T.C.
DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ
İhale Mevzuatı Eğitim Semineri Taslak Programı
26 - 30 Ocak 2015 Uzungöl / Trabzon
1. gün
14.00
Otele Giriş ve serbest zaman
2. gün
SAAT
KONU
09.00–10.00
Kamu İhale Mevzuatına Giriş: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun kapsamı, temel ilkeleri, istisnaları ile ihalelere katılamayacak
olanlar.
10.15 – 11.15
İhale Yöntem ve Süreçleri: 4734 sayılı Kanuna göre açık ihale, belli istekliler arasında ihale ve pazarlık usulü ile ihale süreçleri.
11.15 – 11.30
Çay ve Dinlenme
11.30 – 12.30
İhale Yöntem ve Süreçleri: 4734 sayılı Kanuna göre açık ihale, belli istekliler arasında ihale ve pazarlık usulü ile ihale süreçleri.
12.30 – 14.00
Öğle Yemeği ve Dinlenme
14.00 – 15.00
15.00 -15.15
15.15 – 16.15
16.15 – 16.30
16.30 – 17.30
İhale İlanları ve EKAP: 4734 sayılı Kanuna göre ilanlarda bulunması zorunlu hususlar, ilanın uygun olmaması, düzeltme ilanı ve
zeyilname, EKAP süreci.
Çay ve Dinlenme
Doğrudan Temin Yöntemi: 4734 sayılı Kanuna göre doğrudan teminle mal ve hizmet alımı, yapım işleri ve taşınmaz kiralanması,
idarelerce uyulması gereken kurallar, doğrudan teminde yasaklama.
Çay ve Dinlenme
Değerlendirme ve Soru – Cevap
3. gün
SAAT
09.00–10.00
KONU
Mal Alımı İhalesi: 4734 sayılı Kanuna göre mal alımı ihaleleri, ihaleye katılımda yeterlik kriterleri ile sözleşmenin yürütülmesi
aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler, başvuru ve tekliflerin alınması, açılması ve
değerlendirilmesi, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ihalenin sonuçlandırılması.
10.00 -10.15
Çay ve Dinlenme
10.15 – 11.15
Hizmet Alımı İhalesi: 4734 sayılı Kanuna göre hizmet alımı ihaleleri, ihaleye katılımda yeterlik kriterleri ile sözleşmenin
yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler, başvuru ve tekliflerin alınması, açılması ve
değerlendirilmesi, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ihalenin sonuçlandırılması.
11.15 – 11.30
Çay ve Dinlenme
11.30 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 16.15
15.15 – 16.30
16.30 – 17.30
Yapım İşi İhaleleri ve Hak ediş Uygulamaları: 4734 sayılı Kanuna göre yapım işi ihaleleri, ihaleye katılımda yeterlik kriterleri ile
sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler, başvuru ve tekliflerin alınması,
açılması ve değerlendirilmesi, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ihalenin sonuçlandırılması.
Öğle Yemeği ve Dinlenme
İhalelerde Fiyat Farkı: 4734 sayılı Kanuna göre ihalelerde fiyat farkı ile ilgili genel hükümler, uyulacak hususlar, uygulama
esasları, fiyat farkı hesabı.
İhalelerde Şikâyet ve Yasaklama: 4734 sayılı Kanuna göre Şikâyet, itirâzen şikâyet, idari yargıda iptal davası ve sonuçları, yasak
fiil ve davranışlar, ihalelerden yasaklanma, kararlar aleyhine yargı yolu.
Çay ve Dinlenme
İhale ve Bütçe İlişkisi: 4734 sayılı Kanuna göre ihale-bütçe ilişkisi, ertesi yıla geçen yüklenme, yıllara yaygın yüklenmeler.
Çay ve Dinlenme
Şartname Hazırlama: 4734 sayılı Kanuna göre idari ve teknik şartname hazırlama usul ve esasları.
Sözleşme Hazırlanması ve Uygulanması: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşme türleri, sözleşmede yer
alacak zorunlu ve ihtiyari hususlar, iş artışı, iş eksilişi, süre uzatımı, mücbir sebepler, sözleşmenin devri, feshi, sözleşme sonrası
sorumluluklar.
4. gün
SAAT
KONU
09.00–10.00
Genel Değerlendirme, Örnek İhale, Soru - Cevap
10.00 -10.15
Çay ve Dinlenme
10.15 – 11.15
Genel Değerlendirme, Örnek İhale, Soru - Cevap
11.15 – 11.30
Öğle Yemeği ve Dinlenme
11.30 – 12.30
Genel Değerlendirme, Örnek İhale, Soru - Cevap
12.30 – 14.00
Öğle Yemeği ve Dinlenme
14.00 – 15.00
Genel Değerlendirme, Örnek İhale, Soru - Cevap
15.15 – 16.15
Genel Değerlendirme, Örnek İhale, Soru - Cevap
16.30 – 17.30
Genel Değerlendirme, Örnek İhale, Soru - Cevap
5. gün
12.00
Çıkış
Download

Taslak seminer programı için tıklayınız