KULLANMA TALİMATI VE TEKNİK BİLGİLER
İÇİNDEKİLER
SUCCEED® EQUINE FECAL BLOOD TEST’in bileşenleri şu şekildedir.
- 1 adet şeffaf plastik kap
- 1 adet ikili test kaseti (Test A ve Test H)
- 1 adet tek kullanımlık örnek alım pipeti
- 1 adet polietilen eldiven
- 1 adet prospektüs
- 1 adet nem koruyucu
KULLANIM YERİ
SUCCEED® EQUINE FECAL BLOOD TEST TM (FBT) atlarda hemoglobin ve albümini fekal (dışkı)
örnekleri üzerinde tespit etmeye yarayan kalitatif nitelikli bir lateral akımlı hızlı testtir.
SUCCEED FBT sadece veterinerlik kullanımı içindir ve Equidae (tek tırnaklı) cinsinden
hastaların gastrointestinal sistem problemlerinin teşhisine yardımcı olmak amacıyla
üretilmiştir.
TEST MEKANİZMASI
SUCCEED FBT Atlara özgü albümin ve hemoglobinin tescilli antikorlarını kullanır
Test A gaita(dışkı) içindeki albümini tespit eder ki bu onikiparmak bağırsağında (duedonum)
gerisinde oluşan yaralanmada seviye 1’ye veya daha üzerinde bir seviyeye tekabül eder.
Test H gaita(dışkı) içindeki hemoglobini tespit eder ki bu atın gastrointestinal sisteminin
herhangi bir yerinde oluşan yaralanmada seviye 2’ye veya daha üzerinde bir seviyeye
tekabül eder.
İkisi bir arada değerlendirildiğinde, testin iki parçası atlarda ortaya çıkan ülser vakalarının
mide mi yoksa bağırsaklarda mi olduğunu belirleyecek bir araçtır.
ÖNLEMLER
- Sadece veterinerlik kullanım içindir.
- In vitro tanısal amaçlıdır.
- Not: SUCEED FBT tıbbi bir üründür ve dikkatli biçimde kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.
- Test kasetinin arkasında ve folyolu paketin dışında yazan son kullanma tarihinden sonra
kullanmayınız.
- Alınan örneklemi potansiyel katışım kaynaklarından uzak tutun. Fekal örneklemi almak ve
karıştırmak için sadece ürünle birlikte gelen plastik kabı kullanın.
- Test kasetini kullanım zamanına kadar kapalı folyo içinde saklayın. Nemle temas etmeleri
antikorları etkileyecektir.
-Ürün yılın her zamanında güvenli biçimde taşınabilir ve 5 °C ila 30 °C (40 °F ila 85 °F)
sıcaklıkta güvenli biçimde kullanılabilir.
- Kullanılmadığı zamanlarda ürünü buzdolabında muhafaza ediniz. Doğrudan güneş ışığından
veya ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
HASTA İLE İLGİLİ HUSUSLAR
1. Atları kontrol ederek, özellikle ağız çevresi olmak üzere, sindirim sistemine girmiş olma
ihtimali bulunan dış kanama emaresinin olup olmadığına bakın.
2. Atları yarıştan sonraki 48 saat içinde, özellikle de kanamaya yatkın oldukları (örn.:
egzersize bağlı pulmoner kanama) ve kan yutma (örn;ağızdaki yaralar) ihtimalleri bulunan
dönemde test etmeyin.
3. Atları dişleri çekildikten sonraki 48 saat içinde test etmekten kaçının.
4. Kısrakları ovulasyon döneminde ve doğumdan hemen sonra test etmekten kaçının zira bu
dönemde kanama olma ihtimali mevcuttur.
5. Atları antiparaziter tedaviden sonraki beş gün içinde test etmeyin.
KULLANMA TALİMATI
1. Bütün malzemeleri plastik kaptan çıkartıp
bir kenara koyun. Boşalttığınız kabın kapağını
atmayın.
2. Ürünle birlikte gelen eldiveni kullanarak
teste konu olan attan tek parça, taze ve tam
bir dışkı kitlesinden fekal malzeme alın. (Feçes
olabildiğince taze olmalı ve asla 4 saatlikten
daha eski olmamalıdır.) Bir bütün fekal örneğin
farklı noktalarından birer çimdik kadar
malzeme toplayın.
3. Her bir çimdik büyüklüğündeki örneği,
Sample Fill Line (Örneklem Dolum Çizgisi)
(etiketteki alt çizgi) çizgisine kadar olacak
şekilde plastik kabın içine atın. Fekal maddenin
kap içinde gevşek şekilde bulunmasına dikkat
edin – malzemeyi bastırmayın ve sıkıştırmayın.
4. Kaptaki fekal maddenin üzerine temiz
musluk suyu ilave edin. Water Fill Line (Su
dolum Çizgisi) (etiketteki üst çizgi) çizgisine
kadar su doldurun. Kirli kaplardan veya At kanı
karışma ihtimali bulunan kaynaklardan gelen
su kullanmamaya özen gösterin. Suyun oda
sıcaklığında olması gerekmektedir.
5. Kabın kapağını kapatın ve fekal maddeyle
suyun karışması için kabı sert şekilde
çalkalayın. Kabı düz bir zemine koyun ve
kapağı açın.
tabakası ile kaplanmamış olduğundan emin
olun ve tırmanmanın olmadığı kuyucuğu
SADECE bir damla daha solüsyon uygulayın.
(Sıvının aşırı uygulanması testi taşırabilir ve bu
sebeple testi geçersiz kılabilir.)
6. Folyo paketi açıp test kasetini ve örnek
pipetini çıkartın
7. Kaptaki solüsyondan örnek almak için
kutudan çıkan tek kullanımlık pipeti kullanın.
Katı partiküllerden olabildiğince kaçınıp sadece
sıvı madde alın. En iyi sonuçlar için: (a) pipeti
kaba çok az batırın (b) solüsyona sokmadan
önce pipet pompasını sıkın (c) pipetin ucunu
solüsyonun yüzeyinin çok az altına kadar
batırın ve solüsyonu pipete çekmek için pipet
pompasını yavaşça serbest bırakın.
8. Pipetteki solüsyondan her bir test kuyucuğu
üzerine 2’şer damla damlatın. Büyük damlalar
oluşturabilmek için pipet pompasını yavaşça
sıkın.
9. Sonuçları okuyun. Pozitif sonuç solüsyonun
test membranında açık şekilde tırmanmaya
başlamasından sonraki 5 dakika içinde ortaya
çıkabileceği gibi nadiren daha fazla da
sürebilir. 15 dakika geçtikten sonraki sonuçları
OKUMAYIN (geçersizdir). Test A veya Test H
pencerelerinden herhangi birinde TST
noktasının üzerinde bir çizgi belirmişse test
pozitif demektir. Çok silik bir çizginin dahi
pozitif sonuç sayılacağını unutmayın.
Yukarıda verilen talimatlara dikkatli biçimde
uyulmaması yanlış çıkarımlara ulaşılmasına yol
açabilir.
TEST SONUÇLARININ OKUNMASI
Her iki örneklem kuyucuğuna da solüsyonu
uyguladıktan sonra kullanma talimatında
anlatıldığı gibi sonuçları gözlemleyin.
Sıvının test penceresindeki membrana kadar
tırmanmasını seyredin: sıvının 2 -3 dakika
içinde CTL sınır üzerine çıkması gereklidir.
Tırmanma gerçekleşmezse kuyucuğun silt
1. 15 dakika içinde (kaset üzerindeki CTL
noktasında) bir Kontrol çizgisi belirmezse bu
test sonucu geçersizdir. Test yeni bir SUCEED
Equine Fecal Blood Test kullanılırak tekrar
edilmelidir.
POZİTİF’tir. Test çizgisi silik/ soluk da olsa
testin sonucu POZİTİF demektir.
2. Her bir şeritte de sadece bir Kontrol çizgisi
belirirse, bu testin sonucu NEGATİF’tir. NOT:
Sadece tamamlanmış bir çizginin çıkmış olması
anlamlı bir sonuç ortaya koyar.
(Pozitif Test Sonuçları; oklar Kontrol, Test; R1:
Pozitif Test A, Negatif Test H, R2: Negatif Test
A, Pozitif Test H, R3: Pozitif Test A, Pozitif Test
H)
(Negatif Test Sonucu; soldaki oklar Kontrol ve
Test; sağdaki oklar: Test penceresi, Örneklem
Kuyucuğu)
Hem Test A’da hem de Test H’de tam bir çizgi
sadece CTL noktasında (Kontrol Çizgisinde)
belirirse bu testin sonucu NEGATİF’tir.
3. Her bir pencerede (Test A ve H) hem Kontrol
hem de Test çizgileri belirirse bu testin sonucu
Hem Test A’da hem de Test H’de TST
noktasında (Test Çizgisinde) tam ve belirgin bir
çizgi ortaya çıkarsa bu testin sonucu
POZİTİF’tir. Test A ata özgü albümini tespit
eder. Test H ata özgü hemoglobini tespit eder.
Not -Test çizgisi soluk da olsa testin sonucu
POZİTİF demektir.
4. 15 dakika geçtikten sonra test sonuçlarına
itibar etmeyin.
SONUÇLARIN YORUMLANMASI
SUCCEED FBT’nin Test A ve Test H ile elde edilen pozitif ve/veya negatif sonuçların nasıl
yorumlanacağı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Test A
Albümin
Test H
Negatif
Negatif
Pozitif
Tespit edilen bir lezyon
yok
Bağırsak lezyonu
Hemoglobin
Pozitif
Mide lezyonu
Bağırsak ve muhtemel mide lezyonu
* Test A’nın albümine özgü, özellikle ince bağırsağın proksimal bölgesinde sindirim
enzimlerine maruz kaldığında tipik olarak sindirim kanalı içinde bozulan bir antikor
kullandığını unutmayın. Bu nedenle Test A sonucunun Pozitif olması duodenum(onikiparmak
bağırsağının)gerisinde bir noktada kanama olduğunu işaret edecektir (kolon gibi). Bunun
yanında, tam kanın olmadığı düşük seviyeli yaralanmanın gerçekleştiği bölgede albümin
bulunabileceğinden, bağırsaklarda var olan, ağır parazit rahatsızlıklarından veya yayılı 1.
Seviye kolon ülserinden kaynaklanabilecek düşük seviyeli bir lezyona bağlantılı olarak Test A
sonucunu Pozitif olarak elde edebilirsiniz.
Test H hemoglobine özgü, enzimatik faaliyete karşı daha dirençli bir antikor kullanır. Bu
yüzden Test H’nin pozitif Test A’nın ise negatif çıkması halinde sonuç mideden kaynaklı bir
gizli kanama olduğuna işaret edecektir. Eğer atta, tam kan kaybının olmadığı 1. seviye gastrik
ülsere eşdeğer bir ön mide lezyonu varsa ya Test A sonucu ya da Test H sonucu pozitif
çıkmayacaktır.
TESTİN SINIRLILIKLARI
SUCCEED FBT bir çeşit fekal(dışkı) gizli kan testidir. Altta yatan patolojik vakaları işaret
edebilecek nitelikteki feçes içinde bulunan kan kalıntılarını tespit etme amacıyla dizayn
edilmiştir. SUCCEED FBT gastrointestinal sistemde ülserleşme varlığını ve yerini tespit etmek
için hazırlanmış kalitatif bir test yapmaktadır. SUCCEED FBT kantitatif bir test değildir.
Albümin tam kan kaybının olmadığı yaralanma bölgelerinde bulunabilir. Bu yüzden Test
A’dan pozitif bir sonuç elde edilmesi arka midede 1. Seviye veya daha yüksek seviyede
ülserleşmeye eşdeğer yaralanmayı gösterir. Hemoglobin ise sadece tam kanda bulunur. Bu
sebeple Test H’den pozitif bir sonuç elde edilmesi, gastro intestinal sistemin herhangi bir
yerinde 2. Seviye veya daha yüksek seviyede ülserleşmeye eşdeğer bir yaralanmanın mevcut
olduğunu gösterir.
Gaita içinde at albümini ve hemoglobininin bulunmasına çok çeşitli etmenler yol
açabilmektedir. Aşağıda bunların bir kısmı örnek mahiyetinde sayılmıştır:
-
-
-
Kanamalı ülserler (gastrik veya kolonik)
Aşırı parazit aktivitesi
Protein kaybettirici enteropati (PLE)
-
Beslenme sırasında yutulan veya farklı yollarla sindirim kanalına giren katı
maddelerden kaynaklı lezyonlar
-
Peteşi, hiperemi veya lipomalar
Atlarda gastrointestinal lezyonlarda hafif veya fasılalı (peteşi ve parazit çukurlukları) kanama
olabilir, bu sebeple problem varken bile test sonucu negatif çıkabilir ve kan kalıntıları fekal
parçalar üzerinde eşit biçimde dağılmamış olabileceğinden sağlıksız atlardan alınan fekal
örneklerden bile bazen negatif sonuçlar alınabilir. Bütün fekal kan testlerinde olduğu gibi,
SUCCEED FBT gizli gastrointestinal kanama veya patoloji konusunda tanı için kesin sonuç
niteliği taşımaz; bu test sadece tanılamada yardımcı olarak kullanılmalıdır.
Buna ek olarak, (özellikle Test H’de) aşağıda örnekleri sayılan gastrointestinal sisteme giren
dışsal kaynaklardan dolayı da pozitif bir test sonucu elde edilmiş olabilir:
-
-
-
-
Ağız ve Dişlerden kaynaklanan kanama
Egzersize bağlı pulmonar hemoraj,
Kısraklarda ovulasyon
Post-operatif kanama
Bütün tanısal araçlarda olduğu gibi, nihai tanı sadece bir testin sonucuna göre
konulmamalıdır. Bu test, kan testine ve fiziksel muayeneye ek ve destek olmak üzere
tasarlanmıştır. NOT: Test A sonucu pozitif , Test H sonucu negatif çıkmışsa, özellikle Tam kanbiyokimya profilinde hipoalbüminemia’nın varlığı durumunda protein kaybettirici
enteropatinin göstergesi olabilir.
UYGULAMALAR
Semptomlar gastrointestinal sistemin sağlığı konusunda güvenilir kaynaklar olmadığı için
uygulayıcılar atları periyodik olarak test etmelidirler. FBT’nin kolay kullanımı ve uygun fiyatı
göz önünde bulundurulduğunda, erken teşhis için atların düzenli olarak kontrol edilmesi
pratik bir yol olacaktır.
Düzenli test yapılması özellikle performans atları veya nerede bakılıyor olursa olsun,
aralıklarla besleme, yüksek tahıllı diyetler veya kapalı ahırda besleme gibi beslenmenin ve
genel bakım koşulların sindirim sistemi sağlığını etkileyebileceği atlar açısından son derece
önemlidir. Gastrointestinal sistemin sağlık durumu birçok performans ve davranış
probleminin altında yatan sebep olabileceğinden, bu tip durumları bulunan atlar FBT testinin
uygulanması gereken öncelikli grupta yer alır.
SUCCEED FBT aynı zamanda yeni bir at satın alırken de karar verme konusunda size yardımcı
olabilir.
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
SUCCEED FBT’nin performans özellikleri bir çok in vitro ve in vivo testle değerlendirilmiş ve
çıkan sonuçlar aşağıda detaylı olarak sunulmuştur.
ANALİTİK DUYARLIK
SUCCEED FBT’nin iki parçasında –Test A ve Test H- kullanılan antikorlar, su ve tavşan fekal
maddelerinden oluşan bir solüsyona At kanının farklı konsantrasyonlarda eklenmesiyle
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. FBT antikorlarının %95 güvenirlik seviyesiyle tespit etme
limitleri aşağıdaki gibi oluşmuştur.
Şekil 1. FBT antikorlarının tespit etme limitleri
Test A (Albümin)
Test H (Hemoglobin)
Alt seviye
.8 ppm
.8 ppm
Üst seviye
10.000+ ppm
10.000+ ppm
TANISAL GÜVENİRLİK
Şekil 2, atlarda ortaya çıkan gerçek patolojik vakaların yansıması olarak, denek atlardan fekal
örnekler üzerinde FBT’nin uygulanmasıyla elde edilen sonuçlarla aynı atların otopsisi
sonrasında gözlemlenen sonuçların karşılaştırılması yoluyla SUCCEED FBT sonuçlarının
istatistikî doğruluğunu göstermektedir.
SUCCEED FBT, gerçek patoloji seviyelerini gösterecek ve subklinik ve temel seviye
kanamalarını göz ardı edecek şekilde kan kalıntılarını tespit edebilecek biçimde kalibre
edilmiştir.
Şekil 2: Test A ve H’nin ülserin indikatörü olarak analizi
N= 178
Test A (Kolon)
Test H (Tam GI sistemi)
Gerçek Pozitifler
166
154
Gerçek Negatifler
3
11
Sahte Pozitifler
8
5
Sahte Negatifler
1
8
Duyarlık
%99,4
%95,1
Spesifiklik
%27,3
%68,8
Pozitif tahmini değer
%95,4
%96,9
Negatif tahmini değer
%75,0
%57,9
P - değeri
.045
.028
SUCCEED® and Digestive Conditioning Program® tescilli ticari markalardır, ve Equine Fecal
Blood TestTM Freedom Health LLC © ticari markalarıdır 2011, 2012. Her hakkı mahfuzdur.
SUCCEED® Digestive Conditioning Program® 7,658,964; 7,824, 706 ve 7,988,989 numaralı
ABD patentlerine sahiptir. Bunlar dışındaki diğer patentler ise beklemededir.
SUCCEED® Equine Fecal Blood TestTM 7,629,180 numaralı ABD patentine sahiptir.
İÇİNDEKİLER
10 tam test kiti. Her bir kit içinde 1 ikili test kaseti, 1 örnekleme
pipeti ve 1 polietilen eldiven, 1 plastik örnek kabı ve kullanım
talimatı bulunur. (Nemi emmesi için desikant keseciği ilavedir)
40 paketlik kutu
50110
P510 Rev C
10/11
P540 11/11
Download

KULLANMA TALİMATI VE TEKNİK BİLGİLER İÇİNDEKİLER