Eylemlerde Anlam Özellikleri
Bu kısımda eylemlerde anlam özelliklerini öğreneceksiniz. Anlamlarına göre
fiiller aşağıdaki gibi üçe ayrılmaktadır. Verilen bilgiler ve örnekler
doğrultusunda boş bırakılan yerlere uygun şekilde cümleler kurarak
çalışma kâğıdını tamamlayınız.
Fiil: İş, oluş hareket bildiren kelimelere fiil deriz. Fiiller anlam özelliklerine
göre üçe ayrılırlar: iş, durum, oluş fiilleri.
İş (Kılış) Fiilleri: Yaptığımız işleri bildiren fiillerdir. Bu fiiller nesne alır yani kimi, neyi
sorularına cevap verir. Öznenin istemiyle gerçekleşir ve öznenin fiili nesne üzerinde
etkilidir. Fiil geçişlidir ve eylemin başına “onu” kelimesi getirildiğinde anlamlı olacaktır.
(Tamir etmek, Çalışmak, Okumak, Resim yapmak, Yıkamak, Görmek, Aramak, Bulmak,
Kaybetmek, Kırmak, Kesmek…)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Durum Fiilleri: Öznenin eylemlerini bildirir. Durum fiilleri nesne almaz, yani kimi, neyi
sorularına cevap vermez. Öznenin istemi vardır; ancak öznenin o an bulunduğu durumu
bildirir. (Uyumak, Uyanmak, Ağlamak, Gülmek, Koşmak, Oturmak, Uzanmak, Dinlenmek,
Bakmak, Sevmek, Doğmak, Ölmek…)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Oluş Fiilleri: Zamana ve duruma bağlı olarak kendiliğinden oluşan durumları bildirir. Bu
fiiller nesne almaz, yani kimi, neyi sorularına cevap vermez. Öznenin istemi dışında
gerçekleşen eylemlerdir, kendiliğinden olma durumu vardır. (Uzamak, Büyümek,
Zayıflamak, Hastalanmak, Sararmak, Yeşermek, Kızarmak, Bayatlamak, Küflenmek,
Bozulmak, Paslanmak, Soğumak, Isınmak, Donmak, Yağmak…)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
FİİL
ANLAMINA GÖRE
1-bozulmak
2-gelmek
3-süslemek
4-büyümek
5-kazmak
6-uzanmak
7-kırmak
8-açtırmak
9-beklemek
10-getirmek
Oluş
CÜMLELER
1-Kitabı yırttım.
2-Saçları uzuyor.
3-Bebek uyandı.
4-Yemek soğumuş.
5-Ödevini yapıyor.
6-Çocuk büyümüş.
7-Erkenden yattı.
8-Çiçekleri kopardı.
9-Komşumuz çiti boyuyor.
10-Kedi uyuyor.
11-Yapraklar sarardı.
12-Ahmet odunu kırdı.
13-Annem halıyı yıkamış.
14-Merve evde oturuyor.
15-Ekmek bayatladı.
16-Adamlar ağaçları kesmişler.
17-Yoğurt ekşimiş.
18-Sokakta ağlıyor.
19-Olanlara durmadan gülüyor.
20-Sebzeler küflendi.
21-Çiçekler solmuş.
FİİL
ANLAMINA GÖRE
11-kısalmak
12-satmak
13-küsmek
14-yaşlanmak
15-bulmak
16-yaşamak
17-çiğnemek
18-uyanmak
19-korkmak
20-bronzlaşmak
İŞ (KILIŞ)
X
DURUM
OLUŞ
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Bugünün gençliği, daha iyi yetişmiş ve daha kültürlüdür. Benim gençliğime kıyasla daha
kolay yetişiyor gençler. Ancak bugünkü gençler bizim gençliğimize göre daha az okuyor.
Bu da onların günümüz şartlarına göre daha fazla gelişmelerini engelliyor.
.........................................
Birikimsiz yazarlık saman alevi gibidir. Saman alevi çabucak tutuşup yine çabucak söner.
Yazmak için yeterli donanıma sahip olmayan birikimsiz yazarlar da parlamış olsalar bile
elbet bir gün saman alevi gibi sönüp giderler.
.........................................
Bir yerde sabit cıvata gibi dönüp duranların ne kendilerine ne de çevrelerindekilere
faydaları vardır. Oysa dünyaya bakalım; her şey değişir, durmadan yol alır. Su buhar olur,
yağmura dönüşür; tohum, baş verir, çiçeğe dönüşür; civciv, pek cılız doğar, kocaman bir
horoz olur. Dünyada hiçbir şey durmaz. Bu doğanın bir parçası olan insan neden dursun?
.........................................
Destanlar, tarihten önce ve tarihin başlangıcı sırasında bir milletin geçirdiği maceraları,
yetiştirdiği kahramanları; tabiat, kâinat ve toplum olayları hakkında düşündüklerini ve
bunlar karşısında aldığı vaziyetleri anlatan dini ve kahramanlık hikâyeleridir. Bu destanların
büyük bir kısmı İslamiyet’ten önceki dönemde oluşmuştur.
........................................
Anadolu’da yapılan el işlerinde bir süs varlığı olarak işlenen bitkilerin yörelere göre
değiştiği, bir çiçeğin örnek alındığı görülür. Karadeniz köylerinde örülen oyalarda karanfil,
zambak, sümbül, lale türünden özel bir ilgi ile yetiştirilen çiçekler görülmez. Güneydoğu
Anadolu illerinde örülmüş bir el işinde ise fındık yaprağı oyası aramak boşunadır.
........................................
Hedeflerimize ulaşmak için mutlaka çalışmalıyız. Çalışmadan hiçbir iş başarılamaz. Balzac:
“Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekir.” diyerek hedeflerimizi
gerçekleştirmek için çalışmamız gerektiğini ifade etmiştir.
......................................
Türkçeden katledilip ölüme mahkûm edilen kelimelerimiz, çok iyi bilinmelidir. Çünkü onlar
savaşta birer birer şehit edilen neferlerimiz gibidir. Türkçe kurtarılmadan Türkiye
kurtarılamaz.
.......................................
Duymak, düşünmek, zengin bir hayal gücüne sahip olmak kuşkusuz önemli bir şeydir.
Sanatçı, dünyayı başkalarından farklı gören insandır. Fakat duygularını dile getiremeyen
bir kimseye de sanatçı denemez. Çok parlak hayalleri olduğu halde şiir yazamadığından
yakınan ressam arkadaşına Mallerma, “Dostum, şiir hayallerle değil, sözcüklerle yazılır.”
demiştir.
.........................................................
Falih Rıfkı Atay Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının gezi türünde en güçlü ve verimli yazı
yazan yazarlarındandır. Onun gezi yazıları sağlam ve çarpıcı gözlemlere dayanır. Reşat
Nuri Güntekin ise daha çok bir romancı olarak ün yapmakla birlikte gezi türünde de renkli
ve çarpıcı örnekler vermiştir.
..........................................................
En çok özlediğim şey neşe olmuştur. Sonraları mutlu oldum ama mutluluk, neşemin
yanında güneşle elektrik gibidir. Mutluluğun hep bir nedeni vardır. Bir şeyler nedeniyle
mutlu olunur. Varlığı dışardan bir olaya bağlıdır. Oysa neşenin belirli bir nedeni yoktur.
Belki de hiç yoktan sarar seni. Varlığı güneşe benzer, kendi yüreğinin ısısıyla yakar.
............................................
Bir tavus kuşunun vücudu, çocukları da büyükleri de hayran bırakmak için bezenmiş
gibidir. Dişileri, erkekler gibi sadedir, erkekleriyse kadınlar gibi süslüdür. Yılanınkiler gibi
yassı başlarının dörtte üçünü gözleri ve ucu sivri gagaları kaplar.
.........................................................
Olumlu düşünce ve hisler hayatımızdaki başarıların sonuçları değil, sebepleridir. Başarı,
olumlu düşünceyi ve inancı pekiştirir. Büyük yarışmalarda kırılan rekorlar sonuçtur.
Bunların sebebi olumlu düşüncedir. Olimpiyat sporcuları önce önlerindeki “inançsızlık
engelini” kırarlar.
..............................................
7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
1.
Aşağıda verilen işlemleri sayı doğrusu üzerinde gösteriniz ve sayma pulları ile modelleyiniz.
(+3) + (+4) = …….
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
(…..)
(…..)
(…..)
(…..)
(…..)
(…..)
(…..)
(…..)
(…..)
(−5)
(−5) − (+3)
(…..)
(−2) + (−8) = …….
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
(+4) + (−6) = …….
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
(−5) − (+3) = …….
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
2.
Aşağıda verilen
−3
−1
ve
−5
işlem tablolarını tamamlayınız.
+2
0
−2
+1
+2
+4
0
−6
−1
+2
+6
−1
−4
−5
+3
+7
−9
7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
3.
Aşağıda verilen eşitliklerde kullanılan sembollerin yerine gelmesi gereken sayıları ve hangi
özelliği ifade etiiğini yazınız.
a.
(+12) + (−6) = (−6) + ∆
∆ =…….
……………… özelliği
b.
(−8) +  = 0
 =……
……………….. özelliği
c.
[(−12) + (+7)] + (+4) = (−12) + [(+7) +]
 =……
……………… özelliği
d.
 . (−318) = −318
 =……
Çarpma işleminin etkisiz
elemanı …….. dir.
e.
 . 512 = 0
 =……
Çarpma işleminin yutan
elemanı ……. dır.
 =……
Çarpma işleminin toplama
işlemi üzerine …………..
özelliği vardır.
f.
7 . (8 + 12) = 7 . 8 +  . 12
3. Aşağıda A sütununda verilen işlemleri çözerek, B sütunundaki uygun sonuçlarla eşleştiriniz.
−8 − (−5) − (+4)
28
−42 : 3 . (−2)
−4
−18 : (−3) −5 . 2
7
−2 . (24 : 8 − 5)
−3
32 : (−4) – 5 – (−4 – 6)
−7
(25 : 5 – 3 . 4) : (−1)
0
4 . (−6) – [12 : (−2)]
4
7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
1.
Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu
(−2) dir?
A) (−4) + (+6)
B) (+7) – (−9)
C) (−3) – (−1)
D) (−1) − (−1)
5.
( 3)  ( 15)
2
İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) +6
2.
B) −6
C) +9
D) −9
(+16) + [(−21) − (−2)]
İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) +3
B) −3
C) −6
D) −7
6. (−8) ile (+8) arasındaki sayıların toplamı
K , çarpımı ise L olsun. Buna göre K ve L
ilgili aşağıda verilenlerden hangisi
dpğrudur?
A) K = L
B) K > L
C) K < L
D) K + L
3.
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Sayı doğrusu üzerinde gösterilen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A)(+5)+(+8)
B)(-5)+(+8)
C)(+5)+(-8)
D)(-3)+(+5)
7. En büyük negatif tam sayı ile iki basamaklı
en küçük tam sayının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -198
B)-109
C) -100
D) -119
8. Menekşe
4.
(−10) + (+2) −|−3|−|−1|
İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) −7
B) −8
C) −10
D) −12
apartmanında
zemin katın üstünde 6 kat
, zemin katın altında 3 kat
bulunmaktadır.
4.katta oturan bir kişi, -3.
katta oturan bir kişiye
gitmek için kaç kat aşağı
inmelidir?
A) 7
B) 6
C) 3
D) 4
7.SINIF MATEMATİK ÖDEVİ
10.
-5
10
-9
6
+
13. Aşağıdaki işlemlerde
yerine gelmesi
gereken sayılardan hangisi en büyüktür?
A) −2.
-
-23
C)
. 6 = +24
Suyun 4 saat sonra
sıcaklığı kaç C olur?
Şekildeki işlem akışı şeması takip edildiğinde “ ? ” yerine gelecek değer aşağıdakilerden hangisi olur?
A)−24
sonucu
işlemlerden
(−20) dir?
B)−6
C)−4
D)−14
D) 43
15.
11. Aşağıdaki
=+5
10 C dir. Su soğutucuya
konduktan
sonra her saatte 6 C
soğuyor.
?
C)−21
: (-3) =−5
14. Bir şişe suyun sıcaklığı
+
B)−33
B)
D) −60 :
+
A)+3
= −18
16
( 2)  2
hangisinin
A) (−4).(−5)
B) 4.5
İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
C) (−10).(−2)
A)−2
C) +4
D) (−20).(+1)
B)+2
D)−4
15.
12. Aşağıdaki
seçeneklerden
hangisinin
sonucunda (−40) elde edilemez?
+3
A) 4.5.(-2)
B) (-160) : (+4)
C) (-2).(-4).5
D) (-400) : (+10)
+2
-1
-2
Şekildeki piramitte yan yana olan her iki
kutunun çarpımı üstlerindeki, kutuya
yazılacaktır.
Buna göre , piramidin zirvesindeki mavi
kutuya hangi sayı gelmelidir?
A)+48
B)−48
C)+24
D)−24
1).........
6)..........
2).......
5).........
3).......
4)........
AĞIZ:
•..............................................................................................................
•...............................................................................................................
•.............................................................................................................
•.............................................................................................................
MİDE:
•.............................................................................................................
•.............................................................................................................
•.............................................................................................................
•...............................................................................................................
KARACİĞER:
•.....................................................................................................................
•...................................................................................................................
•.................................................................................................................
•...................................................................................................................
KALIN BAĞISAK:
•..................................................................................................................
•..................................................................................................................
•...................................................................................................................
•..................................................................................................................
PANKREAS:
•.....................................................................................................................
•......................................................................................................................
•.......................................................................................................................
•......................................................................................................................
1)
Aşağıdakilerden
hangisi etkili bir
iletişim için
yapılması
gerekenlerden biri
değildir?
A) Konuşurken jest ve mimiklerimizi
4)
kullanmak.
B) Karşımızdaki insan konuşurken sözünü kesmeden
dinlemek.
C) Konuşmamızdaki ses tonumuzun etkili olması
D) Konuşurken karşımızdaki insanlara sürekli iltifatlar
etmek.
2) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında kurulan
gazetelerden değildir?
A)
B)
5) İletişimdeki en büyük engel hangisidir?
A)
Karşımızdaki kişiyi dinlememek.
B)
Ses tonu.
C)
Jest ve mimikler.
Bireysel farklılıklar.
İrade-i Milliye
Hakimiyet-i Milliye
C)
Takvim-i Vekayi
D)
D)
Ceride-i resmiye
6) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu
Ajansı, Hakimiyet-i Milliye ve İrade-i
Milliye
gazetelerinin
kurulması
amaçlarından değildir?
3) Bir ülkede yayın yapan kuruluşların belli ilkeler
doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak amacıyla
denetlenmeleri gerekir.
Ülkemizde, televizyon ve radyo kanallarını denetleme
yetkisine sahip olan devlet kuruluşu aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Anadolu
’daki
mücadelenin
haklılığının tüm dünyaya duyurulması.
B)Halkın ulusal kurtuluş hareketine katılmaya çağırılması.
C) Halkın bilinçlendirilmesi ve kurtuluş savaşı ile ilgili
kamuoyu oluşturulması
D) Türk kültürünü dünyaya tanıtmak.
A)
B)
C)
D)
7) Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken dikkat
edilmesi gereken hususlardan değildir?
10)
“Etkili bir iletişimde
ses tonu, kullanılan
sözcükler, el - kol
hareketleri ve
mimikler çok önemli
rol oynar.” diyen birisi
hangi önemli etkeni
unutmuştur?
A) Dinleme
B) Vücut hareketleri
C) Ses tonu
A) Vücut dilini
D) İstediği zaman konuşma
B) Göz temasını
8) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün
iletişime verdiği önemi gösteren bir
gelişmedir?
C) Konunun özelliğini
D) Mikrofon kullanımını
11)
A) Türk Tarih Kurumu ’nun kurulması
I
II
III
Tehdit Etme
Eleştirme
B) Harf İnkılabının gerçekleştirilmesi
C) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
Lakap Takma
D) Anadolu Ajansı’nın kurulması
9) Aşağıda bazı davranışlar verilmiştir;
1. Soru yöneltmek
Yukarıda verilen öncüllerden hangisi yada hangileri
iletişimde yapılan hatalardandır?
2. Sözünü kesmek
3. Akıl vermek
A) Yalnız I
4. Dinlemek
B) I ve II
C) I ve III
Bunlardan hangisi iletişimsizliğe neden olan davranışlar
arasında yer almaz?
B) 1
B) 2
C) 3
D) 4
D) I – II – III
A.Aşağıdaki soruları verilen yazıya göre yanıtlayınız.
Sağlıklı İletişim
İletişim temelde konuşmaya dayanır. Ancak konuşmak, insan ilişkilerinde yapıcı olduğu kadar yıkıcı da olabilir.
Karşımızdakini bize yakınlaştırabildiği gibi uzaklaştırabilir de. Demek ki iletişim dediğimizde konuşmaktan öte bir
şeyden söz ediyoruz.
Kişisel ilişkilerin sağlam bir temel üzerine kurulması açık iletişimle olur ancak bu insanların başlarından geçen olayları
birbirine anlatmasıyla sağlanmaz. Kişiler etkileşimde bulundukları sırada, o anda, bu etkileşimden doğan düşünce ve
duyguları paylaşabilirlerse kendilerini açmış olurlar.
Kendini açmak ise ancak "güven duyulan" bir kişiye yapılabilir. Bir insanın karşısındakine güven duyabilmesi ise
zaman içinde gerçekleşir. Kurduğumuz dostluk ilişkileri, o kişilerin geçmiş yaşantılarını öğrenip, ya da şimdiki yaşam
olaylarını gözleyerek onları tanımamızla oluşmamıştır. Belki bu bilgilerin de katkısı olmuştur onların yaşantısını
anlamamıza ama burada esas olan o anda, orada, bizimle ilişki içindeyken ne yaşadıklarını anlayabilmek ve
paylaşabilmek ve kendi duygu ve düşüncelerimizi de ona aktarabilmektir, yani etkileşim sürecidir.
1)İletişimde konuşmanın rolü nedir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
2)Parçaya göre etkileşim süreci nasıl gerçekleşir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
B.Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. .
1.Aşağıda verilen etkili dinleme ile ilgili cümlelerden hangisi yanlıştır?
a)Konuşmacı ile göz teması kurmak.
b) Dinlerken başka bir işle meşgul olmamak.
c) Konuşmacının sadece sözlerini dinlemek
d) Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinlemek.
2. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları arasında yer almaz?,
a) Bilgisayar
b)Güvercin
c)Televizyon
d)Telefon
3. Aşağıda verilen aşamalarda yanlışlık yapılmıştır. Yanlışlığın düzeltilmesi için hangi maddelerin yer değiştirilmesi gerekir?
Kitle iletişim araçları 5 aşamadan oluşmuştur.
Bunlar; 1. İşaretlerle iletişim 2. Dilin gelişimiyle iletişim 3. Baskı makinesinin icadıyla basılı materyallerle iletişim 4.
Yazının icadıyla iletişim 5. Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle kitle iletişimi.
a)1-2
b)3-4
c)2-3
d)4-5
4. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele yıllarında millete ve yabancı devletlere doğru bilgi vermek amacıyla
kurulmuş basın- yayın kurumlarından biri değildir?
a) Anadolu Ajansı
b) İrade-i Milliye Gazetesi
c) T.R.T
d) Hakimiyet-i Milliye gazetesi
5. Kişilerin eşyalarını gizlice kullanmak veya eşyalarını kurcalamak kişinin hangi hakkını ihlal edildiğini gösterir?
a)Dokunulmazlık
b)Özel hayatın gizliliği
c)düşünceyi açıklama
d)güvenlik hakkı
C.Aşağıdaki cümlelerim karşısına doğru ise “D” yanlış ise “Y” koyun. .
(
) İyi bir dinleyici konuşurken karşısındaki ile göz iletişimi kurmaması gerekir.
(
) İletişim beşikten mezara kadar devam eder.
( ) Radyo ve televizyonların denetiminden sorumlu kuruluş T.R.T’DİR.
( ) Kişi dokunulmazlığı, düşünce ve kanaat, din ve vicdan özgürlükleri Anayasamızda yer alan temel hak ve
özgürlüklerdendir.
( ) İyi bir iletişimin temeli empatiye dayanır.
( ) “Beni kimse anlamıyor”sözü sen diline iyi bir örnektir.
(
)A. Graham Bell’in telefonu icat etmesi modern iletişimin başlangıcı oldu.
Ç.Aşağıda verilen kavram haritasındaki boşluluklara uygun olan kavramları yazınız. .
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
D.Aşağıdaki akıllı işaretlerin ne anlama geldiğini altlarına yazınız.
1. Kur’an, insana dini sorumluluğu hangi
çağında yüklemiştir?
A) Yaşlılık
4. Algılanabilirliği bakımından aşağıdaki
canlılardan hangisi diğerlerinden
farklıdır?
B) Çocukluk
A) Melek
C) Ergenlik
B) Cin
D) Bebeklik
C) Şeytan
D) İnsan
Ahmet: Akıl insanı diğer canlılardan farklı
kılar.
Aslı: Akıl sınırsızdır. Her şeyi algılayabilir.
Mehmet: İrademizi akıl sayesinde
gerçekleştiririz.
Derya: Özgürce seçimlerinden insan
sorumlu olmaz.
2. Yukarıda verilenlere göre kimin ya da
kimlerin açıklaması doğrudur?
5. Meleklerle ilgili bilgi kaynakları hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Akıl
B) Duyu organlarımız
C) Ayetler ve Hadis-i şerifler
D) Deney ve gözlemler
A) Sadece Ahmet
B) Mehmet ve Ahmet
C) Ahmet ve Derya
D) Sadece Aslı
Kişinin sorumluluğu aklı ölçüsündedir.
Çünkü....
3. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye
uygun bir açıklama olamaz?
“Biz ona meleğimiz Cebrail’i gönderdik
de ona tam bir insan şeklinde
göründü.” (Meryem suresi,17.ayet)
6. Yukarıda meali verilen ayet, meleklerin
hangi özelliğini anlatır?
A) Çok sayıda olduklarını
B) Cebrail’in vahiy meleği olduğu
A)Aklı anlama düzeyini etkiler
C) Çeşitli şekillere girebildikleri
B)Akıl bilgi edinme durumumuzu etkiler
D) Allah’ın emrinden dışarı çıkmadıkları
C)Tüm insanlar bu dünya da imtihan
olmaktadır
D) İyi ve kötü akılla ayırt edilebilir.
I. Yemez, içmez, uyumazlar.
II. Sürekli iyilik yapar, kötülük yapmazlar
III. Cinsiyet özellikleri yoktur.
IV. Ruhani ve latif varlıklardır.
V. Görevlerini yaparken bıkmaz ve
usanmazlar.
7. Yukarıda özellikleri verilen varlık
aşağıdakilerden hangisidir?
10. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Melekler inanan insanların iyiliği için
dua ederler.
B) Melekler, zor zamanlarında insanlara
yardım ederler.
A) Şeytan
C) Melekler, ateşten yaratılmışlardır.
B) Cin
D) Melekler, daima Allah’a ibadet
C) İnsan
ederler.
D) Melek
8. Bir kişi meleklerle ilgili yaptığı bir
konuşmada “Rabbin Kim? Peygamberin
Kim? Kitabın Hangi Kitap? “ sorularını
dile getiriyorsa hangi melekten
bahsediyor demektir?
11. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Kiramen Katibin
B) Münker Nekir
C) Hafaza Melekleri
D) Azrail aleyhisselam
A) Âlemde görünen varlıklar olduğu gibi
görünmeyen varlıklarda vardır.
B) Cinler, duyularımızla
algılayamadığımız varlıklardandır.
9. "Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle
başlarım." aşağıdakilerden hangisinin
anlamıdır?
C) Melekler, peygamberler tarafından
görülebilirler.
D) Bir şeyin varlığının ispatı ancak beş
duyu organıyla algılanabilirse
A) Kelime-i Şehadet
B) Euzü
C) Kelime-i Tevhit
D Besmele
mümkün olur.
A) Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanları (D), yanlış olanları (Y) ile işaretleyiniz.
1. (…….) Âlemdeki görünen ve görünmeyen tüm varlıkları yaratan Allah’tır.
2. (…….) Şeytanın varlığı Kur’anı Kerim’de bize bildirilmektedir.
3. (…….) Meleklerin varlığını kabul etmek mekruhtur.
4. (…….) Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır.
5. (…….) Kötülük yapan melekler de insanlar gibi cehennemde cezalandırılırlar.
B) Aşağıdaki tabloda Varlıklar Âlemi’nin sınıflandırılması verilmiştir. Boş olan yerleri örmeğe
uygun olarak doldurunuz.
İnsan
VARLILAR
ALEMİ
Görünmeyen
Varlıklar
C) Verilen kelimelerden uygun olanlarını boş bırakılan yerlere yazınız.
( Amel Defteri, Şeytan, Akıllı, Kur’anı Kerim, Melek,)
1. Allah’ın nurdan yarattığı, istedikleri şekillere girebilen ruhani varlıklara …………….. denir.
2. ………………., göremediğimiz halde varlığını kabul ettiğimiz varlıklardan biridir.
3. Allah, ………………………………..’ de bize bildirdiği için melek, cin ve şeytanın varlığını
kabul ederiz.
4. Varlıklar arasında insanın özel bir yeri vardır, Çünkü insan ……………………bir varlıktır.
5. İnsanların işlemiş olduğu iyi ve kötü her şeyin yazıldığı yer ……………………………’ dir.
D) Aşağıdaki tabloda verilen dört büyük melek ile görevlerini numara vermek suretiyle eşleştiriniz.
DÖRT BÜYÜK MELEK VE GÖREVLERİ
1
CEBRAİL
(A.S.)
Bir kısım hâdiselerin; Meselâ rüzgârların, yağışların, hubûbatın ve
bitkilerin meydana getirilmesine memurdur
2
MİKAİL
(A.S.)
Öleceklerin ruhlarını almaya memurdur.
3
İSRAFİL
(A.S.)
Cenab-ı Hakk'ın kitaplarını peygamberlere getirmeye, yâni vahye
memur, Allâh ile resülleri arasında bir vâsıtadır.
4
AZRAİL
(A.S.)
Sûrun üfürülmesi, kıyâmet gününün meydana gelmesi ve
insanların kıyâmette tekrar dirilmeleri hususlarına memurdur.
E) Aşağıdaki tabloyu Meleklerin özelliklerini (niteliklerini) yazmak suretiyle doldurunuz.
Yemez,
içmezler.
Meleklerin
özellikleri
Download

Untitled