İÇERİK
PTT İşyeri ve İşlem Kapasitesi
KEP Nedir?
KEP e Neden İhtiyaç Duyulmuştur ?
KEP Uygulamasına Geçiş Süreci.
KEP Mevzuatı
KEP Nasıl Çalışır ?
Elektronik Tebligat Nedir ?
Elektronik Tebligat Mevzuatı
PTT’nin Elektronik Tebligat Sistemindeki rolü
Entegrasyon Modeli
Elektronik Yazışma Nedir ?
Yalın Elektronik Yazışma ve Dezavantajları
KEP Elektronik Yazışma ve Avantajları
PTT İşyeri ve İşlem Kapasitesi
2288
998
Merkez
Sayısı
1085
Şube
Sayısı
Acente
Sayısı
81 il, 919 ilçe merkezi ve
bir çok kasabada olmak
üzere toplam 4371 İşyeri
ile hizmet verilmektedir.
Kuruluşumuz bünyesinde;
Aylık yaklaşık 27.000.000 finansal
işlem ile
Aylık yaklaşık 11.000.000 adet posta
kargo işlemi otomasyon sistemi
üzerinden yürütülmektedir.
3
KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP)
KEP Nedir ?
Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elektronik
iletilerin uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde
yapılmasına imkan sağlayan ve elektronik iletilerin;
Gönderimine,
Teslimatına,
Kullanımına
İlişkin hukuken geçerli delil sağlayan, e-postanın gelişmiş şeklidir.
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
KEP’ e Neden İhtiyaç Duyulmuştur?
 Güvenli ve hukuken geçerli e-belge oluşturabiliyor.
 Teknik olarak güvenli ve hukuki olarak geçerli
gönderim yapılamıyordu.
 Bu ihtiyaçları karşılayacak bir altyapı yoktu.
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
KEP Uygulamasına Geçiş Süreci
 KEP uygulama çalışmalarına 2009 yılında
başlandı.
 KEP Hizmet Sağlayıcısı olarak başvurular
01/05/2012 tarihinde başlamıştır
 10 Eylül 2012 tarihinde PTT, BTK tarafından ilk
KEPHS olarak www.hs01.kep.tr alan adıyla
yetkilendirmiştir.
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
MEVZUAT
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
14 Şubat 2011 Tarihli ve 27846 Sayılı Resmî Gazete
MADDE 1525 (2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle
yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine
sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta
hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine
ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu
Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
Mevzuat Düzenlemeleri
KEP sistemini düzenleyen yönetmelik ve tebliğler;
 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik(25.08.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete)
 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin
Tebliğ (25.08.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete)
 Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine
İlişkin Tebliğ(16.05.2012 tarih ve 28294 sayılı Resmi Gazete)
 Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine
İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ(06.03.2013)
 Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminde Kullanılan İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve
Esaslar (06.06.2012 tarih ve 2012 DK- 15259 sayılı Kurul Kararı)
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
KEP Nasıl Çalışır?
1 – Kullanıcı www.hs01.kep.tr
adresinden kullanıcı parola+şifre+sms
doğrulamasından geçerek yada eimzası ile kimlik doğrulama yaparak
PTT KEPHs bağlanır.
2-Kullanıcı tarafından KEP
iletisi hazırlanır ve
elektronik imza ile 4 – PTT aldığı işlem
imzalanır.
sertifikası ile imzalar,
zaman damgası ile
damgalar ve gönderim
7-Posta kutusuna Kep iletisi geldiğine
dair bilgi vermek amacıyla KEP sistemi
tarafından alıcının cep telefonuna kısa
mesaj gönderilir.
5-Posta kutusuna
gönderim (alıcının
e-posta kutusu)
PTT
KEPHS
3 – PTT tarafından gönderinin
8-Posta kutusuna
gelen iletiyi okuma
ve iletiye ilişkin
delilleri
doğrulayabilme
alındığına dair delil oluşturulur ve
gönderici bu delile sistemden
bakabilir.
6 – Gönderinin alıcının posta
kutusuna ulaştığına ilişkin delil
oluşturulur ve gönderici bu delile
sistemden bakabilir.
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
9 – Gönderinin alıcısı tarafından
okunduğuna ilişkin delil oluşturulur ve
gönderici bu delile sistemden bakabilir.
Posta kutusuna KEP iletisi
geldiğine dair bilgi üçüncü eposta adresine standart olarak
gönderilir.
ELEKTRONİK TEBLİGAT
Elektronik Tebligat
 Elektronik Tebligat uygulaması, tebligat kanununda tebliğ
çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda
hazırlanmış olan tebligatların değiştirilemez ve inkar edilemez bir
şekilde güvenli elektronik posta yoluyla alıcılarına iletilmesidir.
 Elektronik Tebligat adresini, elektronik tebligatı alan gerçek veya
tüzel kişiler ile tebligatı çıkarmaya yetkili merciler edinebilir.
 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete de Elektronik
Tebligat Yönetmeliği yayınlanmış olup elektronik ortamda
yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
Elektronik Tebligat
• 11/1956 tarihli ve 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNUNUN 1. maddesi
11.01.2011 tarihinde değiştirilmiştir.
• MADDE 1:
•
•
•
•
•
•
Kazai merciler, (Mahkemeler)
10/12/2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I)
sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri (TBMM,
Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar)
(II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (Üniversiteler, SSM, TSE)
(III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (BTK, EPDK, SPDK,
RTÜK)
(IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri,
belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, (SGK, Türkiye İş Kurumu)
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Barolar, Noterler)
• Tarafından yapılacak elektronik ortam da dahil tüm tebligat, bu Kanun
hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya
memur vasıtasıyla yapılır.
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
Elektronik Tebligat
• 7201 sayılı Kanuna 7. maddeden sonra gelmek üzere
11.01.2011 tarihinde aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
• Elektronik tebligat:
• MADDE 7/a –
• (1) Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese
tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat
yapılabilir.
• (2) Anonim, limited ve sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla
tebligat yapılması zorunludur.
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
Elektronik Tebligat
•
(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir
sebeple yapılamaması halinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat
yapılır.
• (4) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik
adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda
yapılmış sayılır.
• Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usül ve
esaslar yönetmelikle belirlenir.
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
Elektronik Tebligat
• Elektronik Tebligat Yönetmeliğine göre elektronik tebligat hizmetinden
faydalanacak olan muhataplar KEP hizmeti vermek üzere BTK’ca
yetkilendirilmiş KEP hizmet sağlayıcılarından elektronik tebligata elverişli
KEP adresi edinmelidirler.
• Tebligatın göndericisi konumunda olan tebligat çıkarmaya yetkili merciler
Kanun gereği yalnızca PTTKEP hesabı edinerek bu hesap üzerinden
muhataplara elektronik tebligat gönderebilirler.
• PTT’nin KEP sistemine üye abonelerin %94 ‘ü elektronik tebligat almak
istemektedirler.
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
Elektronik Tebligat
• KEP abonelerinden 93 adedi tebligat çıkarmaya yetkili merci olup,
hâlihazırda PTT’nin KEP sistemi üzerinden elektronik tebligat iletisi
hazırlayarak muhataplarına gönderebilecek konumdadırlar.
• Tebligat trafiği yüksek olan Adalet Bakanlığının mevcut KEP sistemi
üzerinden tek tek hazırlamak kaydıyla tebligat göndermeleri yerine,
tebligatların PTT’nin KEP sistemi ve UYAP sistemi arasında kurulacak
entegrasyon ile toplu ve otomatik olarak gönderilmesini teminen
yürütülen entegrasyon çalışmaları test aşamasında olup tamamlanmak
üzeredir. Adalet Bakanlığınca 28 Şubat 2014 tarihi itibarı ile Elektronik
Tebligat gönderiminin başlatılması planlanmaktadır.
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
Elektronik Tebligat
• Elektronik tebligat adresi edinme
• Elektronik Tebligat Yönetmeliği;
• MADDE 6 – (1) Tebligatı çıkaran merciler,
elektronik tebligat adresi almak için İdareye
(PTT’ye)
başvurur.
Yapılan
başvuruda,
elektronik tebligat adresinin hangi birim ve
personel tarafından kullanılacağı da belirtilir.
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
Elektronik Tebligat
• (2) Tebligatı çıkaran merciin merkezî yapıda bir bilişim
sistemine sahip olması, işlemlerini elektronik ortamda
yapması ve talebi halinde, merci bünyesinde bulunan
tüm birimler için tek bir elektronik tebligat adresi
kullanılır. Elektronik tebligat gönderme işlemi tebligatı
çıkaran merciin sistemi ile İdarenin (PTT) sistemi
arasında yapılacak entegrasyonla sağlanır.
• Entregrasyon
kapsamında
Web
arayüzü
kullanılabileceği gibi istenirse PTT’nin teknik imkanları
doğrultusunda API destekli web servis hizmeti
ücretsiz olarak verilebilmektedir.
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
Elektronik Tebligat
• Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma
• Elektronik Tebligat Yönetmeliği;
• MADDE 7 – (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat
yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler
elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.
• (2) Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması
zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili
merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat
adreslerini bildirmeleri zorunludur.
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
Elektronik Tebligat
• (3) Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat
yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu
bir sebeple yapılamaması hâlinde, Kanunda belirtilen diğer
usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip
tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilir.
• (4) Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan
muhatapların, elektronik yolla tebligat almak istemeleri halinde,
tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik
tebligat adresini bildirmeleri gerekir. Bu muhatapların, tebliğ çıkaran
merciye bildirdiği adresin elektronik tebligata elverişli olmaması
halinde, bunlara, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.
Bu durumda gönderilecek tebligata, muhatabın bildirmiş olduğu
adresin, elektronik tebligata elverişli olmadığına ilişkin şerh düşülür.
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
Elektronik Tebligat
• İdare tarafından elektronik tebligatın alınması ve muhataba iletilmesi
•
Elektronik Tebligat Yönetmeliği;
• MADDE 9 – (1) Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan İdare (PTT),
bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik
tebligat adresine; muhatap diğer bir hizmet sağlayıcıdan elektronik
tebligat adresi almış ise, bu hizmet sağlayıcının sunucusuna iletir.
Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan diğer hizmet sağlayıcıları da
bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik
tebligat adresine iletir.
• (3) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine
ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
Elektronik Tebligat
• (4) Hizmet sağlayıcılar, muhatabın adresine elektronik tebligatın
iletilip iletilmediğine ve gecikme oluşmuşsa bu gecikmeye ilişkin
kayıtlar da dahil tüm süreçlerin olay kayıtlarını tutar, bu bilgileri
İdarenin (PTT) sistemi vasıtasıyla tebligatı çıkaran merciye derhal
bildirir.
• (5) Olay kayıtları günde en az bir defa olmak üzere zaman damgası
eklenerek güvenli elektronik imzayla imzalanır ve erişilebilir şekilde
arşivlerde otuz yıl süreyle saklanır.
• (6) Hizmet sağlayıcılar, talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil
kayıtlarını yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla ve bu
amaçla oluşturacağı sistemi hazır tutmakla yükümlüdür.
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
Elektronik Tebligat
• PTT tarafından gerçekleştirilen e-Tebligat Hizmeti ile;
 Tebligat
sisteminin
tek
yetki
merkezinden
yürütülmesi,
 Tek noktadan yürütülecek çalışmalarla sistem
bütünlüğünün sağlanması,
 Tebligatın hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılması,
 Kamu kaynak tüketiminde mükerrerliğin önlenmesi,
• amaçlanmaktadır.
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
Tebligat Alıcısı PTTKEP Müşterisi ise;
Tebligat Çıkarmaya
Tebliğ
PTT
Yetkili Merci
Edilen Alıcı
1- e-Tebligat gönderici tarafından
e-imza ile imzalanır ve web servis
ya da web-mail üzerinde PTT
sunucusuna gönderilir
2 – Kullanıcı doğrulama
ve güvenlik kontrolü
4- e-imzalama zarflama,
zaman damgalama ve
gönderim
5 Alıcının e-Tebligat
Hesabına teslimat
3 – gönderi kabul
delili
6 – teslimat delili
8 – okundu delili
7–e-imza
doğrulama ve
okuma
Tebligat Alıcısı PTTKEP Müşterisi değil ise;
Tebligat Çıkarmaya
Yetkili Merci
Tebliğ
PTT Elektronik Tebligat Sistemi
1 – e-Tebligat gönderici
tarafından e-imza ile
imzalanır ve web servis ya
da web-mail üzerinde PTT
sunucusuna gönderilir
Diğer KEPHS Alanı
Edilen
Alıcı
2 – Kullanıcı doğrulama,
güvenlik kontrolü
4 – Zarflama, imzalama ve
zaman damgalama ve
gönderim
5 – Özgünlük, bütünlük,
elektronik imza, güvenlik
kontrolleri
7 – Alıcının Posta
kutusuna gönderim
(Zaman Damgalı)
3 – Gönderinin ilk
sisteme kabul edilme
kanıtı (Zaman Damgalı)
6 – Gönderinin alındığına
ilişkin onay kanıtı (Zaman
Damgalı)
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
8 –Elektronik İmza
doğrulama, okuma
(Zaman Damgalı)
ELEKTRONİK TEBLİGAT
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
Entegrasyon Modeli
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
Entegrasyon Modeli
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
PTT KEP e-Tebligat Gönderme Ekranı
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
PTT KEP e-Tebligat Görüntüleme Ekranı
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
PTT KEP E-Tebligat Adres
Doğrulama Ekranı
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
ELEKTRONİK YAZIŞMA
Elektronik Yazışma
Nedir?
E-yazışma Kurum ve Kuruluşlar arasındaki resmi yazışmaların
elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak ortak kurallar setidir.
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
Yalın Elektronik Yazışma
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
Yalın Elektronik Yazışmanın
Dezavantajları
Network maliyeti yüksektir
Anlaşmazlıklarda denetleyici ve düzenleyici üst kurum yoktur
Genişleyebilir bir yapıda değildir. Her kurum için ek bağlantı , ek
protokol ek iş yükü gerektirir.
Standart bir yapıda değildir.
Karşılıklı teyit mekanizması yoktur.
20 yıl saklanan delil bilgileri yoktur.
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
PTT e-Yazışma
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
KEP Elektronik Yazışmanın
Avantajları
Network maliyeti düşüktür.
Denetleyici ve düzenleyici üst kurum vardır.
Genişleyebilir bir yapıdadır.
Sistem kabul edilmiş standartlar üzerine koşulur
Tek noktadan bağlantı ile Elektronik Tebligat ve Kayıtlı
Elektronik Posta hizmetleri de sağlanır.
KEPHS tarafından sağlanan ve hukuken geçerli KEP delilleri ile
(20 yıl) uzun zamanlı doğrulaması vardır.
Elektronik Yazışma Paketlerine ( web ara yüzüyle ) her
yerden erişebilme imkanı vardır.
Ek maliyetsiz Cades - A imza
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
PTT KEP Sistemleri’nin Avantajları
Zaman
damgası
Cades -A
Etkin
Raporlama
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
Her yerden
Erişim
Kurumsal
Çözümler
Yasal Altyapı
Sonuç
E-Tebligat
Kayıtlı
Elektronik
(Adalet
Posta
Bakanlığı)
E-Yazışma
E-Tebligat
GÜVENİLİR TEK MERKEZDEN
HİZMET VERİLMESİ
Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
www.ptt.gov.tr
TEŞEKKÜRLER
• Bilgi için
•
Tlf: (312) 509 53 60
•
(312) 509 53 63
»
»
»
(312) 509 53 68
(312) 509 53 78
(312) 509 53 47
Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı
Download

Elektronik Tebligat