T.C. KIZILTEPE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NDEN
HÜKÜM ÖZETİ
DOSYA NO: 2014/108 Esas
KARAR NO: 2014/189
C.SAV.ESAS NO: 2014/379
SANIK: MUHAMMED AHMED, MUSA ve CİHAN oğlu, 1988 RASULAYN doğumlu.
SUÇ: 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet
SUÇ TARİHİ: 05/03/2014, 05/03/2014
KARAR TARİHİ: 13/03/2014
1- Sanık Muhammed Ahmed’in üzerine atılı 5607 sayılı yasaya muhalefet suçunu işlediği sabit
olduğundan, suçun işleniş biçimi, sanığın amacı, suçun işlendiği yer ve zaman meydana gelen
zarar veya tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak eylemine uyan 5607 Sayılı Yasanın 3/18 maddesi
gereğince takdiren ve teşdiden 3 YIL HAPİS ve 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA
Sanığın yargılama sırasında mahkemeye karşı olumsuz hal ve davranışlarına rastlanmadığından
sanığa verilen cezadan 5237 Sayılı T.C.K’nun 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında
indirim yapılarak sanıkların 2 YIL 6 AY HAPİS ve 4 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA
Sanığa verilen cezadan başkaca yasal ve takdiri artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına,
Sanığa verilen gün adli para cezasının 5237 Sayılı T.C.Knun 52. maddesi gereğince sanıkların
sosyal ve ekonomik durumları nazara alınarak bir günlüğü takdiren 20,00 TL’dan olmak üzere
(4X20.00TL) 80,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, adli para cezasının miktarı
itibarıyla taksitlendirilmesine yer olmadığına,
Sanığın kasten işlemiş olduğu hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak TCK'nun
53/1 Maddesi gereğince;
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinde; bu kapsamda, Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyeliğinden veya, Devlet İl Belediye Köy veya bunların denetim ve gözetimi altında
bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve
hizmetlerde istihdam edilmekten,
b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan,
c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,
d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya
deneticisi olmaktan,
e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir
meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra
etmekten, yoksun bırakılmasına,
5237 sayılı TCK'nun 53/2,3. fıkraları gereğince sanığın bu hakları kullanmaktan yoksunluğunun
kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilmesine
kadar, diğer haklar yönünden ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar sürmesine,
2- Sanık Muhammed Ahmed’in üzerine atılı 5607 sayılı yasaya muhalefet suçunu işlediği sabit
olduğundan, suçun işleniş biçimi, sanığın amacı, suçun işlendiği yer ve zaman meydana gelen zarar
veya tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak eylemine uyan 5607 Sayılı Yasanın 3/10 maddesi gereğince
takdiren ve teşdiden 2 YIL HAPİS ve 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın yargılama sırasında mahkemeye karşı olumsuz hal ve davranışlarına rastlanmadığından
sanığa verilen cezadan 5237 Sayılı T.C.K'nun 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında
indirim yapılarak sanıkların 1 YIL 8 AY HAPİS ve 4 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA
Sanığa verilen cezadan başkaca yasal ve takdiri artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına,
Sanığa verilen gün adli para cezasının 5237 Sayılı T.C.K’nun 52. maddesi gereğince sanıkların
sosyal ve ekonomik durumları nazara alınarak bir günlüğü takdiren 20,00 TL’dan olmak üzere
(4X20.00TL) 80.00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, adli para cezasının miktarı
itibarıyla taksitlendirilmesine yer olmadığına,
Sanığın kasten işlemiş olduğu hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak TCK’nun
53/1 Maddesi gereğince;
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinde; bu kapsamda, Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyeliğinden veya, Devlet İl Belediye Köy veya bunların denetim ve gözetimi altında
bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve
hizmetlerde istihdam edilmekten,
b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan,
c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,
d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya
denetiçisi olmaktan,
e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir
meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra
etmekten, yoksun bırakılmasına,
5237 sayılı TCK'nun 53/2,3. fıkraları gereğince sanığın bu hakları kullanmaktan yoksunluğunun
kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilmesine
kadar, diğer haklar yönünden ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar sürmesine,
Sanık hakkında koşulları oluşmadığından TCK 51. maddesindeki hapis cezasının ertelenmesi
kurumunun ve CMK 231. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun
uygulanmasına YER OLMADIĞINA
3- Dosya kapsamında ele geçirilen kaçak sigara ve mazotun tümünün TCK’nın 54. Maddesi
uyarınca müsaderesine dair karar verilmiş; sanığın Suriye Uyruklu olması Türkiye’de ikamet
adresinin olmadığından ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış hazırlanan bu metnin
gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği
tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya
mahkememize bir dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanak düzenlettirmek
suretiyle Yargıtay temyiz yasa yoluna başvurabileceği, temyiz etmediği takdirde hükmün
(Bas›n: 48313- www.bik.gov.tr)
kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/3 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Müftü Ali Mahallesinde kat mülkiyetli, 2477 ada, 46
Parselde kain, 58,18 miktarlı bodrum, kargir mesken olan taşınmaz üzerinde halihazırda Fatih
ilçesi, yavuz sultan selim mahallesi, şair nabi sokak üzerinde, adalet apartmanı 17 dış kapı
no.lu bodrum kat, 1 iç kapı no.lu kargir meskende, 12/100 arsa paylı bodrum kat 1 no.lu
bağımsız bölüm niteliğinde taşınmazın 1/2 hissesidir. Yerinde yapılan incelemede; bina,
bodrum kat+zemin kat+4 normal kat+çatı katından (tam kat haline dönüştürülmüş) ibaret olup
taşıyıcı sistemi betonarme karkas tarzında, bitişik nizam inşa edilmiştir. Bodrum kat, zemin
kat, ve normal katların her birinde birer adet daire mevcut olup 4. normal kat çatı katı ile
birlikte dubleks daire niteliğindedir. Binada toplam olarak, 6 adet daire vardır. Binanın dış
cephesi btb'li, giriş kapısı demir ve giriş ve kat sahanlıkları ile merdivenler mermer kaplıdır.
Dosya konusu dairenin sokak cephesi tarafından ön cephesi, kaldırımdan 1 m. yüksekte olup
diğer kısmı toprağa gömülüdür. Arka cephesi ise tamamen açık konumdadır. Kıymet takdiri
yapılan 1. bodrum kat 1 no.lu daire; giriş holü+salon+oda+mutfak ve banyo-wc hacimlerinden
oluşmakta olup brüt alanı yaklaşık 43 m2'dir. Salon ve odanın zemini ahşap parke kaplı,
duvarları sıvalı ve boyalıdır. Dairenin giriş holü ve mutfak zemini fayans kaplı, duvarları sıvalı
ve boyalıdır. Mutfak tezgahı ve dolapları mevcuttur. Banyo-wc'nin zemini ve duvarları fayans
kaplıdır. Pencereler ahşap doğrama, iç kapılar ve dış kapı ahşap doğramadır. Sokak
cephesindeki pencereler demir korunaklıdır. Taşınmazın elektrik, su tesisatı bulunmaktadır.
Dairenin ısıtma sistemi kombi-doğalgazdır. Binanın yaşı 19 yıldır. Dairenin yapı sınıfı, ikinci
sınıf inşaattır. Daire konut amaçlı kullanılmaktadır.
İmar Durumu: Fatih Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 17.01.2014 tarih
ve M.34.06.FAT.0.21-Ref:694988-758- GD:565 sayılı yazısına göre; Fatih ilçesi, Müftü Ali
Mahallesi, 2477 ada, 46 parsel sayılı yer, İstanbul IV numaralı, İstanbul I numaralı yenileme
alanları, İstanbul II numaralı yenileme alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca
uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih
İlçesi (Tarihi Yarımada) kentsel, tarihi, kentsel arkeolojik, 1. derece arkeolojik sit alanı 1/1000
ölçekli, koruma amaçlı uygulama imar planında 3. Derece koruma bölgesinde, konut alanında
kalmakta olduğu H: 15.50 m irtifa almakta olduğu, belirtilmektedir.
Kıymeti: 35.000,00 TL (1/2 Hisse için)
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 22/09/2014 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü: 22/10/2014 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Kaleminde
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim
masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/3 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur. 22/07/2014 (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
(Bas›n: 48295- www.bik.gov.tr)
gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

48313-48295