SİNERJİ TÜRK VAKFI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Odamız 67 No.lu Telekomünikasyon Meslek Komitesinin girişimleri sonucunda,
27 Ocak 2014 Pazartesi günü, 14:00 – 16:45 saatleri arasında Odamız 3. Kat 2
No.lu Toplantı Salonunda, Mobil Telekomünikasyon Sektöründe Atık
Yönetiminin Sağlanmasını Amaçlayan Dönüşüm Projesi ile ilgili sektör
mensuplarını bilgilendirici bir toplantı gerçekleştirildi.
Sözkonusu toplantıya, 67 nolu Telekomünikasyon Meslek Komitesi üyeleri ve
Sinerji Türk Vakfı üyelerinin yanısıra İnovasyon Proje firması yetkilileri, cep
telefonu operatörleri, distribütörler, üretici firmalar ve teknik servis firmalarının
üst düzey yetkilileri katıldı.
Toplantının açış konuşması, aynı zamanda MOBİSAD (Mobil İletişim Araçları ve
Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı olan Odamız 67
No.lu Telekomünikasyon Meslek Komitesi Başkanı Murat Dursun tarafından
gerçekleştirildi.
Murat Dursun açış konuşmasında;
mobil ve elektronik atıkların ülke
ekonomisine ve çevreye verdiği zararlara değinerek, MOBİSAD olarak
kurumlarının bugüne kadar “mobil ve elektronik atık” konusunda yapmış
oldukları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Murat Dursun’un açış konuşmasından sonra sözü Sinerji Türk Vakfı Başkanı
Abdullah Raşit Gülhan aldı.
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
Abdullah Raşit Gülhan konuşmasında; SİNERJİTÜRK koordinatörlüğünde, Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programları kapsamında
Mobil Atık Toplama ve İşleme Merkezi Kümelenme Projesi ile; ikinci el-atıl ya
da atık durumdaki mobil cihazların toplanması yönündeki bilincin topluma
kazandırılması yoluyla bu alandaki gerekli birimlerin oluşturulması, ikinci el-atıl
ya da atık durumdaki mobil cihazların sınıflandırılarak, kullanılabilir hale
dönüştürülmesi ve bu faaliyetlerin güvenlik ve işleyiş açısından bilgi temeline
dayanan bir sektöre dönüşmesini ve kaynakların verimli kullanılmasına katkı
yapmasını hedeflediklerini belirtti.
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
Abdullah Raşit Gülhan konuşmasının devamında, ilerde Türkiye geneline
yaygınlaştırılması düşünülen MOBİL ATIK TOPLAMA VE İŞLEME MERKEZİ
projesini; SİNERJİTÜRK’ün koordinatörlüğünde, ALONET Firmasının, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun,
İstanbul Ticaret Odasının, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin desteklerini alarak
Sivas, Kayseri ve Yozgat illerindeki Telekomünikasyon alanındaki bayi ve teknik
servis firmalarının ortak yatırımı ve/veya katılımıyla Sivas Ticaret ve Sanayi
Odası öncülüğünde Kümelenme oluşumunu başlatmak istediklerini ifade etti.
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
Gülhan, MOBİL ATIK TOPLAMA VE İŞLEME MERKEZİ Projesinin; Toplama,
Ayrıştırma, İşleme ve İmha bölümlerinden oluşacak yaklaşık 10 Milyon TL
yatırım bütçesiyle Sivas ili pilot tesislerinde 10 Personel ile bölgedeki 50 bayi
üzerinden yaklaşık aylık 10.000 adet cihaz toplamayı ve işlemeyi planlandığını
bildirdi.
e-TEBLİGAT BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
Elektronik Tebligat hizmeti; Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik
tebligat adresine iletilmek üzere, tebligatı çıkaran merci tarafından tebligatın
gönderilmesini ve bu iletinin muhataba elektronik ortamda delillendirilerek
tesliminin sağlanmasını ifade etmektedir.
Bilindiği üzere Elektronik tebligat, temel olarak, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na
6099 sayılı Kanun ile eklenen 7/A madde ile Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nde
düzenlendi. Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi.
Bu itibarla, yönetmelik uyarınca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale
gelen üyelerimizin, e-Tebligat konusunda bilgilenmelerini teminen Odamızca 29
Ocak 2014 Perşembe günü 13:30 – 16:45 saatleri arasında Odamız Merkez
binası 4. Kat Fuaye salonunda “e-Tebligat Bilgilendirme Semineri” adlı ücretsiz
bir bilgilendirme semineri düzenlendi. Anılan seminerde, “e-Tebligat” konusu
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
BTK ile işbirliği içerisinde konu ile ilgili Bakanlık ve kuruluşların yetkili
uzmanlarının katılımı ile değerlendirildi.
450 Kişinin katıldığı ve büyük ilgi gören seminerin açış konuşması Odamız
Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Soylu tarafından gerçekleştirildi.
Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İlhan Soylu açış konuşmasında; “e-Tebligat”
uygulamasında yürürlüğe koyduğu kanun ve yönetmelikler hakkında
açıklamalarda bulunarak; e-Tebligat sisteminin; tanımı, işleyişi, amacı ve iş
hayatına getirdiği kolaylık ve tasarruflar hakkında bilgi verdi.
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
4. Kat Meclis Salonu Katılımcılarımız
4. Kat Fuaye Salonu Katılımcılarımız
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
İlhan Soylu’nun açış konuşmasını müteakip olarak, BTK (Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu) Bilişim Uzmanı Demet Kabasakal “Kayıtlı Elektronik Posta
Sisteminde Mevcut Durum Analizi ” başlıklı sunumunu anlatmak üzere söz
aldı.
Demet Kabasakal yapmış olduğu sunumunda; standart e-posta hizmetlerine
ilave olarak, e-Postanın gönderilip gönderilmediği, alıcısına ulaşıp ulaşmadığı,
alıcı tarafından bu e-postaya erişilip erişilmediğine ilişkin bilgileri kayıt altına
alan, iletinin iletilme zamanını, içeriğin değişmediğini teyit eden ve tüm bu
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
işlemler için hukuki geçerlilik sağlayan aynı zamanda da muhafaza eden bir
sisteme ihtiyaç duyulduğunu bu itibarla, KEP sisteminin gönderici ve alıcının
kimlik tespiti, gönderi zamanının kesin tespiti, içeriğin değiştirilememesi,
işlemlere hukuki geçerlilik sağladığını, bu sistem için ülkemizde PTT, TNB ve
TÜRKKEP firmalarının yetkilendirildiğini belirtti.
Demet Kabasakal’ın sunumundan sonra “e-Tebligat Sisteminde PTT’nin Rolü”
başlıklı sunumunu yapmak üzere PTT Elektronik Hizmetler Dairesi Başkan Vekili
Abdülkadir Koçyiğit kürsüde yerini aldı.
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
Abdülkadir Koçyiğit, gerçekleştirdiği sunumunda KEP sistemi, sistemin işleyişi ve
PTT ekranından e-Tebligat uygulamasını anlatarak, yalın elektronik yazışmanın
dezavantajları ve KEP sisteminin avantajları hakkında bilgi verdi.
Abdülkadir Koçyiğit’in sunumundan sonra “e-Tebligat Adresi Olarak Kayıtlı ePosta“ konulu sunumunu yapmak üzere Türkiye Noterler Birliği Pazarlama
Direktörü Pelin Yelkencioğlu kürsüdeki yerini aldı. Yelkencioğlu, KEP hizmet
sağlayıcı seçerken dikkat edilmesi gereken hususları belirttiği konuşmasında,
standart e-postanın dezavantajlarını açıklayarak KEP sisteminin üstün yönlerini
vurguladı.
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
Pelin Yelkencioğlu’nun sunumunun ardından gerçekleştirdiği “e-Tebligat ve
KEP Sisteminin İşleyişi ve Kullanımı“ başlıklı sunumu ile TÜRKKEP Genel
Müdürü Yüksel Samast; e-Tebligat ve KEP sistemini irdeleyerek, genel KEP
kullanım alanlarını ve KEP sistemi avantajlarını dünyadan ve ülkemizden
örnekler vererek açıkladı.
Seminerde son olarak SGK Baş Müfettişi ve İl Müdür Yardımcısı Mustafa Cerit
“SGK’da e-Devlet ve e-Tebligat Uygulamaları“ başlıklı sunumunda; e-Tebligat
sisteminin SGK’da uygulanan kısmının çalışamazlık bildirimi üzerine olduğu,
5510 sayılı kanunda işçinin raporlu olduğu dönemlerde işçinin çalışmadığına
ilişkin beyanının verilmesi yükümlülüğünü işverene yüklediği, bu yükümlülüğün
çalışamazlık girişi olarak isimlendirildiği ve çalışamazlık bildirimlerinin elektronik
ortamda yapıldığı hususlarında katılımcıları bilgilendirdi.
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
e-TEBLİGATLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER:
Elektronik Tebligat Hizmeti; Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik
tebligat adresine iletilmek üzere, tebligatı çıkaran merci tarafından tebligatın
gönderilmesini ve bu iletinin muhataba elektronik ortamda delillendirilerek
tesliminin sağlanmasını ifade etmektedir. Elektronik tebligat, 7201 sayılı
Tebligat Kanunu’na 6099 sayılı Kanun ile eklenen 7/A madde ile Elektronik
Tebligat Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. e-Tebligat Yönetmeliği, 19 Ocak 2013
tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelik uyarınca;
• Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere
elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.
• Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak
yararlanır.
•
Elektronik Tebligatın Gönderilişi:
Elektronik tebligat, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığı ile
tebligatı çıkaran kuruluşun elektronik tebligat adresinden, muhatabın kayıtlı
elektronik posta adresine yapılacaktır. Dolayısıyla hem tebligatı yapan merciin
ve hem de tebligatı alacak kişinin bir adrese sahip olmaları gerekir. Tebligatı
çıkaracak olan ve Kanun ile yönetmeliğin 1’nci maddelerinde yer alan
mercilerce, elektronik tebligat yapabilmelerini teminen öncelikle Posta ve
Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünden elektronik tebligat adresi almaları
gerekmektedir.
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatapların da, elektronik
tebligata elverişli bir kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) edinmeleri
gerekmektedir.
Kayıtlı Elektronik Posta; Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil
olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın
nitelikli şeklidir. KEP sistemine ilişkin hizmetler Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet
Sağlayıcıları tarafından verilmektedir. Söz konusu hizmet sağlayıcıları 6102 sayılı
Kanunun 1525’nci maddesinin ikinci fıkra hükümleri gereğince Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu’nca yetkilendirilmiş kuruluşlardır.
Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi
izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
E-TEBLİGAT
Zorunlu (Limited ve Anonim Şirketlere)
KAYITLI ELEKTRONİK POSTA
İsteğe bağlı
Tacirler arasındaki yazışmalarda ve e-belge
Tebligatın hukuki sonuçlarını doğurur.
gönderim/alımlarında işlemlerde hukuki sonuç
doğurur.
Senet hükmünde, aksi ispatlanana kadar kesin
Kesin delildir
delildir
5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır
Bir sonraki gün tebliğ edilmiş sayılır
KEP adresinin bildirim zorunluluğu yok (Tüzel
Resmi işlemlerde E-Tebligat adresinin
kişiler/kurumların KEP adresleri KEP Rehberinde
bildirim zorunluluğu var
yayınlanmak zorunda)
Kullanıma kapatılamaz
İsteğe bağlı olarak kapatılabilir
Ücret PTT A.Ş. tarafından belirlenir
KEPHS tarafından ücretlendirilir
En az 30 yıl süreyle deliller saklanır
En az 20 yıl süreyle deliller saklanır
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
•
Elektronik Tebligatın Cezai Yaptırımları:
7201 sayılı Kanun’da e-tebligat adresi alınmaması halinde uygulanacak bir cezai
yaptırım bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ilgili kurum ve kuruluşların
tebligatlarında 7201 sayılı Kanuna uymaları zorunludur. Bu durumda ilgili kurum
ve kuruluşlar süreç içinde şirketlerden mutlak olarak e-tebligat adreslerini
isteyeceklerdir.
7201 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi: “Bu Kanun mucibince tebligat
yapılması gereken hallerde bir kimse kendisine veya başkasına ait isim veya
adresi yanlış olarak bildirir ise fail hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur.”şeklindedir. Bu durumda e-tebligat adresinin doğru bir
şekilde beyanı büyük önem arz etmektedir.
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
URGE YAZILIM SEKTÖRÜ YURTDIŞI PAZARLAMA PROJESİ
TANITIM TOPLANTISI VE YEMEĞİ ODAMIZDA DÜZENLENDİ
Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından çalışmaları
yürütülen ve Türk yazılım sektörünün önemli temsilcilerinin yer aldığı 38
firmayla kurulan Yazılım Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımının Eğitim Lansman
Toplantısı 30 Ocak 2014 Perşembe günü Odamız 4. Kat Meclis Salonunda
gerçekleştirildi.
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
Toplantıya, TET Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, YASAD Başkanı
Doğan Ufuk Güneş, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve
Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı’ndan Emrah Sazak ile Sabancı
Üniversitesi’nden Yönetici Geliştirme Direktörü Cüneyt Evirgen, Sabancı
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yusuf Soner ve TBK Danışmalık Şirketinden Hans
Peter Bech katıldı.
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
Sözkonusu lansman toplantısında, proje kapsamında proje üyelerine verilecek
olan eğitimlerin içerikleri hakkında bilgiler proje katılımcılarına sunuldu.
Projenin önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirildiği eğitim çalışmalarının
38 firmadan 80 temsilcinin katılımıyla, 8 haftalık bir süreçte tamamlanacağı
ifade edildi. 10 Şubat’ta başlayacak eğitimlerin tamamlanmasının ardından
Stratejik Yol Haritasında belirlenen hedef ülkelere yönelik ticaret heyeti ve alım
heyeti faaliyetlerine başlanacak.
Yazılım Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımının (Tetsoft) ihracat için hedeflediği
birincil ülkeleri; ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Pakistan, Malezya,
Azerbaycan, Kazakistan, Irak, Suudi Arabistan, Katar olarak belirlendi. İkincil
hedef ülkeler ise; Beyaz Rusya, Ukrayna, İran, Arnavutluk ve Rusya. Projenin
devam edeceği üç yıllık süreç içinde alım heyeti ve ticari heyet organizasyonları
ile sürdürülecek.
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
ODAMIZ İNTERNET ALAN ADLARI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM
MEKANİZMASI TOPLANTISINA KATILDI
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından organize edilen İnternet Alan
Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği hakkında istişari nitelikli
toplantıya Odamız adına Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi Müdürü Tülay
Bahçetepe katıldı.
31 Ocak 2014 Cuma günü, Ankara’da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
binasında düzenlenen toplantıda; İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm
Mekanizması Tebliği’nin maddeleri üzerinde tek tek açıklamalarda bulunuldu ve
katılımcıların tebliğ maddeleri üzerindeki görüş ve önerileri alındı.
Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi
BĐLĐŞĐM VE e-TĐCARET BÜLTENĐ
Đletişim : Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü – Đstanbul
Tel
: (212) 455 48 50 – 53 Faks: (212) 455 48 59 e-mail: [email protected][email protected]
** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO
sorumluluk kabul etmez.
Download

Ocak 2014 Elektronik bülten