KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNDE
MEVCUT DURUM ANALİZİ
Demet KABASAKAL
29.01.2014, İstanbul
Neden KEP?
Standart e-posta hizmetlerine ilave olarak,
 e-Postanın gönderilip gönderilmediğine,
 Alıcısına ulaşıp ulaşmadığına,
 Alıcı tarafından bu e-postaya erişilip erişilmediğine
ilişkin bilgileri kayıt altına alan,
 İletinin iletilme zamanını,
 İçeriğin değişmediğini teyit eden
ve tüm bu işlemler için hukuki geçerlilik sağlayan aynı zamanda da
muhafaza eden bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır.
KEP Nedir ?
KEP hizmet sağlayıcısı (KEPHS) vasıtasıyla elektronik
iletilerin ;
Gönderimine
Teslimatına
Kullanımına
ilişkin hukuken geçerli delil sağlayan, e-postanın
gelişmiş şeklidir.
KEP Ne Sağlar ?
Gönderici ve Alıcının
Kimlik Tespiti
Gönderi Zamanının
Kesin Tespiti
KEP
İçeriğin
Değiştirilememesi
İşlemlere Hukuki
Geçerlilik
KEP- Çalışma Modeli
ALICI
GÖNDERİCİ
İleti Alındı
İleti Teslim Edildi
İleti Okundu
GÖNDERİCİ KEPHS
ALICI KEPHS
KEP Kullanım Alanları
e-Tebligat
Bilgi Belge
Paylaşımı
Resmi Yazışma
Tacirler Arası
İhbar İhtar
e-Fatura
KEP
Tüketici
Şikayetleri
Ekstre-TalimatÖdeme Emri
SözleşmeTahhütnamaTekklif
Bilgi Edinme
Başvuruları
Beyanname
İştirak
Taahütnamesi
Teklif- Sipariş
–Sipariş Onayı
KEP Dünya Örnekleri
İtalya
Avusturya
ABD
Slovenya
Almanya
Fransa
İspanya
Belçika
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı ve Resmi Gazete
MADDE 18- (3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde
düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye
ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü
mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza
kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
MADDE 1525- (2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu
sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı
posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere,
kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve
yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine
ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu
Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.
KEP İkincil Düzenlemeler
25 Ağustos 2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik
Kriterlere İlişkin Tebliğ
16 Mayıs 2012 tarih ve 28294 sayılı Resmi Gazete
Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı
Adreslerine İlişkin Tebliğ
06 Haziran 2012 tarih ve 2012DK-15259 sayılı Kurul Kararı
Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminde Kullanılan İşlem Sertifikasına
İlişkin Usul ve Esaslar
06 Mart 2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazete
Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı
Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları
Posta ve Telgraf TeşŸ
kilatı
10 Ekim 2012 - www.hs01.kep.tr
TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet
Sağlayıcılığı ve Ticaret A.ŞŸ
.
28 Aralık 2012 –www.hs02.kep.tr
TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
25 Şubat 2013 - www.hs03.kep.tr
KEPHS’ nin Yükümlülükleri
 Güvenilir bir kimlik doğrulama mekanizması tesis etmek
 KEP hesabının kapatılmasına ve KEP rehberine ilişkin 7/24 hizmeti
sunmak.
 Hesap sahibinin talebi hâlinde, KEP hesabına gelen iletilere ilişkin
bilgileri, alternatif iletişim kanalları üzerinden bildirmek.
 KEP sistemine ilişkin sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde
bulundurmak.
 KEP sisteminin tüm süreçlerine ve işleyişine ilişkin verileri en az 20 yıl
süreyle saklamak.
 Sözleşmenin veya taahhütnamenin sona ermesi durumunda 3 ay
önceden KEP hesabının kullanıma kapatılacağına ilişkin hesap sahibini
ve işlem yetkilisini uygun iletişim kanallarından en az birisi ile
bilgilendirmek.
Hesap Sahibinin Yükümlülükleri
 KEP hesabı başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve
doğru olarak KEPHS’ye vermek.
 Başvurusunda KEP hesabını sadece alıcı veya hem alıcı hem
gönderici olarak kullanacağını KEPHS’ye açıkça belirtmek.
 KEP hesabı bilgilerinde olan değişiklikleri, KEPHS’ye derhâl
bildirmek.
 KEPHS ile imzaladığı sözleşmede veya taahhütnamede belirtilen
hüküm ve koşullara uygun hareket etmek.
 Kimlik doğrulama amacıyla kendisine verilen bilgileri korumak,
üçüncü kişilerle paylaşmamak ve başkasına kullandırmamak.
KEP Hesapları – Hesap Sahibi
KEP Hesabı
Hesap
Sahibi
TÜZEL KİŞİ
İŞLEM YETKİLİSİ: Hesap
Sahibinin nam ve hesabına
işlem yapan GERÇEK KİŞİ
GERÇEK
KİŞİ
KEP Hesabı – Nasıl Başvurulur?
Başvuru
KEPHS
Kimlik Kontrolü:
 Fotoğraflı ve kimlik yerine
geçen geçerli resmi
belgelerle veya
Başvuru
kabul
edilir ve
KEP hesabı
oluşturulur
Gerçek K.
 Güvenli elektronik imza ile.
 İşlem yetkilisinin kimlik
bilgileri ve yetkili
olduğuna dair belge de
alınır.
Gerçek
kişi mi
tüzel
kişi mi?
Tüzel K.
Başvuru
Sahibi
Kimlik Kontrolü:
 MERSİS vasıtasıyla
MERSİS No ile
Gerekli
şartlar
sağlan
dı mı
KEP hesabı bilgileri
başvuru sahibine
güvenli bir şekilde
teslim edilir.
Evet
Hayır
Başvuru
Reddedilir
KEP Hesabı - Kullanıma Açma
Başvuru
Sahibi
Hesap
Kullanıma
Açılır
Başvuru
sahibinin
onayı alınır
Gerçek K.
Başvuru sahibi ile sözleşme
/taahhütname imzalanır.
Gerçek
kişi mi
tüzel
kişi mi?
İşlem
yetkilisinin
onayı alınır.
Tüzel K.
KEPHS
Onay
alındı
mı?
Evet
Hayır
KEP Hesabı - Kullanıma Kapatma
Hesap sahibinin veya
işlem yetkilisinin talebi
&
Sözleşme/taahhütname
şartlarının aksinin
gerçekleşmesi
Kullanıma kapatılan
hesap 3 ay erişime
açık tutulur. Bu
sürenin sonunda
tamamen kullanıma
kapatılır.
Hesap sahibi,
işlem yetkilisi,
sözleşme/taahh
ütname ile
belirlenen kişi
Kapatma Talebi
Kapatma talebinde
bulunan kişinin kimlik
bilgileri doğrulanır.
Kimlik
Doğrulandı
mı?
Evet
Hesap
Kullanıma
Kapatılır.
RET
KEPHS
Hayır
KEP Rehberi
 KEPHS; gerçek kişinin rehber kaydına, hesap sahibinin onayını alarak
Tüzel kişinin rehber kaydına, tüzel kişinin onayını almaksızın KEP
rehberinde yer verir.
 Her KEP hesabı için sadece bir tane rehber kaydı oluşturulur.
 KEPHS KEP rehberine ilişkin tüm bilgilerin 20 yıl süreyle saklar.
 KEP rehberine yetkisiz erişimleri KEPHS tarafından engellenir.
 KEP rehberini, hizmet aldığı KEPHS vasıtasıyla sadece göndericiler
sorgulayabilir.
 KEPHS, kendisine gelen KEP rehber sorgusuna ilişkin sadece KEP
hesabı adresi alanını sorgu sonucu olarak bildirir.
e-TEBLİGAT
19/01/2011 tarihli ve 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6099 sayılı Kanun
MADDE 1 – 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1 inci maddesi
değiştirilmiştir.
• Kazaî merciler, (Mahkemeler)
• 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I)
sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri (TBMM,
Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar)
• (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (Üniversiteler, SSM,TSE)
• (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (BTK, BDDK)
• (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler,
köy hükmî şahsiyetleri, (SGK, Türkiye İş Kurumu)
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Barolar, Noterler)
tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.
6099 sayılı Kanun
MADDE 2 – 7201 sayılı Kanuna 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.
“Elektronik tebligat:
MADDE 7/a – (1) Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat
yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.
(2) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik
yolla tebligat yapılması zorunludur.
(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir
sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat
yapılır.
(4) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen
beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”
6099 sayılı Kanun
MADDE 18 – Bu Kanunun;
a) 1 inci maddesiyle değiştirilen 7201 sayılı Kanunun 1 inci
maddesinde yer alan elektronik ortamda tebligata ilişkin hüküm
yayımı tarihinden bir yıl sonra, (19/01/2012)
b) 2 nci maddesiyle 7201 sayılı Kanuna eklenen 7/a maddesinin
sermaye şirketlerine elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu
getiren ikinci fıkrası yayımı tarihinden iki yıl sonra (19/01/2013),
maddenin diğer fıkraları yayımı tarihinden bir yıl sonra…..
yürürlüğe girer.
Teşekkürler.
[email protected]
[email protected]
Download

kayıtlı elektronik posta sisteminde mevcut durum analizi