T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI TARİHİ
SAATİ
OTURUM
BİRLEŞİM
MECLİS BAŞKAN V
: 03/07/2014
: 14:00
:1
:1
: Veli ŞAHİN
1-AÇILIŞ
:Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında
03/07/2014 Perşembe günü saat 14:00’da Meclis Toplantı Salonunda
Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapmak üzere toplandı.
2-YOKLAMA
:
Toplantıya katılanlar,
Veli ŞAHİN,
Musa ERASLAN,
Saniye KORKMAZ,
Emin DULKADİR,
Emre ŞAHİNCİ,
Seher ÜNSAL,
Osman ÇELEBİ,
Osman ALTUNTAŞ,
Ali KÖKÇÜ,
Fazıl KUŞÇU,
Şule TEMEL,
Erdal GÜRSOY,
Turgut BEDİR,
Mustafa DURAN,
Mehmet YILDIRIM,
Servan SATIR,
Serkan ÇALIŞKAN,
Nihat BULUT,
Hayri DOĞRU,
Vedat SOYLU,
Cuma ORHAN,
Halil KARLI,
Şaban DOĞAN,
İbrahim BAYRAM,
Şeref Baran GENÇ,
Sahir YAĞMUR,
Erdal BULUT,
Ümit ÇOLAK,
Hikmet YÜKSEL,
Mehmet ŞAHİN ve Resul DURAN’ın Meclis Başkanlığına vermiş olduğu dilekçelerinde izinli
sayılmaları talebi,
Oy Birliği ile Kabul edildi.
3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02/07/2014 tarih ve 2147 sayılı yazıları ile Kredi Talebi ve İçişleri
Bakanlığından İzin Talebi için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi hakkındaki gündem dışı teklifinin
gündeme alınması,
Oy Birliği ile Kabul edildi.
4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/07/2014 tarih ve 956 sayılı yazıları ile Kadıhanı Caddesinin
İsminin İstanbul Caddesi olarak değiştirilmesi hakkındaki gündem dışı teklifinin gündeme alınması,
Oy Birliği ile Kabul edildi.
5- Bir önceki 05/06/2014 tarihli Haziran Ayı Meclis Kararlarının okunmadan geçilmesi teklifi,
Oy Birliği ile Kabul edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Emin DULKADİR
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 52
KARAR TARİHİ …....: 03/07/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Yazı İşleri Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Çiftçi Malları Koruma Meclisi Üye Seçimi
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......:Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/06/2014 tarih ve 163 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
4081 sayılı Çiftçi Malları Korunması Hakkındaki Kanunun 4. ve 5. maddeleri gereğince Çiftçi
Malları Koruma Meclisine 5 asil ve 5 yedek üye seçimi için yapılan yoklamada Ticaret ve Sanayi
Odası Meclis Üyelerinin sayısı 4, Ziraat Odası Meclis Üyelerinin Sayısı 18 ve Belediye Meclis
Üyelerinin sayısı 29 olduğu belirlenerek toplam 51 üyenin oy kullandığı gizli oylama sonucunda;
Hasan BAYRAM 49 oy, Kemal GÜLTEKİN 48 oy, Musa ÇOBAN 48 oy, Ahmet SARI 37 oy
ve Osman ALTUNTAŞ 27 oy alarak Koruma Meclisi Asil Üyeliğe seçilmişlerdir.
Memiş CANSIZ 29 oy, Eren CEYLAN 27 oy, Ali TORUNOĞLU 26 oy, Kenan YANIK 19
oy, Emin DULKADİR 17 oy alarak Koruma Meclisi Yedek Üyeliğe seçilmişlerdir.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Emin DULKADİR
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 53
KARAR TARİHİ …....: 03/07/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Yazı İşleri Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Çiftçi Malları Koruma Birliği Murakabe Heyeti Üye Seçimi
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......:Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/06/2014 tarih ve 163 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
4081 sayılı Çiftçi Malları Korunması Hakkındaki Kanunun 4. ve 5. maddeleri gereğince Çiftçi
Malları Koruma Birliği Murakabe Heyetine 5 asil ve 5 yedek üye seçimi için Kırşehir Ticaret ve
Sanayi Odası, Kırşehir Ziraat Odası ve Belediye Meclis Üyelerinden toplam 40 üyenin oy kullandığı
gizli oylama sonucunda;
Mevcit SAYGILI 27 oy, Fazıl KUŞÇU 24 oy, Hikmet YÜKSEL 23 oy, Necati YILDIRIM 20
oy ve Mehmet KILIÇ 17 oy alarak Koruma Birliği Murakebe Heyeti Asil Üyeliğe seçilmişlerdir.
Ali KÖKÇÜ 13 oy, Ümit ÇOLAK 10 oy, Mehmet KARAKILIÇ 6 oy, Murat GÖK 7 oy ve
Turgay KAYA 8 oy alarak Koruma Birliği Murakebe Heyeti Yedek Üyeliğe seçilmişlerdir.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Emin DULKADİR
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 54
KARAR TARİHİ …....: 03/07/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KONUSU……….…….: İmar Komisyonu Raporu
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/06/2014 tarih ve 930 sayılı teklifi,
Belediye Meclisinin 05/06/2014 tarih ve 43 nolu Kararında görüşülerek İmar Komisyonuna
havale olunan Vatandaşlardan gelen 7 madde ile gündem dışı bir önceki Meclisten bu Mecliste
görüşülmek üzere havale olunan 2 madde olmak üzere toplam gündem dışı 4 maddeyi görüşmek üzere
İmar Komisyonu 18/06/2014 tarihinde saat 13.00’de toplanmıştır. Seher ÜNSAL, Mustafa DURAN,
Mehmet YILDIRIM, Servan SATIR ve İbrahim BAYRAM’ın katılımıyla, Seher ÜNSAL
başkanlığında İmar Komisyon toplantısı yapılmış ve Komiyon Raporu Bildirilmiştir.Komisyon Raporu
ile ilgili teklif görüşüldü.
KARAR……………….:
1. Kındam Mahallesi kadastro 433 ada 5 parsel numaralı taşınmazın imara açılması talebi,
Adı geçen taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan 1/100.000 ölçekli
ilimiz Çevre Düzeni Planı’na göre Kentsel Yerleşik Alanlar ve Kentsel Gelişme Alanları
dışarısında Tarım Alanı niteliğindedir. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bu tür
alanların imara açılmasına yönelik olumsuz görüş bildirmektedir. Talebin reddi,
2. Kayabaşı (Nasuhdede) Mahallesi 1880 ada 1-2-3-4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların imar
planında inşaat zemin oturumu daraltılarak 4 kattan 6 kata çıkarılması talebi,
Adı geçen taşınmazlar imar planında Ayrık Nizam 4 Kat, TAKS: 0,40, KAKS: 1,60 imar
haklarına sahip Konut Alanı vasıflı imar parselleridir. Cadde ve sokak nizamı, adanın kendi
içinde nizam bütünlüğü, bahçe mesafelerinin kat yükseklikleri ile olan ilişkisi ve mevcut imar
hakları dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda adı geçen taşınmazların imar planında
Ayrık Nizam 5 Kat, TAKS: 0,32, KAKS: 1,60 ya da Ayrık Nizam 6 Kat, TAKS: 0,26, KAKS:
1,56 olarak düzenlenmesi uygun görülmüştür. Öneri plan değişikliği ve plan değişikliğine
uygun olarak hazırlanan zeminde kazanılan fazladan bahçe payının ayrıldığı yeşil alan
kullanımlarını gösterir vaziyet planı tarafımıza ulaştıktan sonra bir sonraki mecliste
değerlendirilmesi,
3. Kayabaşı (Nasuhdede) Mahallesi 2610 ada 5 parsel numaralı taşınmazların imar planında
inşaat zemin oturumu daraltılarak 4 kattan 5 kata çıkarılması talebi,
Adı geçen taşınmazlar imar planında Ayrık Nizam 4 Kat, TAKS: 0,40, KAKS: 1,60 imar
haklarına sahip Konut Alanı vasıflı imar parselleridir. Zemin etüt değerleri, cadde ve sokak
nizamı, adanın kendi içinde nizam bütünlüğü, bahçe mesafelerinin kat yükseklikleri ile olan
ilişkisi ve mevcut imar hakları dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda adı geçen
taşınmazların Ayrık Nizam 5 Kat, TAKS: 0,32, KAKS: 1,60, bahçe mesafelerinin her yönden 5
m olarak düzenlendiği öneri plan değişikliği ve plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan
zeminde kazanılan fazladan bahçe payının ayrıldığı yeşil alan kullanımlarını gösterir vaziyet
planı olumlu değerlendirilmiştir. Plan İşlem Numarası UİP-2142,1 olan öneri plan değişikliği
yönünde plan değişikliği yapılması, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre onanması,
4. Kervansaray (Aşıkpaşa) Mahallesi imar 5607 ada 2 ve 3 parsellerde yola terklerden
kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi talebi,
Yapılan detaylı incelemede 18. Madde uygulaması yapılmış adı geçen taşınmazlar ve
komşu taşınmazlarda yola terke sebebiyet veren imar planı değişikliğinin 1994 yılı ya da daha
öncesine uzanan imar revizyonları ile kuru dere yatağını korumak maksadıyla yapıldığı, yakın
tarihli bir değişiklik olmadığı anlaşılmıştır. Plan değişikliği hakkında DSİ’ye görüş sorulmuş
olup, DSİ yazısında “bahse konu dere yatağında, ekte verilen beton kanal tip en kesitinin
belediyece üstü açık olacak şekilde uygulanması şartıyla” imar planı değişikliği yapılmasında
sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. DSİ görüşünde belirtilen dere ıslah kanalının hayata
geçirilmesi büyük bir yatırım ve zaman gerektirmektedir. Bu yolla taşınmazlara ilişkin
mağduriyetin ancak çok uzun vadede giderilebileceği anlaşılmaktadır. Belediyemiz,
mağduriyetin kısa vadede giderilebilmesi için DSİ’nin görüşü gereği imar planımızda kuru dere
yatağı olarak ayrılan alana sınır yol hattını koruyarak yola terklerden kaynaklı mağduriyetin
bütünüyle giderilmesi mümkün olmasa da azaltılması yönünde çalışmalar yürütmeye devam
etmiştir. Bu maksatla yapılan hazırlık çalışmalarında imar planı değişikliği ile adaların ve
yolların yeniden düzenlenmesi ve imar adası maliklerinden alınacak muvafakat ile ikinci kez
18. madde uygulaması yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Yapılan çalışmalar üzerinde
taşınmaz malikleri ile mütabık kalındıktan ve öneri plan değişikliği tarafımıza ulaştıktan sonra
bir sonraki mecliste değerlendirilmesi,
5. Yenice Mahallesi imar 2511 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlara sınır yolların imar
planında yeniden düzenlenmesi ile yoldan ihdaslardan kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi
talebi,
Adı geçen taşınmazlar çevresindeki imar yollarının mevcut imar planında mülkiyetle
uyumsuzluk sergilediği, arasından yol geçen karşılıklı mülkiyet sınırları arası 10 m geldiği
halde imar planında 8 m’lik yol yer aldığı ve bu durumun 15 kadar taşınmazda yoldan ihdaslara
sebep olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca iki tarafına 10 m’lik yolların bağlandığı 8 m’lik yolun
şehir planlamadaki yolların devamlılığı ilkesine aykırı düştüğü anlaşılmaktadır. 10 m’lik
yolların devamlılığının sağlandığı ve yoldan ihdasların önlendiği öneri plan değişikliği olumlu
değerlendirilmiştir. Plan İşlem Numarası UİP-2142,2 olan öneri plan değişikliği yönünde plan
değişikliği yapılması, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre onanması,
6. Yenice Mahallesi imar 1343 ada 1 parsel numaralı taşınmazın parsel cephesi ve inşaat zemin
oturumunun yapılaşmaya müsait olmamasından oluşan mağduriyetin giderilmesi talebi,
Dilekçe geri çekildiği için talep değerlendirilmemiştir
7. Kervansaray (Aşıkpaşa) Mahallesi kadastro 321 ada 1 parsel numaralı taşınmazın imar
planında dere vasfından çıkarılarak Konut Alanına çevrilmesi talebi,
Adı geçen taşınmazın imar planında kısmen Dere Yatağı, kısmen de Park Alanında kaldığı,
dere yatağı ıslah edilecek olsa dahi taşınmazın imar planında Park Alanında kalmaya devam
edeceği anlaşılmaktadır. Adı geçen taşınmazın imar planında Park Alanından çıkarılarak Konut
Alanına çevrilmesi, mevcut sosyal donatıyı azaltıcı etkisi ve azalan sosyal donatının aynı
bölgede ve eşdeğer nitelikte bir alanda ikame edilmesinin mümkün olmayışı dolayısıyla imar
mevzuatı gereği olumsuz değerlendirilmiştir. Talebin reddi,
A. 05/06/2014 tarihli ve 42 nolu Meclis Kararında bir sonraki Mecliste görüşülme kararı alınan
Güldiken (Yenice) Mahallesi kadastro 393 ada 13 parsel numaralı taşınmazın imar planında
T.N.K.A. vasfından çıkarılarak Konut Alanına çevrilmesi talebi,
Adı geçen taşınmazın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün görüşü neticesinde
Tarım Alanı vasfı taşımadığı anlaşılmıştır. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü daha önce
adı geçen taşınmaza komşu ve Belediye mülkü olan kadastro 393 ada 9 parsel numaralı
taşınmaza ilişkin olarak aynı görüşü bildirmiş olup, bu görüş neticesinde Konut Alanı olarak
planlanmıştı. Ancak birbirine komşu bu iki taşınmazın şekilsel olarak bütünlük arzettiği, bu iki
taşınmazın planlarının da bütünlük arzetmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Adı geçen
taşınmazların Ayrık Nizam 4 Kat, TAKS: 0,40, KAKS: 1,60, bahçe mesafeleri her yönden 5 m
Konut Alanı ve yeteri kadar kısmının da Park Alanı olarak planlandığı öneri plan değişikliği
olumlu değerlendirilmiştir. Kadastro 393 ada 9 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 04.07.2013
tarih ve 71-a sayılı plan değişikliğinin iptaline. Plan İşlem Numarası NİP-2141,1 ve UİP2142,3 olan öneri plan değişikliği yönünde plan değişikliği yapılması, 3194 sayılı İmar
Kanununun 8/b bendine göre onanması,
B. 05/06/2014 tarihli ve 42 nolu Meclis Kararında bir sonraki Mecliste görüşülme kararı alınan
Bahçelievler (Yenice) Mahallesi 3798 ada 1 parsel numaralı taşınmazın imar planında
K.D.K.Ç.A. vasfından çıkarılarak Ticari Zemin Üstü Konut Alanına çevrilmesi talebi,
Adı geçen taşınmaz imar planında Emsal 2,00, Hmax: 13,50 imar haklarına sahip Ticari
Alan vasıflı imar parselidir. Zemin etüt değerleri, cadde ve sokak nizamı, adanın kendi içinde
nizam bütünlüğü, bahçe mesafelerinin kat yükseklikleri ile olan ilişkisi ve mevcut imar hakları
dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda adı geçen taşınmazın Emsal 2,00 Hmax:
38,00, bahçe mesafeleri Kuzeyden 5 m, Güneyden 10 m, Duğudan 15 m, Batıdan 18 m, Ticari
Zemin Üstü Konut Alanı olarak düzenlendiği öneri plan değişikliği ve plan değişikliğine uygun
olarak hazırlanan zeminde kazanılan fazladan bahçe payının ayrıldığı yeşil alan kullanımlarını
gösterir vaziyet planı olumlu değerlendirilmiştir. Plan İşlem Numarası UİP-2142,4 olan öneri
plan değişikliği yönünde plan değişikliği yapılması, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b bendine
göre onanması,
C. Binaların ön, yan ve arka ile ara bahçe mesafeleri içerisinde yapılacak sundurmaların
standartlarının belirlenmesi talebi,
Ön, yan ve arka ile ara bahçe mesafeleri içerisinde yapılacak sundurmalarda aşağıdaki
esaslara uyulur.
1. Temel, kolon, kiriş, döşeme gibi taşıyıcı elemanlar kullanılmaksızın tamamen sökülürtakılır ya da hareket kabiliyetine sahip yapı elemanları ile insan giriş-çıkış ve kullanımına
uygun ölçülerde imal edilir. Bina sakinleri ya da kullanıcıların can ve mal güvenliğini
tehlikeye atacak biçimde aşırı kırılgan ve dayanıksız malzeme kullanılmaz, sivri ve keskin
(batıcı ve kesici) hatlar oluşturulamaz.
2. Soğuk ve sıcak havalar ile rüzgar ve yağışlardan korunmak maksadıyla üstü, yüksekliği
3,50 m’yi geçmeyen açılır-kapanır hafif malzeme ile; bir ya da birkaç yanı, zemin ya da
varsa bahçe duvarı üzerinde açılır-kapanır şeffaf cam paneller ya da benzer nitelikte hafif
malzeme ile kapatılabilir. Bahçe duvarı yok ise çevresi zeminden en fazla 0,50 m
yükseklikte yine sökülür-takılır ya da hareket kabiliyetine sahip hafif malzeme ile korunaklı
hale getirilebilir. Ticari amaçlarla kurulduğu taktirde hemzemin dükkanlarla
irtibatlandırılabilir.
3. Bina sakinlerince ya da kıraathaneler ve bahis oynanan yerler hariç olmak üzere zemin kat
dükkan işletmecilerince ancak yeme, içme, oturma, oyun, eğlence ya da sosyal ve kültürel
faaliyetler gibi amaçlara yönelik olarak kullanılabilir. Depo olarak ya da ürün reyonu
kurma, tezgah açma, kalıcı-geçici konaklama ya da otopark gibi amaçlarla kullanılamaz.
4. Binanın mimari projesinde otopark ya da çocuk oyun alanı olarak tanımlanmış alanlar
üzerinde ya da bina ve otopark girişini kapatacak ve daraltacak, yaşlı ve engellilerin
erişebilirliğini kısıtlayacak şekilde kurulamaz.
5. Bina ya da sitedeki hak sahiplerinin noterden tam muvaffakatı ile kurulabilir. Belediyece
gerekli görüldüğünde ya da bina ya da sitedeki hak sahiplerinin salt çoğunluğunun talebi ile
kaldırılır. Bir kez kurulduğunda kalıcı kullanım ya da mülkiyet hakkı tesis edilmiş olmaz.
6. Ticari amaçlarla kurulduğu takdirde her işyeri açma ve çalışma ruhsatı müddetince bir
kereye mahsus olmak üzere Belediye’nin harç ve ücret tarifelerinde belirtilen harç ve
ücretlerin ödenmesi kaydıyla kurulabilir. Bina ya da sitedeki hak sahipleri ile yapılan ayni
ya da nakdi sözleşmeler Belediye’yi bağlamaz.
7. Şehir merkezindeki sosyal yaşamı geliştirmek maksadıyla İkizarası Kentpark’ın doğu ve
batısındaki sokaklar üzerinde kurulur.
8. Kentsel Tasarım, Mimari ve Estetik Komisyonu’nca bu madde hükümlerine uygun
olduğuna hükmedilen projeler herhangi bir işleme tabi olmaksızın irtibatlı olduğu binanın
dosyasına eklenerek arşivlenir.
9. Müdürlük, ticari amaçlı olan sundurmalara ait projenin onaylandığını Kentsel Tasarım,
Mimari ve Estetik Komisyonu rapor tarihini müteakip en geç 15 gün içerisinde Zabıta
Müdürlüğü’ne bildirilir.
10. Her ne şekilde olursa olsun Belediyece onaylanan projesi olmayan ya da projeye aykırı
olarak yapılan her türlü imalat için İmar Mevzuatı’ndaki kaçak inşaat hükümleri gereğince
yaptırım uygulanır.
Sundurmalarla ilgili belirtilen esasların onaylanması,
D. Kentsel Tasarım, Mimari ve Estetik Komisyonu kurulması talebi,
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 10. Maddesine göre Kentsel Tasarım, Mimari ve
Estetik Komisyonu kurulmasının onaylanması,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Emin DULKADİR
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 55
KARAR TARİHİ …....: 03/07/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KONUSU……….…….: 2014-Haziran Ayı Plan Tadilat Talepleri
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/06/2014 tarih ve 916 sayılı teklifi,
KARAR……………….:
2014 Haziran ayı içerisinde plan değişiklikleri, ilave plan yapılması hususunda Belediyemize
Kurum, Kuruluş ve Vatandaşlardan gelen 7 adet tadilat talebi bulunmaktadır.
8. Yenice Mahallesi kadastro 643 ada 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların imara açılması
talebi,
9. Kayabaşı Mahallesi kadastro 583 ada 85 parsel numaralı taşınmazın imara açılması ve
Çukurçayır (Kayabaşı) Mahallesi imar 4748 (eski 4250) ada 4-5-6 ve 7 parsel numaralı
taşınmazın imar planında Sosyal ve Kültürel Tesis Alanından eski hali olan Konut Alanına
çevrilmesi talebi,
10. Kuşdilli Mahallesi kadastro 503 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazın imar planında Dini
Tesis Alanından çıkarılarak Tarımsal Niteliği Korunacak Alana çevrilmesi talebi,
11. Ahievran (Aşıkpaşa) Mahallesi kadastro 259 ada 11 parsel numaralı taşınmazın imar
planında Otopark Alanında kalan kısmının Akaryakıt ve LPG İstasyonu’na çevrilmesi
talebi,
12. Kuşdilli Mahallesi Çarşı Camii Çevresinde Trafo Yeri Talebi,
13. Medrese (Aşıkpaşa) Mahallesi imar 5640 (eski 1133) ada 3 parsel numaralı üzerinde Sosyal
Güvenlik İl Müdürlüğü bulunan taşınmazın imar planında bahçe mesafelerinin 10 m’den 5
m’ye düşürülmesi talebi,
14. Nasuhdede (Kayabaşı) Mahallesi imar 5656 (eski 1150) ada 14 parsel numaralı mevzuat
gereği parsel cephesi inşaat yapmaya müsait olmayan taşınmazın imar planında 17 parsel
ile birlikte Ayrık Nizamdan Blok Nizama çevrilmesi talebi,
Yukarıda bahsi geçen 7 adet tadilat talebinin Meclisten önce İmar Komisyonunda
değerlendirilmesi gerektiğinden,
İmar Komisyonuna havale edilmesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Emin DULKADİR
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 56
KARAR TARİHİ …....: 03/07/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Bilgi İşlem Müdürlüğü Kuruluş,Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30/05/2014 tarih ve 529 sayılı Bilgi İşlem
Müdürlüğü Kuruluş,Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi hakkındaki teklifi 05.06.2014 tarih ve 48
nolu Meclis Kararıyla Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. 24.06.2014 tarihinde Osman
ALTUNTAŞ, Ali KÖKÇÜ, Şeref Baran GENÇ, Fazıl KUŞÇU ve Nihat BULUT’un katılımıyla
Osman ALTUNTAŞ başkanlığında Plan Bütçe Komisyonu toplantısı yapılmış ve 27.06.2014 tarih,
2114 sayılı Komiyon Raporu Bildirilmiştir.Komisyon Raporunun Bilgi İşlem Müdürlüğü Kuruluş,
Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi ile ilgili teklif görüşüldü.
KARAR……………….:
İçişleri Bakanlığının 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmeliğinde mevcut olan ve Başkanlığımız teşkilat yapısında oluşturulan Bilgi
İşlem Müdürlüğünün 15 Maddeden oluşan Bilgi İşlem Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları
Yönergesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Emin DULKADİR
Katip Üye
T.C
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER
AMAÇ
MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
KAPSAM
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Bilgi İşlem Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar
DAYANAK
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer yürürlükteki
mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
Başkan : Kırşehir Belediye Başkanını,
Başkan Yardımcısı : Kırşehir Belediyesi Başkan Yardımcısını,
Başkanlık : Kırşehir Belediye Başkanlığını,
Belediye : Kırşehir Belediyesini,
Birim : Bilgi İşlem Müdürlüğüne bağlı alt birimleri,
Donanım: Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, çizici, optik okuyucu/yazıcı ve bilgisayar ile birlikte kullanılan
tüm elektronik cihazlar ile ağ iletişiminde kullanılan elektronik cihazlar ve bunlara bağlı olan tüm
parçaları,
Encümen : Kırşehir Belediye Encümenini,
Meclis : Kırşehir Belediye Meclisini,
Müdür : Bilgi İşlem Müdürünü,
Müdürlük : Bilgi İşlem Müdürlüğünü,
Personel : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,
Programcı – Çözümleyiciler : Kırşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Bilgisayar
Programcı ve Çözümleyicilerini,
Sistem : Bilgisayara bağlı girdi-çıktı cihazları ile bilgisayar programlarının iletişimini sağlayan temel
bilgisayar programını ifade eder.
Teknik elemanlar : Kırşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü teknik personelini,
Web, Tasarımı ve Destek Elemanı : Kırşehir Belediye Başkanlığı, Web, Tasarım ve Destek veren
personelini,
Yazılım : Bilgisayarın çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmasını sağlayan programları,
Yetkili firma : Donanım ve yazılımların yetkili servisi ya da bakım sözleşmesi yapılan firmayı,
ifade eder.
TEMEL İLKELER
MADDE 5 – Kırşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
(1) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
(2) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
(3) Hesap verebilirlik,
(4) Kurum içi yönetimde ve İli ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
(5) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
(6) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
(7) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ, PERSONEL VE BAĞLILIK
KURULUŞ
MADDE 6
(1) Kırşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü, 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince, Kırşehir Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 7/106
sayılı kararı ile kurulmuştur.
(2) Kırşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısı;
a) Teknik Destek,
b) Yazılım Destek,
c) Büro Hizmetleri,
d) İnternet Destek,
e) Ak Masa
f) Ar&Ge alt birimlerinden oluşur.
PERSONEL
MADDE 7 – (1) Kırşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde, bir Müdür ile mer’i norm
kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.
BAĞLILIK
MADDE 8 – (1) Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan
Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK
MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 9 – Bilgi İşlem Müdürlüğü, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri
yürütür.
(1) Teknik Destek Birimi
a)Bilgi İşlem Müdürü’nün emirleri ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda bilgisayarlarda
meydana gelen arızalara müdahale ederek yeniden işler hale getirilmesini sağlamaktan sorumludur,
b)Belediyemizde mevcut bilgisayarda kurulmuş olan programların bakım ve güncelleştirmelerini
yapmak veya yaptırmak,
c)Donanımda arızaların olması halinde bu arızanın giderilmesini sağlamak ya da yetkili firma
tarafından problemin çözülmesini sağlamak, eğer garantisi devam ediyorsa garantisi kapsamında
arızanın giderilmesini sağlamaktan ve bununla ilgili tüm işlemlerden sorumludur,
d)Virüs ya da donanım arızası sebebiyle gerekiyorsa bilgisayara sistemi yeniden yükler. Eğer
ulaşılabiliyorsa verilerin güvenliği ve gizliliğinden sorumludur,
e)Arıza sebebiyle çalışamaz duruma gelen donanımın tamirinin mümkün olmadığı ya da tamirinin
ekonomik olmadığı hallerde; donanımın hurdaya ayrılmasıyla ilgili raporun düzenlenip ilgili birime
teslim edilmesinden, yerine konulacak donanımın belirlenmesinden sorumludur,
f)Bilgisayar ağının ve sunucuların (ana makine) yönetilmesi, internet ve uzak bağlantıların sürekli
çalışır halde tutulmasını sağlar. İletişim arızasının Belediye dışındaki birimlerle alakalı olduğu
durumlarda kuruma gerekli müracaatı gecikmeden yapar ve takip eder,
g)Belediye birimlerinin tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarının, gelişen bilişim teknolojileri
doğrultusunda; yeni ortaya çıkan ihtiyaçları da değerlendirerek mevcut olan donanım ve yazılımı
güncelleştirmek ya da gerektiğinde yenisini satın almak,
h)Belediye bünyesinde bulunan tüm donanım ve yazılımların bakımını yapmak veya gerektiğinde
ihale yoluyla bakım, onarım sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara yaptırmak,
i)İç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında veri iletişim altyapısını ve gerekli
bağlantı hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişini sağlamak,
j)Bilgi İşlem Müdürü’nün emirleri doğrultusunda sisteme ilave olacak yeni donanımlar konusunda
araştırma yapar, yapılacak işe en uygun donanımı seçer,
k)Bilgisayarın donanım ve yazılımlarından, bağlı diğer yazıcı ve kesintisiz güç kaynağı ve benzeri
donanımların güvenliğinden ve arızalarından sorumludur. Yukarıda belirtilen bilgisayar sistemlerinin
arızalanması durumunda, gerektiğinde kurum dışından yetkili servislerini çağırarak sorunu çözmekten
sorumludur,
l)Bilgi İşlem Müdürü’nün emirleri doğrultusunda, mevcut bilgisayar sisteminin envanterini çıkartarak
muhafaza eder, en az yılda bir kez; günün şartlarına göre belirlenen bir teknoloji sınırının altında kalan
güncellenecek donanım listesini çıkartmaktan, bilgisayarların atıl duruma düşmesini önlemekten
sorumludur,
m)Gelişen teknolojileri analiz ederek belediyenin hizmetine sunacak projeler hazırlamak,
n)Birimlerden gelen talepleri alır kendi konusuyla ilgili olanı çözer, diğer bürolar ile ilgili olanları ise
ilgili kişiye devreder,
o)Belediyeye ait donanımların bakımını yapar ya da yaptırır,
p)Eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek,
q)Yazılım lisans kontrolü, problem çözümü, bakım, onarım, sistem kurulumu ve kontrol amacıyla;
belediyede kullanılan tüm bilgisayar ve donanımlarını Bilgi İşlem Müdürlüğüne almaya veya
bulunduğu yerde işlem yapmaya yetkilidir. Bu durumlarda, işlem yapılan bilgisayarda bulunan
verilerin gizliliği ve güvenliği korumak için azami özen göstermek zorundadır,
r)Birimlerden gelen talep ve yapılan tüm işlemleri servis takip programına kayıt eder,
s)Yazılımları kurar, kurulan yazılımların aslını muhafaza ederek, yedeklemek maksadıyla kopyasını
alır,
t)Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,
u)Yedek planına göre, verilerin yedeklerini alır ve muhafaza eder,
v)Tüm işlerini, Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün ISO 9001 standartlarında tanımlanan akış şemalarına
uygun çalışma yaparak kayıt altına almakla yükümlüdür,
w)Amirlerinin verdiği diğer işleri yapar.
(2) Yazılım Destek Birimi
a)Belediye otomasyon yazılımıyla ilgili birimlerden gelen talepleri değerlendirir, yeni bir modül
gerekliyse yazar ya da yetkili firmaya yazdırır. Kanun ya da uygulama değişiklikleri sonucu programın
akışında gerekli değişikleri yapar ya da yetkili firmaya yaptırır. Otomasyon yazılımında meydana
gelen arızaları giderir ya da yetkili firmanın gidermesini sağlar,
b)Belediyemizde mevcut bilgisayarda kurulmuş olan programların bakım ve güncelleştirmelerini
yapmak veya yaptırmak,
c)Personele bilgisayarla ilgili konularda eğitim desteği sağlar,
d)Bilgi İşlem Müdürü’ nün emirleri doğrultusunda yeni yazılımlar için analiz yapar ve yeni yazılımlar
üretir ya da ilgili firmalara ürettirir. Yazılımların testlerini yapar.
Kodları ve değiştirme yetkisi Bilgi İşlemde Müdürlüğünde bulunan yazılımlarda ihtiyaçlara göre
değiştirir,
e)5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel
Müdürlüğünün 06–02–1998 tarih ve 1998/10 sayılı genelgesi gereğince Belediye’deki tüm
bilgisayarlarda lisans kontrolü yapar ve raporlar. Lisansı noksan olan programları siler ya da
programın kullanılması zorunlu ise satın alınmasını teklif eder. Yazılımlarla ilgili mevcut lisansları
muhafaza eder,
f)Yazılımları kurar, kurulan yazılımların aslını muhafaza ederek, yedeklemek maksadıyla kopyasını
alır.
g) Sistemde, programlarda gerekli kullanıcı tanımı ve yetki ayarlarını yapar.
h)Bilgi İşlem Müdürü’nün emirleri ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda bilgisayarlarda
meydana gelen arızalara müdahale ederek yeniden işler hale getirilmesini sağlamaktan sorumludur,
i)Yazılım lisans kontrolü, problem çözümü, bakım, onarım, sistem kurulumu ve kontrol amacıyla;
belediyede kullanılan tüm bilgisayar ve donanımlarını Bilgi İşlem Müdürlüğüne almaya veya
bulunduğu yerde işlem yapmaya yetkilidir. Bu durumlarda, işlem yapılan bilgisayarda bulunan
verilerin gizliliği ve güvenliği korumak için azami özen göstermek zorundadır.
j)Belediyede kullanılan tüm yazılımların yerel ve uzak ağlarda veri entegrasyonunu sağlayacak
hizmetleri yapmak ya da yetkili firmalara yaptırmak,
k)Gelişen teknolojileri analiz ederek belediyenin hizmetine sunacak projeler hazırlamak,
ı)Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,
m)Bilgi İşlem Müdürü’nün emirleri doğrultusunda güncellenecek yazılımlar hakkında araştırma yapar.
Eğer yazılım mevcut ise, işe en uygun yazılımı seçer,
n)Birimlerden gelen talepleri alır ve diğer bürolar ile ilgili olanları ilgili kişiye devreder,
o)Tüm işlerini, Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün ISO 9001 standartlarında tanımlanan akış şemalarına
uygun çalışma yaparak kayıt altına almakla yükümlüdür,
p)Birimlerden gelen talep ve yapılan tüm işlemleri servis takip programına kayıt eder,
q) Eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek,
r) Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,
s)Bilgisayarları ve işleri zaman açısından programlamak, işlerin yapılırken denetlenmesini ve
yönlendirilmesini sağlamak
ş)Network üzerinden geçecek verinin güvenliği ile ilgili tedbirleri almak ve uygulamak
t)Birimlerle birlikte oluşturulan ve sonuçlandırılan çalışmaları kullanıma sunmak ve uygulamalarını
izlemek, ilgili birim amiri ile değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak, eğitim, toplantı vb.
organizasyonlar için gerekli olan bilgi işlem alt yapısını hazırlamak ve düzenlenen organizasyonlara
teknik destek vermek.
u)Gelecekte ne gibi uygulamaların gerçekleşeceğini, donanımda ne gibi değişikliklerin yapılacağını,
uygulanan sistemlerden hangilerinin sistem ağına geçeceğini, yeni yazılım ve tasarım yöntemlerinin
eldeki imkanla nasıl yapılacağını, personelin nasıl seçilip eğitileceğini ve tüm bu faaliyetlerin düzgün
biçimde yürüyebilmesi için organizasyon yapısında ne gibi değişiklikler yapılacağının belirlenmesini
sağlamak.
ü)Belediyenin hizmet ve işlemlerinin genel belediye mevzuatı çerçevesinde, verimlilik ilkelerine
uyulmak suretiyle hızlı ve doğru sonuç alınacak şekilde, bilgisayar destekli olarak yürütülmesini
sağlayacak çalışmaları yapmak.
v) Amirlerinin verdiği diğer işleri yapar.
(3) Büro Hizmetleri Birimi
a)Bilgi İşlem Müdürlüğü Büro Bölümü; Bilgi İşlem Müdürünün emri altında yeterli sayıda
personelden teşekkül eder. Büro memurları en az lise ve dengi okul mezunlarından atanır,
b)Büro memurları; yasalar, tüzükler, yönetmenlikler, başkanlık genelge ve bildirimleri ile Müdür’ün
emirlerini gecikmesiz, eksiksiz ve iş sahiplerine güçlük çıkarmadan yapmakla yükümlüdürler,
c)Bilgi İşlem Müdürlüğüne intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek,
d)Her türlü yönetmelik, genelge, bildiri, başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak ve ilgili personele
bildirmek,
e) Bilgi İşlem Müdürlüğünün çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,
f)Görevleri sebebiyle öğrenecekleri gizli konuları, kurum içi bilgileri Bilgi İşlem Müdüründen başka
hiç kimseye açıklamamak,
g)Büroya gelen yazı, belge ve rapor ile büro defter ve kayıtlarını müdürün bilgisi dışında hiç kimseye
vermemek ve göstermemek,
h)Birimin ihtiyacı olan kırtasiye vb. büro malzemelerini temin etmek ve israfa meydan vermemek,
i) Bilgi İşlem Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
j) Dosyalama işlemlerini tanzim ve arşivlemelerini yapmak.
k)Büronun idaresinde Müdüre karşı büro personeli sorumludur. Büro işlerinde gizlilik esastır. Büro
personeli yazışma ve dosyaları Müdürün izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri
dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Yaptıkları işlerden dolayı Müdüre karşı sorumludurlar,
l)Birimlerden gelen talepleri alır ve diğer bürolar ile ilgili olanları ilgili kişiye devreder,
m)Tüm işlerini, Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün ISO 9001 standartlarında tanımlanan akış şemalarına
uygun çalışma yaparak kayıt altına almakla yükümlüdür,
n)Birimlerden gelen talep ve yapılan tüm işlemleri servis takip programına kayıt eder,
o)Müdürlüğün her türlü malzeme temini ile taşınır demirbaş işlemlerini yapmak,
p)Amirlerinin verdiği diğer işleri yapar.
(4) İnternet Destek Birimi
a)Belediyeye ait web sitesinin güncellenmesi; Diğer birimlerce hazırlanmış içeriklerin ilgili bölüm ya
da başlık altında yayınlanmasının sağlanması,
b)Kurumsal bilgilerin zamanında girilmesi; Diğer birimlerce hazırlanıp gönderilen, Organizasyon
şeması ve diğer yönetimsel içeriklerle ile ilgili değişikliklerin web sitesine işlenerek yayınlanması,
c)Yapılan hizmetlerle ilgili bilgilerin girilmesi; Birimlerin yaptığı faaliyetlerle ilgili, yine onlar
tarafından hazırlanmış içeriklerin girilmesi. Haber, duyuru, faaliyet raporu vb.
d)İlgili birimler tarafından bildirilen, Belediye tarafından mükelleflere yapılacak duyuruların
gönderilen içeriklerinin sitede ilan edilmesi,
e)İnternet üzerinden sunulabilecek mevzuatın verdiği yetki sınırları dâhilinde Belediyecilik
hizmetlerinin etkileşimli ve anlık olarak sunulmasının temin ve takibi,
f)Gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmetlerin mevcut siteye uygulanmasının
yapılması/yaptırılması,
g)Web sitesinin yayına devam edebilmesi için gerekli olan, alan adı, alan kiralama, sunucu kiralama,
elektronik posta vb. gibi resmi ve teknik işlerin aksamadan devamı için gerekli takip ile
koordinasyondan sorumludur,
h)Bilgi İşlem Müdürü’nün emirleri ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda bilgisayarlarda
meydana gelen arızalara müdahale ederek yeniden işler hale getirilmesini sağlamaktan sorumludur,
i)Birimlerden gelen talepleri alır ve diğer bürolar ile ilgili olanları ilgili kişiye devreder,
j)Tüm işlerini, Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün ISO 9001 standartlarında tanımlanan akış şemalarına uygun
çalışma yaparak kayıt altına almakla yükümlüdür,
k)Birimlerden gelen talep ve yapılan tüm işlemleri servis takip programına kayıt eder,
l)Eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek,
m)Amirlerinin verdiği diğer işleri yapar.
(5) Ak Masa Birimi
a) Ak Masa biriminin fiziki, insan kaynakları ve işleyiş sistemine ait modellemesini yapar..
b) Diğer birimlerle Ak Masa birimin koordinasyonu için gerekli olan alt yapı oluşturur. Takip kontrol
eder.
c) Ak Masanın raporlamasını yapar.. Başkanlık makamına sunar.
d) Sistemin işleyişi ile doğacak eksikliklerle ilgili gerekli çözümleri üretir, uygulamaya koyar..
(6) Ar&Ge Birimi
a) Kurumsal otomasyonun sağlanması gerekli çalışmayı yapar. Başkanlık makamına sunar.
b)E-imar, E-belediye, E-Devlet entegrasyonunu sağlamak amaçlı, gerekli fizibiliteleri yapar. Çözüm
önerilerini Başkanlık makamına sunar.
c)Teknolojik yenilikleri kurumsal ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, takip eder. Gerektiğinde kurum
birimlerinin kullanımına sunulmak üzere, teklif aşamasına getirir.. Başkanlık makamına sunar.
PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 10 – Bu yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve sorumlulukları, mer’i
mevzuat ve Belediye Başkanı’nın veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının onayıyla görev
pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda istihdam edilenler belirtilen görevleri ifa ederler:
(1) Bilgi İşlem Müdürü
a) Bilgi İşlem Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder,
b)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler ve kontrol
eder,
c)Bilgi İşlem Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve
Disiplin amiridir,
d)Bilgi İşlem Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,
e)Yapılan işlerin ISO 9001 Standartlarına uygunluğunu sağlamak,
f)Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar,
g)İdari olarak Bilgi İşlem Müdürlüğünü temsil eder ve müdürlüğün her türlü işlerinden birinci
derecede sorumludur. Müdürlüğün hizmetlerinin düzenli ve iyi bir şekilde yürütülmesine nezaret
etmek ve bu konuda yasalar ile yönetmelik yükümleri tedbirleri almakla yükümlüdür.
h)Bilgi İşlem Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa
dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya
yetkilidir.
i)Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili
yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
(2) Diğer Personel
a)Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren personel, üstlerinin yaptığı görevlendirmelere istinaden ve
kendisine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla mükelleftir. Müdüre
ve üstlerine karşı sorumludur
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ORTAK HÜKÜMLER
GENEL SORUMLULUKLAR
MADDE 11 – Bilgi İşlem Müdürlüğünde çalışan tüm personel;
(1)Tüm faaliyetlere ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili
yürürlükteki mevzuata riayet eder,
(2)Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir,
(3)Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır,
(4)Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,
(5)Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,
(6)İşbölümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,
(7)Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,
(8)Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,
(9)Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,
(10)Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,
(11)Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,
(12)Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,
yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar, bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamalarda
bulunmaz,
(13)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla yükümlü olduğu
evrak, malzeme ve demirbaşları sağlam ve eksiksiz teslim eder,
(14)Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki
ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir.
EVRAK KAYIT SİSTEMİ VE YAZIŞMALAR
MADDE 12 – Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin, tarih ve sayılarına göre kayda
alınarak ilgili evrak defterinde izlenir. Kaydı yapılan evrak yetkili tarafından ilgilisine havale edilir.
Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre
korunur. Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı
yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
MADDE 13 – İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat
hükümlerine uyulur.
YÜRÜRLÜK
MADDE 14 – Bu yönetmelik hükümleri; Kırşehir Belediye Meclisinin onayından sonra yayımı ile
yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 15 – Bu yönetmelik hükümlerini Kırşehir Belediye Başkanı yürütür.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Emin DULKADİR
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 57
KARAR TARİHİ …....: 03/07/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına
Dair
Yönergesinde Değişiklik Yapılması
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30/05/2014 tarih ve 528 sayılı
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönergesinde Değişiklik
Yapılması hakkındaki teklifi 05.06.2014 tarih ve 50 nolu Meclis Kararıyla Plan Bütçe Komisyonuna
havale edilmiştir. 24.06.2014 tarihinde Osman ALTUNTAŞ, Ali KÖKÇÜ, Şeref Baran GENÇ, Fazıl
KUŞÇU ve Nihat BULUT’un katılımıyla Osman ALTUNTAŞ başkanlığında Plan Bütçe Komisyonu
toplantısı yapılmış ve 27.06.2014 tarih, 2114 sayılı Komiyon Raporu Bildirilmiştir.Komisyon
Raporunun Destek Hizmetleri Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönergesinde
Değişiklik Yapılması ile ilgili teklif görüşüldü.
KARAR……………….:
Belediyemiz Meclisinin 08/05/2014 tarih ve 38 nolu Meclis Kararıyla Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü lav edilerek Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Ulaşım Hizmetleri Şefliği olarak
kurulduğundan, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair
Yönergesinin;
6. Maddesinin D) bendine; Ulaşım Hizmetleri Şefliğinin, E) Bendine; Belediye Trafik
Hizmetleri Şefliğinin, F) Bendine; Otogar İşletme Şefliğinin eklenmesi,
7. Maddesinin D) Bendine; Ulaşım Hizmetleri Şefliğinin Görev ve Sorumlulukları, E)
Bendine; Trafik Hizmetleri Şefliğinin Görev ve Sorumlulukları, F) Bendine; Otogar İşletme Şefliğinin
Görev ve Sorumluluklarının eklenmesi,
Oy Birliği ile Kabul edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Emin DULKADİR
Katip Üye
T.C
KIRŞEHİR BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR
AMAÇ
Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi’nde faaliyet gösteren Destek Hizmetleri
Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir.
KAPSAM
Madde 2- Bu Yönerge, Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Birimlerin teşkili,
görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve Yürütülmesine ilişkin esas
ve usulleri kapsar.
DAYANAK
Madde 3-Destek Hizmetleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 nci ve 22.02.2007 tarihli,
26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik”. 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857
sayılı İş Kanunu ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair kanun.5393 sayılı Belediye
Kanununun 14,15 ve 67. maddeleri,5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,4925 sayılı Karayolu Taşıma
kanunu, Karayolu Taşıma yönetmeliği,2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik
Yönetmeliği, Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolu Trafik Ceza Kanunu,657 Sayılı Devlet Memurları
KanunuBelediye Zabıta Yönetmeliği ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.
İLKELER
Madde 4- Belediye Hizmet ve Faaliyetlerinde etkinlik, adalet, hizmette kaliteyi sağlamak, kurumun
güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek. Belediye’nin
amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemek, gerekli
planlamaları yapmak. Belediye’nin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri
analiz etmek, geleceğe dönük stratejiler belirlemek. Yönetici ve diğer pozisyonlarda görev yapan personelin
motivasyonu sağlamak, performansını artırmak, toplam kalite yönetimine geçmek.
TANIMLAR
Madde 5- Bu Yönerge ’de adı geçen;
Belediye : Kırşehir Belediyesini,
Başkanlık : Kırşehir Belediye Başkanlığını,
Başkan : Kırşehir Belediye Başkanını,
Meclis : Kırşehir Belediye Meclisini,
Encümen : Kırşehir Belediye Encümenini,
Müdürlük : Destek Hizmetleri Müdürlüğünü ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU VE GÖREVLERİ KURULUŞU
Madde 6- Müdürlüğün Görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için aşağıdaki birimlerden
oluşur:
A) İdari İşler Şefliği
B) Atölye İkmal Şefliği
C) Ambar Ayniyat Şefliği
D) Ulaşım Hizmetleri Şefliği
E ) Belediye Trafik Hizmetleri Şefliği
F ) Otogar İşletme Şefliği
Birimlerin isimlendirilmesi, çalışma şekil ve şartlarının belirlenmesinde Başkan Onayı aranır.
MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ
Madde 7- Müdürlüğün Görevleri aşağıda sayılmıştır:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA KONULARI:
A) İDARİ İŞLER ŞEFLİĞİNİN GÖREVLERİ
1. Hizmet binalarının elektrik, telefon, sıhhi tesisat asansör kalorifer işlevlerinin montaj, bakım
onarım ve abonelik işlerini yapmak ve yaptırmak.
2. İdarenin umumunu ilgilendiren hizmet binalarının yapmak ve yaptırmak.
3. Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak iş gücü, yardımcı personel vb. gibi hizmet
alımlarını ve hak ediş vb. gibi işlemleri yapmak, yaptırmak ve takip etmek.
4. Belediyeye ait binaların genel temizliğinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, ana hizmet binası
ve ek hizmet binasının temizliğini yapmak ve yaptırmak
5. Araçların kart sistemini oluşturmak ve takip etmek.
6. Hizmet binalarının gündüz ve gece güvenliğini sağlamak.
7. Müdürlük Personelini zaman zaman hizmet içi eğitime tabi tutmak.
8. Müdürlük Personelinin işe giriş ve çıkışlarını takip etmek.
9. İç güvenliği ve gece güvenliğini disiplinli bir şekilde planlamak ve düzenlemek güvenlik
personelinin ani denetimine önem vermek.
10. Araçların trafik sigortası, kasko, fenni muayene ve eksen muayenelerinin zamanında
yaptırılmasını, kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.
11. Müdürlüğe bağlı iş yerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği yönünde her türlü tedbirin alınmasını
sağlamak, kontrol ve takibini yapmak.
12. Hizmet dışı bırakılacak veya hurdaya ayrılacak araç iş makinelerinin her türlü işlerini yürürlükte
olan kanun ve Yönergeler doğrultusunda yürütmek ve sonuçlandırmak.
13 . Her hangi bir trafik kazasında kaza yerine giderek gerekli yasal işlemleri yapmak.
14. Belediyemize ait tüm araçların verimli şekilde kullanılması için tamir, bakım- onarım, yıkama yağlama işlerini yapmak ve yaptırmak. Kullanmayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını
sağlayarak kontrol ve takibini yapmak.
15. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni iş makinesi vb. araç-gereç satın alınmak ve
kiralama işlerini yapmak.
16. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere tüm iletişim ve haberleşme araçlarının abonelik
işlemleri ve bedellerinin ödenmesini sağlamak.
17. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere temizlik, demirbaş, kırtasiye, sarf malzeme vb. gibi
ihtiyaçları müdürlüklerden gelen taleplere göre temin etmek ve gerekli işlemleri yapmak ve
yaptırmak.
B) ATÖLYE VE İKMAL ŞEFLİĞİ
1. Belediyemiz çalışanlarının işe geliş ve gidişlerinde kullandıkları servis araçlarının vatandaşlardan
gelen taleplerinin değerlendirip tahsisini yapmak. Araçların işe zamanında gidiş ve gelişlerini kontrol
ve takibini yapmak.
2. Belediyeye ait iş makinelerinin ve araçlarının, binek otolarının, kamyonların, minibüslerin,
otobüslerin, kamyonetlerin vb. araçların atölyede bulunan tesisat, makine ve teçhizatların bakımı ve
onarımlarının imkânlar dâhilinde yapılarak aktif hale getirilmesini, kontrol ve takip edilerek
sonuçlandırılmasını sağlamak.
3. Belediye birimlerinde kullanılacak akaryakıt (mazot, benzin, fueloil, doğalgaz, Elektrik, Jeotermal)
v.b ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, abonelik işlemlerinin ve ödemelerinin yapılmasını
sağlamak.
4. Birimi tarafından yapılamayan bakım ve onarım çalışmalarının dışarıda yapılmasını sağlayarak
kontrol ve takibini yapmak.
5. Bakım ve onarım hizmetlerinin azami verim, asgari fire ile eksiksiz ve zamanında
gerçekleştirilmesini sağlayarak kontrol ve takibini yapmak.
6. Atölyelerin tesis, makine ve teçhizatının günümüz koşullarına uygun olarak temin etmek var
olanlarında bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlayarak kontrol ve takibini yapmak.
7. Belediyenin çeşitli birimlerinin faaliyetlerinde kullanılan çöp sepetleri banklar vb. Malzemelerinin
ilgili birimlerin talebi doğrultusunda imalatını yapmak, bunların ve mevcutların tamir-bakım ve
montaj işlerini yapmak ve yaptırmak.
8. Belediyeye ait araçların ve iş makinelerinin planlı ve arazi bakımlarının yapılması, kayıtlarının
tutulması aynı zamanda bilgisayar ortamında gerekli programların kullanılarak akaryakıt madeni yağ,
antifriz, yedek parça ve onarımlarının kayıtlarının tutarak kontrol altına alıp kontrol ve takibini
yapmak.
9. Hizmet içi eğitimine önem vermek belli dönemlerde tüm belediye personel eğitimini sağlayarak
belediyeye ait tüm iş makineleri, araç, gereç ve makinelerin verimli kullanımını takip ve kontrolünü
yapmak.
10. Malzeme kullanımlarındaki hataları engelleyici önlemler alınmasını sağlamak.
11. Araç ve iş makinelerinin parkı ile buradaki araçların ve çalışanların göreve çıkışlarını
düzenlemek.
12. Belediye iş makineleri ve araç gereçleri düzenli olarak yıkanmasını yapmak ve yaptırmak.
13. Belediyeye ait araçları 237 sayılı taşıt kanununa uygun olarak sevk ve idare etmek.
14. Özellik arz eden iş makinelerinin operatörlerinin eğitimini sağlamak
15. Sevk ve idaresindeki araçların en ekonomik kullanılması için gerekli tedbirleri alıp takip ve
kontrolünü sağlamak.
16. Arızalı olan araç ve iş makinelerinin onarımları için yedek parça ve imalatta kullanılacak olan
mamul malzeme ve vb. ürünlerin teminini sağlamak takip ve kontrolünü yapmak.
17. Müdürlük bünyesinde kurulacak olan hasar tespit komisyonunca hasara uğrayan araç ve hasar
bedelinin tahakkuk ve tahsilâtını sağlamak. Makine ve ekipmanların hasar durumunu tespit etmek,
gerekli raporları düzenlemek.
18. Belediye mücavir alanları içerisinde bulunan cadde ve sokaklarda eskimiş, yıpranmış çöp
kovalarının tamir bakım onarım, montaj ve yenilenmesini yapmak ve yaptırmak.
19. Araç Filosunun her an hizmete hazır olması için gerekli çalışmayı yapmak, arıza ve eksikliklerinin
zamanında giderilmesini sağlamak.
20. Bütçe ödeneklerinin imkanları nispetinde Belediye Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere
ihtiyaç duyulan makine, araç-gereç, iş makinesi, motorlu taşıt, taşıt, teçhizat ve bunların yedek
parçalarını iç ve dış piyasadan uygun şartlarla zamanında temin etmek.
21. Yeni araçlara plaka ve ruhsat çıkarmak, araçların periyodik trafik muayenelerini yaptırmak.
22. Araçların kaza ve sigorta işlemlerini takip etmek.
23. Araçların bakım, onarım, tamir ve yakıt ikmalini yapmak ve yaptırmak.
24. Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları tarafından yazılı ve sözlü olarak verilen tüm görevleri
yerine getirmek.
C) AMBAR – AYNİYAT ŞEFLİĞİ
1. Ambardan çıkan malzemeleri ilgili müdürlüğün talep fişi doğrultusunda bağlı olduğu Destek
Hizmetleri Müdürünün onayı ile depo çıkışını yapmak.
2. Malzemeleri stok numarasına göre düzenlemek.
3. Malzemelerin depoda muhafazasını sağlamak
4. Alınan tüm malzemelerin yıl sonu itibariyle sayımlarını yaparak takip ve kontrolünü sağlamak
5. Alınan tüm malzemelerin envanterini gerçekleştirmek.
6. Belediyeye ait tüm demir başların kaydını tutmak
7. İlgili yasa ve Yönergeler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek.
8. Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları tarafından yazılı ve sözlü olarak verilen tüm görevleri
yerine getirmek.
D ) ULAŞIM HİZMETLERİ ŞEFLİĞİ
1. İlimizin Mevcut gelecekteki ulaşım karakteristik özelliklerini belirleyip, ulaşım talepleri için gerekli
plan, proje, etüt çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
2. İlimizde kent içi Trafik sorunlarını tespit ederek sorunların amaç ve hedefler ışığında çözüme
ulaştıracak politikalara üretmek.
3. Kırşehir Nazım imar planı, Uygulama imar planı ve arazi kullanım kararlarıyla uyumlu ulaşım mas
ter planı yapmak- yaptırmak- uygulamak ve uygulanan planı zaman içinde gözetleyerek
değerlendirmek ve ulaşımla ilgili sonuçlar çıkarmak.
4. Ulaşım taleplerine uygun olarak ulaşım sistemleri gerçekleştirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek
için çalışmalar yapmak.
5. Ulaşım ağının daha etkin ve verimli kullanılması için düzenlemeler yapmak.
6. Yayalara, özürlülere ve yaşlılara öncelikli olarak bütün kullanıcılara yönelik kaliteli ve güvenli
mekânlar oluşturmak ve projelendirmek.
7. Kent merkezi ve gelişme alanlarında otopark düzenlemeleri yapmak, planlamak, Kurumumuz
tarafından işletime açmak veya kiraya vermek.
8. Bütün kullanıcılar için faydalı olabilecek plan ve politikalar üretip; sorunların çözümü noktasında
Belediye başkanını temsilen İl Trafik Komisyon toplantılarına katılmak, görüş bildirmek ve kararlar
alınmasını sağlamak. Kanunların Belediyelere verdiği Trafikle ilgili yükümlülükler çerçevesinde
komisyon kararlarını uygulamak.
9. Mevcuttaki bütün ticari taksi, servis, özel servis, dolmuş- minibüs, otobüs vb. Her türlü toplu taşıma
araçlarının zaman, güzergâh ve sayılarını belirlemek, ruhsatlandırmak ve yasalar çerçevesinde
denetimlerini yapmak.
10. Ulaşım planı doğrultusunda kavşak, geometrik düzenleme çalışmaları yapmak ve sinyalizasyon
sistemlerini kurmak- kurdurmak, denetlemek.
11. Araç ve yaya yollarındaki yatay ve düşey işaretlemeleri yapmak ve yaptırmak.
12. Trafik eğitimi noktasında yetkili ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu konuda katkı
sağlamak.
13. İlköğretim öncesi ve İlköğretim çağındaki çocukların Trafik eğitimi ve bilincinin artırılması için
Trafik Eğitim pisti kurmak ve bu pistin kullanımına katkı sağlamak.
14. Toplu taşıma araçları için güzergâh planları yapmak
15. Otogarın aktif kullanımını sağlamak.
16. Ticari faaliyet gösteren araçların çalışma usul, esaslarıyla ilgili Kanunlar çerçevesinde
yönetmelikler düzenlemek ve Belediye Meclisine sunmak.
17. Toplu taşıma araçları için güzergâh planları yapmak.
18. Cep otoparkı, yeraltı ve yer üstü otoparklar, katlı otoparklar, duraklar, transfer merkezleri, otogar
alanları için etkili çalışmalarla yer tespiti yapmak veya yaptırmak.
19. Gerekli olan yerlerde köprülü kavşak, katlı kavşak, alt ve üst geçit planlamalarını yapmak veya
yaptırmak.
20. Önemli kavşaklarda kamera sistemleri kurarak yoğunluk ile ilgili düzenlemelere karar vermek.
21. Kurumumuza bağlı olan Kent içi toplu taşıma araçları, Halk otobüslerinin kural ve yönetmeliklere
uygun çalışmasını sağlayacak faaliyetleri yürütmek.
22. Halk otobüslerinin çalışma saatleri konusunda çizelgeler oluşturmak.
23. Halk otobüslerinin sürücülerinin deneyimli, güvenli, halka nazik tavırlı kişilerden oluşturulmasını
sağlamak.
24. Kentsel ulaşımda sıkıntılar yaşanmaması adına ihtiyaçlar doğrultusunda sefer sayılarını
düzenlemek.
25. Halk otobüsü durak yerlerini ve güzergâhlarını tespit etmek.
26. Halk otobüsleri durak yerlerinin kapalı olması gerekli olan yerleri tespit etmek. Üzeri kapalı durak
yerleri ve mevcut olan bekleme yerlerinin bakımını yaptırmak.
E ) BELEDİYE TRAFİK HİZMETLERİ ŞEFLİĞİ
1. Kırşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan Ticari Taksi; Ticari Minibüs ve Özel servis
araçlarını içeren yönetmelik hükümlerini yerine getirmek.
2. Trafik komisyonu ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından alınan kararları uygulamak.
3. Trafikle ilgili altyapı çalışmalarının tamamını yapmak.
4. Sinyalizasyon sistemlerinde oluşabilecek teknik arızalara müdahale edip gidermek ya da tamirini
sağlamak.
5. Kapalı, açık otoparkları ve çalışanlarını denetlemek.
6. Kanunlar çerçevesinde Ticari araçların denetimini yapmak, Güzergâhlarını denetlemek.
7. Belediyemiz tarafından kurulacak olan sinyalizasyon takip ağını tek bir merkezden kontrol etmek ve
arızalara anında müdahale etmek.
8. Vatandaştan gelen sözlü ve yazılı şikâyetlere anında müdahale edip, Müdürlüğümüze sonuç
hakkında bilgiler vermek.
9. Belediye birimlerinin çalışmalarına yardım etmek. Trafikle ilgili tedbirler almak, yol kapama vs.
10. Yazı İşleri servisimizde; Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait tüm yazışmaları takip etmek. Ticari
faaliyet gösteren araçların tamamını ruhsatlandırmak.
11. Kentin alt yapısına zarar verebilecek ağır tonajlı kamyonlar, iş makineleri ve tarım makinelerinin
Kent merkezine girmesine ve park etmesine mani olmak.
12. Ticari araçların taksimetre ve gece tarifesinin denetlenmesi faaliyetlerini yürütmek.
13. Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer Mevzuata uygun olarak verilecek her türlü
görevi zamanında ve eksiksiz yerine getirmek.
14. Kırşehir Belediye meclisi tarafından onaylanan Ticari taksi; Ticari Minibüs ve Özel servis
araçlarını içeren yönetmelik hükümlerini yerine getirmek.
15. Trafik kazaları ya da Kentin alt yapısına zarar verilebilecek durumlarda olay yerine ulaşıp kamuya
ait zararları tutanakla tespit edip. Olaya müdahil şahsa tebliğ edip zararın teminini sağlamak.
F ) OTOGAR İŞLETME ŞEFLİĞİ
1. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 51/ d bendi gereği düzenli yolcu taşımalarında otobüslerin hareket
ve varış noktalarının Terminaller olduğu esasına dayalı olarak. Şehirlerarası otobüslerin hareketlerinin
Belediyemiz Otogarından Hareket etmesini sağlamak.
2. Otogar Yönetmeliği ve 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununu kapsamında suç ihlal ve idari para
cezası gerektiren durumlarda uygulamayı yerine getirmek.
3. Tespit edilen eksiklikler doğrultusunda İdari para cezası ve Suç ihlal tutanakları tanzim etmek.
4. Otogar Yönetmeliğinin ilgi hükümlerini yerine getirmek.
5. Firmalar arası haksız rekabete yol açacak durumlara mani olmak.
6.Yolcuların Yanlarında bulunan eşya ile güvenli bir şekilde Biletinde belirtilen varış noktasına
ulaştırılmasına yardımcı olmak.
7. Otogarda bulunan işletmelerin denetimlerini yapmak. Fahiş fiyattan mal satışına mani olmak.
8. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 64/a bendi gereği Otogardan çıkış yapan otobüslerden Belediye
Meclisinin belirlediği gelir tarifesi doğrultusunda araç çıkış ücretlerini tahsil etmek.
9. Terminallerin kapalı alanlarında tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, zehirli,
bulaşıcı, radyoaktif ve benzeri nitelikteki maddeler ile pis koku yayan maddelerin bulundurulmasını,
satışını ve ticaretini engellemek.
10. Otogarın işletilmesi noktasında Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 64 maddesinin a,b,c,d bendi
hükümleri uygulanır.
11. Terminal kapalı alanlarında satılan gıda ürünlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine dair yönetmeliğe uygun bir şekilde olmasını kontrol
etmek.
12. Yolcuları bilgilendirici, bilgi levhalarını salonlarda görülebilir yerlere asmak.
13. Otobüs işletmecilerinin zaman ve fiyat tarifelerine uyup uymadığını kontrol etmek.
14. Terminalin güvenlik bakım ve temizliği ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek.
15. Yolcu eşyalarının muhafaza edilmesi amacıyla emanet deposunu işletmek,işlettirmek
16. Ekonomik ve sağlık yönünden muhtaç halde bulunan ve Otogar idaresine müracaatta bulunan
vatandaşlarımızın gideceğe yere ulaşması noktasında yardımcı olmak.
17. Otobüs hareket sahasına Özel ve başka amaçlı kullanılan araçların girişine izin vermemek.
18. Otogarda bulunan ticari taksilerin Ticari Taksi Yönetmeliği ve Otogar Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde denetimini yapmak.
19. Otogarda bulunan firmaların büro çalışanlarının yolculara nazik davranmasını sağlamak.
Uymayanlara işlem yapmak.
20 Belediye idaresinin alacağı kararlar doğrultusunda İlçe araçlarının Otogardan hareket etmesi
konusunda gerekli çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ORTAK HÜKÜMLER
MÜDÜRLÜK BÜTÇESİ
Madde 8- Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 5018 Sayılı Yasa kapsamında Belediye Başkanının bütçe
çağrısına istinaden, yıllık bütçe tasarılarını hazırlamak ve süresi içerisinde Mali Hizmetler
Müdürlüğü’ne göndermek zorundadır.
MÜDÜRLÜK İHTİYAÇLARIN TEMİNİ
Madde 9- Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri, tabi olunan ihale
mevzuatı çerçevesinde satın almak veya kiralamak, birime ait mal ve malzemelerin giriş-çıkış ve
muhafaza işlemlerini yapmak, hurdaya çıkan malzemeleri yok etmek veya satmak bunlara ilişkin
ayniyat kayıtlarını tutmakla görevlidir.
İNCELEME VE ARAŞTIRMA
Madde 10- Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kendi müdürlüğünün faaliyet alanları ile sınırlı olmak
üzere; yurtiçi ve yurtdışında bulunan resmi ve özel kuruluşlarda inceleme araştırma yapmak üzere
personel görevlendirebilir. Bu tür görevlendirmelerde Başkanlık Makamından gerektiğinde Belediye
Meclisi’nden onay alınması gerekir.
YAZIŞMALAR
Madde 11- Vatandaşların resmi kurumların ve diğer Belediye Birimlerinin Müdürlükle yazışması
olduğu takdirde öncelikle ele almak ve sonuçlandırmak zorundadır.
ORTAK GÖREVLER
Madde 12- Birden fazla Belediye Birimini ilgilendiren iş veya görev söz konusu olduğunda
Koordinatör Müdürlük ve Başkanlık Makamı tarafından belirlenir.
DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ
Madde 13- Bu Yönerge ’de yapılacak her türlü değişiklik teklifinin Başkan Onayına sunulması işlemi
İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 14- Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce yürürlükte bulunan Destek
Hizmetleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yönergeleri yürürlükten kalkar.
YÜRÜRLÜK
Madde 15- Bu Yönerge Belediye Meclisince kabul edilip, Belediye Başkanlığı’nca onaylandıktan
sonra yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Kırşehir Belediye Başkanı yürütür.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Emin DULKADİR
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 58
KARAR TARİHİ …....: 03/07/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Mali Hizmetler Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Ön Ödemeli Su Sayacı Aboneliklerinde İndirim Yapılması
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......: Mali Hizmetler Müdürlüğünün Ön Ödemeli Su Sayacı Aboneliklerinde
İndirim Yapılması hakkındaki teklifi Plan Bütçe Komisyonu gündemine alınmıştır. 24.06.2014
tarihinde Osman ALTUNTAŞ, Ali KÖKÇÜ, Şeref Baran GENÇ, Fazıl KUŞÇU ve Nihat BULUT’un
katılımıyla Osman ALTUNTAŞ başkanlığında Plan Bütçe Komisyonu toplantısı yapılmış ve
27.06.2014 tarih, 2114 sayılı Komiyon Raporu Bildirilmiştir.Komisyon Raporunun Ön Ödemeli Su
Sayacı Aboneliklerinde İndirim Yapılması ile ilgili teklif görüşüldü.
KARAR……………….:
a) Yeni Bina inşaatların su aboneliklerinde ön ödemeli (kartlı) su sayacı veya mekanik sayaç
uygulamasına geçilmesi ve saatleri belediye ekiplerinin yetkilendirdiği veya lisans verdiği firmalar
tarafından takılması;
b) Resmi kurumlarda ön ödemeli su sayacı uygulamasına geçilmesi;
c) Mülkiyeti belediyemize ait ve kiraya verilen gayrimenkullerde ön ödemeli kartlı su sayacı
uygulamasına geçilmesi;
d) Ön ödemeli su sayacı takılan ve geçmiş dönemlere ait tahsil edilememiş su tüketim bedeli borcu
bulunan abonelere su yükleme esnasında yükleyeceği miktarın % 40’nın geçmiş dönem su borcuna
mahsup edilmesi;
e) Çarşı, Pasaj, Apartman Yönetimleri tarafından ortak kullanım alanlarına ve dernekler;
f) Su sayacı kapalı mekanlar da olup uzun süre okunmayan abonelere;
g) Belediye Meclisinin belirleyeceği miktarın üzerinde borcu olan ve ödemeyen abonelerin;
h) İmar servisine yeni ruhsat için müracaat eden mükelleflerin ruhsatına her bağımsız bölüm ve ortak
kullanım için ön ödemeli kartlı su sayacının zorunlu kılınması;
ı) Yabancı uyruklular ve öğrenciler;
i) Ön Ödemeli Kartlı Su Sayacı taktıran abonelere %10 indirim yapılması,
g) maddesinin bir sonraki mecliste tekrar değerlendirilmesi ve a), b), c), d), e), f), h), ı), i)
maddelerinin uygulanması,
1 Red Oyuna karşı 28 Kabul Oyu ile,
Oy Çokluğu ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Emin DULKADİR
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 59
KARAR TARİHİ …....: 03/07/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KONUSU……….…….: İkizarası Kentpark’ın Sağlı Sollu İki Yanında Ticari İşletmelerce
Sundurma
ile Kapatılacak Ön, Yan ve Arka Bahçelerden Beher m2 si Üzerinden
Alınacak Ücretin Belirlenmesi
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......:
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “İkizarası Kentpark’ın sağlı sollu iki yanında ticari
işletmelerce sundurma ile kapatılacak ön, yan ve arka bahçelerden beher m2 si üzerinden ücret
alınması” hakkındaki teklifi Plan Bütçe Komisyonu gündemine alınmıştır. 24.06.2014 tarihinde
Osman ALTUNTAŞ, Ali KÖKÇÜ, Şeref Baran GENÇ, Fazıl KUŞÇU ve Nihat BULUT’un
katılımıyla Osman ALTUNTAŞ başkanlığında Plan Bütçe Komisyonu toplantısı yapılmış ve
27.06.2014 tarih, 2114 sayılı Komiyon Raporu Bildirilmiştir.Komisyon Raporunun “İkizarası
Kentpark’ın sağlı sollu iki yanında ticari işletmelerce sundurma ile kapatılacak ön, yan ve arka
bahçelerden beher m2 si üzerinden ücret alınması” ile ilgili teklif görüşüldü.
KARAR……………….:
2014 Mali Yılı Belediye Gelirleri tarife cetvelinin 20/a maddesi uyarınca; İkizarası
Kentpark’ın sağlı sollu iki yanında ticari işletmelerce sundurma ile kapatılacak ön, yan ve arka
bahçelerden beher m2 si 325,00 TL olarak ücret alınması,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Emin DULKADİR
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 60
KARAR TARİHİ …....: 03/07/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Özel Kalem Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Fahri Hemşehrilik Beratı
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......:
Özel Kalem Müdürlüğünün 24/06/2014 tarih ve 249 sayılı Fahri Hemşehrilik Beratı Verilmesi
ile ilgili teklifi görüşüldü.
KARAR……………….:
İlimiz projelerinden Tenis Kortunun yapımı tamamlanmıştır.
Tenis Kortunun hayata geçirilmesinde sağladıkları maddi ve manevi katkılar nedeniyle;
Sayın Adnan POLAT Bey’e fahri hemşehrilik payesi ve beratı verilmesi düşünülmektedir.
İlimizde yapımı tamamlanmış olan Tenis Kortu Projesine sağlamış oldukları maddi ve manevi
katkılarından dolayı 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/r maddesi uyarınca Sayın Adnan POLAT
Bey’e fahri hemşehrilik payesi ve beratı verilmesi,
Oy Birliği ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Emin DULKADİR
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 61
KARAR TARİHİ …....: 03/07/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: Mali Hizmetler Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Kredi Talebi ve İçişleri Bakanlığından İzin Talebi
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......:
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02/07/2014 tarih ve 2147 sayılı Kredi Talebi ve İçişleri
Bakanlığından İzin Talebi ile ilgili teklifi görüşüldü.
KARAR……………….:
Belediyemizce yapımı devam etmekte olan Masal Parkı Yapım İşinin finansmanı ve
tamamlanabilmesi için 2.500.000,00 TL ek kredi alınmasına ihtiyaç duyulmuş olup, 5393 sayılı
Belediye Kanununun 15. maddesinin i) bendi, 18. maddesinin d) bendi uyarınca İller Bankasından
kredi alınarak Belediye payından düşülmesi için Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ’ye yetki
verilmesine,
Başkanlığımızca yapılacak alt yapı ve üst yapı yatırımlarında kullanılmak üzere İller
Bankasından ve özel Bankalardan kullanılması düşünülen krediler için 5393 sayılı Belediye Kanunun
Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin d) bendi ( borçlanmaya karar vermek ) ile
borçlanmaya karar verilmesi ve Borçlanma başlıklı 68. maddesinin e) fıkrası ‘‘ Belediye ve bağlı
kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son
kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme
oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye
meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun
kararı ve İçişleri bakanlığının onayı ile yapabilir.’’ Gereğince İçişleri Bakanlığından izin alınması
gerekmektedir. Kullanılması düşünülen 10.000.000,00 TL kredi için İçişleri Bakanlığından izin
alınması gerektiğinden, Bakanlık iznini almak üzere Belediye Başkanımız Sn. Yaşar BAHÇECİ’ ye
yetki verilmesi,
14 Red oyuna karşı 15 Kabul Oyu ile,
Oy Çokluğu ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Emin DULKADİR
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
KARAR NO……….....: 62
KARAR TARİHİ …....: 03/07/2014
SAATİ………………...: 14:00
BİRİMİ………....….....: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
KONUSU……….…….: Cadde İsminin Değiştirilmesi
OTURUM……….…....: 1
BİRLEŞİM……….…..: 1
MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN
TEKLİF ÖZETİ…......:
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/07/2014 tarih ve 956 sayılı Cadde İsminin Değiştirilmesi
hakkındaki teklifi görüşüldü.
KARAR……………….:
Kayabaşı, Bağbaşı ve Çukurçayır Mahalle sınırları içerisinde kalan Kadıhanı Caddesinin
isminin İstanbul Caddesi olarak değiştirilmesi Kayabaşı ve Bağbaşı Mahallesi Muhtarlarınca talep
edilmektedir.
Kadıhanı Caddesinin isminin İstanbul Caddesi olarak değiştirilmesi,
14 Red Oyuna karşı 15 Kabul Oyu ile,
Oy Çokluğu ile Kabul Edildi.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Emin DULKADİR
Katip Üye
T.C.
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
Meclis Başkan Vekili 07/08/2014 Perşembe günü saat 14.oo’da Ağustos Ayı Olağan Meclisinde
toplanmak üzere Temmuz ayı Meclisini kapattı.
Veli ŞAHİN
Meclis Başkan V.
Şule TEMEL
Katip Üye
Emin DULKADİR
Katip Üye
Download

Temmuz Ayı Meclis Kararları