KENDİNİ TANIMA
Ses tonumuzun ve davranışlarımızın, yani iletişimde
mesajlarımızın % 90'ının kontrolünü elimizde tutabilmemiz
ancak kendimizi tanımamızla olasıdır.
Kendini tanıyan kişi çevresindekilerden nasıl etkilendiğini
ve çevresindekileri nasıl etkilediğini bilir.
Bu bilgilere dayalı olarak kendi iletişimini yönetebilme
olanağına sahip olur.
Ancak kendini tanıyan kişi; sorunlar karşısında
kullanabileceği
başetme
yöntemine
hızla
karar
verebileceğinden sorun çözmede başarılı olacak, kendi
kapasitesini tanıyabildiğinden kendini gerçekleştirme
gereksinimini karşılayabilecektir.
Kendini tanıma birbiri ile bağlantılı dört temel
boyutta gerçekleşir;
1. Psikolojik boyut; Insanınduygularını
Güdüleyici faktörleri
Ne tür streslerden etkilendiğini
Benlik kavramını - kişiliğini tanımadır.
2. Fiziksel boyut; Genelde fiziksel durumunu
Fiziksel potansiyelini
Beden imgesini tanımadır.
3. Çevresel boyut; Sosyal çevresindeki ilişkilerinin ve
iletişiminin farkında olmayı içerir.
4. Felsefi boyut; Yaşam ve ölüm'e verdiği anlamın,
İnsana ilişkin kendine ilişkin değerlerin,
inanışların farkında olma anlamındadır.
Kendimizle ilgili görüşlerimizin temelleri Freud'a göre 0-1 yaş
döneminde atılmaktadır.
Dört - beş yaşına geldiğimizde kendimizle ilgili tutarlı bir görüşe
sahip olduğumuz belirtilir.
Anne - baba ile ilişkimizin sahip olduğumuz görüşü şekillendirici
etkisi oldukça kalıcıdır.
Yetişkin bir insanın kendini ve dünyasını algılama biçimini anne
babası ile ilişkisinin izleri, yaşam boyu etkileyebilir.
Yaşamımızdaki diğer insanların görüşleri
düşünmemiz gerektiğini bize öğretir.
hakkında
Yeni ilişkiler ve yeni çevrede bulunma kendimizle ilgili
görüşümüzün sürekli biçimlenmesine neden olabilir
nasıl
Kendimizi tanımamızda psikolojik - çevresel ve
felsefi boyutumuz iletişim süreci içinde sürekli
gelişir.
Benliğimizdeki değişim ve gelişimi kendimizi
tanıdığımız ölçüde kontrol edebiliriz, bu kontrol ben
idealimize ulaşma olasılığını yükseltir.
Ben idealine ulaşarak benlik saygımızın artışını
sağlayabiliriz.
Çocukluk yaşantılarımızdaki
koşullanmalardan
etkilenen benlik bilincimiz bize bazı
sınırlamalar getirebilir, idealize ettiğimiz
benliği belirleyebilir.
Çocukluk dönemlerinden bu yana kendini
"çekingen" tanıyan birey bu tanıma uymak
için
Farkında olmadan elinden geleni yapar.
Yıllarca kendini sağlıksız olarak tanıyan
bir insan
"sağlıklı insan" olarak yeni benlik bilinci
geliştirmede zorlanabilir, ameliyatla
mevcut
Kronik
sorunu
halledilse
bile
psikosomatik
yakınmaları süregiden bir insan kimliği
ile
Benlik bilincimizin oluşturduğu sınırlamalar
farkına varma, olumsuz yönlerimizle
yüzleşebilme, davranışlarımızın anlamını
büyük
ölçüde fark edebilme, bizi etkileyen fiziksel,
felsefi, çevresel, psişik etkileri bilme kendini
tanıma olarak adlandırılabilir.
Kendini tanıma, bedenimizin,
düşüncelerimizin,
duygularımızın birbirleri ile ilişkilerini
kurabilme
kendimizdeki duygusal, düşünsel,
davranışsal
süreçlerle ilgili anlayış geliştirme olarak
tanımlanabilir
Kendini iyi tanıyan - iyi ilişkiler kurabilen
insanlar
açık insanlardır. Açık insanlar;olduğu gibi
görünen – göründüğü gibi olabilen
insanlardır.
Açık olma, tüm düşünce ve sırlarımızı ortaya
dökmek değil, içinde bulunduğumuz zaman
diliminde o anki etkileşimimizle, ilgili duygu
- düşüncelerimizi açıkça ortaya koymaktır.
İnsanların açık iletişim kurabilmeleri
kendilerini tanımalarına bağlıdır.
Duygularımızı tanımamız davranışlarımızı tanımamızdan daha güçtür.
Duygularımızı tanıyabilmek için;
• Seçebildiğimiz duyguları isimlendirmemiz gereklidir.
• Seçebildiğimiz duyguları birileri ile paylaşmamız, en azından yazmamız
gereklidir.
• Duygularımızı dinleyebilecek birini bularak, duygularımızın anlaşıldığını
hissetmemiz gereklidir.
• Zaman zaman onaylanmayacak duygularımızın varolabileceğim
kabullenmemiz gereklidir.
• Bir insanın davranışından etkilenerek yaşadığımız duyguyu açıklama
denemeleri yapmamız gereklidir
Kendimizi tanıyabilmeyi amaçladığımızda
aşağıdakileri yapmamız uygun olacaktır;
* İnsan ilişkileri, insan davranışları ve doğası
konusunda bilgi edinmeye çalışmalıyız.
* Kullandığımız savunma mekanizmalarını olumlu olumsuz olarak irdelemeliyiz.
* Kendimizin ve başkalarının davranışlarını açık
görüşle soruşturan bir bakış geliştirmeliyiz.
EVAMI
* Kendimizi ve çevremizi dikkatle gözlemeli,
yaşantıdan anlam çıkarmayı öğrenmeliyiz.
* Çeşitli sorunlara gösterdiğimiz tepkiler, duygu davranış ve tutumlarımızla yüzleşmede bilinçli ve
dürüst davranmalıyız.
* Çeşitli durumlar karşısında anlayış - sezgi - gözlem
ve duygularımızı araştırıp -inceleyip değerlendirmeliyiz.
* İnsan davranışları ve insan ilişkileri alanında bilgiyle
donanmış kişilerle gözlem ve yaşantılarımızı
tartışmalıyız.
Kendimizi tanıyabilmede ön koşul;
"olumsuz –
beğenmediğimiz" yönlerimizle yüzleşme
hazır olabilmemizdir. Olumsuz
yönlerimizi inkar
etmemiz değişmeye hazır
olmadığımızın
belirtisidir.
Bir insanın kendi davranışlarını
anlaması zor
durumlarda baş etmesini kolaylaştırır ve
diğer
İNSANLARI ANLAMA'sının temelini
oluşturur.
Download

kendini tanıma