Ekipman Tedarik ve Gözetim Sözleşmeleri (EPS)
veya
Ekipman Tedarik, Gözetim ve İşletmeye Alma (EPSC)
Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus
Değer Boden & Dr. Mehmet Erdem & Şeyma Olğun
Meşrutiyet Cad. No. 98 D. 10
Beyoğlu, İstanbul / Turkey
Tel: +90 212 251 15 00
Fax: +90 212 251 15 01
http://boden-law.com
29 Nisan 2015
EPS ve EPSC Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus –
❶ Güçlü Bir Takım Oluşturun
 Sözleşme müzakere sürecine ilişkin kavrayışa
sahip teknik ve finansal uzmanlar
 Teknik ve ticari hususlara ilişkin kavrayışa
sahip avukatlar
 Takım içi uyum ve iletişim
29 Nisan 2015
2
EPS ve EPSC Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus –
❷ Tarafların Sorumluluklarını Açıklıkla Tanımlayın
Alt
Yüklenici
Alt
Yüklenici
Alt
Yüklenici
Tedarikçi –
Alt
Tedarikçi
İş Sahibinin Yükümlülükleri
İnşaat, montaj ve işletmeye alma
İnşaat izni, yapı kullanım izni, ÇED
Raporu
Sahaya ilişkin yükümlülükler
Müteahhit
Müteahhittin Yükümlülükleri
Ekipman sağlama
İş Sahibi
29 Nisan 2015
Performans sağlama
Gözetim - Denetim
3
EPS ve EPSC Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus –
❷ Tarafların Sorumluluklarını Açıklıkla Tanımlayın
İŞ SAHİBİ
MÜTEAHHİT
İnşaat, Montaj, İzinler ve
İşletmeye Alma
Ekipman, Performans,
Gözetim-Denetim
YOU
• Garanti Süresi
• Garanti Teminat Mektubu
• Geçici Kabul
• Kesin Kabul
İş Sahibinden kaynaklı gecikme
halinde;
• Ödemeler
• Gecikme Tazminatı
• İşin Durdurulması
• Fesih
29 Nisan 2015
4
EPS ve EPSC Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus –
❷ Tarafların Sorumluluklarını Açıklıkla Tanımlayın
Alt
Yüklenici
Tedarikçi –
Alt
Tedarikçi
Riskin Minimize Edilmesi:
Alt
Yüklenici
Alt
“salt İş Sahibine yüklenebilir/isnat
edilebilir” (solely attributable)
Yüklenici
Müteahhit
İş Sahibi
29 Nisan 2015
“gerçekleşmiş
sayılma”
(deemed
occurance) veya “çıkarılmış sayılma”
(deemed issuance)
“işlerin muhafazası” (care of works)
5
EPS ve EPSC Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus –
❸ Kredi Riskinizi Yönetin & Teminat İsteyin
TEMİNAT
MEKTUPLARI
Teminat Mektubu ve Ana Şirket Garantisi:
• Avans/Ön Ödeme Teminat Mektubu
• Performans Teminat Mektubu
• Garanti Teminat Mektubu
ANA ŞİRKET
GARANTİSİ
29 Nisan 2015
• Ana Şirket Garantisi
6
EPS ve EPSC Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus –
❸ Kredi Riskinizi Yönetin & Teminat İsteyin
TEMİNAT
MEKTUPLARI
Mutlak, Şartsız, Gayrikabili Rücu ve İlk Talepte Ödeme Garantili
Teminat Mektupları Alınması
•Esas borçlu gibi sorumlu olmak üzere
•Müteahhittin ifa ve yükümlülüklerine ilişkin garanti olarak
•İlk talepte, herhangi bir itiraz veya bildirime bağlı olmaksızın
ANA ŞİRKET
GARANTİSİ
•Sözleşme tahtında elde bulundurulan diğer teminatlara ek
olarak
•Gayrikabili rücu, şartsız ve mutlak
29 Nisan 2015
7
EPS ve EPSC Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus –
❸ Kredi Riskinizi Yönetin & Teminat İsteyin
TEMİNAT
MEKTUPLARI
Performansı Garanti Eden Ana Şirket Garantisi
•Esas borçlu gibi sorumlu olmak üzere
•Müteahhittin yükümlülüklerini ifa etmemesi halinde, yerine
geçip bu yükümlülükleri ifa etmek ve İş Sahibinin her türlü
zararını karşılamak üzere
•İlk talepte, herhangi bir itiraz veya bildirime bağlı olmaksızın
ANA ŞİRKET
GARANTİSİ
•Sözleşme tahtında elde bulundurulan diğer teminatlara ek
olarak
•Gayrikabili rücu ve şartsız
29 Nisan 2015
8
EPS ve EPSC Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus –
❹ En Lehe Incotermü Seçin
En Lehe ve En İstenen Sonucu Verecek Risk ve Mülkiyetin Geçiş
Anının Tespiti
DAP, DAT, DDP: Risk transferi açısından en lehe Incoterm
FOB, CFR, CIF ve CPT : Taşıma sırasında riski İş Sahibine yükler
Yük aktarma/aktarmalı taşıma izni verilmesi hususu
Birden fazla taşıma tipi olup olmayacağı: Uygun Incoterm seçimi
Olası gecikmelerin bertarafı
Taşıma Şekillerinin Tespiti
Salt deniz yolu ile taşımacılığına uygun Incotermler:
FOB , FAS, CFR, CIF
Birden fazla taşımacılık tipine uygun Incotermler:
29 Nisan 2015
EXW, FCA , CPT, CIP, DAT, DAP, DDP
9
EPS ve EPSC Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus –
❺ En Lehe Akreditif Tipini Seçin ve İçeriğini Düzenleyin
TİCARİ
AKREDİTİF
İhtiyaç ve Risklerin Dikkatlice Değerlendirilmesi:
•Ticari Akreditif X Garantili Akreditif
Garantili Akreditif (Stand-by Letter of Credit)
GARANTİ
AKREDİTİF
•Özellikle riskin
durumlarda lehe
erken
aşamalarda
İş
Sahibine
geçtiği
•Hakediş ödemesi (milestone payment) ve ödemelerin
durdurulması (withholding of payments) gibi mekanizmalara
elverişli
29 Nisan 2015
10
EPS ve EPSC Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus –
❻ Sigorta Türlerinin Seçimini Dikkatli Yapın ve İşlerin Muhafazası
(Care of Works) Hükmü Düzenleyin
Sigorta Türleri Seçilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
•Müteahhittin yükümlülüklerinin ve üstlendiği risklerin analiz
edilmesi
•Ekipmana gelecek zararların kapsamda olması
•En az ekipman bedeli kadar taşıma sigortası ve ekipman
sigortası alınması
•Seçilen Incotermün sigortaya ilişkin hükümleri
•Risk ve mülkiyetin geçiş anı ve sahadaki ekipmandan
sorumluluğun kime ait olduğu hususu
•İş Sahibinin yükümlülüklerini kapsar All-Risk sigortası
Sahadaki Ekipmandan Sorumluluk - Müteahhittin
sorumluluğunu düzenler bir işlerin muhafazası (care of works)
hükmü
29 Nisan 2015
11
EPS ve EPSC Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus –
❼ Vergi Danışmanına Danışın - Gözetim Hizmetlerine ilişkin Vergisel
Hususları Dikkatlice Müzakere Edin
Gözetmenlerin İş Sahibince Çalıştırılması
•Her yabancı çalışana karşı beş Türk çalışan kuralı
•Gözetmenlerin sosyal sigorta primleri ile diğer iş ilişkisi kaynaklı bedellerin
yükümlenmesi
•Müteahhittin gözetmenin davranışlarından sorumlu tutulmasında güçlük
Hizmet Kaynaklı Vergiler
Çifte Vergilendirme Anlaşmaları
29 Nisan 2015
12
EPS ve EPSC Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus –
❽ Lisans Temin Edin, Fesih ve Gizlilik Hükümlerini İşin
Başkasına Yaptırılmasını Olanaklı Kılacak Şekilde Düzenleyin
•Lisans – İşin bakımı, onarımı, işletimi ve tamamlanması için gerekli
yazılımların, mühendislik dahil dokümanların kullanımı, çoğaltılması,
yeniden üretimi yetkisini verir, gayrikabili rücu, münhasır olmayan ve
telifsiz
• Fesih Hükmü – İşin başkası tarafından tamamlanması
•Gizlilik Hükmü - İş Sahibinin, işin bakımı, onarımı, işletimi ve
tamamlanmasına ilişkin ifşa yetkisi
29 Nisan 2015
13
EPS ve EPSC Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus –
❾ Sözleşme Dokümanlarının Sırasını Tespit Edin
• En lehe dokümanın öncelikli
Termination
uygulanması
Amount
• Ekler arası sıranın tespiti
• Müteahhit üzerinde en katı durumu
öngören hükmün uygulanması
29 Nisan 2015
14
EPS ve EPSC Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus –
❿ Uygulanabilir Hukuk Seçimine Dikkat Edin ve Uyuşmazlık
Çözümü İçin Tahkim Öngörün
• Uygulanacak Hukuk – Hukuki ilişkide yabancılık unsuru olması halinde
yabancı hukuk seçimi ve Türkiye dışında bir tahkim yeri
• Uygulanacak Hukuk kapsamında ilgili hükümlerin değerlendirilmesi Sorumluluğun Sınırlandırılması
29 Nisan 2015
15
EPS ve EPSC Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus
TEŞEKKÜRLER!
29 Nisan 2015
16
Download

Teminat Mektubu ve Ana Şirket Garantisi