KULLANICI KILAVUZU
inter - KEP Ürünü
Ağustos 2014
Kılavuz No
Uygulama Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Hazırlayan
Onaylayan
Hizmete Özel
:
: 01/08/2014
: İlk Yayın
:-: Yazılım Altyapı Grubu
: Intertech - Yazılım Altyapı Genel Müdür Yardımcısı
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
İçindekiler
1.0 GİRİŞ ..................................................................................................................................................................... 1
2.0
GENEL KULLANIM ÖZELLİKLERİ .......................................................................................................... 1
UYGULAMA YAPISI GENEL OLARAK AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLAR ALTINDA TOPLANMIŞTIR. ............................................... 1
1.
MÜŞTERİ YAPISI .............................................................................................................................................. 1
2.
KULLANICI YAPISI ............................................................................................................................................ 1
3.
KEP HESAP YAPISI .......................................................................................................................................... 1
4.
MÜŞTERİ BAŞVURU EKRANLARI ...................................................................................................................... 1
5.
MÜŞTERİ PORTAL ARAYÜZÜ ........................................................................................................................... 1
6.
INTER-KEP ADMİN ARAYÜZÜ (MÜŞTERİ YÖNETİMİ) ....................................................................................... 1
7.
KAYITLI ELEKTRONİK POSTA KUTUSU.............................................................................................................. 1
2.1
MÜŞTERİ – HESAP – KULLANICI YAPISI ............................................................................................. 1
2.2
MÜŞTERİ YAPISI......................................................................................................................................... 2
2.3
HESAP YAPISI ............................................................................................................................................. 2
2.4
KULLANICI YAPISI ..................................................................................................................................... 3
2.5
MÜŞTERİ BAŞVURU YAPISI .................................................................................................................... 3
2.6
MÜŞTERİ PORTAL ARAYÜZÜ ................................................................................................................. 3
3.0
EKRAN GÖRÜNTÜLERİ VE KULLANIM ÖZELLİKLERİ ..................................................................... 4
3.1
BAŞVURU EKRANLARI ............................................................................................................................ 4
3.2
MÜŞTERİ PORTAL EKRANLARI ........................................................................................................... 16
3.3
KEP EKRANLARI ...................................................................................................................................... 26
4.0 OLASI UYGULAMA HATALARI VE ÇÖZÜMLERİ ..................................................................................... 35
5.0 DOKÜMANTASYON VE KAYITLAR ............................................................................................................. 35
© Tüm hakları saklıdır. BT Grubu’ nun yetkili kıldığı kurumlar haricindeki üçüncü şahıs ve kuruluşlara verilemez. BT Grubu’ nun
yazılı izni olmaksızın bu dokümanın tamamı veya belli bir bölümü hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda
(CD, Internet vs.) kaynak gösterilse dahi izin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve kopyalanamaz.
Hizmete Özel
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
1.0 Giriş
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) , Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak kabul
edilmektedir. Standart elektronik posta (SEP) ile iletişim/belge paylaşımı yasal geçerli olarak ve teknik
olarak güvenli kabul edilmeyen, iletimin kesin olarak sağlanamadığı ve inkar edilebilen bir iletişim şeklidir.
KEP, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almayı,
gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderilen iletinin ne olduğunun, içeriğinin
başkalarınca değiştirilmediğinin ve gönderim zamanının kesin olarak tespit edilmesini sağlamaktadır. KEP,
elektronik posta yoluyla yasal geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde e-belge paylaşımını sağlayabilen
ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayabilen tek araçtır.
inter-KEP uygulaması bu kapsamda geliştirilmiş ve Hizmet Sağlayıcı (HS) olarak KEP sektöründeki yerini
almıştır.
2.0 Genel Kullanım Özellikleri
Uygulama yapısı genel olarak aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır.
1. Müşteri yapısı
2. Kullanıcı yapısı
3. KEP hesap yapısı
4. Müşteri başvuru ekranları
5. Müşteri Portal arayüzü
6. Inter-KEP admin arayüzü (Müşteri Yönetimi)
7. Kayıtlı elektronik posta kutusu
2.1 Müşteri – Hesap – Kullanıcı yapısı
•
•
•
Bir müşteri birden fazla hesaba sahip olabilir
Bir hesaba bağlı birden fazla kullanıcı olabilir.
Kullanıcıların “e-imza” ya da “m-imza” sahibi gerçek kişiler olması gerekmektedir.
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 1 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
2.2 Müşteri yapısı
•
•
Oluşturulacak yapıda Müşteri; Kurumsal ve Bireysel olarak takip edilecektir.
Bir müşteri (gerçek veya tüzel) birden fazla KEP hesabı için başvurabilecek ve edilebilecektir.
2.3 Hesap Yapısı
•
•
•
•
•
Intertech KEP hesabına, gerçek kişiler (herhangi bir yasal engeli olmayan reşit her gerçek kişi),
kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri üye olabilecektir.
Tüzel kişik adına alınacak hesabın da “gerçek kişi” olması gerekecektir, bu kapsamda tüzel
kişilik adına kullanılacak hesapların “e-imza” ya da “m-imza” sahibi gerçek kişiler (yetkililer)
olması gerekmektedir. Tüzel kişilik adına birden fazla kullanıcı (yetkili) bir hesaba erişebilir
olacaktır.
Gerçek kişilerin KEP hesabı adresinin “kullanıcı-tarafı”, “adı.soyadı.sayı” formatında başvuru
sahibi gerçek kişinin nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi resmi belgelerde geçen hali
ile oluşturulur.
Başvuru sahibinin birden fazla adının veya soyadının olması halinde, bitişik yazılmak üzere
adlardan veya soyadlardan en az birinin açık şekilde KEP hesabı adresi verilir. Başvuru
sahibinin birden fazla adının veya soyadının olması halinde, kısaltılacak adın veya soyadın
kimlik yerine geçen resmi belgeler ile uyumlu bir şekilde kısaltılması gerekmektedir. Belirlenen
“adı.soyadı” isimli KEP hesabı adresi daha önce başka bir hesap sahibi adına oluşturulmuş ise
hesap adının sonuna (.) ayıracı konularak başvuru sahibinin belirleyebileceği ve daha önce
“adı.soyadı” alanı aynı olan başka bir KEP hesabı adresinde kullanılmayan “sayı” alanı ilave
edilir. “sayı” alanı 0-9 arasındaki rakamlar kullanılarak serbestçe belirlenir.
Tüzel kişilerin KEP hesabı adreslerinin “kullanıcı-tarafı”, “MERSİS No”, “MERSİS No.X” ya da
TüzelKişiAdı, TüzelKişiAdı.X formatlarından biri ile oluşturulur. “X” alfa nümerik olacak şekilde
isteğe bağlı olarak başvuru sahibi tarafından belirlenir.
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 2 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
•
•
•
•
Gerçek kişiler ve tüzel kişiler için KEP hesabı adreslerinin “alan-adı-tarafı” ;“hsY.kep.tr”
formatında oluşturulur. “hs” yetkili KEPHS’yi ifade etmek üzere kullanılan kısaltmadır. “Y” ise,
KEPHS’nin yetkilendirilme tarihine göre BTK tarafından belirlenen ve sadece KEP
hizmetlerinde kullanılacak alan adında yer almak üzere yetkili KEPHS’ye verilen 01-99
arasında bir sayıdır.
Hesap tanımı “Alıcı” veya “Gönderici / Alıcı” şeklinde yapılabilir olacaktır.
Hesap tanımında hesabın rehberde görüntülenmesi ile ilgili tercih yapılabilecektir.
o Rehberde görüntülnebilecek olan tercihli alanlar şunlardır.
 Hizmet alma şekli
 Ünvan
 İl
 İlçe
 Cadde / no
 İmza doğrulama verisi
 Telefon numarası
 Sms bildirimi
Hesap tanımında SMS/email bildirim tercihi seçilebilecektir.
2.4 Kullanıcı yapısı
•
•
Bir hesaba bağlı birden fazla kullanıcı olabilecektir.
Kullanıcı tanımı inter-KEP ADMIN’i tarafından yapılabilecektir.
2.5 Müşteri Başvuru yapısı
•
•
•
•
Müşteri başvuruları Bireysel ve Kurumsal olarak ayrı ayrı olmak üzere “sihirbaz” formatında
tasarlanacak ve online form ile başvuru yapılması sağlanacaktır.
Zorunlu alanlar doldurulduktan ve tarife seçimi yapıldıktan sonra başvuru Admin onayına
düşecektir.
Admin onayından sonra müşterinin belirttiği şahsi “email” hesabına aktivasyon linki
gönderilecektir.
Aktivasyon adresine giden müşteri OTP doğrulaması ile birlikte hesabını ve şifresini set
edebilecektir.
2.6 Müşteri Portal arayüzü
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Portale kullanıcılar kendi kullanıcı kodu ve şifreleri ile login olabileceklerdir
E-imza / m-imza ile giriş sağlanacaktır.
Kullanacılar portalden kendilerine tanımlanmış KEP hesaplarına erişebileceklerdir.
Müşteri kendi özlük bilgilerini değiştirebilecektir.
Hesabın rehberde görünme kriterleri değiştirelebilecektir.
SMS/email bildirim tercihi değiştirilebilecektir.
Şifre değiştirilebilecektir.
Hesap kapatma talebi “Talep” olarak Admin onayına iletilebilecektir.
Kullanıcıya ait bir şikayet bildirim formu tasarlanacaktır.
Kullanıcı hesaba ait kullanım detaylarını görüntüleyebilecektir.
o Servis bazında
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 3 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
•
o Kullanılan posta adet
o Kullanılan boyut
Kullanıcı hesaba ait fatura detaylarını görüntüleyebilecektir.
3.0 Ekran Görüntüleri ve Kullanım Özellikleri
3.1 Başvuru Ekranları
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
:
: Bireysel Başvuru Ekranı / Kullanıcı Bilgileri
: Bireysel müşterilerin başvuru bilgilerini girecekleri online başvuru formudur
:
Alan Açıklamaları
Ad
İkinci Ad
Kullanıcının adı
Kullanıcın ikinci adı
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 4 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Soyad
Doğum yeri
Doğum tarihi
TCKN
Ünvan
Cinsiyet
Email
Facebook
Twitter
Kullanıcının soyadı
Doğum yeri / Şehir
GG/AA/YYYY formatında doğum tarihi bilgisi
TC Kimlik No
Yazışmalarda kullanılmak üzere kullanıcının ünvanı
Cinsiyet bilgisi
Aktivasyonda kullanılacak Email bilgisi
Facebook sayfası
Twitter sayfası
Uyarı ve İpuçları:
Dikkat
: Zorunlu alanlar * ile belirtilmiştir, doldurulmadan bir sonraki taba geçilemez
Kısıtlar
: TCKN ve email validasyonu yapılmaktadır.
İpucu
:
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
:: Bireysel Başvuru Ekranı / Adres Bilgileri
: Bireysel müşterilerin başvuru bilgilerini girecekleri online başvuru formudur
:
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 5 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Alan Açıklamaları
Şehir
İlçe
Semt
Posta Kodu
Cadde
Detay
Şehir bilgisi
Seçilen şehire göre ilçe bilgisi
Seçilen ilçeye göre semt bilgisi
Posta kodu
Cadde/sokak bilgisi
Adres ile ilgili diğer detay bilgiler
Uyarı ve İpuçları:
Dikkat
: Zorunlu alanlar * ile belirtilmiştir, doldurulmadan bir sonraki taba geçilemez
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 6 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Kısıtlar
:
İpucu
: İlçe ve semt alanları otomatik tamamlama özelliği taşır
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
Alan Açıklamaları
Cep Telefonu
Ev Telefonu
İş Telefonu
:: Bireysel Başvuru Ekranı / İletişim Bilgileri
: Bireysel müşterilerin başvuru bilgilerini girecekleri online başvuru formudur
:
Kullanıcının cep telefonu
Kullanıcının ev telefonu
Kullanıcının iş telefonu
Uyarı ve İpuçları:
Dikkat
: Zorunlu alanlar * ile belirtilmiştir, doldurulmadan bir sonraki taba geçilemez
Kısıtlar
: Alan kodu ve telefon validasyonu yapılmaktadır.
İpucu
:
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
:: Bireysel Başvuru Ekranı / Tarife seçimi
: Bireysel müşterilerin başvuru bilgilerini girecekleri online başvuru formudur
:
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 7 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Alan Açıklamaları
Tarife
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
Bireysel kullanıcılar için belirlenmiş tarife seçilir
:: Bireysel Başvuru Ekranı / Hesap Bilgileri
: Bireysel müşterilerin başvuru bilgilerini girecekleri online başvuru formudur
:
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 8 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Alan Açıklamaları
Rehberde Görüntülenme
Hizmet alma şekli
İl
İlçe
Sokak
Ünvan
Telefon numarası
İmza doğrulama verisi
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
Rehberde herhangi bir veri görüntülensin mi?
Hizmet alma şekli rehberde görüntülensin mi?
İl rehberde görüntülensin mi?
İlçe rehberde görüntülensin mi?
Sokak rehberde görüntülensin mi?
Ünvan rehberde görüntülensin mi?
Telefon numarası rehberde görüntülensin mi?
İmza doğrulama verisi rehberde görüntülensin mi?
:: Bireysel Başvuru Ekranı / Tamamla
: Bireysel müşterilerin başvuru bilgilerini girecekleri online başvuru formudur
:
Alan Açıklamaları
Captcha
Resimde görüntülenen karakterler girilerek doğrulama yapılmalıdır.
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 9 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
:
: Kurumsal Başvuru Ekranı / Kullanıcı Bilgileri
: Tüzel müşterilerin başvuru bilgilerini girecekleri online başvuru formudur
:
Alan Açıklamaları
Firma Adı
Vergi Dairesi
Vergi numarası
Sektör
Ana faaliet alanı
Ticaret odası
Ticaret sicil no
Mersis no
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
Firma Adı
Firma Vergi Dairesi
Firma Vergi numarası
Firmanın Sektörü
Firmanın Ana faaliet alanı
Firma Ticaret odası
Firma Ticaret sicil no
Firma Mersis no
:: Kurumsal Başvuru Ekranı / Adres Bilgileri
: Tüzel müşterilerin başvuru bilgilerini girecekleri online başvuru formudur
:
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 10 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Alan Açıklamaları
Şehir
İlçe
Semt
Posta Kodu
Cadde
Detay
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
Şehir bilgisi
Seçilen şehire göre ilçe bilgisi
Seçilen ilçeye göre semt bilgisi
Posta kodu
Cadde/sokak bilgisi
Adres ile ilgili diğer detay bilgiler
:: Kurumsal Başvuru Ekranı / İletişim Bilgileri
: Tüzel müşterilerin başvuru bilgilerini girecekleri online başvuru formudur
:
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 11 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Alan Açıklamaları
Kurum Cep Telefonu
Kurum E-Posta
İş Telefonu
Kurumun cep telefonu
Kurumun e-posta adresi
Kurumun telefonu
Uyarı ve İpuçları:
Dikkat
: Zorunlu alanlar * ile belirtilmiştir, doldurulmadan bir sonraki taba geçilemez
Kısıtlar
: Alan kodu, telefon ve e-posta validasyonu yapılmaktadır.
İpucu
:
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
:: Kurumsal Başvuru Ekranı / Yetkili Bilgileri
: Tüzel müşterilerin başvuru bilgilerini girecekleri online başvuru formudur
:
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 12 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Alan Açıklamaları
Ad
İkinci Ad
Soyad
Doğum yeri
Doğum tarihi
TCKN
Ünvan
E-posta
Cep telefonu
Ev Telefonu
Yetkilinin adı
Yetkilinin ikinci adı
Yetkilinin soyadı
Doğum yeri / Şehir
GG/AA/YYYY formatında doğum tarihi bilgisi
TC Kimlik No
Yazışmalarda kullanılmak üzere kullanıcının ünvanı
Aktivasyonda kullanılacak e-posta bilgisi
Yetkilinin Cep telefonu
Yetkilinin Ev Telefonu
Uyarı ve İpuçları:
Dikkat
: Zorunlu alanlar * ile belirtilmiştir, doldurulmadan bir sonraki taba geçilemez
Kısıtlar
: TCKN, Alan kodu, telefon ve e-posta validasyonu yapılmaktadır.
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 13 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
İpucu
:
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
:: Kurumsal Başvuru Ekranı / Tarife seçimi
: Tüzel müşterilerin başvuru bilgilerini girecekleri online başvuru formudur
:
Alan Açıklamaları
Tarife
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
Tüzel kullanıcılar için belirlenmiş tarife seçilir
:: Kurumsal Başvuru Ekranı / Hesap bilgileri
: Tüzel müşterilerin başvuru bilgilerini girecekleri online başvuru formudur
:
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 14 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Alan Açıklamaları
Tüzel kişi adı tercihi
Rehberde görüntülenme
Yetkili kişi adı
Yetkili kişi soyadı
Yetkili kişi ünvanı
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
Kep adresinde kullanılacak isim tericihi
Rehberde herhangi bir veri görüntülensin mi?
Yetkili kişi adı rehberde görüntülensin mi?
Yetkili kişi soyadı görüntülensin mi?
Yetkili kişi ünvanı görüntülensin mi?
:: Kurumsal Başvuru Ekranı / Tamamla
: Tüzel müşterilerin başvuru bilgilerini girecekleri online başvuru formudur
:
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 15 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Alan Açıklamaları
Captcha
Resimde görüntülenen karakterler girilerek doğrulama yapılmalıdır.
3.2 Müşteri Portal Ekranları
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
:: Hesap güncelleme
: Hesap ile ilgili güncellemelerin yapılabileceği ekrandır.
:
butonuna basıldığında aşağıdaki alanlar görüntülenir.
butonuna basıldığında bilgiler güncellenir.
Alan Açıklamaları
Rehber
Hizmet alma şekli
İl
Rehberde herhangi bir veri görüntülensin mi?
Hizmet alma şekli rehberde görüntülensin mi?
İl rehberde görüntülensin mi?
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 16 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
İlçe
Sokak
Ünvan
Telefon numarası
İmza doğrulama verisi
SMS bildirimi
Email bildirimi
Tarife
İlçe rehberde görüntülensin mi?
Sokak rehberde görüntülensin mi?
Ünvan rehberde görüntülensin mi?
Telefon numarası rehberde görüntülensin mi?
İmza doğrulama verisi rehberde görüntülensin mi?
İleti alındığında SMS bildirimi yapılsın mı?
İleti alındığında e-posta bildirimi yapılsın mı?
Tarife güncelleme
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
:: Hesap kapatma talebi
: hesap kapatma taleplerinin iletileceği ekrandır.
:
Alan Açıklamaları
Hesap adı
Durumu
Detay
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
Sahip olunan hesap adı
Aktif/pasif
Basıldığında kullanım detayı görüntülenir.
Seçilen hesapların kapatma isteği iletilir.
:: Şikayet Yönetimi
: Müşteri şikayetlerinin iletileceği ekrandır
:
Alan Açıklamaları
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 17 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Konu
Şikayet
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
Şikayet konusu
Şikayetle ilgili detay bilgi
Şikayet kaydedilir ve admine iletilir
:: Müşteri bilgi güncelleme
: Müşterinin bilgilerinin güncellendiği ekrandır.
:
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 18 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Alan Açıklamaları
Şehir
İlçe
Semt
Posta Kodu
Cadde
Detay
Cep Telefonu
Ev telefonu
İş telefonu
Şehir bilgisi
Seçilen şehire göre ilçe bilgisi
Seçilen ilçeye göre semt bilgisi
Posta kodu
Cadde/sokak bilgisi
Adres ile ilgili diğer detay bilgiler
Cep telefonu
Ev telefonu
İş telefonu
Bir sonraki taba geçilir.
Bir önceki taba geçilir
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
:: Şifre Değiştir
: Portal giriş şifresinin değiştirildiği ekrandır.
:
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 19 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Alan Açıklamaları
Eski şifre
Yeni şifre
Yeni şifre tekrar
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
Eski şifrenin girileceği alan
Yeni belirlenen şifrenin girileceği alan
Yeni belirlenen şifrenin tekrar girileceği alan
Şifre değiştirme işlemini gerçekleştirir.
:: Paketlerim
: Sahip olunan paketlerin listelendiği ekrandır.
:
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 20 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Alan Açıklamaları
Paket adı
Açıklama
Servis adı
Kalan adet
Adet limiti
Kalan boyut
Boyut limiti
Servis ücreti
Paket ücreti
Sahip olunan paketin adı
Pakete ait açıklama
Pakete dahil servis
Kalan ileti adedi
Pakete ait toplam adet
Kalan ileti boyutu
Pakete ait toplam boyut
Pakete dahil servisin ücreti
Paket ücreti
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 21 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
:: Paket Satın Alma
: Yeni paket satın alımlarının yapıldığı ekrandır.
:
Alan Açıklamaları
Paket adı
Açıklama
Servis adı
Kalan adet
Adet limiti
Kalan boyut
Boyut limiti
Servis ücreti
Paket ücreti
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
Sahip olunan paketin adı
Pakete ait açıklama
Pakete dahil servis
Kalan ileti adedi
Pakete ait toplam adet
Kalan ileti boyutu
Pakete ait toplam boyut
Pakete dahil servisin ücreti
Paket ücreti
Tercih edilen paket için ilgili satırdaki “Satın al” butonuna basılır.
:: Hesap Kullanım Detayı
: Hesap detaylarının görüntülendiği ekrandır.
:
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 22 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Alan Açıklamaları
Hesap adı
Görünen Hesap adı
Servis
Kullanılan Adet
Kota Adet
Kullanılan Boyut
Kota Boyut
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
Görüntülenecek hesap
Hesabın adı
Kullanılan servis
Kullanılan adet
Kota
Kullanılan boyut
Kota
Detayı görüntülenmek istenen hesap için tıklanır
:: Ekstre Detayları
: Kullanım ile ilgili ekstre detaylarının görüntülediği ekrandır.
:
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 23 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Alan Açıklamaları
Hesap adı
Görünen Hesap adı
Ekstre tarihi
Son ödeme tarihi
Tutar
Görüntülenecek hesap
Hesabın adı
Ekstrenin kesildiği tarih
İlgili ekstre tutarının son ödeme günü
Ödenecek tutar
Detayı görüntülenmek istenen hesap için tıklanır
İlgili ekstrenin HTML formatında görüntülenmesini sağlar
İlgili ekstrenin PDF formatında bilgisayara indirilmesini sağlar.
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
Alan Açıklamaları
Hesap adı
Durumu
:: Hesap Kapatma Talebi
: Sahip olunan hesapların kapatma talebinin iletildiği ekrandır.
:
Kapatılacak hesap
Aktif/Pasif
Kapatılacak hesap seçilir.
Hesap ile ilgili bilgileri görüntüler
Seçilen hesaplar için kapatma talebi iletilir.
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 24 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
Alan Açıklamaları
Hareket Detayı
Tarih
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
:: Hesap Kapatma Talebi
: Sahip olunan hesapların kapatma talebinin iletildiği ekrandır.
:
Uygulama üzerinde yapılan hareketi ifade eder.
Hareketin tarihi
:: Delil doğrulama
: elde edilen bir delilin doğrulanmasını sağlar.
:
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 25 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Alan Açıklamaları
Dosya seç
Eldeki delinin bilgisayardan yüklenmesi
Yüklenen delil dosyasının doğrulanması
3.3 KEP Ekranları
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
:: Yeni posta oluştur
: elde edilen bir delilin doğrulanmasını sağlar.
:
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 26 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Alan Açıklamaları
Kime
Bilgi
Konu
İletinin gövdesi
İletinin gönderileceği KEP adresi
İletinin “Bilgi” olarak iletileceği KEP adresi
Gönderilecek İletinin konusu
Gönderilecek iletinin içeriğinin “Rich text” oalrak girilebileceği, formatlanabileceği
alandır.
İletiye eklenecek dosya(lar)
İletinin imzalanması için imzalama sayfasına yönlendirir.
Sahip olunan e-imza’nın şifresi girilerek “imzala” butonuna basılır.
Sertifika listesi
e-imza üzerinde tanımlı olan sertifika seçilir.
İletinin gönderilmesini sağlar.
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 27 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
Alan Açıklamaları
Gönderen
Posta konusu
Tarih/Saat
:: Gelen Kutusu
: Gelen KEP iletilerinin gösterildiği ekrandır.
:
İletiyi gönderen hesap
Alınan iletinin konusu
İletinin alındığı tarih/saat
İşlem yapılmak istenen ileti seçilir.
Seçilen iletiyi siler, silinmiş iletiler kutusuna gönderir.
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
:: Mesaj Bilgileri
: KEP deliline ait detayları gösterir
:
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 28 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Alan Açıklamaları
Konu
Gönderen
Tarih
Alıcı
Gönderim tarihi
Delilin konusu
Gönderen KEP Hizmet Sağlayıcı Sunucusu
Gönderme tarihi
Alıcı hesap
İletinin gönderim tarihi
Okunma tarihi
İletinin okunma tarihi
Gönderen
Gönderen hesap
Konu
İletinin konusu
Alıcı
Alıcı Heasp
İleti Numarası
Sunucu tarafından İletiye verilen numara
Delile ait detayları görüntüler
İleti üzerindeki imzanın doğrulanmasını sağlar.
İlgili imza veya Delilinin bilgisayara indirilmesini sağlar.
Ekranda görüntülenen detayların yazdırılmasını sağlar.
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 29 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
İleti paketinin EML formatında bilgisayara indirilmesini sağlar
İleti üzerindeki imzanın doğrulanmasını sağlar.
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
:: İleti Bilgileri
: KEP iletisine ait içeriği gösterir.
:
Alan Açıklamaları
Konu
Gönderen
Tarih
Alıcı
Bilgi
Delilin konusu
Gönderen KEP Hizmet Sağlayıcı Sunucusu
İletinin alınma tarihi
Alıcı hesap
İletinin bilgi olarak iletildiği hesap
İletinin içeriği
İletinin içeriğini gösterir.
İleti üzerindeki imzanın doğrulanmasını sağlar.
İleti bilgileri detaylarını gösterir.
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 30 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
Alan Açıklamaları
Alıcı
Posta konusu
Tarih/Saat
:: Gönderilmiş İletiler Kutusu
: Gelen KEP iletilerinin gösterildiği ekrandır.
:
İletinin gönderildiği hesap
Gönderilen iletinin konusu
İletinin gönderildiği tarih/saat
İşlem yapılmak istenen ileti seçilir.
Seçilen iletiyi siler, silinmiş iletiler kutusuna gönderir.
Ekran Kodu
Ekran Adı
Ekranın Fonksiyonu
Ekran Görüntüsü
Alan Açıklamaları
Gönderen
Posta konusu
Tarih/Saat
:: Silinmiş İletiler Kutusu
: Gelen KEP iletilerinin gösterildiği ekrandır.
:
İletinin gönderildiği hesap
Gönderilen iletinin konusu
İletinin gönderildiği tarih/saat
İşlem yapılmak istenen ileti seçilir.
Seçilen iletiyi siler, geri alınamaz.
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 31 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Ekran Kodu
:Ekran Adı
: Adres Defteri
Ekranın Fonksiyonu : Hesaba ait kişisel adres defteridir. KEP adresine sahip bireysel ve tüzel
hesapların adresleri tutulur.
Ekran Görüntüsü
:
Alan Açıklamaları
Adı
Soyadı
Ünvanı
Kep Adresi
Kep adres sahibinin adı
Kep adres sahibinin soyadı
Kep adres sahibinin ünvanı
KEP adresi
Seçilen kayıt için düzenleme işlemi yapılır.
Seçilen kaydı siler.
Yeni bir kayıt girildiğinde girilen bilgileri kaydeder.
Ekran Kodu
:Ekran Adı
: Gerçek kişi sorgula
Ekranın Fonksiyonu : KEP adres sahibi Gerçek kişilerin KEPHS ler üzerinde sorgulanmasını sağlar.
Bulunan kayıt listelenir. Gelen sorgu sonucu birden fazla ise sorgulanan Gerçek kişi bulunana kadar ek
bilgi girilmesi gereklidir.
Ekran Görüntüsü
:
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 32 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Alan Açıklamaları
Adı
Soyadı
Ünvanı
Telefon numarası
Hizmet alma şekli
İli
İlçesi
Cadde Adı/Numarası
İmza doğrulama verisi
Diğer KEPHS’lerde ara
Kep adres sahibinin adı
Kep adres sahibinin soyadı
Kep adres sahibinin ünvanı
Kep adres sahibinin telefon numarası
Kep adres sahibinin hizmet alma şekli
Kep adres sahibinin ili
Kep adres sahibinin ilçesi
Kep adres sahibinin cadde adı/numarası
Kep adres sahibinin imza doğrulama verisi
Sorgulanan gerçek kişinin diğer KEPHS’lerde aranmasını sağlar.
Sorgulama işlemini gerçekleştirir.
Ekran Kodu
:Ekran Adı
: Tüzel Kişi sorgula
Ekranın Fonksiyonu : KEP adres sahibi TÜZEL kişilerin KEPHS ler üzerinde sorgulanmasını sağlar.
Bulunan kayıt listelenir. Gelen sorgu sonucu birden fazla ise sorgulanan TÜZEL kişi bulunana kadar ek
bilgi girilmesi gereklidir.
Ekran Görüntüsü
:
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 33 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
Alan Açıklamaları
Mersis no
Kep adres sahibi Tüzel kişinin Mersis numarası
Ticaret Sicil No
Kep adres sahibi Tüzel kişinin Ticaret sicil numarası
Tüzel Kişinin Tam Adı
Kep adres sahibi Tüzel kişinin tam adı
Ana Faaliyet Alanı
Kep adres sahibi Tüzel kişinin faaliyet alanı
Merkezin Bulunduğu İl
Kep adres sahibi Tüzel kişinin bulunduğu il
İlçesi
Kep adres sahibi Tüzel kişinin ilçesi
Cadde Adı/Numarası
Kep adres sahibi Tüzel kişinin caddesi/numarası
Yetkili Adı
Kep adres sahibi Tüzel kişideki yetkili adı
Yetkili Soyadı
Kep adres sahibi Tüzel kişideki yetkili soyadı
Yetkili Ünvanı
Kep adres sahibi Tüzel kişideki yetkilinin ünvanı
Diğer KEPHS'lerde ara
Sorgulanan Tüzel kişinin diğer KEPHS’lerde aranmasını sağlar.
Sorgulama işlemini gerçekleştirir.
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 34 / 36
inter-KEP KULLANICI KILAVUZU
4.0 Olası Uygulama Hataları ve Çözümleri
5.0 Dokümantasyon ve Kayıtlar
Bu Kullanıcı Kılavuzu http://denizportal altında saklanmaktadır.
Refere edilen dokümanlar varsa bu bölümde gösterilir.
BT Grubu DBT-M XXX - 1.0 - 00.00.0000
Hizmete Özel
Sayfa 35 / 36
Download

S.NO OKULUN ADI ERKEK SPORCU S.NO OKULUN ADI BAYAN