Ayrıntılı bilgi
Test sonucum pozitif çıkarsa ne yapmalıyım?
Pozitif bir sonucun her üç maddenin idrarınızda saptandığı anlamına gelmediğini aklınızda tutun. Bu maddelerden
sadece biri nedeniyle bile sonucun pozitif çıkmış olması, idrarınız ile ilgili bir sorun olduğunu gösterir. Sonucun
pozitif çıkmasının nedeni, her zaman idrar yolları enfeksiyonu olmak zorunda değildir. Durumunuza daha kesin
bir tanı koyabilecek kişi olan doktorunuzla temas kurun. Bu kullanım talimatını yanınızda götürmeniz
doktorunuzun yaptığınız test ile ilgili olarak daha net bir fikir oluşturmasını sağlayabilir.
Test negatif çıkarsa ne yapmalıyım?
Ancak üç maddenin tamamı için test alanındaki sonucun negatif çıkması halinde test sonucunun negatif olacağını
aklınızda tutun. Test sonucu negatif olmasına rağmen üriner sistem enfeksiyonu işaretlerini hala hissediyorsanız
ya da başka semptomlar mevcutsa, daha kapsamlı bir test için doktorunuzla temas kurun.
İkinci testi ne zaman kullanmalıyım?
İlk test sonucunu doğrulamak için ikinci testi, son kullanma süresine kadar herhangi bir zaman yapabilirsiniz. İkinci
testi yapabilmek için kullanım talimatındaki resimlere ihtiyaç duyacağınızdan ilk testten sonra kullanım talimatının
atılmamasına dikkat edin.
Parametrelerle ilgili bilgiler
Lökositler
İdrarda lökositlerin bulunması, böbrekler ve idrar yoluyla ilgili enflamatuvar hastalıklar için önemli bir bulgudur.
Bakteriyel idrar yolu enfeksiyonunun olduğu pek çok olguda idrarda lökosit bulunmaktadır. Kronik inflamasyonda
ya da tedavisi devam eden hastalıklarda, idrarda bakteri olmadığı halde lökositlere rastlanabilir. Sefaleksin ya da
gentamisin kullanımı sırasında ya da idrarda yüksek oranda glukoz bulunduğu durumlarda test sonucu yanlış
şekilde negatif çıkabilir. İmipenem, meropenem veya klavulanik asit ise sonucun yanlış şekilde pozitif çıkmasına
neden olabilir.
Nitrit
İdrar yoluyla nitritin atılması ancak idrar yolu içindeki bakterilerin nitratı nitrite dönüştürmeleriyle mümkündür. Bu
nedenle bakteriyal idrar yolu enfeksiyonları için en önemli semptomlardan biri idrarda nitrit bulunmasıdır. Bununla
birlikte idrarda nitrit bulunmaması idrar yolu enfeksiyonunun olmadığı anlamına gelmez. Çünkü bakteri sayısı ve
nitrite dönüştürülen nitratın miktarı belirgin şekilde değişkenlik gösterebilir. Açlık, sebze dieti ya da antibiyotik
tedavisi nedeniyle idrar mesanede uzun süre kalmıyorsa test sonucu yanlış şekilde negatif çıkabilir. Diğer taraftan,
fenazopiridin içeren ilaçlar test sonucunun yanlış şekilde pozitif çıkmasına neden olabilir.
Protein
Böbrek enfeksiyonu olgularında idrarda protein saptanması sık rastlanan bir semptomdur. Bununla birlikte, idrarda
protein bulunmasının başka nedenleri olabilir. Mesane ya da prostat enflamasyonlarında veya idrar yolundaki
kanamalarda idrarda protein bulunabilir. Doktorunuz idrarda protein bulunma nedenlerini inceleyerek, durumunuz
için tanı koyacaktır. Polivinilpirolidon içeren infüzyonlar veya fenazopiridin içeren ilaçlar yanlış pozitif sonuçlara
neden olabilir.
Kullanma talimatını dikkatli bir şekilde okuyun!
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurun.
Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kullanmayın.
4-30°C arasında saklayın.
Testi sadece bir kez kullanın.
Test stripini yerinden çıkarmayın.
Haricen kullanım içindir.
Kişisel kullanım için in-vitro tanı aracı.
Üriner Enfeksiyon
Sağlık Bakımı
TESTİ
Genel Bilgiler:
Üriner enfeksiyon, idrar yolunda oluşan bir enflamasyondur. Buna çoğunlukla bakteriler, çoğu zaman da bağırsak
bakterileri neden olur. İdrar yolu; üretra, mesane, üreter ve böbreklerden oluşur.
Kısa üretra mikropların penetre olmasına olanak verdiğinden, üriner enfeksiyonlardan en fazla şikayetçi olanlar
kadınlardır. Kadınların % 11’inde her yıl üriner enfeksiyonlar görülmektedir. Ayrıca, prostat büyümesi olan yaşlı
erkekler de idrar akışının azalması nedeniyle üriner enfeksiyonlardan etkilenmektedir.
Sağlıklı kişilerde idrar sterildir (mikroorganizma içermez). İdrar yolunuzu steril tutabilmenizin temel şartı, düzenli
aralıklarla mesanenizi boşaltmaktır. Genellikle, enfeksiyonlar üretrada başlar, yayılarak idrar yolunun üst bölgelerine
ulaşır ve en son olarak da böbreklere sıçrar.
Semptomlar, enfeksiyonun idrar yolunun alt kısmının ya da hem alt hem üst kısmının etkilenip etkilenmemesine
bağlı olarak değişkenlik gösterir. İdrar yolunun alt kısımlarının enfeksiyonlarında, mesanenin boşaltılması sırasında
yanma hissi ve acil olarak güçlü şekilde idrara çıkma isteği söz konusudur. İdrar bulanık ve keskin kokulu olabilir.
Eğer mesane de etkilenmişse, buna sistit (hafif fakat rahatsızlık verici mesane enfeksiyonu) adı verilmektedir.
İdrar yolunun üst kısmının enfekte olduğu durumlarda, semptomlar benzerlik gösterebilir, fakat ek olarak sırtın alt
bölgelerinde ağrı, ateş ve titreme görülebilir. Durum bazı şiddetli olgularda hastane tedavisini gerektirebilir.
Kullanılacak ilaçlar hastalığı etkileyen faktörlere ve koşullara bağlıdır. Hastalar çoğu zaman antibiyotik tedavisine
hızla yanıt verir.
İdrar yolu enfeksiyonları nasıl saptanır? Genel olarak, ilkin test stripleri kullanılır. Bu stripler enfeksiyon işaretlerini
saptamak için idrar örneği ile temas ettirilir. Anılan enfeksiyon işaretleri arasında protein, beyaz kan hücreleri
(lökositler) ve nitrit (idrarda normal olarak bulunan bakterilerin çoğu nitrati nitrite çevirir) bulunmaktadır. Eğer bu
işaretlerden herhangi biri mevcut ise idrarın ve hastanın daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gereklidir.
Lütfen dikkate alın:
Sabah idrarı en konsantre idrar olduğundan, test için, sabah ilk iş olarak idrar örneğinin alınması önerilmektedir. Test
için kullanılacak idrar su, herhangi bir dezenfektan ya da temizlik maddesi ile temas etmemelidir.
Kadınlar: Test menstrüasyon sırasında ya da sonraki üç gün içinde yapılmamalıdır. Test sonucunun yanlış çıkmasına
neden olabileceğinden, idrar örneği vajinal sıvılar ile kontamine olmamalıdır.
Önemli notlar:
Herhangi bir önemli tıbbi karar almadan önce mutlaka doktorunuza danışın.
Test komponentleri kullanım sonrasında normal ev atıkları içinde uzaklaştırılabilir.
Ürün bilgileri:
Bu test idrardaki protein, nitrit ve/veya lökositleri saptamak içindir.
Protein: Test tablosundaki bir indikatör idrardaki protein ile reaksiyona girerek yeşil renk oluşturur.
Nitrit: İdrardaki gram-negatif bakteriler besinlerden alınan nitratı nitrite çevirir. Nitrit test alanındaki bir kimyasal ile
reaksiyona girerek pembe bir renk oluşturur.
Lökositler: Granülositlerdeki (lökositlerin temel tiplerinden biri) bir enzim (esteraz) bir kimyasal reaksiyona neden
olarak test alanının mor renk almasına neden olur. Granülositler dışındaki lökositler saptanamaz.
Test alanlarındaki kimyasal komponentler tehlike riski taşıyan maddeler olarak düşünülmelidir, talimatlara uygun
kullanılmaları koşuluyla, sağlanan test komponentlerinin hiçbiri yaralanmaya neden olmaz.
Hazırlık
Sonucun yorumlanması
• Test komponentleri: kullanma talimatı, her birinde test stripi ve desikant bulunan iki folyo paket
• Ek olarak gerekli malzeme: saat ve idrar toplamak için temiz (temizlik sıvılarıyla kontamine edilmemiş)
bir konteynır (kap)
• Bir folyo paketi açmadan önce, idrar toplamak için uygun bir konteynır bulun.
Daha sonra sonuçlarınızı aşağıda verilen resimlere gore değerlendirin. Lütfen verilenlerden farklı renklerin
oluşmasının mümkün olabileceğini unutmayın. Her parametre için sonucu ayrı olarak okuyun. Kenarlardaki
renk değişmelerini ve 2 dk’dan daha uzun sürede oluşan renk değişmelerini göz önünde bulundurmayın.
İdrar örneğinin toplanması
Seçtiğiniz konteynır içinde taze idrar örneğini toplayın.
Toplanan idrar örneğinin derinliğinin en az 3 cm olmasına dikkat edin.
Testin yapılması
Lökosit
Lökositler için pozitif sonuç
Test alanındaki renk mora dönüşmüşse, bu
idrarınızda lökosit bulunduğu anlamına gelir.
(Negatif sonuç için Resim 8’e bakın)
Folyo paketlerden birini açın ve test stripini çıkarın.
Test alanlarına dokunmayın ve paket içindeki
desikantı ev atıkları içinde uzaklaştırın.
Nitrit
Nitrit için pozitif sonuç
Test alanındaki renk pembeye dönüşmüşse, bu
idrarınızda nitrit bulunduğu anlamına gelir.
(Negatif sonuç için Resim 8’e bakın)
Test stripini idrar örneğinin içine daldırın, tüm
test alanlarının idrarla yaklaşık 2 sn temas
etmesine dikkat edin.
Lökosit
Protein
Nitrit
Protein
Protein için pozitif sonuç
Test alanındaki renk yeşile dönüşmüşse, bu
idrarınızda lprotein bulunduğu anlamına gelir.
(Negatif sonuç için Resim 8’e bakın)
Sonra stripi çıkarın ve fazla idrarı şekilde
görüldüğü gibi konteynırın kenarına değdirerek
uzaklaştırın.
Test stripini yatay olarak açılmış folyo paket
üzerine koyun, böylelikle idrarın başka
yüzeylere sıçramasını engelleyebilirsiniz.
60 sn bekleyin.
Negatif sonuç
Lökositler için test alanı beyaz kalmıştır.
Nitrit için test alanı beyaz kalmıştır.
Protein için test alanı sarımsı renkte kalmıştır
Hazırlık
Sonucun yorumlanması
• Test komponentleri: kullanma talimatı, her birinde test stripi ve desikant bulunan iki folyo paket
• Ek olarak gerekli malzeme: saat ve idrar toplamak için temiz (temizlik sıvılarıyla kontamine edilmemiş)
bir konteynır (kap)
• Bir folyo paketi açmadan önce, idrar toplamak için uygun bir konteynır bulun.
Daha sonra sonuçlarınızı aşağıda verilen resimlere gore değerlendirin. Lütfen verilenlerden farklı renklerin
oluşmasının mümkün olabileceğini unutmayın. Her parametre için sonucu ayrı olarak okuyun. Kenarlardaki
renk değişmelerini ve 2 dk’dan daha uzun sürede oluşan renk değişmelerini göz önünde bulundurmayın.
İdrar örneğinin toplanması
Seçtiğiniz konteynır içinde taze idrar örneğini toplayın.
Toplanan idrar örneğinin derinliğinin en az 3 cm olmasına dikkat edin.
Testin yapılması
Lökosit
Lökositler için pozitif sonuç
Test alanındaki renk mora dönüşmüşse, bu
idrarınızda lökosit bulunduğu anlamına gelir.
(Negatif sonuç için Resim 8’e bakın)
Folyo paketlerden birini açın ve test stripini çıkarın.
Test alanlarına dokunmayın ve paket içindeki
desikantı ev atıkları içinde uzaklaştırın.
Nitrit
Nitrit için pozitif sonuç
Test alanındaki renk pembeye dönüşmüşse, bu
idrarınızda nitrit bulunduğu anlamına gelir.
(Negatif sonuç için Resim 8’e bakın)
Test stripini idrar örneğinin içine daldırın, tüm
test alanlarının idrarla yaklaşık 2 sn temas
etmesine dikkat edin.
Lökosit
Protein
Nitrit
Protein
Protein için pozitif sonuç
Test alanındaki renk yeşile dönüşmüşse, bu
idrarınızda lprotein bulunduğu anlamına gelir.
(Negatif sonuç için Resim 8’e bakın)
Sonra stripi çıkarın ve fazla idrarı şekilde
görüldüğü gibi konteynırın kenarına değdirerek
uzaklaştırın.
Test stripini yatay olarak açılmış folyo paket
üzerine koyun, böylelikle idrarın başka
yüzeylere sıçramasını engelleyebilirsiniz.
60 sn bekleyin.
Negatif sonuç
Lökositler için test alanı beyaz kalmıştır.
Nitrit için test alanı beyaz kalmıştır.
Protein için test alanı sarımsı renkte kalmıştır
Ayrıntılı bilgi
Test sonucum pozitif çıkarsa ne yapmalıyım?
Pozitif bir sonucun her üç maddenin idrarınızda saptandığı anlamına gelmediğini aklınızda tutun. Bu maddelerden
sadece biri nedeniyle bile sonucun pozitif çıkmış olması, idrarınız ile ilgili bir sorun olduğunu gösterir. Sonucun
pozitif çıkmasının nedeni, her zaman idrar yolları enfeksiyonu olmak zorunda değildir. Durumunuza daha kesin
bir tanı koyabilecek kişi olan doktorunuzla temas kurun. Bu kullanım talimatını yanınızda götürmeniz
doktorunuzun yaptığınız test ile ilgili olarak daha net bir fikir oluşturmasını sağlayabilir.
Test negatif çıkarsa ne yapmalıyım?
Ancak üç maddenin tamamı için test alanındaki sonucun negatif çıkması halinde test sonucunun negatif olacağını
aklınızda tutun. Test sonucu negatif olmasına rağmen üriner sistem enfeksiyonu işaretlerini hala hissediyorsanız
ya da başka semptomlar mevcutsa, daha kapsamlı bir test için doktorunuzla temas kurun.
İkinci testi ne zaman kullanmalıyım?
İlk test sonucunu doğrulamak için ikinci testi, son kullanma süresine kadar herhangi bir zaman yapabilirsiniz. İkinci
testi yapabilmek için kullanım talimatındaki resimlere ihtiyaç duyacağınızdan ilk testten sonra kullanım talimatının
atılmamasına dikkat edin.
Parametrelerle ilgili bilgiler
Lökositler
İdrarda lökositlerin bulunması, böbrekler ve idrar yoluyla ilgili enflamatuvar hastalıklar için önemli bir bulgudur.
Bakteriyel idrar yolu enfeksiyonunun olduğu pek çok olguda idrarda lökosit bulunmaktadır. Kronik inflamasyonda
ya da tedavisi devam eden hastalıklarda, idrarda bakteri olmadığı halde lökositlere rastlanabilir. Sefaleksin ya da
gentamisin kullanımı sırasında ya da idrarda yüksek oranda glukoz bulunduğu durumlarda test sonucu yanlış
şekilde negatif çıkabilir. İmipenem, meropenem veya klavulanik asit ise sonucun yanlış şekilde pozitif çıkmasına
neden olabilir.
Nitrit
İdrar yoluyla nitritin atılması ancak idrar yolu içindeki bakterilerin nitratı nitrite dönüştürmeleriyle mümkündür. Bu
nedenle bakteriyal idrar yolu enfeksiyonları için en önemli semptomlardan biri idrarda nitrit bulunmasıdır. Bununla
birlikte idrarda nitrit bulunmaması idrar yolu enfeksiyonunun olmadığı anlamına gelmez. Çünkü bakteri sayısı ve
nitrite dönüştürülen nitratın miktarı belirgin şekilde değişkenlik gösterebilir. Açlık, sebze dieti ya da antibiyotik
tedavisi nedeniyle idrar mesanede uzun süre kalmıyorsa test sonucu yanlış şekilde negatif çıkabilir. Diğer taraftan,
fenazopiridin içeren ilaçlar test sonucunun yanlış şekilde pozitif çıkmasına neden olabilir.
Protein
Böbrek enfeksiyonu olgularında idrarda protein saptanması sık rastlanan bir semptomdur. Bununla birlikte, idrarda
protein bulunmasının başka nedenleri olabilir. Mesane ya da prostat enflamasyonlarında veya idrar yolundaki
kanamalarda idrarda protein bulunabilir. Doktorunuz idrarda protein bulunma nedenlerini inceleyerek, durumunuz
için tanı koyacaktır. Polivinilpirolidon içeren infüzyonlar veya fenazopiridin içeren ilaçlar yanlış pozitif sonuçlara
neden olabilir.
Kullanma talimatını dikkatli bir şekilde okuyun!
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurun.
Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kullanmayın.
4-30°C arasında saklayın.
Testi sadece bir kez kullanın.
Test stripini yerinden çıkarmayın.
Haricen kullanım içindir.
Kişisel kullanım için in-vitro tanı aracı.
Üriner Enfeksiyon
Sağlık Bakımı
TESTİ
Genel Bilgiler:
Üriner enfeksiyon, idrar yolunda oluşan bir enflamasyondur. Buna çoğunlukla bakteriler, çoğu zaman da bağırsak
bakterileri neden olur. İdrar yolu; üretra, mesane, üreter ve böbreklerden oluşur.
Kısa üretra mikropların penetre olmasına olanak verdiğinden, üriner enfeksiyonlardan en fazla şikayetçi olanlar
kadınlardır. Kadınların % 11’inde her yıl üriner enfeksiyonlar görülmektedir. Ayrıca, prostat büyümesi olan yaşlı
erkekler de idrar akışının azalması nedeniyle üriner enfeksiyonlardan etkilenmektedir.
Sağlıklı kişilerde idrar sterildir (mikroorganizma içermez). İdrar yolunuzu steril tutabilmenizin temel şartı, düzenli
aralıklarla mesanenizi boşaltmaktır. Genellikle, enfeksiyonlar üretrada başlar, yayılarak idrar yolunun üst bölgelerine
ulaşır ve en son olarak da böbreklere sıçrar.
Semptomlar, enfeksiyonun idrar yolunun alt kısmının ya da hem alt hem üst kısmının etkilenip etkilenmemesine
bağlı olarak değişkenlik gösterir. İdrar yolunun alt kısımlarının enfeksiyonlarında, mesanenin boşaltılması sırasında
yanma hissi ve acil olarak güçlü şekilde idrara çıkma isteği söz konusudur. İdrar bulanık ve keskin kokulu olabilir.
Eğer mesane de etkilenmişse, buna sistit (hafif fakat rahatsızlık verici mesane enfeksiyonu) adı verilmektedir.
İdrar yolunun üst kısmının enfekte olduğu durumlarda, semptomlar benzerlik gösterebilir, fakat ek olarak sırtın alt
bölgelerinde ağrı, ateş ve titreme görülebilir. Durum bazı şiddetli olgularda hastane tedavisini gerektirebilir.
Kullanılacak ilaçlar hastalığı etkileyen faktörlere ve koşullara bağlıdır. Hastalar çoğu zaman antibiyotik tedavisine
hızla yanıt verir.
İdrar yolu enfeksiyonları nasıl saptanır? Genel olarak, ilkin test stripleri kullanılır. Bu stripler enfeksiyon işaretlerini
saptamak için idrar örneği ile temas ettirilir. Anılan enfeksiyon işaretleri arasında protein, beyaz kan hücreleri
(lökositler) ve nitrit (idrarda normal olarak bulunan bakterilerin çoğu nitrati nitrite çevirir) bulunmaktadır. Eğer bu
işaretlerden herhangi biri mevcut ise idrarın ve hastanın daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gereklidir.
Lütfen dikkate alın:
Sabah idrarı en konsantre idrar olduğundan, test için, sabah ilk iş olarak idrar örneğinin alınması önerilmektedir. Test
için kullanılacak idrar su, herhangi bir dezenfektan ya da temizlik maddesi ile temas etmemelidir.
Kadınlar: Test menstrüasyon sırasında ya da sonraki üç gün içinde yapılmamalıdır. Test sonucunun yanlış çıkmasına
neden olabileceğinden, idrar örneği vajinal sıvılar ile kontamine olmamalıdır.
Önemli notlar:
Herhangi bir önemli tıbbi karar almadan önce mutlaka doktorunuza danışın.
Test komponentleri kullanım sonrasında normal ev atıkları içinde uzaklaştırılabilir.
Ürün bilgileri:
Bu test idrardaki protein, nitrit ve/veya lökositleri saptamak içindir.
Protein: Test tablosundaki bir indikatör idrardaki protein ile reaksiyona girerek yeşil renk oluşturur.
Nitrit: İdrardaki gram-negatif bakteriler besinlerden alınan nitratı nitrite çevirir. Nitrit test alanındaki bir kimyasal ile
reaksiyona girerek pembe bir renk oluşturur.
Lökositler: Granülositlerdeki (lökositlerin temel tiplerinden biri) bir enzim (esteraz) bir kimyasal reaksiyona neden
olarak test alanının mor renk almasına neden olur. Granülositler dışındaki lökositler saptanamaz.
Test alanlarındaki kimyasal komponentler tehlike riski taşıyan maddeler olarak düşünülmelidir, talimatlara uygun
kullanılmaları koşuluyla, sağlanan test komponentlerinin hiçbiri yaralanmaya neden olmaz.
Download

Üriner Enfeksiyon Sağlık Bakımı TESTİ