T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI TARİHİ
SAATİ
OTURUM
BİRLEŞİM
MECLİS BAŞKANI
: 06/03/2014
: 10:00
:1
:1
: Yaşar BAHÇECİ
1-AÇILIŞ
:Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ Başkanlığında
06/03/2014 Perşembe günü saat 10:00 da Meclis Toplantı Salonunda
Mart Ayı Meclis Toplantısını yapmak üzere toplandı.
2-YOKLAMA
:Toplantıya katılanlar,
Veli ŞAHİN,
Fetih EROĞLU,
Ali HARMAN,
Mustafa DURAN,
Rasim YAZICI,
Kadir ÖZ,
Murat ŞENTÜRK,
Ramazan ARSLAN,
Ayhan AKBAŞ,
Yusuf ERGÜL,
Aslan YILMAZ,
Davut BULUT,
Bayram SARI,
Erol DULKADİR,
Yusuf KIRAÇTI,
Mehmet GÖÇMEN,
Erdal AKKUŞ,
Şeref BAŞGÜL,
Vehbi KILIÇ,
Mehmet ŞAHİN,
Ömer DAĞLI ,
Emel ERSİN,
Abubekir KOÇYİĞİT,
Ö.Faruk ÖZKÖROĞLU, Halil ARSLAN
3- Bir önceki 06/02/2014 tarihli Şubat Ayı Meclis Kararlarının okunmadan geçilmesi teklifi,
Oy Birliği ile Kabul edildi.
Yaşar BAHÇECİ
Meclis Başkanı
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
Abubekir KOÇYİĞİT
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 11
KARAR TARİHİ …....: 06/03/2014
SAATİ………………...: 10:00
BİRİMİ………....….....: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KONUSU……….…….: İmar Komisyonu Raporu
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKANI….: Yaşar BAHÇECİ
TEKLİF ÖZETİ…......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/03/2014 tarih ve 338 sayılı teklifi,
Belediye Meclisinin 06/02/2014 tarih ve 9 nolu Kararında görüşülerek İmar Komisyonuna
havale olunan 9 madde (Vatandaşlardan gelen 7 madde, Resmi Kurumdan gelen 2 madde) ile gündem
dışı Vatandaşlardan gelen 1 maddeyi görüşmek üzere Imar Komisyonu 19/02/2014 tarihinde saat
13.00’de toplanmıştır.Erdal Akkuş, Bayram SARI, Şeref BAŞGÜL ve Davut BULUT’un katılımıyla,
Erdal AKKUŞ başkanlığında İmar Komisyon toplantısı yapılmış ve Komiyon Raporu
Bildirilmiştir.Komisyon Raporu ile ilgili teklif görüşüldü.
KARAR……………….:
1. Kervansaray (Aşıkpaşa) Mahallesi 292 ada 45 parsel numaralı taşınmazın imar planında Resmi
Kurum Alanı (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi)’ne
çevrilmesi talebi,
Adı geçen taşınmazın Resmi Kurum Alanı (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve
Sosyal Hizmet Merkezi) olarak düzenlendiği öneri plan değişikliği olumlu değerlendirilmiştir.
Öneri plan değişikliği yönünde plan değişikliği yapılmasına. 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b
bendine göre onanması,
2. Yenice Mahallesi imar 1736 ada 26 parsel numaralı taşınmazda imar planında kat artırım
talebi,
Adı geçen taşınmaz üzerinde imar planında plan değişikliği yoluyla kat artırımına gidilmesi,
nüfus yoğunluğunu artırıcı etkisi ve artan nüfusun sosyal donatı ihtiyacını karşılama olanağının
bulunmayışı dolayısıyla imar mevzuatı gereği olumsuz değerlendirilmiştir. Talebin reddi,
3. Kuşdilli Mahallesi imar 3079 ve 2931 adalar arasında yer alan Park Alanının bir kısmının imar
planında Dini Tesis Alanına çevrilmesi talebi,
Adı geçen adalar arasında yer alan Park Alanının yeteri kadar kısmının Dini Tesis Alanı
olarak düzenlenmesi buna karşılık 200m mesafede imar 3350 adanın yanında yer alan Dini
Tesis Alanının Park Alanına çevrilmesi olumlu değerlendirilmiştir. Öneri plan değişikliği
tarafımıza ulaştıktan sonra bir sonraki mecliste değerlendirilmesi,
( 11 Nolu Meclis Kararı Devamıdır. )
4. Çukurçayır (Kayabaşı) Mahallesi imar 3291 ada 2 parsel numaralı taşınmazda imar planında
kat artırım talebi,
Adı geçen taşınmaz üzerinde imar planında plan değişikliği yoluyla kat artırımına gidilmesi,
nüfus yoğunluğunu artırıcı etkisi ve artan nüfusun sosyal donatı ihtiyacını karşılama olanağının
bulunmayışı dolayısıyla imar mevzuatı gereği olumsuz değerlendirilmiştir. Talebin reddi,
5. Bağbaşı (Kayabaşı) Mahallesi imar 1554 ada 10 parsel numaralı taşınmazın yola terkten
kaynaklı mağduriyetinin giderilmesi talebi,
Adı geçen taşınmazda yola terke sebebiyet veren yol imar planında 12 m ve devamlılığı
olan bir yoldur. Daraltılması ya da yeniden düzenlenmesi olumsuz değerlendirilmiştir. Talebin
reddi,
6. Kuşdilli Mahallesi Çarşı Camii civarında Trafo Yeri talebi,
Çarşı Camii çevresinde uygun bir alan bulunmadığı gibi, sit alanı içerisinde tarihi ve
kültürel değeri olan bir camidir. Bu alanda bir trafo yeri ayrılması olumsuz değerlendirilmiştir.
Talebin reddi,
7. Kayabaşı Mahallesi 5 ada 80 parselde parselasyon talebi,
Adı geçen taşınmazın, aynı adadaki Belediye Hizmet Alanı ve İlimiz şehir stadyumunun yer
aldığı Beden Terbiyesi Spor Sahası Alanının bulunduğu ada ile birlikte kamu hizmetlerine
yönelik olarak imar planında yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür. Taşınmaza ilişkin
parselasyon talebinin reddine. Öneri plan değişikliği tarafımıza ulaştıktan sonra bir sonraki
mecliste değerlendirilmesi,
8. Bahçelievler (Yenice) Mahallesi kadastro 698 ada 1 parsel numaralı taşınmazın imar planında
Ticari Alana çevrilmesi talebi,
Adı geçen taşınmazın imar planında Ticari Alan olarak düzenlenmesi imar yolunda
kadastro artığı kalmayacak şekilde bedelsiz terklerin yapılması kaydıyla olumlu
değerlendirilmiştir. Yeteri kadar otoparkın sağlandığı, otoparka giriş çıkış yollarının ve yol
genişliklerinin uygun biçimde düzenlendiği, Kındam Kavşağı’na olan mesafe ve kavşağa giriş
çıkışların güvenliğinin sağlandığı taslak mimari proje, vaziyet planı ve öneri plan değişikliği
tarafımıza ulaştıktan sonra bir sonraki mecliste değerlendirilmesi,
9. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükmünce yan ve arka bahçe mesafeleri içerisinde kapalı
çıkma yapma talebi,
Adı geçen yönetmeliğe göre yan bahçe mesafeleri ve çıkmalarla ilgili belirsizlik oluştuğu
anlaşılmaktadır. Yapılan değerlendirmelerde aşağıdaki gibi uygulama yapılması uygun
görülmüştür.
Bahçe mesafeleri imar planlarında farklı belirlenmemiş ise bahçe mesafelerinin
belirlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur.
1. Ön bahçe mesafesi; en az 5m’dir. Ön bahçe mesafeleri ön cephe olarak tanımlanan ya da
yola bakan cephelerde uygulanır.
2. Yan ve arka bahçe mesafesi; en az 3m’dir. Yan ve arka bahçe mesafeleri tabii veya tesviye
edilmiş zemin üzerinde kalan iskan edilen bodrum katlar da dahil 4 kat üzerindeki her kat
için 0,50m artırılır.
( 11 Nolu Meclis Kararı Devamıdır. )
Binalarda yapılacak çıkmalarda aşağıdaki esaslara uyulur.
1. Binaların her cephesinde mümkün ve yeterli ölçülerde kapalı çıkma yapılabilir. Kapalı
çıkmalar; parsel sınırları içinde kalmak kaydıyla ön bahçe olarak tanımlanan ya da yola
cephesi olan bahçelerde bahçe mesafesine 1,50m taşabilir, ancak yan ve arka bahçe
mesafelerine taşamaz.
2. Binaların her cephesinde mümkün ve yeterli ölçülerde açık çıkma yapılabilir. Açık
çıkmalar; parsel sınırları içinde kalmak kaydıyla ön cephe olarak tanımlanan ya da yola
bakan cephelerde bahçe mesafesine 1,50m taşabilir, yan ve arka bahçe mesafelerine ise
parsel sınırlarına 3m’den fazla yaklaşmamak kaydıyla 1,50m taşabilir.
Bahçe mesafeleri ve çıkmalarla ilgili diğer konular ve mevcut yapılaşmanın oluşturduğu
zaruri hallerde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
A. İlimizin çeşitli bölgelerinde yer alan imar 2045-606 ada ve çevresindeki yolların mülkiyete
göre yeniden düzenlenmesi talebi.
Adı geçen ada ve çevresinde imar yollarının mülkiyete göre yeniden düzenlendiği öneri
plan değişikliği olumlu değerlendirilmiştir. Öneri plan değişikliği yönünde plan değişikliği
yapılmasına. 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre onanması,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Yaşar BAHÇECİ
Meclis Başkanı
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
Abubekir KOÇYİĞİT
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 12
KARAR TARİHİ …....: 06/03/2014
SAATİ………………...: 10:00
BİRİMİ………....….....: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KONUSU……….…….: 2014 Şubat Ayı Plan Tadilat Talepleri
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKANI…: Yaşar BAHÇECİ
TEKLİF ÖZETİ…......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/02/2014 tarih ve 310 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
2014 yılı Şubat ayı içerisinde plan değişiklikleri, ilave plan yapılması hususunda Belediyemize
Kurum, Kuruluş ve Vatandaşlardan gelen 10 adet tadilat talebi bulunmaktadır.
10. Medrese (Yenice) Mahallesi imar 1767 ada çevresinde mülkiyeti ihlal eden imar yollarının
imar planında mülkiyete göre düzenlenerek eski haline çevrilmesi talebi,
11. Bağbaşı (Kayabaşı) Mahallesi imar 5592 ada 10 parsel numaralı taşınmaz üzerinden geçen
imar yolunun imar planında kaldırılarak mağduriyetin giderilmesi talebi,
12. Bağbaşı (Kayabaşı) Mahallesi imar 1078 ada 4-5-6 ve 7 parsel numaralı taşınmazların
Bağbaşı Mahallesi’nin dönüşümüne yönelik tasarıdan çıkarılarak müstakil parsellerde
inşaat izni verilmesi talebi,
13. Bağbaşı (Kayabaşı) Mahallesi imar 1221 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde
mülkiyeti ihlal eden imar yolunun imar planında mülkiyete göre düzenlenerek eski haline
çevrilmesi talebi,
14. Kervansaray (Aşıkpaşa) Mahallesi imar 2319-2320-2321 ve 3986 adalarda imar planında
kat artırım talebi,
15. Kervansaray (Aşıkpaşa) Mahallesi imar 3712 ada 1-2-3 ve 4 parsel numaralı taşınmazlar
imar planında zemin oturumu daraltılarak 4 kattan 5 kata çıkarılması talebi,
16. Kervansaray (Aşıkpaşa) Mahallesi kadastro 321 ada 1 parsel numaralı taşınmazın imar
planında Park Alanından çıkarılarak Konut Alanına çevrilmesi talebi,
17. Bahçelievler (Yenice) Mahallesi kadastro 370 ada 6 parsel numaralı taşınmazın imar
planında Park Alanından çıkarılarak Konut Alanına çevrilmesi talebi,
18. Bağbaşı (Kayabaşı) Mahallesi kadastro 550 ada 3 parsel numaralı taşınmazın imar planında
Park Alanından çıkarılarak Konut Alanına çevrilmesi talebi,
19. İmar planında bir kısmı 4 kat, bir kısmı da 5 kat imar haklarına sahip Kervansaray
(Aşıkpaşa) Mahallesi imar 1315 ada 1-2-3-4-5-19-20-21 parsel numaralı taşınmazların
zemin oturumu daraltılıp 5 kat olarak planlanması talebi,
Yukarıda bahsi geçen 10 adet tadilat talebinin Meclisten önce İmar Komisyonunda
değerlendirilmesi gerektiğinden,
İmar Komisyonuna havale edilmesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Yaşar BAHÇECİ
Meclis Başkanı
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
Abubekir KOÇYİĞİT
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 13
KARAR TARİHİ …....: 06/03/2014
SAATİ………………...: 10:00
BİRİMİ………....….....: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Bekir Efendi Konağı
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKANI…: Yaşar BAHÇECİ
TEKLİF ÖZETİ…......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/02/2014 tarih ve 176 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
İlimiz Merkez Kayabaşı Mahallesinde bulunan imar 5660 ada 3 nolu parselde 470m2 taşınmaz
ve üzerinde bulunan tarihi Bekir Efendi konağı imar planında SİT alanında kalmakta olup, Mülkiyeti
Belediyemize aittir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 23.01.2014 tarih ve
16831 sayılı yazıları ile 5660 ada 3 nolu parseldeki Belediyemize ait Bekir Efendi konağı ve arsasının
Restorasyonunu yapmak üzere Bakanlığa tahsisi talep edilmektedir.
Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun 20.09.1991 tarih ve 1104 sayılı kararı ile
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen 5660 ada 3 parseldeki Bekir Efendi konağının
5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendi gereğince 25 yıllığına Kültür ve Turizm
Bakanlığına bedelsiz tahsis edilmesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Yaşar BAHÇECİ
Meclis Başkanı
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
Abubekir KOÇYİĞİT
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 14
KARAR TARİHİ …....: 06/03/2014
SAATİ………………...: 10:00
BİRİMİ………....….....: Mali Hizmetler Müdürlüğü
KONUSU……….…….: 2012 Yılı Mali Denetim Raporu
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKANI....: Yaşar BAHÇECİ
TEKLİF ÖZETİ…......: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07/02/2014 tarih ve 214 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
Belediye Başkanlığımızın 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik
denetimleri sonucunda idaremiz hakkında düzenlenen 2012 yılı mali rapor ve tablolarına ilişkin
denetim görüşünü içeren 2012 yılı Denetim Raporu, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 38. maddesi ve
5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi uyarınca Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
Yaşar BAHÇECİ
Meclis Başkanı
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
Abubekir KOÇYİĞİT
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesinde ‘‘Belediye Meclisi, seçim sonuçlarının ilânını
takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır.’’ denildiğinden;
Meclis Başkanı, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün Nisan Ayı Meclis
Toplantısında toplanmak üzere Mart ayı Meclisini kapattı.
Yaşar BAHÇECİ
Meclis Başkanı
Mehmet ŞAHİN
Katip Üye
Abubekir KOÇYİĞİT
Katip Üye
Download

Mart Ayı Meclis Kararları