T.C.
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Satın Alma Servisi 22/d Doğrudan Temin Süreci Standartları
N
O
HİZMET
KODU
HİZMETİN
ADI
1.
Temrinlik
Malzeme
Alımı
2.
Yaklaşık
Maliyet
3
Onay
Belgesi
4.
Birim Fiyat
Teklifi
5.
22/d
kapsamında
firmalardan
istenen belgeler
Muayene
kabul ve
teslim alma
tutanağı
Maaş
6.
7.
8.
9.
10
HİZMETİN
TAMAMLAMA
SÜRESİ(En Geç)
1)Müdürlük Makamı olarak İlgili Bölümlere bir dönemde spor salonu ve dersliklerde
kullanılacak temrinlik malzeme listelerini hazırlamasını sağlamak
2)Bölümlerde gelen temrinlik malzeme listelerini tek liste haline getirerek listeleri
birleştirmek
Alınacak malzemelerin tahmini toplam fiyatını çıkartmak suretiyle harcama kalemindeki 3
aylık
serbest bırakılan ödeneğin yeterli olup olmadığını ve 22/d doğrudan teminle
alınıp alınamayacağını belirlemek, alınabilirse gerekli işlemleri başlatmak.
Yaklaşık maliyetlerin tahmini genel toplamına göre ödenekler yeterli ise ve 4734 sayılı
ihale kanunun parasal limitleri de kontrol edilerek alım yapılacak ihale çeşidini de
belirleyerek Müdürlük Makamına onaya çıkmak
5 gün
Kesin alım için yapılan en son tekliftir ve en az 3 firmaya teklif verilerek 22/d doğrudan
temin ihalesi sonuçlandırılır. İhale kalan firmaya malzemeyi teslim etmesi ve ilgili
firmaya ödeme yapılabilmesi için kurum adına fatura kesmesi ihale yapan kurum
tarafından bir üst yazı ile bildirilir
1)Vergi Borcu olmadığına dair yazı (Defterdarlıktan)
2)SGK’dan borcu olmadığına dair yazı (SGK il müdürlüğünden)
3)İhalede yasaklı olmadığına dair yazı
3 gün
Alınan Malzemelerin ilgili bölümlerin hazırlamış olduğu niteliklere ve özelliklere uygun
olup olmadığını belirleyen kurum gerçekleştirme görevlisi ile alınan temrinlik malzemenin
muayene ve kontrolünü yapacak olan komisyon
1 Gün
2 gün
Ek Ders
Ücretleri
Yolluklar
Yülsekokulumuzda görevli akademik ve idari personelin her ayın 15’inde maaşlarını
almalarının sağlanması
Kurumumuzda ders veren akademik personel ve dışarıdan görevlendirilen akademik
personelin ekders ücretlerini almalarının sağlanması
Yurtiçi ve Yurtdışı görevlendirilmesi yapılan akademik personelin yolluk ödemeleri;
Bütçe
Hazırlanması
Kurumumuzun 1 yıl içinde ihtiyacı olan ödeneklerin saptanması, mali analizinin yapılması
ve bütçe hazırlanması.
2 hafta
3 gün
1 Gün
3 gün
2 gün
1 gün
Ayniyat Servisi Hizmet Standartları
N
O
HİZMET
KODU
HİZMETİN
ADI
HİZMETİN
TAMAMLAMA
SÜRESİ(En Geç)
1.
Teslim Alma
Tutanağı
1)Satın alma servisi tarafından temin edilen malzemeleri sağlam ve noksansız
olarak teslim alındığına dair tutanak.
2.
Taşınır
İşlem Fişi
Giriş
Ambarlar
Arası
Taşınır
İşlem Fişi
Taşınır İstek
Belgesi
1) Alınan malzemelerin sağlam ve noksansız alındıktan sonra depo girişi yapmak 15 Dk.
(Taşınır
İşlem Fişi)
1 Gün
1)Rektörlüğe bağlı kurumlardan gelen malzemelerin taşınır istek fişi ve
taşınır işlem fişi düzenleyerek malzemeleri temin etmek.
1)Birimlerden gelen malzeme taleplerini karşılamak için taşınır istek belgesi
düzenlemek
10 Dk.
Taşınır İşlem Fişi Çıkış
1)Tüketime verilen veya hurdaya ayrılan malzemelerin çıkışını yapmak.
20 Dk
3
4.
5.
10 Dk.
Öğrenci İşleri Hizmet Standartları
N
O
HİZMET
KODU
HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLAMA
SÜRESİ(En Geç)
1.
Yeni Kayıt
1)Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet
belgesi(öğrencilerimizin, kendilerine daha sonra gerekli olabileceğinden, lise
diplomasının
fotokopisini kayda gelmeden önce almaları uygun olacaktır.)
2)Aday 0,8 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş
ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve
alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge
3)Nüfus cüzdanı fotokopisi(Nüfus cüzdanının aslı kayıt esnasında gösterilecektir)
20 Dk.
2.
Geçici
Mezuniyet
Belgesi
1) Dilekçe
2) Öğrenci Kimlik Belgesi
3) İnternet sayfasında Bulunan Ek:1 Tablosunu onaylamış hali
30 Dk.
3
Transkript
1) Dilekçe
20 dak.
4.
Öğrenci
Belgesi
1) Dilekçe
10 Dk.
5.
Kayıt
Dondurma
1) Dilekçe
2) Öğrenci Kimliği ve TC Kimlik Fotokopisi
3) Mazeret Belgesi (Sağlık, ailevi, maddi durumu, yurtdışı çıkışı vb.)
4) Yönetim Kurulu
3 Gün
6.
Kayıt Silme
1) Dilekçe
2) Öğrenci Kimliği ve TC Kimlik Fotokopisi
4) Yönetim Kurulu
3 Gün
7.
Katkı
Kredisi ve
Burslar
Yüksekokulumuzun öğrencilerinin katkı kredisi ve burs işlemleriyle alakalı işleri yapıp
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığıyla iletişimi sağlamak.
3 gün
8.
Sınavlar
(Arasınav,
Final,
Bütünleme
ve Tek
Ders
Sınavları)
Yüksekokulumuzda eğitim gören öğrencilerin sınav tarihlerinin bölümlerden gelen veriler
doğrultusunda belirlenmesi, hazırlanması ve ilan edilmesi.
1 hafta
Personel Servisi Standartları
N
O
HİZMET
KODU
HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLAMA
SÜRESİ(En Geç)
1.
Personel
Alımı
1) Dilekçe
2) Özgeçmiş
3) Öğrenim Belgesi
4) Transkript
5) Nüfus Cüzdanı Sureti
6) Fotoğraf ( 6 adet)
7) ALES Belgesi
8) Başvuru Formu
1 Ay
2.
Bilgi
Edinme
Dilekçe
3.
Yurtiçi/Yurtdışı
1)Dilekçe
Görevlendirmeleri 2)Yönetim Kurulu Kararı
3)Personele Tebliğ
15 gün(Bilgi edinme
Hakkı Kanununun
11. maddesinde
belirtilen süreler)
3 Gün
4.
Personel
Yazışmaları
Yüksekokulumuzda görevli olan tüm akademik ve idari personel ile alakalı her türlü
yazışmalarının sağlanması.
2 gün
Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizme tin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvuru nuz.
İlk Müracaat Yeri :
Yüksekokul Sekreterliği
İsim : Emel GARİPOĞLU
Ünvanı : Yüksekokul Sekreteri
Tel : 0364 227 79 23
Fax: 0364 227 79 21
E-posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri :
Yüksekokul Müdürlüğü
İsim : Doç.Dr. Faruk YAMANER
Unvan : Yüksekokul Müdürü
Tel : 0364 227 79 23
Fax: 0364 227 79 21
E-Posta : [email protected]
Download

Kamu Hizmet Standardı - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu