Standartlar na Dair Yönetmelik) göre Nüfusu 400.000 – 599.999 aras olan (B-5) grupta
Kütahya, Çanakkale, Elaz , Çorum, Giresun, Mu ve di er benzer nüfuslu toplam 13 il ile
ayn kategoridedir.
Yozgat iline ba
13 adet ilçe ve dolay yla ilçe özel idare müdürlü ü bulunmaktad r.
Merkez ve ilçelerden 40 adet il genel meclisi üyesi seçilmektedir.
Yozgat
l Özel
daresi’nin 2013 y nda 152.459.647,58.- TL Bütçe Giderine kar
k
213.676.784,89.- TL Bütçe Geliri (Net) bulunmaktad r.
Yozgat l Özel daresi’nin 225 memur norm kadrosuna kar
kadrosuna kar
k 120 memuru, 124 i çi norm
k ise 340 i çisi olmak üzere toplam 460 personeli bulunmaktad r.
__________________________________________________________________________________________
Yozgat l Özel daresi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
1
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Norm Kadro Say
Memur
çi
Toplam Personel
Yozgat l Özel daresinin; a
Dolu (Toplam)
225
120
124
340
349
460
da belirtilen irketlerle ortakl
Kurulu
bulunmaktad r.
Hisse Oran % Durum
Ba ak Yem A. .
13,64
Faal
Yozgat Otelcilik A. .
89,93
Faal
YBK
aat ve Ticaret Ltd ti.
Sar kaya Jeotermal Kaynaklar
Yerköy Jeotermal Kaynaklar
letme A. .
letme A. .
Kraft Torba Ticaret ve Sanayi A. .
0,5
Faal De il
11
Tasfiye A amas nda
10
Tasfiye A amas nda
0,05
Bozok Teknopark A. .
5
Türkiye Halk Bankas A. .
Faal
Kurulu A amas nda
Faal
Yozgat l Özel daresi’nin 2013 y
itibar ile gelir gider dengesi a
Personel Giderleri (830.1)
da gösterilmi tir.
38.451.857,53
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri (830.2)
Mal ve Hizmet Al m Giderleri (830.3)
Cari Transferler (830.5)
6.906.453,43
46.995.367,70
3.074.612,74
Sermaye Giderleri (830.6)
56.390.256,38
Sermaye Transferleri (830.7)
637.607,00
Bütçe Gideri Toplam
152.456.154,78
Vergi Gelirleri (800.1)
47.606,48
Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (800.3)
Al nan Ba
ve Yard mlar ile Özel Gelirler (800.4)
Di er Gelirler (800.5)
7.914.165,15
170.373.818,06
35.346.859,78
Sermaye Gelirleri (800.6)
57.300,00
__________________________________________________________________________________________
Yozgat l Özel daresi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
2
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Bütçe Geliri Toplam
213.739.749,47
Bütçe Gelirlerinden Ret ve adeler Toplam (-)
62.964,58
Net Bütçe Geliri
213.676.784,89
Bütçe Gelir Gider Fark
Kamu
61.220.630,11
daresi Hesaplar n Say taya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakk nda Usul ve Esaslar’ n 5 inci maddesi gere ince hesap
dönemi sonunda Say taya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden a
da yer
alanlar denetime sunulmu olup denetim bunlar ile usul ve esaslar n 8 inci maddesinde yer
alan di er belgeler dikkate al narak yürütülüp sonuçland lm
r.
Birle tirilmi veriler defteri.
Geçici ve kesin mizan.
Bilanço.
Banka mevcudu tespit tutana ,
Menkul k ymet ve varl klar say m tutana ,
Teminat mektuplar say m tutana ,
De erli ka tlar say m tutana ,
Ta
r kesin hesap cetveli ile ta
r hesab icmal cetveli veya envanter defteri.
Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu,
Bütçe gelirleri ekonomik s
fland lmas tablosu,
Faaliyet sonuçlar tablosu.
Denetim görü ü, kamu idaresinin temel mali tablolar olan bilanço ve faaliyet sonuçlar
tablosuna verilmi tir.
DENETLENEN KAMU DARES YÖNET
N SORUMLULU U
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi oldu u muhasebe standart ve ilkelerine uygun
olarak haz rlanm
olan mali rapor ve tablolar n do ru ve güvenilir bilgi içerecek ekilde
zaman nda Say taya sunulmas ndan, bir bütün olarak sunulan bu mali tablolar n kamu
__________________________________________________________________________________________
Yozgat l Özel daresi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
3
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
idaresinin faaliyet ve i lemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle do ru ve güvenilir olarak
yans tmas ndan ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklans n bu mali rapor ve tablolar n
önemli hata veya yanl
bunlara
ili kin
beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve mallar ile
hesap
ve
i lemlerinin
uygunlu undan; mali yönetim ve iç
kanunlara
ve
di er
hukuki
düzenlemelere
kontrol sistemlerinin amac na uygun olarak
olu turulmas ndan, etkin olarak i letilmesinden ve izlenmesinden, mali tablolar n dayana
olu turan bilgi ve belgelerin denetime haz r hale getirilmesinden ve sunulmas ndan
sorumludur.
SAYI TAYIN SORUMLULU U
Say tay, denetimlerinin sonucunda haz rlad
raporlarla denetlenen kamu idarelerinin gelir,
gider ve mallar ile bunlara ili kin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki
düzenlemelere uygunlu unu tespit etmek, mali rapor ve tablolar n güvenilirli ine ve
do rulu una ili kin görü bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini de erlendirmekle
sorumludur.
DENET
N DAYANA I, AMACI, YÖNTEM VE KAPSAMI
Denetimlerin dayana ; 6085 say
Say tay Kanunu, genel kabul görmü
uluslararas
denetim standartlar , Say tay ikincil mevzuat ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki düzenlemelere
uygunlu unu tespit etmek ve mali rapor ve tablolar n kamu idaresinin tüm faaliyet ve
lemlerinin sonucunu do ru ve güvenilir olarak yans tt
na ili kin makul güvence elde
etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini de erlendirmek amac yla yürütülmü tür.
Kamu idaresinin mali tablolar
ile bunlar olu turan hesap ve i lemlerinin do rulu u,
güvenilirli i ve uygunlu una ili kin denetim kan
elde etmek üzere yürütülen denetimler;
uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanmas ile risk de erlendirmesi yöntemiyle
gerçekle tirilmi tir. Risk de erlendirmesi s ras nda, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tablolar n üretildi i mali yönetim ve iç kontrol
sistemleri de de erlendirilmi tir.
__________________________________________________________________________________________
Yozgat l Özel daresi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
4
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
Denetimin kapsam , kamu idaresinin mali rapor ve tablolar ile gelir, gider ve mallar na
ili kin tüm mali faaliyet, karar ve i lemleri ve bunlara ili kin kay t, defter, bilgi, belge ve
verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri olu turmaktad r.
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görü ü olu turmak üzere yeterli ve uygun
denetim kan
elde edilmi tir.
DENET M GÖRÜ Ü
Yozgat l Özel daresi’nin 2013 y na ili kin yukar da belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve
tablolar
n tüm önemli yönleriyle do ru ve güvenilir bilgi içerdi i kanaatine var lm
r.
__________________________________________________________________________________________
Yozgat l Özel daresi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
5
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
DENET M GÖRÜ ÜNÜ ETK LEMEYEN TESP T VE
DE ERLEND RMELER
BULGU 1:
Tahsisli Ödeneklerin Amac D nda Kullan lmas
Yozgat l Özel daresi’nin;
5302 say
l Özel daresi Kanunu’nun 6’nc maddesi uyar nca aktar lan ve tahsis amac
nda kullan lamayan ödenekler ile 222 say
lkö retim ve E itim Kanunu’nun 76’nc
maddesine göre ilkö retim giderleri için ayr lan paylar özel idare giderlerinin finansman için
kulland
5302 say
görülmü tür.
l Özel daresi Kanunu’nun “ l özel idaresinin görev ve sorumluluklar ” ba kl
6’nc maddesinde;
“…
Bakanl klar ve di er merkezi idare kurulu lar ; yap m, bak m ve onar m i leri, devlet ve il
yollar , içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hatt , sa
k, e itim, kültür, turizm,
çevre, imar, bay nd rl k, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ili kin yat mlar ile
bakanl klar ve di er merkezi idare kurulu lar
n görev alan na giren di er yat mlar , kendi
bütçelerinde bu hizmetler için ayr lan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle
gerçekle tirebilir. Aktarma i lemi ilgili bakan n onay yla yap r ve bu ödenekler tahsis amac
nda kullan lamaz. , il özel idaresinin tabi oldu u usul ve esaslara göre sonuçland
r. l
özel idareleri de bütçe imkanlar ölçüsünde bu yat mlara kendi bütçesinden ödenek
aktarabilir…”
222 say
lkö retim ve E itim Kanunu’nun;
76’nc maddesinin b bendinde;
“Özel idare bütçelerine, bu kanun hükümleri gere ince sa lanacak gelirler hariç ve 1960
mali y nda ilkö retime tahsis edilen miktardan az olmamak üzere, y ll k gelirlerinin en az %
20 si oran nda konulacak ödenekler”,
81’nci maddesinde ise;
“76’nc ve 77’nci maddelerde ilkö retime tahsis edilen ödenek veya gelirler 78’inci maddede
gösterilen i lerden ba ka hiçbir yere sarf edilemez, ba ka fas llara nakledilemez.”
__________________________________________________________________________________________
Yozgat l Özel daresi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
6
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
denilmektedir.
Özel idareler; bakanl k ve merkezi kurulu lar ndan tahsisli ödenek almakta, ayr ca kendi
gelirlerinden de ilkö retim giderleri için ödenek ay rmaktad r. Bahsedilen her iki ödene in de
tahsis amaçlar d nda kullan lmas yukar da bahsedilen kanun hükümleriyle engellenmi tir.
Buna ra men özel idare; ilgili ödenekleri amac d nda ve kendi finansman için kullanm
r.
Mali y lsonu itibariyle özel idarelerin banka hesaplar nda bulunmas gereken tutar toplam en
az a
da say lanlar n toplam na e it olmal
1. Henüz kullan lmam
r.
tahsisli ödenekler toplam . Bütçe giderleri kesin hesap cetvelinde
finansal kodu 8 olanlar n ( artl Ba
ve Yard mlar) sonraki y la devredenler sütunu.
2. lkö retim giderleri için ayr lan paylar toplam . Bütçe giderleri kesin hesap cetvelinde
finansal kodu 5 (Mahalli dareler) olup fonksiyonel kodu 09 olanlar n (E itim Hizmetleri)
sonraki y la devredenler sütunu.
3. Emanet, depozito veya teminat olarak yap lan tahsilatlar n alacak kalanlar . Genel Mizana
Göre 320 – 330 – 360 hesap gruplar .
Eksik Nakit Tablosu
Bakanl k ve Merkezi Kurulu lardan Gönderilen Tahsisli Ödenekler Toplam
lkö retim Giderleri çin ayr lan Paylar Toplam
108.723.797,17
3.412.138,71
Toplam (A)
112.135.935,88
Emanet Olarak Tutulanlar n Toplam (Vergi, Kesinti, Teminat, Emanet vb.) (B)
7.063.948,77
Genel Toplam (Banka Hesab nda Görünmesi Gereken En Az Tutar) (C=A+B)
119.199.884,65
Banka Hesab Toplam (D)
102.354.874,87
Eksik Olan Tahsisli Ödenek Tutar (C-D)
16.845.009,78
1. Tablo 2013 y lsonu itibar yla Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli ve Mizan kay tlar ndan al nan verilerle
olu turulmu tur.
2.Eksik olan Tahsisli Ödenek Tutar 2012y
itibar ile 24.186.155,65.- TL iken 2013 y nda 16.845.009,78.-
Tl'na gerilemi tir.
l özel idaresi; 2013 y
sonuna kadar kanuna ayk
ekilde tahsisli ödeneklerden ve
ilkö retime ay rd klar paylardan toplam 16.845.009,78.- TL kullanmak suretiyle;
__________________________________________________________________________________________
Yozgat l Özel daresi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
7
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
1) Kayna
olmayan taahhütlerin alt na girmi ve özel idarenin finansman
bu
ekilde
kar lam ,
2) Nakit eksikli ini gidermeye çal
r.
Devreden tahsisli ödenekler kar
olan nakdin de bankada bulunmas gerekti inden;
gelirlerin art lmas na giderlerin ise azalt lmas na dikkat
kapanmas
n sa lanaca
ederek nakit
dü ünülmektedir.
Kamu idaresi cevab nda: “Mevzuat, yat m ve çal malar kar
aç
eksikli inin
nda olu an nakit
n kapat lmas için;
a) Ba ak Yem A. .’nde bulunan % 20’lik i tirakimizin, sat larak nakte çevrilmesi karar
al nm ve sat i lemleri ve hukuki süreç halen devam etmektedir.
b)
daremiz mülkiyetinde bulunan il merkezinde, Sorgun ve Çekerek ilçelerindeki i han
ve i yerlerinin sat
ile ilgili karar alm
olup, il merkezindeki bir binan n sat
gerçekle mi , di er bina sat i lemleri devam etmektedir.
c) Genel bütçeden
arts z ve kar
ks z yard m alabilmek için giri imlere devam
edilmektedir.
Önceki y llarda meydana gelen nakit aç
olmad
2013 y
n, bir mali y l içerisinde kapat lmas
n mümkün
, Ancak; y llar itibari ile kapat labilece i, 2012 y nda tespit edilen nakit aç
sonu itibari ile ortalama % 30 daha azald
n,
aç kça görülecektir” denilmektedir.
Sonuç olarak: Devreden tahsisli ödenekler kar
olan nakdin de bankada
bulunmas gerekti inden; önerimizde ve kamu idaresi cevab nda belirtilen hususlara dikkat
edilmesi halinde nakit eksikli inin giderilece i dü ünülmektedir.
__________________________________________________________________________________________
Yozgat l Özel daresi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
8
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
BULGU 2:
Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yap lan Aktarmalar ve Aktarma
lkelerinin Belirlenmesi
Köylere hizmet götürme birliklerine, kanunda yaz
kendi bütçesiyle yapmas gereken i lerin yapt ld
5302 say
l Özel
görevleri d nda olan ve özel idarenin
görülmü tür.
daresi Kanunu’nun " l özel idaresinin giderleri" ba kl 43’üncü
maddesinin e bendinde;
l genel meclisince belirlenecek ilkeler çerçevesinde köylere veya köylerin aralar nda
kurduklar birliklere yap lacak yard mlar” yer almaktad r.
5355 say
Mahalli dareler Kanunu’nun;
"Birli in Gelirleri" ba kl 15’inci maddesinin g bendinde;
“Köylere hizmet götürme birlikleri için il özel idaresi bütçesinden ayr lacak pay”
"Köylere hizmet götürme birlikleri" ba kl
18’inci maddesinin üçüncü ve be inci
kralar nda ise;
“Bakanl klar ve di er merkezi idare kurulu lar ile il özel idareleri; köye yönelik hizmetlere
ili kin yap m, bak m ve onar m i leri, bölünmü yol, elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu,
sulama suyu ve kanalizasyon yat mlar , kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayr lan
ödenekleri köylere hizmet götürme birliklerine aktarmak suretiyle gerçekle tirebilirler.
Aktarma i lemi merkezi idare kurulu lar nda ilgili bakan n, il özel idarelerinde valinin
onay yla yap r ve bu ödenekler tahsis amac d nda kullan lamaz”,
l özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadar n köylere hizmet götürme birliklerine
aktar laca , köylere hizmet götürme birliklerinin sunaca
yat m plân , y ll k çal ma
program ve uygulama projelerine göre il genel meclisince kararla
r.”
hükümleri yer almaktad r.
Köylere Hizmet Götürme Birlikleri arac
ile yapt lan baz i ve yat mlar için Yozgat l
Özel daresi taraf ndan yap lan ödenek aktarmalar a
ya al nm
r:
__________________________________________________________________________________________
Yozgat l Özel daresi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
9
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
-Anadolu Ö retmen Lisesi bak m ve onar m giderleri,
-MET P kapsam nda Toplula
lm Çad r Yerle im yerlerine çocuk oyun park yap lmas ,
-A açland rma ve peyzaj çal malar nda kullan lmak üzere ekskavatör, mini kaz , yükleyici
al nmas ,
-Kaymakaml k lojman olarak kullan lan binan n muhtelif giderleri ve onar
-15+5 derslikli ilkö retim okulu yap
,
,
-Kapal spor salonu spor malzemesi al m projesi (basketbol potas , elektronik skorboard),
-Baz okullar n ve spor salonlar
n zemin etüt i i,
-Mesire yeri çevre düzenlemesi,
-Törenlerde kullan lmak üzere ses cihaz al mlar .
l özel idaresince köylere hizmet götürme birliklerine yap m, bak m ve onar m i leri,
bölünmü yol, elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yat mlar
amac na yönelik olarak bütçeden pay ayr labilir ve aktarma yap labilir. Bu kapsam d ndaki
harcamalar için pay ayr lmamas ve aktarma yap lmamas ; ayr ca köylere yard m tertiplerine
konulan ödeneklerin da
kar lmas sa lanmal
m ve kullan m esaslar
tayin ve tespit eden bir yönetmelik
r.
Kamu idaresi cevab nda:
daremiz kaynaklar n; etkili, ekonomik ve verimli
kullan lmas , il özel idaresi hizmetlerinin vatanda lara en yak n yerlerde ve en uygun
yöntemlerle sunulabilmesi için di er mahalli idareler ile kamu kurum ve kurulu lar aras nda
bütünlük ve uyum içinde çal lmas amaçlanm
r.
Her y l l Meclisi'nin karar ile birliklere yard m tertibine ödenek konulmakta ve yard mlar
yap lmaktad r. Yard mlar n da
m ve kullan m ilkekerini belirleyen bir yönetmelik
kar lmas için çal malara ba lanacakt r” denilmektedir.
Sonuç olarak: Köylere yard m tertiplerine konulan ödeneklerin il genel meclisince
da m ve kullan m ilkelerini belirleyen bir yönetmelik ç kar lmas hususu kurum taraf ndan
da kabul görmü ve gere inin yap laca belirtilmi tir.
__________________________________________________________________________________________
Yozgat l Özel daresi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
10
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
EKLER
EK-1: KAMU DARES MAL TABLOLARI
YOZGAT L ÖZEL DARES 2013 YILI B LANÇOSU
AKT F
PAS F
1 DÖNEN VARLIKLAR
104.263.377,74
3 KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR
10 HAZIR DE ERLER
102.354.874,87
32 FAAL YET BORÇLARI
102 BANKA HESABI
102.354.874,87
320 BÜTÇE EMANETLER HESABI
103 VER LEN ÇEK. VE GÖN. EM RLER
0
12 FAAL YET ALACAKLARI
618.945,92
120 GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI
121 GEL RLERDEN TAK. ALACAKLAR HESABI
126 VER LEN DEP. VE TEM. HESABI
14 D
0
591.789,92
27.156,00
ER ALACAKLAR
7.063.948,77
866.018,98
866.018,98
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR
4.877.396,64
330 ALINAN DEP. VE TEM. HESABI
1.170.917,55
333 EMANETLER HESABI
3.706.479,09
36 ÖDENECEK D
ER YÜKÜMLÜLÜKLER
360 ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI
1.320.533,15
1.096.954,22
482.286,13
361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KES. HESABI
482.286,13
362 FON. D
15 STOKLAR
807.050,70
5 ÖZ KAYNAKLAR
138.387.214,76
150 LK MADDE VE MALZEME HESABI
807.050,70
50 NET DE ER
-68.745.934,53
140 K
LERDEN ALACAKLAR HESABI
. KAMU ADINA YAP. TAH. HESABI
209.689,79
13.889,14
16 ÖN ÖDEMELER
0
500 NET DE ER HESABI
-68.745.934,53
160
0
51 DE ERHAREKETLER
-19.413.365,46
0
511 MUH. B
AVANS VE KRED LER HESABI
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI
19 D
ER DÖNEN VARLIKLAR
191 ND
220,12
LECEK KDV HESABI
0
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI
MLER ARASI
L. HESABI
519 DE ER HAREKETLER SONUÇ HESABI
52 YEN DEN DE ERLEME FARKLARI
0
-19.413.365,46
3.477.351,00
220,12
522 YEN DEN DE ERLEME FARKLARI HESABI
3.477.351,00
41.187.785,79
57 GEÇ. YIL. OLUMLU FAAL YET SONUÇLARI
133.187.598,08
24 MAL DURAN VARLIKLAR
1.551.397,49
570 GEÇ. YIL. OLUMLU FAAL YET SONUÇLARI
133.187.598,08
240 MAL KUR. YATIRILAN SERMAYELER
1.550.408,49
58 GEÇ. YIL. OLUMSUZ FAAL YET SONUÇLARI
-13.428.932,99
580 GEÇ. YIL. OLUMSUZ FAAL YET SONUÇLARI
-13.428.932,99
2 DURAN VARLIKLAR
241 MALVE H Z. ÜRETEN KUR. YAT. SERMAYE
989
25 MADD DURAN VARLIKLAR
39.617.891,80
59 DÖNEM FAAL YET SONUÇLARI
103.310.498,66
250 ARAZ VE ARSALAR HESABI
24.311.194,31
590 DÖNEM OLUMLU FAAL YETSONUCU
127.491.018,21
252 B NALAR HESABI
26.832.320,75
591 DÖNEM OLUMSUZ FAAL YETSONUCU
253 TES S, MAK NE VE C HAZLAR HESABI
8.469.639,37
254 TA ITLAR HESABI
7.194.160,39
255 DEM RBA LAR HESABI
3.095.037,55
257 B
KM
AMORT SMANLAR HESABI (-)
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
26 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260 HAKLAR HESABI
PAS F TOPLAMI
-24.180.519,55
145.451.163,53
-30.284.460,57
0
18.496,50
18.496,50
AKT F TOPLAMI
145.451.163,53
__________________________________________________________________________________________
Yozgat l Özel daresi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
11
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
YOZGAT L ÖZEL DARES 2013 YILI FAAL YET SONUÇLARI TABLOSU (ÖZET)
Personel Giderleri (630.1)
34.702.765,48
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri (630.2)
Mal ve Hizmet Al m Giderleri (630.3)
6.906.453,43
17.964.874,55
Cari Transferler (630.5)
2.772.081,68
Sermaye Transferleri (630.7)
1.174.616,92
lk Madde ve Malzeme Giderleri (630.14)
Giderler Toplam
63.861.827,22
Vergi Gelirleri (600.1)
47.606,48
Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (600.3)
Al nan Ba
341.035,16
ve Yard mlar ile Özel Gelirler (600.4)
Di er Gelirler (600.5)
1.215.998,17
166.936.918,86
35.463.740,96
Gelirler Toplam
203.664.264,47
Faaliyet Sonucu
139.802.437,25
__________________________________________________________________________________________
Yozgat l Özel daresi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
12
T.C. Say tay Ba kanl
__________________________________________________________________________________________
T.C. SAYI TAY BA KANLI I
06100 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94
e-posta: [email protected]
http://www.sayistay.gov.tr
__________________________________________________________________________________________
Yozgat l Özel daresi 2013 Y
Say tay Denetim Raporu
13
Download

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY