T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Orman Genel Müdürlüğü
Sayı
: 66995690-020/2675083
Konu
: 2015 Yılı BAK Oranı
GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA
Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinın 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrası ile
Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 6 ncı
fıkrasında "Müteakip yıllara ait izin izin bedellerinin BAK oranında arttırılmak suretiyle tespit edilerek
bildirime gerek kalmaksızın izin başlangıcında defaten tahsil edilir." hükmü bulunmaktadır.
Söz konusu Yönetmeliklerde Bedel Artış Katsayısı (BAK) "Her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerlendirme oranı" olarak
tanımlanmış olup, 15.11.2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği'nde Yeniden Değerlendirme Oranı 2014 yılı için %10,11 (on virgül onbir) olarak tespit edilmiştir.
Uygun görülmesi halinde 2015 yılı arazi izin bedelinin, 2014 yılı arazi izin bedellerinin izin başlangıç
tarihinde defaten BAK oranında %10,11 (on virgül onbir) artırılarak belirlenmesini Olur'larınıza arz ve
teklif ederim.
İzzetdin YURTOĞLU
Daire Başkanı
Uygun görüşle arz ederim.
Mehmet Zeki TEMUR
Genel Müdür Yardımcısı
OLUR
25.12.2014
İsmail ÜZMEZ
Genel Müdür
DAĞITIM:
Gereği:
Bilgi:
-27 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
-4 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Söğütözü Cad. No: 14/E - ANKARA
ÇANKAYA/ANKARA
Telefon No: 0312 207 65 70 Belge Geçer No: 0312 207 65 71
e-posta: -- internet adresi:
Ayrıntılı bilgi için:
Ö.N.KOŞAR
Peyzaj Yüksek Mimarı
Download

2015 Yılı BAK Oranı - Orman Genel Müdürlüğü