T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI TARİHİ
SAATİ
OTURUM
BİRLEŞİM
MECLİS BAŞKAN V
1-AÇILIŞ
2-YOKLAMA
: 06/11/2014
: 14:00
:1
:1
: Veli ŞAHİN
:Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında
06/11/2014 Perşembe günü saat 14:00’da Meclis Toplantı Salonunda
Kasım Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimini yapmak üzere toplandı.
:
Toplantıya Katılanlar,
Veli ŞAHİN,
Ali KÖKÇÜ,
Mehmet ŞAHİN,
Şaban DOĞAN,
Erdal GÜRSOY,
Fazıl KUŞÇU,
Serkan ÇALIŞKAN, İbrahim BAYRAM,
Saniye KORKMAZ, Şule TEMEL,
Nihat BULUT,
Şeref Baran GENÇ,
Emin DULKADİR,
Hikmet YÜKSEL,
Hayri DOĞRU,
Resul DURAN,
Emre ŞAHİNCİ,
Turgut BEDİR,
Musa ERASLAN,
Sahir YAĞMUR,
Seher ÜNSAL,
Mustafa DURAN,
Cuma ORHAN,
Ümit ÇOLAK,
Osman ÇELEBİ,
Mehmet YILDIRIM, Halil KARLI,
Osman ALTUNTAŞ,
Erdal BULUT,
Servan SATIR ve Vedat SOYLU’ın Meclis Başkanlığına vermiş oldukları dilekçelerinde izinli
sayılmaları talebi,
Oy Birliği ile Kabul edildi.
3- Dış İlişkiler Müdürlüğünün 04/11/2014 tarih ve 158 sayılı yazıları ile Yetki Verilmesi hakkındaki
gündem dışı teklifinin gündeme alınması,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
4- Bir önceki 02/10/2014 tarihli Ekin Ayı Meclis Kararlarının okunmadan geçilmesi teklifi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 84
KARAR TARİHİ …....: 06/11/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KONUSU……….…….: İmar Komisyonu Raporu
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06/11/2014 tarih ve 1673 sayılı teklifi,
Belediye Meclisinin 02/10/2014 tarih ve 77 nolu Kararında görüşülerek İmar Komisyonuna
havale olunan Vatandaşlardan gelen 9 madde ile gündem dışı 2 maddeyi görüşmek üzere İmar
Komisyonu 20/10/2014 tarihinde saat 13.30’da toplanmıştır. Seher ÜNSAL, Mustafa DURAN, Mehmet
YILDIRIM, Servan SATIR ve İbrahim BAYRAM’ın katılımıyla, Seher ÜNSAL Başkanlığında İmar
Komisyon toplantısı yapılmış ve Komiyon Raporu Bildirilmiştir.Komisyon Raporu ile ilgili teklif
görüşüldü.
KARAR……………….:
1. Kuşdilli Mahallesi imar 3666 ada 1 parsel numaralı taşınmazın çevresindeki yolların imar
planındaki mülkiyete göre yeniden düzenlenmesi talebi,
Adı geçen taşınmaz Bağbaşı TOKİ çevresinde yürütülen planlama çalışmaları kapsamında
kalmakta olup, bu çalışmalar kapsamında değerlendirilmek üzere talebin reddi,
2. Medrese (Yenice) Mahallesi imar 5011 ada 1 parsel numaralı taşınmazın imar adasının imar
planında yeniden düzenlenmesi talebi,
Adı geçen taşınmazın bulunduğu adanın imar planında geometrik bir şekli olmadığı, çıkmaz
sokaklar oluştuğu, 1412, 1867 ve 5011 numaralı imar adaları ile Dini Tesis Alanı ve İlköğretim
Tesis Alanının kadastro taşınmazlarının bir arada bulunduğu, taşınmaz sınırlarının üst üste
bindiği ve bu haliyle adada yer alan taşınmazların yapılaşmaya müsait olmadığı görülmektedir.
1412, 1867 ve 5011 numaralı imar adaları ve Dini Tesis Alanının bir ada, İlköğretim Tesis
Alanının da bir ada oluşturduğu, adalar çevresindeki imar yollarının yeniden düzenlendiği öneri
plan değişikliği olumlu değerlendirilmiştir. Plan İşlem Numarası UİP-2142,19 olan öneri plan
değişikliği yönünde plan değişikliği yapılması, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre
onanması,
3. Ahi Evran (Aşıkpaşa) Mahallesi imar 5599 ada 2 parsel numaralı taşınmazın imar adasının imar
planında yeniden düzenlenmesi talebi,
Adı geçen adada fazla miktarda yoldan ihdasların olduğu görünmektedir. Yoldan ihdas
miktarı kadar adanın batısında Park Alanı oluşturulan öneri plan değişikliği olumlu
değerlendirilmiştir. Plan İşlem Numarası NİP-2141,6 ve UİP-2142,20 olan öneri plan değişikliği
yönünde plan değişikliği yapılması, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre onanması,
4. Gölhisar Mahallesi etrafındaki kadastro parsellerinin imara açılması talebi,
Adı geçen taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan 1/100.000 ölçekli ilimiz
Çevre Düzeni Planı’na göre Kentsel Yerleşik Alanlar ve Kentsel Gelişme Alanları dışarısında
Tarım Alanı niteliğindedir. Ayrıca İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bu tür alanların
imara açılmasına yönelik olumsuz görüş bildirmektedir. Talebin reddi,
5. Kayabaşı Mahallesi kadastro 211 ada 24 parsel numaralı taşınmazın imar planında park
alanından çıkarılması talebi,
Adı geçen taşınmazın imar planında Park Alanından çıkarılarak Konut Alanına çevrilmesi,
mevcut sosyal donatıyı azaltıcı etkisi ve azalan sosyal donatının aynı bölgede ve eşdeğer nitelikte
bir alanda ikame edilmesinin mümkün olmayışı dolayısıyla imar mevzuatı gereği olumsuz
değerlendirilmiştir. Talebin reddi,
6. Aşıkpaşa Mahallesi imar 965 ada 19 parsel numaralı taşınmazın imar planında kat artırım talebi,
Adı geçen taşınmaz üzerinde imar planında plan değişikliği yoluyla kat artırımına gidilmesi,
nüfus yoğunluğunu artırıcı etkisi ve artan nüfusun sosyal donatı ihtiyacını karşılama olanağının
bulunmayışı dolayısıyla imar mevzuatı gereği olumsuz değerlendirilmiştir. Talebin reddi,
7. Aşıkpaşa Mahallesi imar 262 ada 30-62-63-64 parsel numaralı taşınmazların imar planında
İlköğretim Tesis Alanından çıkarılması talebi,
Adı geçen taşınmazın imar planında İlköğretim Tesis Alanından çıkarılarak Konut Alanına
çevrilmesi, mevcut sosyal donatıyı azaltıcı etkisi ve azalan sosyal donatının aynı bölgede ve
eşdeğer nitelikte bir alanda ikame edilmesinin mümkün olmayışı dolayısıyla imar mevzuatı
gereği olumsuz değerlendirilmiştir. Talebin reddi,
8. Nasuhdede Mahallesinde bulunan Hılla Gölü Parkı isminin Şehit Üst Teğmen Ömür Özle Parkı
olarak değiştirilmesi talebi,
Hılla Gölü etrafındaki Park ve Kütük Ev yakın zamanda yeniden düzenlenmiş ve Hılla Parkı
olarak anılmış, bu şekilde tanıtılmış ve tabelalandırılmıştır. Bu haliyle park, adı üstünde Hılla
Parkı olarak anlam kazanmış, hafızalarda bu şekilde yer etmiştir, başka bir isim verilmesi uygun
görülmemiştir. Söz konusu parkın “Hılla Parkı” olarak adlandırılmasına. Talebin reddi,
9. Bağbaşı Mahallesinde bulunan 910 numaralı sokağın isminin Turgut Göktürk olarak
değiştirilmesi talebi,
Adı geçen sokağın Turgut Göktürk Sokak olarak adlandırılması uygun görülmemiştir. İl
genelinde yapılacak adres ve numarataj çalışmaları kapsamında değerlendirilmek üzere talebin
reddi,
A. Çukurçayır Mahallesi Aşık Sait Caddesi ve Kayabaşı Mahallesi Kadıhanı Caddesinin isimlerinin
Cumhuriyet Bulvarı olarak değiştirilmesi talebi,
Aşık Sait Caddesi ve Kadıhanı Caddesi sırasıyla 20 ve 15 m genişliğinde yollar olup gerek
devamlılık, gerekse genişlik bakımından bulvar niteliği taşımamakta olup, Cumhuriyet Bulvarı
olarak adlandırılabilecek alternatif yollar araştırıldıktan sonra bir sonraki mecliste
değerlendirilmesi,
B. Binaların bahçe mesafeleri içerisinde ve teraslarda yapılacak sundurmaların standartlarının
belirlenmesi talebi,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Binaların bahçe mesafeleri içerisinde ve teraslarda yapılacak sundurmalarda aşağıdaki esaslara
uyulur.
Temel, kolon, kiriş, döşeme gibi taşıyıcı elemanlar kullanılmaksızın tamamen sökülür takılır ya
da hareket kabiliyetine sahip yapı elemanları ile insan giriş-çıkış ve kullanımına uygun ölçülerde
imal edilir. Bina sakinleri ya da kullanıcıların can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak biçimde
aşırı kırılgan ve dayanıksız malzeme kullanılmaz, sivri ve keskin (batıcı ve kesici) hatlar
oluşturulamaz.
Soğuk ve sıcak havalar ile rüzgar ve yağışlardan korunmak maksadıyla üstü, yüksekliği 3,50
m’yi geçmeyen açılır-kapanır hafif malzeme ile; bir ya da birkaç yanı, zemin ya da varsa bahçe
duvarı üzerinde açılır-kapanır şeffaf cam paneller ya da benzer nitelikte hafif malzeme ile
kapatılabilir. Bahçe duvarı yok ise çevresi zeminden en fazla 0,50 m yükseklikte yine sökülürtakılır ya da hareket kabiliyetine sahip hafif malzeme ile korunaklı hale getirilebilir. Ticari
amaçlarla kurulduğu taktirde hemzemin dükkanlarla irtibatlandırılabilir.
Bina sakinlerince ya da kıraathaneler ve bahis oynanan yerler hariç olmak üzere dükkan
işletmecilerince ancak yeme, içme, oturma ya da sosyal ve kültürel faaliyetler gibi amaçlara
yönelik olarak kullanılabilir. Depo olarak ya da ürün reyonu kurma, tezgah açma, kalıcı-geçici
konaklama ya da otopark gibi amaçlarla kullanılamaz.
Binanın mimari projesinde otopark ya da çocuk oyun alanı olarak tanımlanmış alanlar üzerinde
ya da bina ve otopark girişini kapatacak ve daraltacak, yaşlı ve engellilerin erişebilirliğini
kısıtlayacak şekilde kurulamaz.
Bina ya da sitedeki hak sahiplerinin tam muvaffakatı ile kurulabilir. Belediyece gerekli
görüldüğünde ya da bina ya da sitedeki hak sahiplerinin salt çoğunluğunun talebi ile kaldırılır.
Bir kez kurulduğunda kalıcı kullanım ya da mülkiyet hakkı tesis edilmiş olmaz.
Ticari amaçlarla kurulduğu takdirde her işyeri açma ve çalışma ruhsatı müddetince bir kereye
mahsus olmak üzere Belediye’nin harç ve ücret tarifelerinde belirtilen harç ve ücretlerin
ödenmesi kaydıyla kurulabilir. Bina ya da sitedeki hak sahipleri ile yapılan ayni ya da nakdi
sözleşmeler Belediye’yi bağlamaz.
Kentsel Tasarım, Mimari ve Estetik Komisyonu’nca estetik sakınca görülmeyen ve bu madde
hükümlerine uygun olduğuna hükmedilen projeler herhangi bir işleme tabi olmaksızın irtibatlı
olduğu binanın dosyasına eklenerek arşivlenir.
Müdürlük, ticari amaçlı olan sundurmalara ait projenin onaylandığını Kentsel Tasarım, Mimari
ve Estetik Komisyonu rapor tarihini müteakip en geç 15 gün içerisinde Zabıta Müdürlüğü’ne
bildirilir.
9. Her ne şekilde olursa olsun Belediyece onaylanan projesi olmayan ya da projeye aykırı olarak
yapılan her türlü imalat için İmar Mevzuatı’ndaki kaçak inşaat hükümleri gereğince yaptırım
uygulanır.
Sundurmalarla ilgili belirtilen esasların yukarıdaki şekilde revize edilerek onaylanması,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 85
KARAR TARİHİ …....: 06/11/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KONUSU……….…….: 2014-Ekim Ayı Plan Tadilat Talepleri
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/10/2014 tarih ve 1636 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
2014 Ekim ayı içerisinde plan değişiklikleri, ilave plan yapılması hususunda Belediyemize
Kurum, Kuruluş ve Vatandaşlardan gelen 5 adet tadilat talebi bulunmaktadır.
1. Bağbaşı (Kayabaşı) Mahallesi imar 5278 ada 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların imar
planında Blok Nizama çevrilmesi talebi,
2. Kuşdilli Mahallesi Kale Höyük üzerinde yer alan ortaokul tesisinin kaldırılabilmesi için
eşdeğer büyüklükte bir alanın imar planında Ortaokul Alanına çevrilmesi talebi,
3. Bağbaşı (Kayabaşı) TOKİ 2. Etapta yer alan imar 4835 ada 1 parsel numaralı taşınmazın
kuru dere yatağına denk gelen kısmının imar planında Kanal ve Park Alanı olarak
düzenlenmesi talebi,
4. Kervansaray (Aşıkpaşa) Mahallesi 2216 Sokak’ın adının Erdoğan Durkal Sokak olarak
değiştirilmesi talebi,
5. Kervansaray (Aşıkpaşa) Mahallesi imar 1315 ada 6-7-8-9-10 ve 11 parsel numaralı
taşınmazların imar planında 4 kattan 5 kata çıkarılması talebi,
Yukarıda bahsi geçen 5 adet tadilat talebinin Meclisten önce İmar Komisyonunda
değerlendirilmesi gerektiğinden,
İmar Komisyonuna havale edilmesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 86
KARAR TARİHİ …....: 06/11/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Mali Hizmetler Müdürlüğü
KONUSU……….…….: 2015 Yılı Performans Planı
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10/10/2014 tarih ve 2826 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
Başkanlığımızca hazırlanan Belediyemizin 2015-2019 yılları Stratejik Planına göre ve 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesine istinaden, 05/07/2008 tarih ve 26927 sayılı
resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kamu idarelerince hazırlanacak Performans Programları
hakkında yönetmeliğin esaslarına gore hazırlanan 2015 yılı Performans Planı, Belediye Encümeni
tarafından incelenerek 24.09.2014 tarih ve 458 nolu Encümen Kararı ile Meclise sunulmuştur.
2015 yılı Performans Planının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 87
KARAR TARİHİ …....: 06/11/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Mali Hizmetler Müdürlüğü
KONUSU……….…….: 2015-2019 Stratejik Planı
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10/10/2014 tarih ve 2825 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye
Kanununun 41. Maddesi ve 26/05/2006 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Başkanlığımızca hazırlanan 2015-2019 Stratejik Planının
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 88
KARAR TARİHİ …....: 06/11/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Mali Hizmetler Müdürlüğü
KONUSU……….…….: 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısı
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08/10/2014 tarih ve 2806 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
Mali Hizmetler Müdürlüğünce konsolide edilen 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Başkanlık
Makamınca incelenerek uygun bulunmuş ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24.
maddesi uyarınca incelenmek üzere encümene havale edilmiştir.Encümence incelenen ve 24.09.2014 tarih
ve 459 nolu Encümen Kararı ile Meclise sunulan 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 89
KARAR TARİHİ …....: 06/11/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Öğretmenler Günü İndirimi
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 24/10/2014 tarih ve 766 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı işletmelerde; 24 Kasım Öğretmenler Günü
münasebeti nedeni ile 24-25-26 Kasım 2014 tarihlerinde sadece öğretmenlere %50 indirim yapılması,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 90
KARAR TARİHİ …....: 06/11/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Dış İlişkiler Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Kardeş Şehir Olunması
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: Dış İlişkiler Müdürlüğünün 30/10/2014 tarih ve 156 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
Belediyelerimiz arasında yardımlaşma, dayanışma, işbirliği ve koordinasyonun güçlenmesi, sahip
olunan imkan ve yeteneklerin ortak kullanımının sağlanması için Kars İli Sarıkamış İlçesi Belediyesi ile
Kardeş Şehircilik Uygulaması planlanmıştır.
Bu kapsamda Sarıkamış Belediyesi ile her türlü işbirliği ve yardımlaşma ortamının sağlanması için
Kardeş Belediye olunması,
7 Red Oyuna Karşı 22 Kabul Oyu ile,
Oy Çokluğu ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 91
KARAR TARİHİ …....: 06/11/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Dış İlişkiler Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Yetki Verilmesi
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: Dış İlişkiler Müdürlüğünün 04/11/2014 tarih ve 158 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
Belediyemizin ortağı bulunduğu “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal
STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı” kapsamında Kapadokya Kadın Dayanışına
Derneği tarafından Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne sunulan “Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadelede
Uzmanlık Köprüleri (Bridges of Expertise to Fight Gender Based Violence)” başlıklı Projenin
uygulanmasında proje faaliyetlerini yürütmek üzere kurumumuz adına temsil, ilzam ve proje belgelerini
imzalamak için kişi ya da kişileri görevlendirmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.
maddesinin (p) bendine istinaden Belediye Başkanımız Yaşar BAHÇECİ’ye yetki verilmesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
Belediye Meclis Üyesi MHP Grup Başkanı Serkan ÇALIŞKAN’ın Meclis Başkanlığına vermiş
olduğu Kırşehir Belediyesinin yaptırmış olduğu Otogar İnşaatı ile ilgili 02.10.2014 tarihli Soru Önergesi
ilgili birimlerce yazılı olarak cevaplandırılmış olup; MHP Grup Başkanı Serkan ÇALIŞKAN’a tebliğ
edilmiştir.
Meclis Başkan Vekili, Meclis Üyelerinin herhangi bir Dilek ve Temennilerin olup olmadığını
sorduğunda; Belediye Meclis Üyesi MHP Grup Başkanı Serkan ÇALIŞKAN Meclis Başkanlığına
06.11.2014 tarihli Soru Önergesini vermiştir.
Soru Önergesi;
‘‘1.2013-2014 yıllarında yazılı basın, görsel basın, sanal basın, tanıtım, haber ve reklamlar için ne
kadar para ödenmiştir?
2.Kırşehir Belediyesi hizmetleri ve yapılacak projeler adı altında ne kadar tanıtım kitapçığı
yaptırttınız? Ne kadar para ödediniz bu işler için? İhale yolu ile mi yoksa doğrudan teminle mi yaptınız?
Bunların belgelerinin tarafımıza sunulması,
3.Kırşehir Belediyesi tanıtımı için yazılı tişört, şapka, anahtarlık, kalem ve benzeri eşantiyon
malzemelerinden ne kadar yaptırdınız? Kime yaptırdınız? Hangi yöntemle alım yaptınız?’’ sorularından
oluşmaktadır.
Meclis Başkan Vekili, Soru Önergesinin İlgili Birimlerce Bir sonraki mecliste yazılı ve sözlü
olarak cevaplandırılacağını belirterek; 20/11/2014 Perşembe günü saat 14.00’da Kasım Ayı Meclisi 2.
Birleşiminde toplanmak üzere Kasım Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimini kapattı.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
Download

Kasım Ayı Meclis Kararları