BİNGÖL ÜNİVERSİTESI
ZİRAAT FAKÜLTESI
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
(EK-2)
SIRA NO
1
HİZMETIN ADI
Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HIZMETİN ORTALAMA
TAMAMLANMA SÜRESI
1-Onaylı transkript (Adayın Üniversitesi tarafından onaylı, kapalı zarf
içinde)
2-Not Değerlendirme sistemi, 4'lü veya 100'lük sistemden farklı ise 100'lük
sistemde hangi nota eşdeğer olduğunun onaylı belgesi.
3-Geldiği Fakültesinde uygulanmakta olan öğre- tim planının onaylı ders 15 Gün
içeriği.
4-Dilekçe.(Dilekçe içeriğinde yatay geçiş yapmak istenen programın
belirtilmesi)
5-Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin banka dekontu.
2
Çift Anadal Programı (ÇAP) Başvuru İşlemleri
1-Dilekçe
15 Gün
3
Yan Dal Programı (YDP) Başvuru İşlemleri
1-Dilekçe
15 Gün
4
Kayıt Yenileme Ders Seçme İşlemleri
1-Web sayfası üzerinden ders kaydı yapmak
2-Akademik Danışmana onaylatmak
15 Dakika
5
Mazeret Sınavı İşlemleri
1-Dilekçe
2-Mazerete ilişkin belge
5 Gün
6
Tek Ders Sınavı (Mezuniyet) İşlemleri
1-Dilekçe
10 Gün
7
Sınav Sonuçlaına İtiraz İşlemleri
1-Dilekçe
5 İşgünü
8
Ders İntibak İşlemleri
1-Dilekçe
2-Transkript (Onaylı)
3-Ders içerikleri
10 Gün
9
Sınıf İntibak İşlemleri
1-Dilekçe
10 Gün
10
Öğrencilerin İzin İşleri
11
Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri
1-Öğrencinin dilekçesi
2-Kulüp Danışmanlığı yazısı
3-Rektörlük Makamından Görevlendirme yazısı
1-Dilekçe
2-Mazeretine ilişkin belge
1 İşgünü
7 Gün
12
Öğrenci Burs İşlemleri
1-Yemek Bursu Başvuru Formu
13
Öğrenci Staj İşlemleri
14
Yardımcı Doçent Başvuru İşlemleri
15 Gün
1-Zorunlu Staj Formu
1-Yabancı Dili Belirten Bir Dilekçe
2-Özgeçmiş
3-Bilimsel
Çalışma ve
Yayınlarını Kapsayan 4 Takım Dosya 1 Ay 15 Gün
4-Tastikli Mezuniyet Belgesi
5-Doktora ve Uzmanlık Belgesinin Onaylı Sureti
15
Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman
Başvuru İşlemleri
16
Atama İşleri
17
Yıllık İzin Talepleri
18
Sıhhi İzin Talepleri
19
Mazeret İzni Talepleri
20
21
Ücretsiz İzin Talepleri
Dersler için Öğretim Üyesi görevlendirilmesi işlemleri
22
Kurum Dışı Görevlendirme işlemleri
23
Ders saati ücreti ile Öğretim Görevlisi görevlendirme işlemleri
24
Yurt Dışı Görevlendirme
15 Gün
1-Başvuru Dilekçesi
2-Özgeçmiş
3-Lisans Mezuniyet Belgesi
4-Lisans Transkript Belgesi
5-ALES Belgesi
6.Yabancı Dil Belgesi
20 Gün
7. 1 Adet Foğoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)
8-İlan Edilen Kadroya Bağlı OlarakYüksek lisans ve doktora belgesi
9-Varsa Yayınlanmış veya Yayınlanacak Olan Bilimsel Çalışmalar
10-Tecrübe Belgesi (Öğretim Görevlisi ve Uzman Kadrolarına Başvurular
İçin)
1-5 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)
2-Mal Bildirim Beyannamesi
3-Etik Sözleşme
4-Aile Bildirim Beyannamesi
5-SGK Giriş Bildirgesi
1-Yıllık izin formu
1-Dilekçe
2-Sağlık Raporu
1-Dilekçe
2-Mazerete ilişkin belge (Doğum öncesi veya doğum sonrası doktor
raporu, Doğum Raporu vb.)
1-Dilekçe
2-Başvuru
1- Geçici Görev Formu
2. Davetiye
3. Program
4. Bölüm Teklifi
1-Dilekçe
2-Diploma onaylı sureti
1-Geçici Görev Formu
2-Davetiye
3-Program
4-Bölüm Teklifi
5-AGED Başvuru formu
1 İş günü
2 saat
2 saat
2 saat
5 İşgünü
15 gün
10 Gün
10 gün
AGED için 1 Ay 15 gün
Diğerleri için 5 işgünü
25
Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi ve Uzman personelin görev
süresi uzatılması işlemleri
1. Dilekçe
2. Faliyet Raporu
3. Bölüm Teklifi
1. Dilekçe
2. Bölüm Teklifi
26
Araştırma Görevlisi görev süresi uzatılması işlemleri
27
Naklen Ayrılacak Personel İşlemleri
28
Sosyal Yardımlar(Doğum ve Ölüm Yardımı İşlemleri)
29
Ekders Ücreti
1-Ekders Beyannamesi
5 İşgünü
30
Sınav Ücreti
1.Sınav Ücret Beyannamesi
2 İşgünü
1-İlişk Kesme Formu
2-Devir Teslim Tutanağı
3-SGK 3-SGK Çıkış Belgesi
1. Dilekçe
2.Aile Durum Beyannamesi
3-Asgari Geçim İndirimi Beyannamesi
1.Maaş Nakil İlmuhabiri (Nakil gelen-giden personel)
2-Aile Durum Beyannamesi (Nakil gelen-giden personel için)
3-Atanma Onayı (Nakil gelen personel için) (Personel İşleri Biriminden
alınacaktır)
4.İşe Başlama Yazısı (Nakil gelen personel için)(Personel İşleri Biriminden
alınacaktır)
5.Ayrılış Yazısı (Nakil giden personel için) (Personel İşleri Biriminden
alınacaktır)
6.Emeklilik Belgesi (Emekli personel için)
1.Uçak Bileti
2. Konaklama Belgesi
3.Görevlendirme Onayı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır.)
15 Gün
15 Gün
3 Saat
15 Dakika
31
Sürekli Görev Yolluğu
32
Geçici Görev Yolluğu
33
Naklen Giden Personel İşleri
1.Rektörlük Yazısı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
2.Ayrılış Yazısı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
1 Saat
Naklen Gelen Personel İşleri
1.Atanma Onayı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
2.İşe Başlama Yazısı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
3.Maaş Nakil İlmuhabiri
4.Aile Durum Beyannamesi
5.Asgari Geçim İndirimi Beyannamesi
1 Saat
35
Açıktan ve Yeniden Açıktan Atama
1.Atanma Onayı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
2.İşe Başlama Yazısı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
3.Aile Durum Beyannamesi
4.Asgari Geçim İndirimi Beyannamesi
5.Kurumla Anlaşmalı Bankadan Banka Hesap Numarasının alınması
1 Saat
36
Ücretsiz İzin Dönüşü İşe Başlama
1.İşe Başlama Yazısı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
2.Aile Durum Beyannamesi (Değişiklik Olması halinde)
3.Asgari Geçim İndirimi Beyannamesi (Değişiklik Olması halinde)
1 Saat
34
2 Saat
2 Saat
37
Askerlik Dönüşü İşe Başlama
1.Terhis Belgesi
2.İşe Başlama Yazısı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
3.Aile Durum Beyannamesi (Değişiklik Olması halinde)
4.Asgari Geçim İndirimi Beyannamesi (Değişiklik Olması halinde)
5.Kurumumuzla Anlaşmalı Bankadan Banka Hesap Numarasının Alınması
(Değişiklik olması halinde)
38
İlgili makama hitaben yapılan yazışmalar
1-Dilekçe
39
Demirbaş ve Sarf Malzeme Çıkış İşlemleri
40
İade İşlemleri
1-Taşınır İstek Belgesi
2-Taşınır İşlem Fişi
3-Zimmet Fişi
1-İlgili Bölüm veya Birimin teklif yazısı
41
Kayıttan Düşme İşlemleri
1-Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Belgesi
5 İşgünü
42
Malzeme İstekleri ve Satın Alma
1-Taşınır İstek Belgesi veya istek yazısı
3 iş günü
43
Personel Maaşları(Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılan
ödeme işlerini imzalamak ve ilgili yerlere göndermek.)
1-Maaş bordroları, ödeme emir belgeleri ve ekleri
1 Ay
44
Gelen-Giden Evrak Yazışmaları
1-Gelen Evrak
2-Giden Evrak
2 iş günü
45
Resmi Evrak Kaydı
46
Belge
47
Disiplin Cezası Yazışmaları
1-Resmi Yazı
2-Dilekçe
3-Elektronik Posta
1-İsteği Üzerine
2-Dilekçe
1-Tutanak
2-Şikayet Dilekçesi
48
Bilgi Edinme İsteği
1-İlgilinin Başvuru Formu
1 Saat
15 Dakika
2 Saat
1 Saat
30 Dakika
1 Saat
15 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
E-Posta
:Fakülte Sekreterliği
:Selahattin TETİK
:Fakülte Sekreteri
:Ziraat Fakültesi/BİNGÖL
:0-426-2160030
:0-426-2160029
:[email protected]
İkinci Müracaat Yeri :Fakülte Dekanlığı
İsim
:Prof.Dr. Turgay ŞENGÜL
Unvan
:Fakülte Dekanı
Adres
:Ziraat Fakültesi/BİNGÖL
Tel
:0-426-2160030
Faks
:0-426-2160029
E.Posta
: [email protected]
Download

ek-2 - Bingöl Üniversitesi