GÜMÜŞTEPE (MİSİ) YERLEŞMESİ
KENTSEL ve 3. DERECE DOĞAL SİT VE ETKİLENME
GEÇİŞ ALANI
1/1000 ÖLÇEKLİ
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI
PLAN NOTLARI
1. GENEL HÜKÜMLER
1.1. Tescilli sivil mimarlık örneği yapılarda (SMÖ), bakım, basit onarım, restitüsyon,
restorasyon, yeniden yapılanma ve imar uygulama istekleri Kültür ve Tabiat Varlıkları
Koruma Yüksek Kurulu’ nun (KTVKYK) yürürlükteki ilke kararları doğrultusunda
değerlendirildikten sonra Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu (BKTVKK)
kararına göre Belediyesince işlem yapılacaktır.
1.2. Plan içindeki korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli anıtsal ve sivil
mimarlık örneği yapıların bulunduğu parsellere bitişik parsellerde ve tescilli yapıların cephe
alındığı yolların karşı tarafından cephe alan parsellerde yeni yapılanma istekleri, plan
koşulları ve tescilli yapı saçak kotu baz alınarak hazırlanacak 1/50 ölçekli mimari projesi ve
diğer dokümanları BKTVKK ca değerlendirilerek alınacak karardan sonra Belediyesince
ruhsata bağlanıp uygulamasına başlanacaktır.
1.3. Plan içinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli anıtsal ve sivil
mimarlık örneği yapıların bitişiğindeki yapıların esaslı onarım istekleri BKTVKK
Müdürlüğünce değerlendirdikten sonra Belediyesince izin verilecektir.
1.4. Tescilli Sivil Mimarlık Örneği yapıların bulunduğu parsellerde yapılacak tevhid ve
ifraz işlemleri için BKTVKK görüşü alınacaktır.
1.5. Tescilli yapıların parsellerinde ikinci yapı talebi plan yapılanma koşulları ve tescilli
binanın gabarisi ve konumu dikkate alınarak hazırlanacak Avan Proje ile belediyesi kanalıyla,
BKTVKK görüşü alınarak uygulama yapılır. Parsel içinde II. Yapının yapılabilmesi için
parsel içinde bulunan SMÖ yapının da röleve ve restorasyon projesinin yapılması zorunludur.
1.6. Plan notlarını etkileyecek şekilde KTVKYK ilke kararlarında değişiklik olması
durumunda değişiklik şekli plan notu olarak uygulanır.
1.7. Planlama alanı içinde BKTVKK tarafından tescillenmiş sivil mimarlık örneği ve
anıtsal yapıların dışında kalan mülkiyetlerde plan notları esas alınarak uygulama yapılır.
1.8. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik hükümlerine uyulması
zorunludur.
1.9. Bursa Büyükşehir Belediyesi Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik Etüt raporunda belirtilen
hükümlere uyulacaktır.
1.10. Plan notlarında açıklanmayan hususlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar
Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.
1.11. Planlama alanında yer alan SMÖ yapının tamamı istenildiği taktirde yeme-içme,
konaklama amaçlı kullanılabilir. Yukarıda sıralanan fonksiyonlara yönelik bir yapılanma
olması durumunda oluşacak imar parselinin %10’u oranında, parsel alanı içinde uygun bir
alan olması ve BKTVKK tarafından uygun görülmesi durumunda imar hakkı ilavesi
kullanılabilir.
1.12. Planlama alanında doğal sit alanı içinde bulunan ağaçların korunması esastır. Yol
üzerine gelen ağaçlar araçların zorunlu geçişlerini engellemediği sürece kesilemez. Parsel
alanı içinde ağaçların parsel içindeki konumlarını gösterir aplikasyon imar uygulaması
sırasında parsel maliki tarafından belediyeye teslim edilecektir. Binanın parsel içindeki
konumları ağaç rölevesine göre belirlenir.
1.13. Taşkın alanında DSİ’nin görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.
2. KENTSEL SİT ALANLARI
2.1.
İFRAZ KOŞULLARI
2.1.1.İmar planındaki terk sonrası kalan parsel alanı 1000 m2 altındaki parsellerde ifraz 350 m2, 1000
m2 ve üzerindeki parsellerde 500 m2 olup bu değerlerden küçük parsel oluşturulamaz.
2.2.
BAHÇE MESAFELERİ
2.2.1. Yapılaşma alanlarında ön, yan ve arka bahçe mesafesi serbesttir. Bahçe mesafesi bırakılmak
istendiğinde ön, yan ve arka bahçe mesafeleri min. 2 m. olacaktır. Bahçe bırakılmadığı durumda
binalar parsel sınırına bitişebilir.
2.2.2. Arka ve yan bahçe mesafesi bırakılmaması durumunda bu alanlara cephe açılamaz.
2.2.3. Arka ve yan cepheye pencere açılmak istenildiğinde bina parsel sınırından en az 2 m geri
çekilerek bahçe bırakılabilir.
2.2.4. Bir parselde birden fazla yapı yapılması durumunda, İki yapı arasındaki mesafe en az 4.00 m.
dir.
2.3.
BİNA CEPHE ve DERİNLİKLERİ
2.3.1. Bina cephe silueti verilen sokaklarda; planda gösterilen imar hatları ve siluete uyularak bina
cephesi oluşturulacaktır.
2.3.2. Siluet ve cephe hatları arasında uyumsuzluk olması halinde, siluet paftasında belirtilen bina
kütlesi ve gabariler geçerlidir.
2.3.3. Siluet verilen alanlarda gabarisi değiştirilmemiş yapıların gabarileri korunacaktır.
2.3.4. Sadece cephe hattı belirtilen imar parsellerinde;
2.3.4.1. Bina cepheleri plandaki cephe hattına uyularak oluşturulacaktır.
2.3.4.2. Bina cephe hattının komşu parsele bitişik gösterildiği yerlerde, yan bahçe oluşturulamaz.
2.3.4.3. Yan bahçe yapılması önerilen parsellerde, plan yapılanma notlarına göre bina kütlesi
oluşturulur. Yan bahçe mesafesi cephe hattında gösterilen yan bahçe mesafesinden daha az
yapılamaz.
2.3.5. Siluet ve cephe hattı verilmeyen diğer imar parsellerinde;
2.3.5.1. Yapılanma alanlarında bina cephesi 5.00 m.den az, 15.00 m. den çok olamaz.
2.3.5.2. Yapılanma alanlarında bina derinliği 7.00 m. den az, 15.00 m.den çok olamaz.
2.3.5.3. Yapılaşama alanlarında parsel genişliği 5.00 m.den az olan parsellerde, her iki komşu
parsellerde yerinde mevcut bina var ise yapılanma izni verilir.
2.3.6. Bir bina taban alanı 150 m2 yi geçemez.
2.4.
BİNALARA KOT VERİLMESİ
2.4.1. Bina bahçe mesafesi bırakılarak yapılması durumunda ortalama kot alınacaktır. Binanın yola
bitişik yapılması durumunda yönetmelik hükümleri geçerlidir.
2.4.2. Bodrum kat yapılmayacaktır.
2.4.3. Su basman yüksekliği, imar yüksekliği içinde kalmak kaydıyla en fazla 1.00 m. dir.
2.5.
İNŞAAT ALANLARI
2.5.1. Parsel büyüklüklerine göre aşağıdaki TAKS ve en az inşaat alanı değerlerine uyulacaktır.
PARSEL ALANI (M2) KAKS EN AZ İNŞAAT
EN FAZLA İNŞAAT
ALANI (M2)
ALANI (M2)
75 M2 ALTI
1.50
Parsel alanına bağlı
112.50
76-150
1.20
112.50
180.00
151-300
0.80
180.00
240.00
301-450
0.60
240.00
270.00
451-ÜZERİ
0.50
270.00
Parsel alanına bağlı
2.5.2. Parsellerin KAKS değerinin oluşturduğu inşaat alanı, grubunun en az inşaat alanından daha az
olması halinde uygulanacak inşaat alanı o grubun en ez inşaat alanıdır. Parselin KAKS ile oluşan
inşaat alanı, en az inşaat alanı ile eşitlenmesinden sonra her parsel kendi KAKS değerini kullanacaktır.
2.6.
BİNA YÜKSEKLİKLERİ
2.6.1. Siluet verilen sokaklarda, siluette verilen bina kotlarına uyularak bina yüksekliği belirlenir.
2.6.2. Zemin katların ticaret amacı ile kullanılması durumunda zemin kat yükseklikleri döşeme
üstünden tavan alt kaplamasına kadar 3.00 m.den fazla olamaz. Zemin katta yapılacak olan ticari
ünitenin Kahvehane, lokanta, kafeterya, toplantı salonu, gibi sosyal tesisler olması durumunda temiz
yükseklik 3.50 m. den fazla olamaz.
2.7.
ÇIKMALAR
2.7.1. Yol cephesine, kamuya açık alanlara bakan cephelerde imar hattı içinde olsa bile balkon
şeklinde açık çıkma yapılamaz. Yapılacak çıkmalar gömme balkon şeklinde olacaktır.
2.7.2. Çıkmalar cephe boyunca yapılacağı gibi, bir cephede birden fazla çıkma yapılabilir.
2.7.3. Genişlikleri 4.00 m.den dar olan yollara bakan cephelerde çıkma yapılamaz. Karşılıklı iki
çıkma arasındaki mesafe en az 4.00 m. olacak şekilde çıkma genişlikleri eşit olarak belirlenir.
2.7.4. Bir cephede birden fazla çıkma yapılması halinde çıkma derinliği en fazla 0.80 m. dir. Cephe
boyunca çıkma yapıldığı hallerde çıkma derinliği 0,50 m.yi geçemez.
2.7.5. Aynı cephede birden çok çıkma yapılması durumunda;
2.7.5.1. Yan yana gelen düz çıkmalar arasındaki mesafe 0.90 m. den az olamaz.
2.7.5.2. Yan yana gelen verev çıkmalarda ise, birinin uzun yan kenarının bitiği yerden, diğerinin 0.15
m. yi geçmeyen kısa yan kenarı gelecek şekilde ara vermeksizin devam edebilir.
2.7.6. Bina cephesinin boyu ne olursa olsun, yapılacak olan verev çıkmaların boyu bağlı oldukları
mekanın genişliğinden daha fazla olamaz. Verev çıkmanın büyük kenar derinliği en çok 0.80 m.
olabilir. Bir cephede ard arda birden çok verev çıkma yapılabilir.
2.8. SAÇAKLAR, ÇATI VE ÇATI KATI
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
2.8.5.
Konut ve diğer yapılarda saçak genişliği en az 0.45 m en fazla 0.80 m dir.
Çatı katı, çekme kat veya teras çatı yapılamaz. Çatı yapılmadan yapı kullanma izni verilmez.
Çatılar kırma ve beşik çatı olarak yapılacaktır.
Çatı eğimi %33’ü geçemez.
Alaturka kiremit kullanılacaktır.
2.9. PENCERE VE KAPI BOYUTLARI
2.9.1. PENCERE BOYUTLARI:
2.9.1.1. Binaların pencere boyutlarında, a:genişlik, b:yükseklik olmak üzere a/b= 1/2, 1/1.5 ve 1/1
oranları kullanılmalıdır. Bu oranlar kullanıldığında pencere genişlikleri 1/2 oranında en çok 0.90 m.,
1/1.5 oranında en çok 1,10 m., 1/1 oranında ise en çok 1.40 m. genişlikte yapılabilir.
2.9.1.2. İki pencere arasındaki doluluk en az 0.20 m. dir.
2.9.1.3. Çıkmaların kısa kenarlarına yapılacak çıkma pencereleri bu oranlara tabi olmayıp,
yükseklikleri çıkmanın uzun kenarında kullanılan pencere yükseklikleriyle aynı yükseklikte ve aynı
hizada olmalıdır.
2.9.2.
KAPI BOYUTLARI
2.9.2.1. Balkon kapılarında genişlik tek kanatlı kapılarda en az 0.75m. en çok 0.90 m. İki kanatlı
kapılarda ise en az 1.20 m. en çok 1.80 m. dir.
2.9.2.2. Zemin katların ticaret amacı ile kullanılması durumunda pencere ölçüsü serbesttir.
2.9.2.3. Pencere ve kapılarda mevcut dokuya uygun ahşap malzeme veya ahşap görüntüsü veren
kaplamalı doğrama kullanılacaktır.
2.9.2.4. Yerel mimari karakterlerinden yararlanılarak hazırlanmış pencere ve kapı örnekleri
kullanılarak tasarım yapılacaktır. Konut kullanımında pencere ve kapı doluluk ve boşluk oranı %20 ile
%35 arasında değişebilir. Ticari kullanımda bu oran % 40’ı geçemez.
2.10.
SERBEST YAN DUVARLAR
Serbest yan duvarların dış yüzeyleri sıva, serpme sıva, taş yada ahşap kaplanacaktır. Tabii malzeme
kullanılması durumunda ayrıca sıvanması yada kaplanması zorunlu değildir. Kamu yararına açık yeşil
alanlara dönük serbest yan duvarlara pencere açılabilir.
2.11.
CEPHE ELEMANLARI
Pencere, kapı, saçak altı kaplaması, pervaz, payanda vb. ince yapı elemanlarında ahşap ve ahşap
görünümlü malzeme kullanılacaktır. Gerek duvar kaplamalarının gerekse mimari elemanlarının
boyanması durumunda mahalli renkler kullanılacaktır.
2.12. BAHÇE DUVARLARI
Makine tuğlası, taş ve ahşap duvarlar ile doğal malzeme kullanılarak yapılan bahçe duvarları doğal
hali ile bırakılabilir. Ancak diğer malzemelerle yapılmış duvarların sıvanarak boyanmasından sonra
kullanma izni verilebilir. Bahçe duvarları yüksekliği ön bahçede 2.00 m’dir. Yan ve arka bahçede
yönetmelik hükümleri geçerlidir.
2.13.
BİNA RENKLERİ
Yeşil, mavi, beyaz, sarı, pembe ve tonlarında olacaktır.
2.14.
BİNA SİLÜETLERİ
2.14.1. Planlama alan için hazırlanan siluetler sokağın genel mimari dokusu hakkında fikir vermesi
amacı ile hazırlanmıştır.
2.14.2. Hazırlanan siluetlerden alınacak cephe elemanları ile ilgili ölçüler kullanılmayıp, 1/50 ve daha
alt detaylarda parsel bazında hazırlanacak cephe siluetleri kullanılacaktır.
2.14.3.
CEPHESİ KORUNACAK YAPILAR (CKY) VE KISMEN CEPHESİ KORUNACAK YAPILAR
(KCKY)
2.14.4. CKY yapılar cephelerindeki mimari öğeleri korunacak yapılardır.
2.14.5. KCKY yapılar ise bozulmuş yapı özellikleri nedeni ile kısmen cephelerindeki mimari öğeleri
korunacak yapılardır.
2.14.6. CKY ve KCKY yapılarında hazırlanacak cephe röleveleri ve uygulama projelerinin BKTVKK
uygun görüşü ile belediyesince uygulama izni verilir.
3. KENTSEL SİT ETKİLENME GEÇİŞ ALANI
3.1.
İFRAZ KOŞULLARI
3.1.1. İmar planındaki terk sonrası kalan parsellerde ifraz 350 m2 olup bu değerlerden küçük parsel
oluşturulamaz.
3.2.
PARSEL CEPHESİ
3.2.1. Yapılanma alanlarında parsel cephesi 15.00 m. den az olamaz.
3.3. BİNA YÜKSEKLİKLERİ
3.3.1. Bina yüksekliği H=6.50 m. (2 kat) dir
3.3.2. Zemin katların ticaret amacı ile kullanılması durumunda zemin kat yükseklikleri döşeme
üstünden tavan alt kaplamasına kadar 3.00 m.den fazla olamaz. Zemin katta yapılacak olan ticari
ünitenin Kahvehane, lokanta, kafeterya, toplantı salonu, gibi sosyal tesisler olması durumunda temiz
yükseklik 3.50 m. den fazla olamaz.
3.3.3. 1. bodrum kat seviyesi maksimum 100 cm. gözükebilir.
3.4. ÇIKMALAR
3.4.1.
Yol cephesine, kamuya açık alanlara bakan cephelerde imar hattı içinde olsa bile balkon
şeklinde açık çıkma yapılamaz. Yapılacak çıkmalar gömme balkon şeklinde olacaktır.
3.4.2. Çıkmalar cephe boyunca yapılacağı gibi, bir cephede birden fazla çıkma yapılabilir.
3.4.3. Çıkma derinliği en fazla 0.80 m. dir. Cephe boyunca çıkma yapıldığı hallerde çıkma derinliği
0,50 m.yi geçemez.
3.4.4. Aynı cephede birden çok çıkma yapılması durumunda;
3.4.4.1. Yan yana gelen düz çıkmalar arasındaki mesafe 0.90 m. den az olamaz.
3.4.4.2. Yan yana gelen verev çıkmalarda ise, birinin uzun yan kenarının bitiği yerden, diğerinin 0.15
m. yi geçmeyen kısa yan kenarı gelecek şekilde ara vermeksizin devam edebilir.
3.4.4.3. Bina cephesinin boyu ne olursa olsun, yapılacak olan verev çıkmaların boyu bağlı oldukları
mekanın genişliğinden daha fazla olamaz. Verev çıkmanın büyük kenar derinliği en çok 0.80
m. olabilir. Bir cephede artarda birden çok verev çıkma yapılabilir.
3.5. SAÇAKLAR, ÇATI VE ÇATI KATI
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
Konut ve diğer yapılarda saçak genişliği en az 0.45 m en fazla 0.80 m dir.
Çatı katı, çekme kat veya teras çatı yapılamaz. Çatı yapılmadan yapı kullanma izni verilmez.
Çatılar kırma ve beşik çatı olarak yapılacaktır.
Çatı eğimi %33’ü geçemez.
3.6. PENCERE BOYUTLARI
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
Binaların pencere boyutlarında, a:genişlik, b:yükseklik olmak üzere a/b= 1/2, 1/1.5 ve 1/1
oranları kullanılmalıdır. Bu oranlar kullanıldığında pencere genişlikleri 1/2 oranında en çok
0.90 m., 1/1.5 oranında en çok 1,10 m., 1/1 oranında ise en çok 1.40 m. genişlikte yapılabilir.
İki pencere arasındaki doluluk en az 0.20 m. dir.
Çıkmaların kısa kenarlarına yapılacak çıkma pencereleri bu oranlara tabi olmayıp,
yükseklikleri çıkmanın uzun kenarında kullanılan pencere yükseklikleriyle aynı yükseklikte ve
aynı hizada olmalıdır.
3.7. BAHÇE DUVARLARI:
Makine tuğlası, taş ve ahşap duvarlar ile doğal malzeme kullanılarak yapılan bahçe duvarları doğal
hali ile bırakılabilir. Ancak diğer malzemelerle yapılmış duvarların sıvanarak boyanmasından sonra
kullanma izni verilebilir. Bahçe duvarı yüksekliği ön bahçede 1.50 m. arka ve yan bahçede yönetmelik
hükümleri geçerlidir.
4.
3. DERECE DOĞAL SİT ALANLARI
4.1. İFRAZ KOŞULLARI
4.1.1.
İmar planındaki terk sonrası kalan parsellerde ifraz 500 m2 olup bu değerlerden küçük parsel
oluşturulamaz.
4.2. BİNA BOYUTLARI
4.2.1.
Yapılanma alanlarında bina taban alanı 120 m2 den büyük olamaz.
4.3. PARSEL CEPHESİ
4.3.1.
Yapılanma alanlarında parsel cephesi 15.00 m. den az olamaz.
4.4. BİNA YÜKSEKLİKLERİ
4.4.1.
Bina yüksekliği maksimum H=6.50 m. (2 kat) dir
4.4.2. Zemin katların ticaret amacı ile kullanılması durumunda zemin kat yükseklikleri döşeme
üstünden tavan alt kaplamasına kadar 3.00 m.den fazla olamaz. Zemin katta yapılacak olan ticari
ünitenin Kahvehane, lokanta, kafeterya, toplantı salonu, gibi sosyal tesisler olması durumunda temiz
yükseklik 3.50 m. den fazla olamaz.
4.4.3. 1. bodrum kat seviyesi maksimum 100 cm. gözükebilir.
4.5. ÇIKMALAR
4.5.1.
Yol cephesine, kamuya açık alanlara bakan cephelerde imar hattı içinde olsa bile balkon
şeklinde açık çıkma yapılamaz. Yapılacak açık çıkmalar gömme balkon şeklinde olacaktır.
4.5.2. Çıkmalar cephe boyunca yapılacağı gibi, bir cephede birden fazla çıkma yapılabilir.
4.5.3. Çıkma derinliği en fazla 0.80 m. dir. Cephe boyunca çıkma yapıldığı hallerde çıkma derinliği
0,50 m.yi geçemez.
4.5.4. Aynı cephede birden çok çıkma yapılması durumunda;
4.5.4.1. Yan yana gelen düz çıkmalar arasındaki mesafe 0.90 m. den az olamaz. Verev çıkma
yapılamaz.
4.6. SAÇAKLAR, ÇATI VE ÇATI KATI
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.6.5.
Konut ve diğer yapılarda saçak genişliği en az 0.45 m en fazla 0.80 m dir.
Çatı arası alt katla irtibatlı olarak kullanılabilir. Bu alan emsale dahil değildir.
Çekme kat ve teras çatı yapılamaz. Çatı yapılmadan yapı kullanma izni verilmez.
Çatılar kırma ve beşik çatı olarak yapılacaktır.
Çatı eğimi %40’ı geçemez.
4.7. PENCERE BOYUTLARI
4.8. Binaların pencere boyutlarında, a:genişlik, b:yükseklik olmak üzere a/b= 1/1 oranı kullanılmalıdır.
Bu oran kullanıldığında pencere genişlikleri 1/1 oranında ise en çok 1.40 m. genişlikte yapılabilir.
Zemin kotuna kadar inen cam yapılması durumunda oran serbesttir.
4.9. İki cam arasında tek tuğla payı (0.20 m.) bırakılması durumunda, iki camın dıştan dışa toplam
genişliği 1.60 m. yi geçemez. İki cam arasında 0.20 m. nin altında bir alan bırakılmaz.
4.10. İki pencere birbirinin ardı ardına gelmemesi durumunda aralarındaki mesafe minimum 1.40 m.
dir.
4.11. Zemin katların ticaret amacı ile kullanılması durumunda pencere ölçüsü serbesttir.
4.12.
BAHÇE DUVARLARI:
Makine tuğlası, taş ve ahşap duvarlar ile doğal malzeme kullanılarak yapılan bahçe duvarları doğal
hali ile bırakılabilir. Ancak diğer malzemelerle yapılmış duvarların sıvanarak boyanmasından sonra
kullanma izni verilebilir. Bahçe duvarlarında yönetmelik hükümleri geçerlidir.
5. GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARI
5.1.Emsal 0.10, bina yüksekliği H:4.50m’dir. Bina taban alanı maksimum 150 m2 dir.
5.2. İmar planındaki terk sonrası kalan parsellerde ifraz 1000 m2 olup bu değerlerden küçük parsel
oluşturulamaz.
5.2. Bu alanlarda, günübirlik kullanıma yönelik dinlenme alanları, lokanta, kahvehane, çay bahçesi,
büfe yapılabilir.
5.3. Günübirlik tesis alanının, dere taşkın sahasına giren kısımlarında hiçbir şekilde kapalı
tesis yapılamaz. Sadece basit pergole tipi gölgelikler, açık oturma terasları ile bu
kullanımların yapılabilmesi için arazi düzenlemesi yapılabilir.
5.4. Taşkın alan sahası günübirlik tesislerinin bahçesi olarak kullanılabilir. Bina arka cepheleri taşkın
alan sınırına kadar gelebilir.
5.5. Yapılacak yapılarda Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.
6. REKREASYON ALANI
6.1. Emsal 0.03, bina yüksekliği H:4.50m’dir. Bina taban alanı maksimum 60 m2 yi
geçmeyen birimler yer alabilir.
6.2. Bu alanlarda, dinlenme alanları, çay bahçesi, büfe, yapılabilir.
6.3. Yapılacak yapılarda Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.
7. BELEDİYE REKREASYON ALANI
7.1. Emsal 0.05, bina yüksekliği H:4.50m’dir. Yapılacak birimlerin bir adedinin taban alanı
maksimum 60 m2 dir.
7.2. Bu alanlarda, dinlenme alanları, lokanta, kahvehane, çay bahçesi, büfe, açık spor alanları, satış
birimleri yapılabilir.
7.3. Yapılacak yapılarda Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.
8. DÜZENLEMESİ ÖNCELİKLE YAPILACAK KENTSEL TASARIM
ALANLARI
8.1. DOPA (DÜZENLEMEDE ÖNCELİKLİ PEYZAJ ALANI)
8.1.1. Bu alan içinde dere ve çevresi piknik ve yürüyüş aksı olarak numaralandırma sırasına
göre düzenlenecektir.
8.1.2. DOPA 1 alanında sökülüp takılabilir nitelikte birim dışında kalıcı yapı yapılamaz.
8.1.3. DOPA 2 alanında piknik ve açık spor alanları düzenlemesi yapılacaktır. Açık spor
alanları toplam alanın %30’unu geçemez. Alan içinde MİSİ yerleşmesinde kurulacak
kooperatif tarafından örgütlenecek ve yeri, sayısı ve alan büyüklüğü avan projeye göre
belirlenecek satış üniteleri yer alabilir. Yapılacak üniteler doğal yapı ve çevreye uygun
nitelikte sökülebilir nitelikte olacaktır. Alan içinde günübirlik ziyaretçiler için
düzenlenmiş WC, piknik alanı için çeşme, pişirme alanı yapılması zorunludur.
8.2. DOSA (DÜZENLEMEDE ÖNCELİKLİ SOKAK AKSI)
8.2.1. Belirlenen akslar üzerinde öncelik numarasına göre düzenlenecektir.
8.2.2. Aks üzerinde altyapı, aydınlatma, cephelere müdahale, kapı ve sokak numaralandırma
ve kent mobilyaları ile ilgili kentsel tasarım ağırlıklı düzenleme projesi
hazırlanacaktır.
8.2.3. Düzenleme projesinde cephelere yapılacak müdahale biçimleri, örgütlenme ve finans
modelleri ile maliyet analizi yapılacaktır. Projenin uygulama etapları ile tamamlanma
süreci belirlenecektir.
Download

GÜMÜŞTEPE (MİSİ) YERLEŞMESİ KENTSEL ve 3. DERECE