T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
21 Şubat 2014
CUMA
Sayı : 28920
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2014/114
1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı
gösteren Müfettiş Yardımcıları Bilal TURGUT, Osman BOLAT, Sefa ÇAĞLIYAN, Sezgin
AKPINAR, Ali Osman AZTEKİN, Yaşar İLBAŞ, Abdullah YILMAZ, Hakkı YAZICI, Süleyman
BEŞLER ve Cumali AYTEKİN’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36/A, 45 ve 76 ncı maddeleri
ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
Başbakanlıktan:
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/115
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kemal YURTNAÇ’ın atanması, 657
sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince
uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 88. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2014/118
1 – Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne Hayrettin KAPLAN’ın
yeniden atanması, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 25 inci maddesi ile 2013/4286 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Esasların 18 inci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Ali BABACAN
Başbakan
Başbakan Yardımcısı
—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2014/119
1 – Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Taşkın
TEMİZ’in yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri
gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Ali BABACAN
Başbakan
Başbakan Yardımcısı
—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2014/120
1 – Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığında açık bulunan,
6 ncı derece kadrolu ve +1150 ek göstergeli Sigorta Denetleme Uzmanlığına, Sigorta
Denetleme Uzman Yardımcısı Özgür ÖNTÜRK’ün,
6 ncı derece kadrolu ve +1150 ek göstergeli Sigorta Denetleme Aktüerliğine, Sigorta
Denetleme Aktüer Yardımcısı Emine Feray SEZGİN’in,
7 nci derece kadrolu ve +950 ek göstergeli Sigorta Denetleme Aktüerliğine, Sigorta
Denetleme Aktüer Yardımcısı Hande HATUNOĞLU’nun,
atanmaları 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve
76 ncı maddeleri ile 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendi uyarınca uygun
görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Ali BABACAN
Başbakan
Başbakan Yardımcısı
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2014/121
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7000 ek göstergeli Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığına, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı Kudret
BÜLBÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 5978 sayılı Kanunun 22 nci
maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Emrullah İŞLER
Başbakan
Başbakan Yardımcısı
—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/122
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne İsmet KÖKSAL’ın atanması, 657 sayılı
Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun
görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Faruk ÇELİK
Başbakan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/123
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına, Büyükelçi Ali Kemal
AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri
gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
Dışişleri Bakanı
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/124
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Siyaset Planlama Genel Müdürlüğüne, Yurtdışı
Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Altay CENGİZER’in atanması,
657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun
görülmüştür.
2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
Ahmet DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı
—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/125
1 ‒ Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı
yer Genel Müdür Yardımcısı Recep KIR’ın yeniden atanması, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun
görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Taner YILDIZ
Başbakan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/126
1 ‒ Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu
Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ercan GEBEŞ’in atanması, 233 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Taner YILDIZ
Başbakan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/127
1 ‒ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu
Üyeliğine Erdoğan SERT’in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci
maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Taner YILDIZ
Başbakan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/128
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlüğü Marmara (Kocaeli) Bölge Müdürlüğüne Ramazan MANDAL’ın atanması,
657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince
uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Taner YILDIZ
Başbakan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/129
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine
Yusuf ÖZGÜN’ün atanması 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Hayati YAZICI
Başbakan
Gümrük ve Ticaret Bakanı
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/130
1 ‒ Açık bulunan 1. derece kadrolu Personel Genel Müdürlüğüne Personel Genel Müdür
Yardımcısı Muhterem İNCE’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Efkan ALA
Başbakan
İçişleri Bakanı
—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/131
1 ‒ Açık bulunan 1. derece kadrolu Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ömer DURAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Efkan ALA
Başbakan
İçişleri Bakanı
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/132
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Daire Başkanı Şinasi TOĞROL’un atanması, 657
sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan
Maliye Bakanı
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/133
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Devlet Malzeme Ofisi
Genel Müdür Yardımcılığına Murat ALAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi
ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan
Maliye Bakanı
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/134
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliklerine
Özlem Gözde KARABULUT ÖZKAN, Saygın KARABACAK, Havva Özge GÜNAY,
Mustafa BEDEL, Gülşen ÖZKAN, Uğur ANLAR, Mehmet YAŞİN, Ersan GÜNDEŞLİ ile
Muhsin MADEN’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan
Maliye Bakanı
—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/135
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine
Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 93 üncü maddeleri
ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Nabi AVCI
Başbakan
Millî Eğitim Bakanı
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/136
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,
Adile YAMAÇ’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Veysel EROĞLU
Başbakan
Orman ve Su İşleri Bakanı
—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/137
1 ‒ Orman Genel Müdürlüğünde 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Adana
Orman Bölge Müdürlüğüne Abdurrahman ACER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Veysel EROĞLU
Başbakan
Orman ve Su İşleri Bakanı
—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/138
1 ‒ Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek
göstergeli Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne Ahmet ERSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun
71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Veysel EROĞLU
Başbakan
Orman ve Su İşleri Bakanı
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/139
1 ‒ Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek
göstergeli Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne Celal PİR’in atanması, bu suretle boşalacak
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa GEDİKLİLİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun
71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
Veysel EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/140
1 ‒ Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek
göstergeli Konya Orman Bölge Müdürlüğüne Necati ALIÇ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun
71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Veysel EROĞLU
Başbakan
Orman ve Su İşleri Bakanı
—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/141
1 ‒ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü;
Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Balıkesir 25. Bölge Müdürlüğüne Eskişehir 3. Bölge Müdürü Erol ŞENÖZ’ün,
Bu suretle boşalacak olan Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğüne Hayrettin BAYSAL’ın,
Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
20/2/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Veysel EROĞLU
Başbakan
Orman ve Su İşleri Bakanı
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
YÖNETMELİKLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması,
kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, verimlilik konusunda
yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak
amacına yönelik olarak verilecek Verimlilik Proje Ödüllerinin usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11/A
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) Baş değerlendirici: Değerlendirme süreçlerinin planlanması, uygulanması ve Ödül
Yürütme Komitesi ile diğer taraflar arasındaki koordinasyonu sağlamaktan sorumlu olan ve
değerlendiriciler arasından seçilen kişiyi,
c) Bireysel ön değerlendirme formu: Değerlendiricilerin ek-1’de yer alan değerlendirme
kriterlerine göre projeleri bireysel olarak değerlendirecekleri formu,
ç) Büyük ölçekli işletme: Mikro, küçük veya orta büyüklükteki işletme niteliği taşımayan işletmeleri,
d) Değerlendirici: Uzmanlık alanları ve deneyimlerine göre değerlendirici başvuru formu kullanılarak alınan gönüllü başvurular üzerine Ödül Yürütme Komitesi tarafından seçilen,
projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında görev yapan Bakanlık hariç kamu kurum ve kuruluşu, özel sektör, üniversite veya sivil toplum örgütü temsilcisini,
e) Değerlendirici başvuru formu: Değerlendiricilerin kişisel bilgileri, eğitim bilgileri,
mesleki deneyimi, uzmanlık alanları ve proje değerlendirme tecrübesine ilişkin bilgileri içeren
formu,
f) Genel Müdürlük: Verimlilik Genel Müdürlüğünü,
g) İşletme başvuru formu: Ödüle başvuran işletme ve projesi hakkındaki bilgileri içeren
formu,
ğ) İşletme geri bildirim raporu: Yerinde incelemeye gidilmeyen ve ödül alamayan işletmelere baş değerlendirici tarafından hazırlanarak iletilen raporu,
h) Küçük işletme: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendi ile tanımlanan işletmeleri,
ı) Mikro işletme: 2005/9617 sayılı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendi ile tanımlanan işletmeleri,
i) Orta büyüklükteki işletme: 2005/9617 sayılı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c) bendi
ile tanımlanan işletmeleri,
j) Ödül Jürisi: Ödül almaya hak kazanan projeleri belirlemekle sorumlu olan, biri Verimlilik Genel Müdürü olmak üzere Bakanlıktan iki, üniversitelerden iki ve sivil toplum örgütlerinin üst düzey temsilcilerinden bir üyeden oluşan ve Verimlilik Genel Müdürünün başkanlık ettiği Jüriyi,
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
k) Ödül jürisi nihai değerlendirme raporu: Her bir kategoride ödül alan projelerin yer
aldığı raporu,
l) Ödül Yürütme Komitesi: Ödül sürecinin yürütülmesinden sorumlu olan, Verimlilik
Genel Müdürü tarafından görevlendirilecek ilgili daire başkanı ve personelden oluşan komiteyi,
m) Ön değerlendirme sonuç raporu: Bireysel ön değerlendirmelerden sonra projenin
nihai ön değerlendirme puanının belirleneceği ve uzlaşım toplantısında hazırlanan raporu,
n) Verimlilik Proje Ödülleri: Bir işletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini,
süreçlerinin performansını, hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini ve kârlılığını artırmaya, maliyetlerini azaltmaya, çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik gerçekleştirilen projelere verilen ödülleri,
o) Yerinde inceleme sonrası değerlendirme raporu: Yerinde inceleme sonucunda değerlendiricilerin her kriteri yeniden değerlendirdiği toplantıda hazırlanan raporu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ödüllendirme Sisteminin Esasları
Ödül kategorileri
MADDE 4 – (1) Verimlilik Proje Ödülleri sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere, mikro işletme, küçük işletme, orta büyüklükteki işletme ve büyük ölçekli işletme olmak üzere dört kategoride verilir. Bakanlık gerekli gördüğü durumda bunların dışında
ödül kategorisi belirleyebilir.
Ödül takvimi
MADDE 5 – (1) Ödül takvimi ile başvuru ve değerlendirme sürecine ilişkin ayrıntılı
bilgiler Genel Müdürlük tarafından her yıl Bakanlığın internet sitesi ve diğer yayın organları
aracılığıyla yayınlanır.
Görev ve sorumluluklar
MADDE 6 – (1) Ödül sürecinde yer alanların görev ve sorumlulukları şunlardır.
a) Ödül Yürütme Komitesi:
1) Ödül sürecinde yer alan görevlendirme, bilgilendirme ve onay işlemlerini yürütmek.
2) Ödül sürecine ilişkin yönlendirme ve koordinasyon görevini yerine getirmek.
3) Projelerin değerlendiricilere atanmasını sağlamak.
4) Baş değerlendiricileri ve değerlendiricileri belirlemek.
5) Değerlendiricilere yönelik proje değerlendirme eğitimini planlamak ve uygulanmasını sağlamak.
6) Mevcut kaynakları göz önünde bulundurarak yerinde inceleme yapılacak proje sayısını belirlemek.
7) Ödül töreninin organizasyonunu yapmak.
b) Baş değerlendirici:
1) Sorumlu olduğu projeleri zamanında değerlendirmek.
2) Uzlaşım toplantılarını planlamak ve gerçekleştirmek.
3) Ödül Yürütme Komitesi tarafından düzenlenen proje değerlendirme eğitimine, uzlaşım toplantılarına ve yerinde incelemelere katılmak.
4) Yerinde incelemeleri planlamak, uygulamak ve işletme ile iletişimi sağlamak.
5) Proje sahibi işletmelere gönderilecek olan geribildirim raporunu hazırlamak.
6) Yerinde inceleme sonrası değerlendirme raporunu Ödül Jürisi’ne sunmak.
c) Değerlendirici:
1) Sorumlu olduğu projeleri zamanında değerlendirmek.
2) Ödül Yürütme Komitesi tarafından düzenlenen proje değerlendirme eğitimine, uzlaşım toplantılarına ve yerinde incelemelere katılmak.
3) İlgili formları/raporları baş değerlendiriciye eksiksiz ve zamanında ulaştırmak.
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
ç) Ödül Jürisi:
1) Nihai değerlendirmeyi gerçekleştirerek ödül almaya hak kazanan projeleri belirlemek.
2) Ödül töreninde sunumu yapılacak projeleri belirlemek.
Proje başvurularının alınması
MADDE 7 – (1) Başvurular proje yürütücüsü işletmeler tarafından yapılır.
(2) Her proje için sadece bir defa başvuru yapılabilir.
(3) İki sene üst üste ödül alan işletmeler devam eden yıl için başvuruda bulunamazlar.
(4) Projenin tamamlandığı tarihten itibaren en çok bir yıl geçmiş olması gerekmektedir.
(5) Daha önce herhangi bir kuruluştan ödül alan projeler için başvuru yapılamaz.
(6) Bir işletme bir yıl içinde en fazla üç proje ile başvurabilir.
(7) Başvurular, Bakanlığın internet sitesinde yayınlanacak işletme başvuru formunun
eksiksiz olarak doldurularak elektronik ortamda gönderilmesi suretiyle yapılır. Ayrıca işletme
başvuru formunun işletme üst yöneticisi tarafından imzalanmış basılı bir nüshasının kapalı zarf
içerisinde ödül takviminde belirtilen tarihlere uygun olarak Genel Müdürlüğe ulaştırılması gerekmektedir. İmzalı işletme başvuru formunun Genel Müdürlüğe ulaşmaması durumunda elektronik başvuru dikkate alınmaz.
(8) İşletme başvuru formunun doldurulması zorunlu olan bölümlerin eksik olması durumunda projeler ön değerlendirme aşamasına alınmaz.
(9) Bakanlık, işletme başvuru formunda yer alan tüm bilgilerin gizliliğinin sağlanmasını, Bakanlık ve değerlendiriciler dışındaki herhangi bir kişi ve kuruluş ile paylaşılmamasını
ve sadece Verimlilik Proje Ödülleri için kullanılacağını taahhüt eder.
(10) Başvuru sırasında herhangi bir ücret alınmaz.
Projelerin değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük ile değerlendiriciler arasında başvuru sahibi işletme
bilgilerinin ve değerlendirme sürecine ilişkin koşulların ve taahhütlerin yer aldığı bir gizlilik
sözleşmesi imzalanır.
(2) Değerlendiricilere projelerin değerlendirilmesinden önce ödül sürecinin ve kriterlerin anlatıldığı bir günlük proje değerlendirme eğitimi verilir.
(3) Başvurusu kabul edilen projeler ön değerlendirme, yerinde inceleme ve nihai değerlendirme olmak üzere üç aşamada değerlendirilir.
a) Ön değerlendirme:
1) Değerlendiricilerden biri baş değerlendirici olmak üzere 3-5 kişilik gruplar oluşturulur ve projeler değerlendirilmek üzere bu gruplara dağıtılır. Projelerin gruplara dağıtılmasında
değerlendiricilerin uzmanlık alanları dikkate alınır.
2) Değerlendiriciler başvuru formları üzerinden projeleri değerlendirir.
3) Projeler öncelikle bireysel ön değerlendirme formu kullanılarak bireysel olarak değerlendirilir ve belirlenen sürelerde baş değerlendiriciye gönderilir.
4) Bireysel değerlendirmelerden sonra her grup bir araya gelir ve yapılan uzlaşım toplantısında projenin nihai ön değerlendirme puanı belirlenir. Bu toplantı sonunda ön değerlendirme sonuç raporu hazırlanır. Uzlaşım toplantıları tüm grup üyelerinin katılımıyla yapılır.
5) Projeler içerisinde puanı 70 ve üzeri olanlardan, her bir kategoride puan sıralamasına
göre yerinde inceleme ziyareti yapılacak olanlar Ödül Yürütme Komitesi tarafından belirlenir.
6) Yerinde incelemeye gidilmeyen işletmelere, baş değerlendirici tarafından hazırlanacak işletme geri bildirim raporu gönderilir.
b) Yerinde inceleme:
1) Ön değerlendirme aşamasında belirlenen işletmelere yerinde inceleme yapmak üzere
bir ziyaret gerçekleştirilir.
2) Bu incelemede ön değerlendirme aşamasında açık olmayan konuların açıklığa kavuşturulması sağlanır, yerinde doğrulama yapılır ve başvuru formunda belirtilen uygulamaların
yerinde görülmesi sağlanır.
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
3) Yerinde inceleme sırasında öncelikli olarak proje yürütücüleri tarafından proje ile ilgili bir sunum gerçekleştirilir ve sunum sırasında değerlendiriciler sorularını sorar. Gerekli olması durumunda yöneticilerle görüşmeler yapılır, veriler incelenir ve proje ile ilgili tesis, makine-ekipman, personel çalışma alanları ve benzeri görülebilir.
4) Yerinde incelemenin yapılacağı tarih baş değerlendirici tarafından işletmeyle görüşülerek belirlenir.
5) Yerinde incelemeye baş değerlendirici ve iki değerlendirici katılır.
6) Yerinde inceleme sonucunda değerlendiricilerin her kriteri yeniden değerlendirdiği
bir toplantı yapılır ve yerinde inceleme sonrası değerlendirme raporu hazırlanarak Ödül Jürisi’ne sunulur.
c) Nihai değerlendirme:
1) Yerinde incelemeden sonra 80 ve üzeri puan alan projeler, Ödül Jürisi tarafından;
projenin özgünlüğü, bir buluşa konu olması, yarattığı ekonomik, sosyal ve çevresel fayda, işletmenin performansına ve ihracat kapasitesine katkısı, ülkenin fikri sermayesine ve inovasyon
kapasitesine sağladığı katkı, iyi uygulama örneği ve yaygınlaştırılabilir olma potansiyeli ve
benzeri kriterler dikkate alınarak nihai olarak değerlendirilir.
2) Ödül Jürisi, jüri nihai değerlendirme raporunu kullanarak her bir kategoride ödüle
layık görülen ilk üç projeyi belirler.
3) Ödül alamayan işletmelere baş değerlendirici tarafından hazırlanacak işletme geri
bildirim raporu gönderilir.
Değerlendirme kriterleri ve puanları
MADDE 9 – (1) Ödüllere aday gösterilecek projeler ek-1’de yer alan tabloda sayılan
kriterler ve bu kriterlere ait puanlar göz önüne alınarak 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Ek puan
MADDE 10 – (1) Değerlendiriciler aşağıdaki hususları göz önünde bulundurarak projeye en fazla beş ek puan verebilir:
a) İşletmenin daha önce aldığı ödüller.
b) İşletmenin sahip olduğu yönetim sistemi belgeleri.
c) Verimliliği artırmaya yönelik faaliyetlerin hangi organizasyonel birim içerisinde yürütüldüğü.
ç) Üst yönetimin verimliliği artırmaya yönelik stratejileri ve bu yöndeki gelecek planları.
d) Projenin yürütülmesi sırasında işletme dışından alınan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmış olma.
Ödüller ve ödüllerin takdimi
MADDE 11 – (1) Nihai değerlendirme sonucunda ödül almaya hak kazanan işletmelere
Genel Müdürlük tarafından her yıl Verimlilik Haftası içerisinde düzenlenecek bir törenle plaket
takdim edilir.
(2) Ödül töreninde Ödül Jürisi tarafından belirlenen projelerin sunumu gerçekleştirilir.
(3) Ödül alan projelere Bakanlığın yayın organlarında ve resmi internet sitesinde yer
verilir ve tanıtımı yapılır.
Ödüllerin kullanımı
MADDE 12 – (1) Ödül almaya hak kazanan işletmeler Verimlilik Projesi Ödülü logosunu tanıtımlarına yönelik basılı ve görsel materyallerinde kullanabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/9/2013 tarihli ve 28763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin beşinci
fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tek ders ve üç ders sınavı; sınava girme hakkını kazanmış olup her eğitim-öğretim yılında,
aşağıdaki (a) bendinde tanımlanan öğrencilere tek ders ve (b) bendinde tanımlanan öğrencilere
üç ders sınav hakkı tanınır:”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/9/2013
28763
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/1/2014
28883
—— • ——
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/7/2010 tarihli ve 27642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin
7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından üç
yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında
bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir.
(2) Üniversitede görevli öğretim elemanlarından, Müdürün teklif edeceği dört aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki yardımcısı bulunur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi sona erer.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/7/2010
27642
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
Dokuz Eylül Üniversitesinden:
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ARKEOMETRİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeometri Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ARKEM): Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeometri Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İzmir’de, Ege Bölgesi’nde ve Türkiye’de kazı çalışmaları devam eden ve/veya tamamlanmış arkeolojik yerleşim yeri içi ve dışındaki ile sualtı buluntuların fiziksel, kimyasal,
biyolojik, kronolojik, jeolojik, metalurjik, maddesel ve mekanik özelliklerini belirleyerek ilgili
coğrafyada arkeolojik arşivin oluşturulmasını sağlamak.
b) Arkeologların incelenen tarihteki mühendislik sorunlarını çözümlemelerine aracı ve
yardımcı olmak.
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
c) Buluntulardan yola çıkarak tersine mühendislik ile toplumsal ve devletsel yaşam şekillerini, gündelik hayat ve gereksinimlerini çözümlemeye dönük arkeologlara gerekli verilerin
oluşturulmasını ve iletilmesini sağlayarak tarihi doğru aydınlatmak.
ç) Arkeometri kapsamında yapılacak olan ilgili örneklendirme, araştırma, deney ve testler için Üniversitenin mevcut olanakları ve birimleri arasında iletişim ve bağlantıyı sağlamak.
d) Arkeometri alanındaki talepleri karşılayabilecekleri seviyede araştırma altyapısı oluşturmak.
e) Farklı disiplinlerdeki bilgilerin birleşimi sonucu yüksek düzeyde araştırmalar yapmak.
f) Arkeometri alanında yeni araştırma teknikleri, yöntemleri ve cihazları geliştirmek.
g) Türkiye’de görev yapan yerli ve yabancı kazı başkanları ile iletişime geçmek ve arkeolojik sorunların çözümlenmesine yardımcı olmak.
ğ) Merkezin geliştirilmesi ve arkeolojik sorunların çözülmesine dönük finansman için
sponsorlarla görüşmek ve ilgili protokolleri gerçekleştirmek.
h) Benzer faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı birimler ve kurumlar arasında iletişim
kurarak bilgi alış verişini sağlamak, personel ve araştırmacı değişimi ile kültürel ve toplumsal
bilgi, beceri ve teknolojilerin gelişmesine aracı olmak.
ı) Özel ve kamu kuruluşlarına seminer, konferans, kongre ve sempozyum gibi eğitsel
faaliyetlerde bulunmak ve teknik hizmet vermek.
i) Merkez imkanlarını kullanarak önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin aletsel, bilimsel ve teknolojik çalışmalar yaparak eğitimlerine yardımcı olmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Arkeometri alanında bilimsel araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek.
b) Arkeometri alanında konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek, ilgili
kuruşlara bilimsel destek vermek.
c) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre arkeometri alanında mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak.
ç) Arkeometri alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı
olmak, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak.
d) Merkezde yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt içi ve yurt dışı dergilerde
yayımlamak, kitap haline getirmek, ilgili veri arşivlerini yedeklemek, yürütmek ve yönetmek.
e) Arkeometri ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek, eğitim, yönetim ve araçlarının
geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.
f) Ulusal ve uluslararası projelerin oluşturulması ve gerçekleşmesi için gerekli koordinasyonu ve faaliyetleri sağlamak.
g) Restorasyon çalışmaları için yeni ürünler ve bilimsel veriler oluşturmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Uygulama Birimleri ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından
üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı
sorumludur. Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı
olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği işleri yürütür
ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi
de kendiliğinden sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu gündemini belirlemek ve Kurula başkanlık etmek.
c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim
ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.
e) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Araştırma ve çalışma grupları kurmak.
g) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki
yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün
onayına sunmak.
ğ) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Kurula başkanlık etmek.
h) Merkez ve Merkez bünyesinde faaliyet gösteren uygulama birimleri ile buralarda
görev yapan yönetici, idari ve teknik personel arasında koordinasyonu ve iş bölümünü sağlamak.
ı) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile Müdürün Üniversite
öğretim üyeleri arasından önereceği ve Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilecek
üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi bitmeden ayrılan veya başka nedenlerle
görevi sona eren üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır. Müdür gerekli gördüğünde veya Yönetim
Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi ile Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin
üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.
(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya
katılanların oy çokluğu ile alınır.
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını
görüşerek karara bağlamak.
c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri
almak.
ç) Danışma Kurulu önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur. Üniversite dışındaki özel ve kamu kuruluşlarındaki uzman kişiler de Danışma Kurulunda görev alabilirler. Ancak, Yönetim Kurulu üyeleri
aynı anda Danışma Kurulunda görev alamazlar. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Müdürün gerek görmesi halinde, Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu birlikte toplanabilir.
(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü
takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının
yarıdan bir fazlasının talebi halinde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağanüstü
toplantıya çağırır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde
bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
Uygulama birimleri
MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için farklı faaliyetleri yürütmek
ve verimliliği arttırmaya yönelik olarak uygulama birimleri oluşturulabilir.
(2) Uygulama birimleri koordinatör ve üyeleri, Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulunca
belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
Dokuz Eylül Üniversitesinden:
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EGE BÖLGESİ KÜLTÜR VARLIKLARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Kültür
Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (EKVAM): Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Ege Bölgesinin kültür varlıklarıyla ilgili araştırma
ve uygulamalarda bulunmak ve Ege Bölgesi kültür varlıklarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı
çalışmalar ve projeler yapmaya yönelik araştırma hizmetleri sunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ege bölgesi kültür varlıklarıyla ilgili yapılan kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalardan kitap, dergi, katalog gibi yayınlar yapmak.
b) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarına uygun seminer, kurultay, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek ve yapılan toplantılara katılıp gelişmeleri takip etmek.
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
c) Ege Bölgesi kültür varlıklarıyla ilgili araştırma yapan öğrenci, öğretim elemanı ve
araştırmacılara uygulama alanı sağlamak.
ç) Yurt içi ve yurt dışındaki kurum, kuruluş ve gerçek kişilerle kuruluş amacına uygun
danışmanlık hizmeti, hizmet içi eğitim ve bilirkişilik hizmeti vermek.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kurum, kuruluş ve gerçek kişilerle ortak çalışmalar ve öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapmak.
e) Ege Bölgesinin kültür varlıklarına yönelik hassasiyeti teşvik etmek amacıyla, geziler,
seminerler, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, burs ve ödüller vermek.
f) Merkezin amacına uygun lisans programlarından mezun olan aday öğretim elemanlarına eğitim vermek ve uygulama olanağı sunmak; söz konusu alanda aldıkları eğitimleri ve
yaptıkları uygulamaları belgelendirmek.
g) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından
üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı
sorumludur. Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı
olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği işleri yürütür
ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla
sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının
görevi de kendiliğinden sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu gündemini belirlemek ve Kurula başkanlık etmek.
c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim
ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.
e) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Araştırma ve çalışma gurupları kurmak.
g) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki
yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün
onayına sunmak.
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
ğ) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Kurula başkanlık etmek.
h) Merkez ve Merkez bünyesinde faaliyet gösteren uygulama birimleri ile buralarda
görev yapan yönetici, idari ve teknik personel arasında koordinasyonu ve iş bölümünü sağlamak.
ı) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile Müdürün Üniversite
öğretim üyeleri arasından önereceği ve Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilecek
üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi bitmeden ayrılan veya başka nedenlerle
görevi sona eren üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır. Müdür gerekli gördüğünde veya Yönetim
Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi ile Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin
üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.
(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya
katılanların oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını
görüşerek karara bağlamak.
c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri
almak.
ç) Danışma Kurulu önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur. Üniversite dışındaki özel ve kamu kuruluşlarındaki uzman kişiler de Danışma Kurulunda görev alabilirler. Ancak, Yönetim Kurulu üyeleri
aynı anda Danışma Kurulunda görev alamazlar. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün gerek görmesi halinde, Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu birlikte toplanabilir.
(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü
takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının
yarıdan bir fazlasının talebi halinde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağanüstü
toplantıya çağırır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde
bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için farklı faaliyetleri yürütmek
ve verimliliği arttırmaya yönelik olarak çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan
ve üyeleri, Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulunca belirlenir.
(2) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile Uygulama birimleri de açılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.
—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/9/2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin yedinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(7) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinden; birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayanlar beşinci ve yedinci yarıyıllardan; ikinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayanlar altıncı ve sekizinci yarıyıllardan; üçüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı
olamayanlar yedinci yarıyıldan; dördüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayanlar ise
sekizinci yarıyıldan ders alamaz.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/9/2010
27706
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/8/2011
11/9/2011
10/7/2013
19/9/2013
26/11/2013
28038
28051
28703
28770
28833
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
Okan Üniversitesinden:
OKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/11/2003 tarihli ve 25286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan
Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.
—— • ——
TEBLİĞ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
GEÇİCİ VE YABANCI PLAKALI TAŞITLARDAN ALINACAK GEÇİŞ
ÜCRETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 68)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 69)
MADDE 1 – 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici ve
Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’in 5 inci
maddesinin başlığı; “Geçici plaka veya plakasız taşıtlara ilişkin esaslar” şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan; “Otomobiller hariç, geçici plakalı taşıtların ülkemizden transit
geçişlerinde sınırdan girişte olmak üzere” ibaresi, “Otomobiller hariç, geçici plakalı veya plakasız taşıtların ülkemizden kendi tekerlekleri üzerinde transit geçişlerinde sınırdan girişte olmak
üzere” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(3) Karayolu veya denizyoluyla ülkemiz sınır kapılarına gelen ve ülkemizden tescil
plakalı bir taşıt üzerinde yük olarak transit geçişi sağlanacak geçici plakalı veya plakasız taşıtlardan 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ücretler alınmaz.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/8/2013
28731
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
YARGI BÖLÜMÜ
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
21 Şubat 2014
CUMA
Sayı : 28920
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziantep 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:
Esas No : 2013/418
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdullah ve Necat oğlu 01/01/1981 D.lu
Humus/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ABDURRAHMAN OMAR hakkında Kaçakçılık suçundan
dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 28/11/2013 tarih ve 2013/418 esas, 2013/1095
karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 5237 S. TCK. 44/1, 4733 SY. 8/4, 5237 S.TCK. 52/1, 62,
52/2, 51/1, 51/3, 53 maddeleri gereğince 8 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile
cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi
gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
663
—————
Esas No : 2013/502
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ali ve Hamide kızı 1968 D.lu Halep/SURİYE
Nüf. kayıtlı olan RİM ALİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında
mahkememizin 28/11/2013 tarih ve 2013/502 esas, 2013/1098 karar sayılı ilamı ile sanık
hakkında 5237 S. TCK. 44/1, 4733 SY. 8/4, 5237 S. TCK. 52/1, 62, 52/2, 51/1, 51/3, maddeleri
gereğince 1 yıl 8 ay hapis ve 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
664
—— • ——

Dinar Asliye Ceza Hakimliğinden:
Karar No : 2013/406
Esas No : 2010/101
Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı
22/10/2013 tarihli ilamı ile TCK'nun 157/1 maddesi gereğince 10 ay hapis ve 500 TL adli para
cezası ile cezalandırılan Aziz ve Aynur oğlu, 01/09/1978 doğumlu, Şanlıurfa, Merkez, Kendirci
nüfusuna kayıtlı ALİ DALOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ
edilememiştir.
1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE ilanen tebliğine,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
614
21/2/2014
Orta sayfa
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TAM RANDIMANLI UN ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 15.000 Çuval Özel Amaçlı (Tam Randımanlı)
Un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.
2. İhale 04.03.2014 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı
Salonunda yapılacaktır.
3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden
temin edilebilir.
4. Nihai teklifler en geç 04.03.2014 Salı günü, saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe
ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.
5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı kapsamındadır.
7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye
katılamazlar.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel : 0 312 397 33 65 - 66
Faks : 0 312 397 33 71 - 74
1353/1-1
—— • ——
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Sivas PTT Başmüdürlüğünden:
1) Sivas PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Sivas ili Merkez ilçesi, Kadıburhanettin
Mahallesinde bulunan, tapuda 47 pafta, 508 ada, 5 parsel no.lu 11.017,69 m² arsa kapalı zarf açık
artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.
2) İhalenin yapılacağı yer: Sivas PTT Başmüdürlüğü Atatürk Cad. No: 5 adresinde olup,
Telefon No: 0 346 221 59 75, Fax No: 0 346 225 14 35 dir.
3) Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 18/03/2014 Salı günü ve saat 14:30’da Sivas PTT
Başmüdürlüğünde yapılacaktır.
4) İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Sivas PTT Başmüdürlüğünde çalışma
saatleri içerisinde incelenebilecek veya ücretsiz olarak temin edilebilecektir.
5) Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 11.017.690,00,-TL olup, geçici teminat miktarı
661.061,40,-TL’dir.
6) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri
teklif mektubu ile birlikte 661.061,40,-TL’lik geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit
yazısı ile birlikte), ikametgah senedi, tebligat için adres beyanı, nüfus cüzdanı örneği, tüzel
kişilerde ise 2014 yılı içerisinde alınmış kayıtlı bulunduğu oda sicil kaydı, teklifte bulunacak
kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale
günü saat 14:30’a kadar Sivas PTT Başmüdürlüğü Veznesine teslim edilmesi veya iadeli
taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.
7) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 gündür.
8) Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp
yapmamakta yada dilediğine yapmakta serbesttir.
İlan olunur.
1311/1-1
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
FİLİZ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - Teşekkülümüz 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı 1.500.000 Adet
200 Gr.lık Filiz Çay Poşeti % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin
9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00,-TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı-Rize
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.03.2014 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de
açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faks'la yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV. hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İhale kısmı teklife kapalıdır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1122/1-1
—— • ——
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
KANUNUNUN 10/2 İLE 16/1 MADDELERİ HÜKÜMLERİ UYARINCA
TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 150,00 TL, en fazla 134.098,46 TL; 27/02/2014 tarihine kadar
yatırılması gereken güvence tutarıda en az 15,00 TL, en fazla 13.410,00 TL olan, cinsi, miktarı,
özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı şartname eki listede gösterilen Motosiklet, Binek
Oto, Jeep, Minibüs, Kamyonet, Kapalı Kasa Kamyonet (Taşıt Taşıyıcı Platformlu), Kamyon,
Tanker ve Çekici (Tır) cinsi 44 adet araç açık artırma suretiyle, Kolejtepe Mahallesi
Mühendisevler Sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4.kat
Toplantı Salonunda 28/02/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan
eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve
www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı
Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
1290/1-1
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
ALTYAPI VE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Eskişehir Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi
Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet
Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Eskişehir Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas
(Besi) OSB Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların
her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma
usulü ile ihale edilecektir.
1 - İdarenin Adresi
: İl Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığı 71 Evler
Mh. Cumhuriyet Bulvarı No: 230 Eskişehir
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: TDİOSB alanına ait Eletrik Dağıtım Şebekesi, yol,
içmesuyu, ve yağmursuyu, kanalizasyon inşaatlarından
müteşekkil altyapı yapım işi.
b) Yapılacağı yer
: Beylikova TDİOSB alanı
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
d) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 600 (Altı yüz ) takvim günüdür.
e) Keşif Bedeli (2013 B.F. ile) : 14.202.366,80 - TL
f) Geçici Teminatı
: 994.165,68 - TL
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu
Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık
Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 10.
Kat Küçük Toplantı Salonu Lodumlu/ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 10/03/2014 - Saat 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini gösteren, keşif bedelinin en az % 40’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir
işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik
amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter
tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yapım İşlerinde Benzer İş Tebliği
Listesinde bulunan AIV, AV, AVIII, AIX grubu yapım işleridir.
İş Deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümü ihale konusu iş veya benzer işe denk
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.
İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.
6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.
İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri.
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl
sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” uygun olarak
düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa
vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, ve
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın
inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan
yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin
ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen
bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o
ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından
onaylanmış olması gereklidir.
Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik
edilebilir.
4) İş hacmini gösteren belgeler
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini
sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım
işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği
bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı
kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım
işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri
sunulur.
Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış
olması gereklidir.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Eskişehir- Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi
Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İ) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye
katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif
dosyasının, en geç ihale günü saat 14:00’a kadar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım
Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir
Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA adresine verilebileceği gibi,
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen
veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12.
Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA veya Eskişehir Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas
(Besi) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı 71 Evler Mah. Cumhuriyet Bulvarı
No:230 Eskişehir adreslerinde görülebilir veya 500-TL ihale dokümanı bedelini Eskişehir
Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesinin Ziraat Bankası Beylikova
Şubesi 47935248-5001 numaralı hesabına yatırıldıktan sonra dekontla birlikte Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık
Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro)
Lodumlu/ANKARA adresinden temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
1415/2-1
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
26 ADET ROTERVAN MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 26 adet Rotervan Makinesi Satın Alma ve İhale
Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait ihale dokümanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı - RİZE adresinden 200,00,-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir veya aynı
adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca Teşekkülümüzün Rize Şubesindeki Vakıf Bank İBAN:
TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35, Ziraat Bankası İBAN: TR30 0001 0002 4829 3289 8760 32,
Halk Bankası İBAN: TR91 0001 2009 6900 0013 0000 03 banka hesap numaralarına doküman
bedeli yatırılarak, bedelin yatırıldığına dair düzenlenmiş olan dekontun 0464 213 0226'ya
fakslanmasının ardından ihale dokümanları kargo ile isteklilere gönderilir. İhaleye teklif verecek
olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
3 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 07.03.2014 günü saat 14:00’a kadar Çay
İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu-RİZE adresinde bulunacak
şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün
saat 14:00’da açılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak
müracaatlar kabul edilmez.
4 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
5 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
6 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
7 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
8 - İhale kısmi teklife açıktır.
9 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1388/1-1
—————
50 ADET BUHARLA SİYAH ÇAY KURUTMA HELEZONU VE 50 ADET
TAMBURLU KIRICI CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 50 adet Buharla Siyah Çay Kurutma Helezonu ve 50
adet Tamburlu Kırıcı Cihazı, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık
İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait ihale dokümanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı - RİZE adresinden 150,00,-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir veya aynı
adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca Teşekkülümüzün Rize Şubesindeki Vakıf Bank İBAN:
TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35, Ziraat Bankası İBAN: TR30 0001 0002 4829 3289 8760 32,
Halk Bankası İBAN: TR91 0001 2009 6900 0013 0000 03 banka hesap numaralarına doküman
bedeli yatırılarak, bedelin yatırıldığına dair düzenlenmiş olan dekontun 0464 213 0226'ya
fakslanmasının ardından ihale dokümanları kargo ile isteklilere gönderilir. İhaleye teklif verecek
olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
3 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 07.03.2014 günü saat 14:30’a kadar Çay
İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu-RİZE adresinde bulunacak
şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
saat 14:30’da açılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak
müracaatlar kabul edilmez.
4 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
5 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
6 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
7 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
8 - İhale kısmi teklife açıktır.
9 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1389/1-1
—— • ——
DİJİTAL TELSİZ İLE SEYYAR RÖLE SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
Sıra No
1
2
3
4
Malzeme/Hizmetin Cinsi
Hytera DMR PD 785 G-Yönetici tip (ekranlı) dijital VHF el telsizi
Hytera DMR MD 785 G-araç tip dijital VHF telsiz
Hytera DMR MD 785 G-sabit merkez dijital VHF telsiz
Hytera DMR RD 985 dijital VHF seyyar röle (sadece cihaz)
Miktarı
39 set
13 set
2 set
7 set
1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen
malzeme idari şartname ve teknik özelliklerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve aynı
tarihte açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.
2 - Firmalar en az kapalı tekliflerinin % 3’ü oranında geçici teminatı teklifleri ile birlikte
vereceklerdir.
3 - İdari şartname ve teknik özelliklere www.kizilay.org.tr adresinden (yazdırılabilir)
ulaşılabilecektir.
4 - Firmaların tekliflerini en geç 12 Mart 2014 günü saat 11:00’a kadar Türk Kızılayı Cad.
No: 6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Ulusal Afet Yönetimi - Sistemler Yönetimi Müdürlüğü’ne
vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14:00’da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.
1408/1-1
—— • ——
BACA GAZI ISLAK BİLYELİ DEĞİRMENLERİ KAPLAMALARININ
İMALİ VE MONTAJI MAL ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR
Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Baca Gazı Islak Bilyeli Değirmenleri Kaplamalarının İmali ve Montajı Mal Alımı İşi açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası
: 2014/19072
1 - İdarenin
a) Adresi
: Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel
Müdürlüğü Ören- Milas-MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 0 252 532 36 00 - 532 30 01
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu işin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (KEAŞ) Genel
Müdürlüğünün ihtiyacı olan 2 adet baca gazı ıslak bilyeli
değirmenlerinin kaplamalarının teknik şartname ve teknik
resim esasları doğrultusunda imali, demontajı ve mevcut
kullanım yerlerine montaj edilmesi işidir.
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
b) Teslim yeri
c) İşin süresi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
: Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel
Müdürlüğü Ören/Milas/MUĞLA
: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 140 takvim günü
(İmalat Süresi) + 70 takvim günü (Montaj ve Deneme
süresi) olmak üzere toplam 210 takvim günüdür. İmalat
süreci ve montaj, deneme süreci koşulları Teknik
Şartname
Termin
Programı
hükümlerine
göre
uygulanacaktır.
: Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel
Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 13/03/2014 Perşembe günü, saat: 14:00
4 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının
posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta
masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır.
Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme
dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep
başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az
beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta
yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi
olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - Teklifler, 13/03/2014 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim
ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.
6 - İstekliler tekliflerini, toplam fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
bırakılan istekli ile anahtar teslim götürü bedel olarak düzenlenecektir. teklif
7 - İstekliler teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verecektir.
8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
9 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ
Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi
kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında
yapılacaktır.
11 - İstekliler, teklif ettikleri malzeme ile ilgili;
a) İstekliler; Teknik Şartname konusu ve benzeri işlerle ilgili referanslarını ve iş bitirme
belgelerini teklif dosyası içerisinde sunacaklardır.
b) İstekliler; ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesini teklif dosyası içerisinde
sunacaklardır.
12 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.
1368/1-1
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
BEYLİKKÖPRÜ YALINLI ARASI POZ BÖLGESİNDE HIZLI YOL YENİLEME MAKİNESİ
İLE YAPILACAK OLAN HAT KESİMİNDE 512000 ADET KOMPLE KÜÇÜK MALZEME
SÖKÜMÜ VE BAĞLANMASI İLE VAGONLARA YÜKLENMESİ HİZMETİ ALIMI İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:
İhale Kayıt No
: 2014/21210
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25
c) Elektronik Posta Adresi
:
2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: BEYLİKKÖPRÜ YALINLI ARASI POZ
BÖLGESİNDE HIZLI YOL YENİLEME MAKİNESİ İLE YAPILACAK OLAN HAT
KESİMİNDE 512000 ADET KOMPLE KÜÇÜK MALZEME SÖKÜMÜ VE BAĞLANMASI
İLE VAGONLARA YÜKLENMESİ HİZMETİ ALIMI İŞİ
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 14/03/2014 günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00.-TL bedelle temin
edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
1392/1-1
—————
BEYLİKKÖPRÜ YALINLI ARASI POZ 256000 ADET TRAVERSİN VAGONLARA
YÜKLENMESİ, BOŞALTILMASI VE İSTİF EDİLMESİ HİZMETİ ALIMI İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
İhale Kayıt No
: 2014/21234
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25
c) Elektronik Posta Adresi
:
2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: BEYLİKKÖPRÜ YALINLI ARASI POZ 256000
ADET TRAVERSİN VAGONLARA YÜKLENMESİ, BOŞALTILMASI VE İSTİF EDİLMESİ
HİZMETİ ALIMI İŞİ
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 14/03/2014 günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00.-TL bedelle temin
edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
1391/1-1
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR.
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
KAHRAMANMARAŞ ilinde kullanılacak yaklaşık 2.362.038 adet birleşik oy pusulalarının
hazırlanması ile basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip
Ticari Şartname, Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının
Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale
Ek Şartları dahilinde açık teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (70,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 104.000.- TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 25.02.2014 günü saat 15:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 25.02.2014 saat 15.30’da evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/1/1-1
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
MARDİN ilinde kullanılacak yaklaşık 1.479.852 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile
basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname,
Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (50,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 65.000.- TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 26.02.2014 günü saat 16:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 26.02.2014 saat 16.30’da evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/2/1-1
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
MUĞLA ilinde kullanılacak yaklaşık 2.211.945 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile
basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname,
Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (70,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 97.000.- TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 25.02.2014 günü saat 16:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 25.02.2014 saat 16.30’da evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/3/1-1
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde ORDU
ilinde kullanılacak yaklaşık 1.847.907 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve
dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname, Mahalli
İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (70,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 83.000.- TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 26.02.2014 günü saat 14:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 26.02.2014 saat 14.30’da evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/4/1-1
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
ŞANLIURFA ilinde kullanılacak yaklaşık 3.225.405 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması
ile basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname,
Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (70 ,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 139.000.- TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 26.02.2014 günü saat 14:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 26.02.2014 saat 14:30’da evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/5/1-1
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde VAN
ilinde kullanılacak yaklaşık 1.991.322 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve
dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname, Mahalli
İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (70,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 86.000.- TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 26.02.2014 günü saat 11:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No: 18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 26.02.2014 saat 11:00’de evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/6/1-1
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
ADANA ilinde kullanılacak yaklaşık 5.024.001 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile
basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname,
Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (100 ,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 222.000,00 TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 25.02.2014 günü saat 13:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 25.02.2014 saat 13:30’da evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/7/1-1
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
ANKARA (DÜZCE ve KIRIKKALE illeri dahil) ilinde kullanılacak yaklaşık 13.988.175 adet
birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak
Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname, Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy
Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir
Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (100 ,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 600.500.- TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 25.02.2014 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 25.02.2014 saat 10:00’de evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/8/1-1
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
ANTALYA ilinde kullanılacak yaklaşık 5.223.225 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile
basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname,
Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (100 ,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 226.500,00 TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 26.02.2014 günü saat 11:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 26.02.2014 saat 11:00’da evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/9/1-1
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde AYDIN
ilinde kullanılacak yaklaşık 2.596.941 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve
dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname, Mahalli
İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (70 ,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 115.000,00 TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 26.02.2014 günü saat 16:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 26.02.2014 saat 16:30’da evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/10/1-1
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
BALIKESİR ilinde kullanılacak yaklaşık 3.056.337 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile
basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname,
Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (70 ,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 136.000,00 TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 26.02.2014 günü saat 15:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 26.02.2014 saat 15:30’de evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/11/1-1
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde BURSA
ilinde kullanılacak yaklaşık 6.838.461 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve
dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname, Mahalli
İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (100 ,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 300.000,00 TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 26.02.2014 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 26.02.2014 saat 10:00’de evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/12/1-1
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
DENİZLİ ilinde kullanılacak yaklaşık 2.410.224 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile
basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname,
Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (70 ,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 106.500,00 TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 25.02.2014 günü saat 14:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 25.02.2014 saat 14:30’da evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/13/1-1
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
DİYARBAKIR ilinde kullanılacak yaklaşık 3.186.249 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması
ile basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname,
Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (70 ,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 139.000,00 TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 25.02.2014 günü saat 11:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 25.02.2014 saat 11:00’de evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/14/1-1
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
ERZURUM ilinde kullanılacak yaklaşık 1.665.534 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile
basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname,
Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (50 ,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 74.500,00 TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 25.02.2014 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 25.02.2014 saat 10:00’da evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/15/1-1
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
ESKİŞEHİR ilinde kullanılacak yaklaşık 2.077.698 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile
basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname,
Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (70 ,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 91.500,00 TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 25.02.2014 günü saat 11:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 25.02.2014 saat 11:00’da evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/16/1-1
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
GAZİANTEP ilinde kullanılacak yaklaşık 3.766.956 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması
ile basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname,
Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (100 ,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 163.500.- TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 26.02.2014 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 26.02.2014 saat 10:00’de evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/17/1-1
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
HATAY ilinde kullanılacak yaklaşık 3.340.785 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile
basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname,
Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (100 ,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 147.500.- TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 26.02.2014 günü saat 13:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 26.02.2014 saat 13:30’de evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/18/1-1
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
İSTANBUL ilinde kullanılacak yaklaşık 34.490.094 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması
ile basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname,
Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (100 ,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 1.542.500.- TL’lik
ve 30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 25.02.2014 günü saat 11:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 25.02.2014 saat 11:00’de evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/19/1-1
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde İZMİR
ilinde kullanılacak yaklaşık 10.455.207 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve
dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname, Mahalli
İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (130 ,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 460.500.- TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 26.02.2014 günü saat 13:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 26.02.2014 saat 13:30’de evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/20/1-1
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
KAYSERİ ilinde kullanılacak yaklaşık 3.025.764 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile
basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname,
Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (50 ,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 133.000.- TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 25.02.2014 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 25.02.2014 saat 10:00’de evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/21/1-1
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
KOCAELİ ilinde kullanılacak yaklaşık 4.064.076 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile
basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname,
Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (100 ,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 176.500.- TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 25.02.2014 günü saat 13:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 25.02.2014 saat 13:30’de evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/22/1-1
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
KONYA ilinde kullanılacak yaklaşık 4.834.989 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile
basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname,
Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (100 ,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 190.500.- TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 25.02.2014 günü saat 15:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 25.02.2014 saat 15:30’de evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/23/1-1
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
MALATYA ilinde kullanılacak yaklaşık 1.808.577 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile
basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname,
Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (70 ,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 81.000.- TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 26.02.2014 günü saat 15:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 26.02.2014 saat 15:30’de evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/24/1-1
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
MANİSA ilinde kullanılacak yaklaşık 3.435.588 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile
basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname,
Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (100 ,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 152.000.- TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 26.02.2014 günü saat 11:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 26.02.2014 saat 11:00’de evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/25/1-1
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
MERSİN ilinde kullanılacak yaklaşık 4.091.694 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile
basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname,
Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (100 ,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 181.500.- TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 25.02.2014 günü saat 16:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 25.02.2014 saat 16:30’de evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/26/1-1
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
TRABZON ilinde kullanılacak yaklaşık 1.904.412 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile
basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname,
Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (70,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 84.500,00 TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 26.02.2014 günü saat 13:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 26.02.2014 saat 13:30’da evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/27/1-1
Sayfa : 66
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
SAKARYA ilinde kullanılacak yaklaşık 2.247.114 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile
basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname,
Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (70,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2. Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 99.000.- TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 25.02.2014 günü saat 13:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 25.02.2014 saat 13.30’da evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/28/1-1
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
SAMSUN ilinde kullanılacak yaklaşık 3.128.970 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile
basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname,
Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (100,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2.Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 138.500.- TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 25.02.2014 günü saat 14:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 25.02.2014 saat 14.30’da evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/29/1-1
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİRLEŞİK OY PUSULALARININ
HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde
TEKİRDAĞ ilinde kullanılacak yaklaşık 2.190.621 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile
basım ve dağıtımı işi; Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname,
Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve
Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık
teklif usulü ile yaptırılacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, ihale evrak bedelini (70,-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve
Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI”
başlıklı 2. maddesinde istenen belgelerle birlikte kapasite raporu (Mahalli idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımında uygulanacak usul ve
esasları gösterir şartnamenin 2.Maddesinin (2) fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.)
ve filigranlı kağıtların her türlü riske karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı adına sigorta
yaptırılacağına dair “TAAHHÜTNAME” verilecek ve sözleşme aşamasında 95.000.- TL’lik ve
30.04.2014 tarihine kadar geçerli Sigorta Poliçesi’nin aslı ibraz edilecektir.
3 - Teklifler, 26.02.2014 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No:18 B Blok Yücetepe/ANKARA)
bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde
faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan 26.02.2014 saat 10.00’da evvela dış
zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak
indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif
verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek
tutarda 30.04.2014 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.
10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna)
kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.
11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.
1404/30/1-1
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
Sayfa : 72
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
RTG VİNCİNE YEDEK PARÇA ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi
Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2014/20350
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü/Atatürk
Caddesi No. 97 Alsancak/İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0232 463 16 00/391 - Faks: 0232 463 22 48
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - İhale Konusu İşin Adı ve Miktarı : RTG Vincine Yedek Parça Alımı 79 Kalem (365
Parça)
3 - İhale Tarihi ve Saati:
a) İhale tarihi
: 05.03.2014
b) İhale Saati
: 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 05.03.2014 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Bürosu
Satın Alma Servisi’nde görülebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD
İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL
bedelle temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
1409/1-1
—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR
Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyesi
alınacaktır.
Fakülte
Alanı
Öğretim Üyesi
Kadro Adedi
İlan Açıklaması
Hadis alanında Doktora
İslami İlimler
Hadis
Doçent
1
yapmış olmak.
Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.
Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi
alınması gerekmektedir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
T: 44 44 0 34 / 9282 F: 0216 474 53 53 e-posta: [email protected]
1387/1-1
—— • ——
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Belediye Encümenimizin 06.02.2014 gün ve 313/456 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir
Belediye Encümeninin 13.02.2014 gün ve 441/880 sayılı kararı onaylanan 84178/Ek Nolu
Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilan olunur.
Ada/Parsel
44539/1
44539/2
44539/3
44539/4
44539/5
44545/1
44545/2
44554/1
Mevkii
ALACAATLI
ALACAATLI
ALACAATLI
ALACAATLI
ALACAATLI
ALACAATLI
ALACAATLI
ALACAATLI
1383/1-1
Sayfa : 74
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı
Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.
1 - İlânda belirtilen kadro için başvurular, ilân tarihinden itibaren on beş gün içerisinde
Rektörlük Genel Sekreterliği'ne yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
2 - Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve
Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükselime ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili
maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu'nun kabul ettiği Öğretim Elemanı
Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen
şartları taşımaları, Profesör adaylarının dilekçesine özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını
içeren 6 nüsha dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent adayların ise dilekçelerine özgeçmişlerini,
bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 4 nüsha dosyayı
ekleyerek Rektörlük Genel Sekreterliği'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
Fakülte/MYO
Fen Edebiyat
Ticari Bilimler
Hukuk
İletişim
Mühendislik
ve Tasarım
Meslek
Yüksekokulu
Böl./Anabilim Dalı
İstatistik
(Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri (İstatistiksel
Analiz) alanında almış olmak)
Uluslararası İlişkiler
(Doçentliğini Uluslararası İlişkiler bilim alanında
almış olmak)
Uluslararası Ticaret
(Doktorasını Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında
Yapmış, Doçentliğini Pazarlama alanında almış
olmak)
Uluslararası İlişkiler
(Doktorasını Kamu Yönetimi alanında yurtdışında
(İngilizce) yapmış olmak ve Doçentliğini Kamu
Yönetimi (Yönetişim) alanında almış olmak)
Uluslararası İlişkiler
(Doktorasını kültürel antropoloji alanında Yurt dışında
(İngilizce) yapmış olmak)
Hukuk Tarihi Anabilim Dalı
(Doçentliğini Hukuk Tarihi bilim alanında almış
olması)
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
(Doçentliğini Ticaret Hukuku bilim alanında almış
olması)
Medya ve İletişim Sistemleri
(Doçentliğini İletişim Çalışmaları alanında almış
olmak)
Endüstri Mühendisliği
(Doçentliğini İşletme Mühendisliği alanında almış,
Kurum ve kuruluşlarda üst seviyede en az 10 yıl
Yöneticilik Tecrübesi)
Lojistik Programı
(Doçentliğini temel üretim yönetimi bilim alanında
almış olmak)
Kadro
Unvanı
Adet
Prof. Dr.
1
Prof. Dr.
1
Doç. Dr.
1
Doç. Dr.
1
Doç. Dr.
1
Prof. Dr.
1
Doç. Dr.
1
Doç. Dr.
1
Prof. Dr.
1
Prof. Dr.
1
1377/1-1
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/12589
Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
İl/İlçe
Adresi
Peykhane Cad. Çemberlitaş No: 10 Tel-Faks
Posta Kodu
İstanbul/Fatih
0212 638 30 00 / 0212 638 30 18
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Metal Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ender Dış Ticaret ve İnşaat Sanayi
A.Ş.
Sultançiftliği Mah. Eski Edirne Asfaltı
Göztepe Mah. Bağdat Cad. No: 189/1
No: 495/B Sultangazi-İstanbul
Çiftehavuzlar Kadıköy/İstanbul
Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Marmara Kurumlar V.D./619 011 9398 Anadolu Kurumlar V.D./334 006 7270
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
İstanbul Ticaret Odası
İstanbul Ticaret Odası
399873
276733
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
1
(Bir)
7. Yasaklamanın
a-4734
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
1393/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 76
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2012/2719
2. Yasaklama Kararı Veren
İçişleri Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Sivas İl Özel İdaresi
Akdeğirmen Mahallesi Mehmet
Adresi
Akif Ersoy Caddesi
Posta Kodu
58040
İl/İlçe
Sivas/Merkez
Tel-Faks
(346) 225 23 82 – 224 79 80
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Baştur İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret
Adı/Unvanı
Limited Şirketi
1817 Sokak No: 10/4 Karşıyaka/İzmir
Adresi
T.C. Kimlik No.
1817 Sokak No: 10/4 Karşıyaka/İzmir
149 002 11 00
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
Süresi
Ali Can Doğrusever
251 509 522 90
Vergi Kimlik/
6. Yasaklama
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ay
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası
131457
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden ( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1395/1-1
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/63955
2. Yasaklama Kararı Veren
İçişleri Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Trabzon İl Özel İdaresi
Adı
Rize Caddesi Yalıncak Beldesi
Adresi
Trabzon
Posta Kodu
61010
İl/İlçe
Trabzon/Merkez
Tel-Faks
(462) 334 12 12 – 334 18 67
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Osman Seher Akşehir
Ahmet Mithat Efendi Sokak No: 52/3
Adresi
Çankaya/Ankara
T.C. Kimlik No.
316 120 084 50
Vergi Kimlik/
316 120 084 50
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ay
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası
130778
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( ) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1394/1-1
Sayfa : 78
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 79
Sayfa : 80
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 81
Sayfa : 82
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 83
Sayfa : 84
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 85
Sayfa : 86
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 87
Sayfa : 88
RESMÎ GAZETE
21 Şubat 2014 – Sayı : 28920
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
ATAMA KARARLARI
— Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri,
Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim ile
Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
— Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
— Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Okan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
— Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 69)
1
10
15
15
16
20
23
24
24
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 23/1/2014 Tarihli ve 2013/6047 Başvuru Numaralı
Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
25
29
30
73
79
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

yürütme ve idare bölümü