ECZANELER İÇİN MESUL MÜDÜR ATANMASI-DEĞİŞİKLİĞİ
İlçe üst yazısı
Dilekçe fotokopisi
1) Matbu form
(Mesul Müdür atama için hazırlanmış form; eksiksiz ve tam doldurulmuş, T.C. Kimlik
numarası mutlaka olacak şekilde, nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu
muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır.)
2) El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş
3) Eczacının Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) aslı gibidir onaylı fotokopisi,
4) Göz raporu (Göz doktorunun adının ve ünvanının açık olarak yazıldığı, mesleğini yapmayı engelleyecek
derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu. Özel bir sağlık kuruluşundan
alınmış ise ilgili ilçe sağlık müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı.)
5) Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış
ise ilgili ilçe sağlık müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı)
6)Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin olmadığına dair yazılı beyanı (Eczacının, 6197 sayılı Kanunun 4.maddesi
uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkumiyeti olmamalıdır.)
7) 4 * 6 cm. Boyutlarında 2 adet vesikalık fotoğraf
8) Eczacı diplomasında yer alan soyisimden farklı bir soyisim taşıyor ise soyisim değişikliği ile ilgili belge
9) Eczacı Odası kayıt belgesi
10) En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve ünvanı belirtilmelidir)
Eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, ilgili ilçe sağlık müdürlüğünden, başka bir ilde açmış ise
ilgili il sağlık müdürlüğünden alınan yazının da dosyaya eklenmesi gerekmektedir.
11)Askerlik nedeniyle mesul müdür atanacak ise celb kağıdı
12) Askerlik dışındaki durumlar için ; eczanenin sahibi olan eczanının
mesul müdür atama nedeninin ve
süresini belirten dilekçe ve belgeleri (sağlık raporu vs.)
13) Mesul Müdürlük belgesinin aslı (Mesul Müdür değişikliklerinde ayrılan mesul müdüre ait belge)
***Ayrılan Mesul Müdürün, ayrılış evrakları daha önce teslim edilmemişse yeni atanan Mesul Müdürün dosyasına eklenmelidir
***Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay
önce alınmış olmalıdır.
***Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır.Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.
***Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için, yazılan üst
yazıyla birlikte,Çemberlitaş-Ana Binada evrak kayıta girmesi gerekmektedir.
Mesul Müdürün Ayrılışı İçin:
•Üst yazı(İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanır)
•Mesul Müdürün ayrılış dilekçesi
•Mesul Müdürlük Belgesi'nin aslı
•Eczanenin Sahibi olan Eczacının görevinin başına döndüğüne dair dilekçesi
Askerlik nedeniyle Mesul Müdür atanmış ise;Eczanenin Sahip ve Mesul Müdürü olan eczacının, askerliğinin bittiğini belirten
teskerenin fotokopisi
Download

Eczaneler İçin Mesul Müdür Ataması-Değişikliği İşlemleri