Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Bilgisayar Ağları
Bölüm/Program/ABD
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Kredi:
6
Yıl-Dönem:
3/5
Saatler/Kredi:
*Öğretim Eleman(lar)ı:
[email protected]
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
T 3
U 2
L 0
K 6
Ders Kodu:
BSM 3009
Ders Düzeyi:
Lisans
Zorunlu/Seçmeli:
Zorunlu
Öğretim Dili:
Türkçe
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, Gösterip Yaptırma
Ders Amaçları: Bu dersin amacı, öğrencilere bilgisayar ağları ve iletişimi ile ilgili temel kavramların ve terminolojinin verilmesidir.
Öğrenci dersin sonunda, bilgisayar ağlarının temel prensipleri, iletişim protokol yapısı, protokol katmanları, adresleme, yönlendirme ve
yüzeysel ağ güvenliği hakkında bilgi sahibi olacaktır. Öğrenciler OSI ve TCP/IP mimari yapılarını irdeleyip her katmanın işlevini
anlatabilecek durumda olacaktır.
Ders İçeriği: Bilgisayar ağlarına giriş, referans modelleri, fiziksel, veri iletim, ağ, uygulama ve taşıma katmanı, temel veri iletim
protokolleri, MAC alt katmanı, çoklu erişim protokolleri, yönlendirme ve tıkanıklık kontrolü algoritmaları
I. Hafta
Bilgisayar Ağlarına Giriş
II. Hafta
Referans Modelleri
III. Hafta
Fiziksel Katman
IV. Hafta
Veri İletim Katmanı
V. Hafta
Temel Veri İletim Protokolleri
VI. Hafta
MAC (Medium Access Control) Alt Katmanı
VII. Hafta
Çoklu Erişim Protokolleri
VIII. Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
Ağ Katmanı
X. Hafta
Yönlendirme ve Tıkanıklık Kontrolü Algoritmaları
XI. Hafta
Taşıma Katmanı
XII. Hafta
UDP ve TCP Protokolleri
XIII. Hafta
Uygulama Katmanı (DNS, E-posta)
XIV. Hafta
Uygulama Katmanı (WWW, Çokluortam)
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

Bilgisayar ağ işlevleri ile bunların gerçekleşmesini sağlayan OSI ağ katmanlarını ilişkilendirebilecek,

Yerel Alan Ağ kavramlarını, Fiziksel ve Veri Bağlantı katmanlarında yer alan protokolleri inceleyebilecek,

Bilgisayar ağlarındaki tıkanıklık kontrolü durumlarını, hata bulma ve düzeltme fonksiyonlarını kavrayabilecek ve
tanımlayabilecek,

IP protokolünün görevlerini tanımlayabilecek ve IP adreslemeyi tasarlayabilecek,

Yerel Alan Ağ tasarlamayı, bu ağları segmentlere bölmeyi, IP fragmantasyonu işlevini, Yerel Alan Ağ içinde yönlendirme
tekniklerini inceleyebilecek ve sentezleyebilecek,

Temel IP yönlendirme fonksiyonlarını tarif edebilecek, verilerin Internet üzerinden ve Yerel Alan Ağ içinde nasıl
yönlendirildiğini izah edebilecek,

Yönlendirme algoritmaları kullanarak ağ paketlerinin izlediği en kısa yolu bulacak yöntemleri tasarlayabilecek ve
kodlayabilecek,

Ağ katmanına ait pratikte kullanılan protokollerin özelliklerini ve çalışma prensiplerini analiz edebilecek ve
yorumlayabilecektir.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav (%30), Yarıyıl Sonu Sınavı (%40), Ödevler (%30)
Ders Kitabı: Bilgisayar Ağları, Nazife Baykal, 542 s., Nobel Akademik Yayıncılık, 2012.
Önerilen Kaynaklar: Bilgisayar Ağları, Demir Öner, 312 s., Papatya Yayıncılık, 2011.
Ön/Yan Koşulları: Yok
Download

BSM 3009