A SALONU
14.05.2014
10:00-11:00
SEMPOZYUM AÇILIŞI / Opening Ceremony
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Mersin Üniversitesi Tanıtım Filmi
Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dinletisi
Açılış Konuşmaları
Yrd. Doç. Dr. Zeynep ÖZDEMİR, Düzenleme Kurulu Başkanı
TMMOB Jeoloji Mühendislleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Selim İNAN, Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. K. Süha AYDIN, Mersin Üniversitesi Rektörü
11:00-11:40
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker: Mümin KÖKSOY
History of Applied Geochemistry in the World and in Turkey
Dünyada ve Türkiye'de Uygulamalı Jeokimyanın Tarihçesi
12:30-14:00
Öğle Yemeği / Lunch
Çiftlikköy Kampüsü Merkez Yemekhanesi
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker: Ali POLAT
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Yılmaz SAVAŞÇIN, Hüseyin SENDİR, Necla KÖPRÜBAŞI
14:00-14:30
Archean anorthosite petrogenesis: A case study on the Fiskenæsset layered intrusion, southwestern Greenland
Arkeen Anortozit Petrojenezi: Güneybatı Grönland’daki Tabakalı Fiskenaesset Sokulumunda Örnek Bir Çalışma
A1
14:40-15:00
Metalik Maden Yatakları Oturumu 1
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Cahit HELVACI, Zekiye KARACIK, Ercan ALDANMAZ
Hüseyin ÇELEBİ
Investigation of Interactions of the Apatite Bearing Magnetite Ore Deposits of Ünaldı, Bitlis Province with Multiple Analyzis of Variance Method
Ünaldı/Bitlis Apatitli Manyetit Oluşuklarının Fe ve P2O5 İçerimlerine Göre Etkileşimlerinin Çoklu Varyans Analizi Yöntemi ile İncelenmesi
15:00-15:20
15:20-15:40
15:40-16:00
16:00-16:20
A2
16:20-16:40
16:40-17:00
Gülcan BOZKAYA ve David BANKS
The Importance of Fluid Pressure Fluctuations for Au-Ag-Base-Metal Mineralization in Western Turkey
Batı Anadolu’daki Au-Ag-Baz-Metal Cevherleşmelerinde Sıvı Basıncı Değişimlerinin Önemi
Güzide ÖNAL, Mustafa AKYILDIZ, Serkan ÖZKÜMÜŞ, Mehmet ASLAN ve İsmet CENGİZ
Mineralogical And Geochemical Features Of Alterations in Yeşilbağlar-Kaban (Olur-Erzurum)
Yeşilbağlar-Kaban (Olur-Erzurum) Alterasyonlarının Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri
Ahmet Can ÖZBEK ve Emin ÇİFTÇİ
Geochemistry and Mineralogy of Hostrocks of Taurides’ Pb-Zn Mineralizations
Toros Kuşağı Pb-Zn Cevher Oluşumlarının Mekan Kayaçlarının Jeokimyası ve Mineralojisi
Çay Arası / Tea Break
Metalik Maden Yatakları Oturumu 2
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Ahmet SAĞIROĞLU, M. Gürhan YALÇIN, Nurgül ÇELİK BALCI
Nevzat ÖZGÜR, Tuğba Arife ÇALIŞKAN, Alisait ÇOL ve Onur AYDIN
Gypsum Occurrences Indicating the Genetical Conditions of the Copper Deposit of Murgul in the East Pontic Metallotect, NE Turkey
Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan Murgul Bakır Yatağı Oluşumuna Işık Tutacak Olan Jips Oluşumları
Orhan YAVUZ, Emin ÇİFTÇİ, Erkan BOZKURTOĞLU
Geochemical, Mineralogical and Physico-Mechanical Deteriorations of Carbonate Rocks Due to Weathering, Metasomatism, Metamorphism
and Dissolution-Reprecipitation
Karbonat Kayaçların Ayrışma, Metasomatizm, Başkalaşım, Çözünme-Yeniden Çökelmeye Bağlı Mineralojik, Jeokimyasal Ve Fiziko-Mekanik Değişimi
17:00-17:20
Okay ÇİMEN, Ayten ÖZTÜFEKÇİ-ÖNAL, Fatma TOKSOY-KÖKSAL, Alican AKTAĞ, Ali ÖNAL
Preliminary Data on the Geochemistry of the Chromites from Tunceli (Eastern-Anatolia)
Tunceli (Doğu Anadolu) Kromitlerinin Jeokimyası Üzerine İlk Veriler
17:00-18:00
Poster Sunumları / Poster Presentations
18:00-19:00
Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma Merkezi Gezisi / Visit of MEITAM
19:00-20:30
Kokteyl, Prof. Dr. Uğur ORAL Kültür Merkez, / Coctail
B SALONU
14.05.2014
B1
14:40-15:00
15:00-15:20
15:20-15:40
15:40-16:00
16:00-16:20
B2
16:20-16:40
16:40-17:00
17:00-17:20
İzotop Jeokimyası Oturumu
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Kadir SARIİZ, İlkay KUŞÇU, Ayten ÖZTÜFEKÇİ ÖNAL
Harun AYDIN, Halim MUTLU, David R. HILTON, Nilgün GÜLEÇ
Investigation of Relationship between Noble Gas Isotopes and Seismic Activity: A Case Study in Eastern Anatolia
Asal Gaz İzotopları ile Sismik Aktivite Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Doğu Anadolu Örneği
Selin AY, Yeşim Yücel ÖZTÜRK, Cahit HELVACI
Stable Isotope Geochemistry of the Boron Minerals: An Example From Bigadiç (Balıkesir) Borate Deposits
Bor Minerallerinin Duraylı İzotop Jeokimyası: Bigadiç (Balıkesir) Borat Yatağından Bir Örnek
Hüseyin KARAKUŞ, Cafer ÖZKUL, Zeynal Abiddin ERGÜLER, Yaşar KİBİCİ ve Gürsel YANIK
Comparison of Chemical and Isotopic Geothermometers Results From Moderate to Low Temperature Geothermal Areas of Kütahya Province
Kütahya İli İçindeki Orta-Düşük Sıcaklıklı Jeotermal Alanlarda Uygulanan Kimyasal ve İzotop Jeotermometre Sonuçlarının Karşılaştırılması
Mehmet ÖZKUL, Ali GÖKGÖZ, Sandor Kele, Mehmet Oruc BAYKARA, Chuan-Chou SHEN, Yu-Wei CHANG, Ali KAYA, Mete HANÇER, Cihan
ARATMAN, Taylan AKIN, Zeynep CANSU
Element, stable carbon and oxygen isotope geochemistry and U-Th geochronology of the Hamamboğazı travertines, Banaz, Uşak
Hamamboğazı (Banaz, Uşak) Travertenlerinin Element, Duraylı Karbon-Oksijen İzotop Jeokimyası ve U-Th Jeokronolojisi
Çay Arası / Tea Break
Petroloji oturumu 1
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Namık ÇAĞATAY, Meral KAYA, Mehmet Ali KURT
Hüseyin YALÇIN, Ömer BOZKAYA, Canan YILMAZ
Geochemistry of Mineralizations related to Pyrometasomatism-Serpentinization-Listwaenitization in The Tekirova Ophiolite Nappe (SW
Antalya)
Tekirova Ofiyolit Napı’nda (Gb Antalya) Pirometasomatizma-Serpantinleşme-Listvenitleşme İle İlişkili Mineralizasyonların Jeokimyası
Fuzuli Yağmurlu, Nevzat Özgür, Züheyr Kamacı, Murat Şentürk ve Tuğba Arife Çalışkan
Tectonic and Magmatic Effects Controlling the Forming of the Kışla Dome Structure in the South of Isparta
Isparta Güneyinde Yeralan Kışla Dom Yapısının Oluşumunu Kontrol Eden Tektonik ve Magmatik Etkenler
Sanem KILINÇARSLAN ve Tamer KORALAY
Mineralogic Petrographic and Geochemical Characterızations Of The Marbles In The Temple-A From The Laodikeia Antique City (Denizli - SW
Turkey)
Laodikeia (Denizli-Gb Türkiye) Antik Kenti Tapınak-A (Sebasteion) Yapısı Mermerlerinin Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri
17:00-18:00
Poster Sunumları / Poster Presentations
18:00-19:00
Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma Merkezi Gezisi / Visit of MEITAM
19:00-20:30
Kokteyl, Prof. Dr. Uğur ORAL Kültür Merkez, / Coctail
C SALONU
C1
14:40-15:00
14.05.2014
Çevre Jeokimyası Oturumu
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Selçuk Tokel , Yüksel ÖRGÜN, Gonca GENÇALİOĞLU KUŞÇU
Nihat Hakan AKYOL, Ann RUSSO LEE & Mark L. BRUSSEAU
In-Situ Remediation Of Chlorinated-Solvents (Tce) Trapped In Heterogeneous Geological Systems. Performance Of Surfactant Flushing (Sds)
Heterojen Jeolojik Sistemlerde Hapsolan Klorlu Bileşiklerin (TCE) Yerinde Islahı. Yüzey Aktif Madde (SDS) ile Yıkama Performansı
15:00-15:20
15:20-15:40
15:40-16:00
16:00-16:20
C2
16:20-16:40
16:40-17:00
17:00-17:20
Erol SARI, Özlem BULKAN, Namık ÇAĞATAY, Bilgehan TOKSOY ve Mehmet Ali KURT
Heavy Metal Pollution Assessment in Core Sediments and Mussel from the Bafa Lake
Bafa Gölü Midye ve Karot Sedimentlerinde Ağır Metal Kirliliğinin Değerlendirilmesi
İsmail KOÇAK ve Şükrü KOÇ
Trace Element Enrichment of Emet Borate Deposit, Kütahya, Turkiye
Emet Borat Yatağındaki Eser Element Zenginleşmeleri
Fulya YÜCESOY ERYILMAZ, Mustafa ERYILMAZ ve Engin MERİÇ
Exploring the Traces of Urban Life Through Sedimentological and Geochemical Ways in Holocene Sediments of Yenikapı-İstanbul
Yenikapı-İstanbul Holosen Çökellerinde Kentsel Yaşam İzlerinin Sedimantolojik ve Jeokimyasal Yollarla İzlenmesi
Çay Arası / Tea Break
Biyojeokimya Oturumu
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Fahri ESENLİ, Emin ÇİFTÇİ, Ender SARIFAKIOĞLU
Nurgül BALCI, Serra GÜL, Erol SARI, Nevin KARAGÜLER, M Şeref SÖNMEZ
Microbial Fe Cycling and Their Geochemical Consequences in Acidic Dranaige Associated with Pb-Zn Mine Tailings at Balıkesir, Balya , Turkey
Balya Pb-Zn Asidik Drenaj Sahasında Mikrobiyal Fe Döngüsü ve Jeokimyasal Sonuçları
Güllü KIRAT, Nasuh AYDIN
Distribution Of Fe, Ni And Co In The Soil And Plants Astragalus Pycnocephalus Fischer And Verbascum Euphraticum L. Around Akdağmadeni PbZn Deposit.
Akdağmadeni Pb-Zn Yatağı Çevresinde Yetişen Astragalus Pycnocephalus Fischer And Verbascum Euphraticum L. Bitki ve Toprakta Fe, Ni Ve Co’ın
Dağılımı
Ali BOZDOĞAN, Derya ÖZ, Zeynep ÖZDEMİR, Erkan DEMİR ve Zübeyde HATİPOĞLU BAĞCI
An Investigation of Biogeochemical Anomalies along the Mezitli Stream, Mersin
Mezitli Deresi Boyunca Biyojeokimyasal Anomalilerin İncelenmesi, Mersin
17:00-18:00
Poster Sunumları / Poster Presentations
18:00-19:00
Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma Merkezi Gezisi / Visit of MEITAM
19:00-20:30
Kokteyl, Prof. Dr. Uğur ORAL Kültür Merkez, / Coctail
A Salonu
15.05.2014
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker: Cahit HELVACI
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Hüseyin ÇELEBİ, Fuat YAVUZ, Nurdane İLBEYLİ
09:30-10:00
Borate Deposits: An Overview And Future Forecast With Regard To Mineral Deposits And Chemistry
Bor Yatakları: Mineral Yatakları Ve Kimyası Bakımından Genel Değerlendirme Ve Gelecek Öngörüsü
10:00-10:20
A3
10:20-10:40
10:40-11:00
11:00-11:20
Çay Arası / Tea Break
Metalik Maden Yatakları Oturumu 3
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Ali POLAT, Mehmet ÖNAL, Yıldırım GÜNGÖR
Hüseyin ÇELEBİ
Mineral Assemblage and its Interelement Relations of Mangenese Iron Ores
from Silver Bearing Lead Deposit Keban, Elazığ Province
Keban/Elazığ Simli Kurşun Yatağı Manganezli Demir Cevherlerinin Mineral Birlikteliği ve Elementler Arası İlişkileri
Semiha İLHAN, Mustafa AKYILDIZ, Nail YILDIRIM, Cahit DÖNMEZ ve Burcu GÖREN
Fluid inclusions and Isotope Geochemistry on the VMS Mineralization (Adıyaman-SE Turkey)
VMS Cevherleşmelerinde Sıvı Kapanım ve İzotop Jeokimyası (Adıyaman-Gd Türkıye)
Ayşe ORHAN, Halim MUTLU, Mehmet DEMİRBİLEK
Petrographic and Geochemical Properties of the Kozbudaklar Scheelite Skarn Pluton (Bursa, Western Anatolia) and Comparison with World
Skarn Plutons
Kozbudaklar Şeelit Skarn Plutonunun Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri (Bursa, Batı Anadolu) ve Dünyadaki Skarn Plutonları ile Karşılaştırılması
11:20-11:40
Nursel ÖKSÜZ ve Neslihan OKUYUCU
Mineralogy and Geochemistry of Büyükmahal Manganese Mineralization, Yozgat, Turkey
Büyükmahal Manganez Cevherleşmesinin Jeokimyası ve Mineralojisi (Yozgat, Türkiye)
12:30-14:00
Öğle Yemeği / Lunch
Çiftlikköy Kampüsü Merkez Yemekhanesi
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker: Ahmet SAĞIROĞLU
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Hüseyin YALÇIN, Mehmet ŞENER, Oya CENGİZ
14:00-14:30
Hydrothermal Solutions and Their Origins and Contents
Hidrotermal Çözeltiler; Kökenleri ve İçerikleri
A4
14:40-15:00
15:00-15:20
15:20-15:40
15:40-16:00
16:00-16:20
Metalik Maden Yatakları Oturumu 4
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Fevzi BİNGÖL, Muhsin EREN, Erol SARI
Hüseyin ÇELEBİ
Geostatistical Evaluation of Fe and P2O5 Values of Apatite-Magnetite Ore Deposit Avnik, Bingöl Province and its Impotance in Terms of Mining
Operation
Avnik/Bingöl Apatitli Manyetit Yatağının Fe Ve P2O5 Değerlerinin Jeoistatistiksel Dağılımı ve İşletmecilk Açısından Önemi
Yahya ÖZPINAR, Serkan KAHRİMAN, Barış SEMİZ
Petrography and Geochemistry of Denizli (Western Anatolia-Turkey) Chromitites
Denizli (Batı Anadolu-Türkiye) Kromititlerinin Petrografisi ve Jeokimyası
Ramazan SARI, Şahset KÜÇÜKEFE, Serkan ÖZKÜMÜŞ, Özgür ÖZERKAN, Sabriye METİN
Geochemistry (Au, As, Cu, Pb, Zn and Mo) of Gokceada (Canakkale)
Gökçeada’nın (Çanakkale) Au, As, Cu, Pb, Zn Ve Mo Jeokimyası
Özlem TOYGAR, Mehmet DEMİRBİLEK, Hüseyin SENDİR, Halim MUTLU
Geochemistry of Kaymaz (Eskişehir) Gold Deposit
Kaymaz (Eskişehir) Altın Yatağının Jeokimyası
Çay Arası / Tea Break
16:20-16:40
Metalik Maden Yatakları Oturumu 5
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Mehmet ÖZKUL, Zeynel DEMİREL, Murat GÜL
Ali TÜMÜKLÜ
16:40-17:00
GeochemicalInvestigation Of PGE, Au, Ag, Cu, CoAndNiElementsInChromiteOreWithin Pozantı-KarsantıOphiolite
Pozantı-Karsantı Ofiyolitindeki Kromit Cevheri İçerisindeki Pge, Au, Ag, Cu, Co Ve Ni Elementlerinin Jeokimyasal Araştırılması
Kurtuluş GÜNAY, Cahit DÖNMEZ, Yahya ÇİFTÇİ, Serdar KESKİN, Aydın Olcay ÇOLAKOĞLU Hayrullah YILDIZ, Serkan ÖZKÜMÜŞ ve Nail YILDIRIM
A5
Zeybek (Taşköprü – Kastamonu) Massive Sulfide Mineralization: Preliminary Findings
Zeybek (Taşköprü-Kastamonu) Masif Sülfit Cevherleşmesi: Ön Bulgular
17:00-18:00
Poster Sunumları / Poster Presentations
18:00-19:00
Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma Merkezi Gezisi / Visit of MEITAM
B SALONU
15.05.2014
B3
10:20-10:40
10:40-11:00
11:00-11:20
11:20-11:40
12:30-14:00
B4
14:40-15:00
15:00-15:20
15:20-15:40
15:40-16:00
16:00-16:20
B5
16:20-16:40
Petroloji Oturumu 2
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Yaşar KİBİCİ, Sabah YILMAZ ŞAHİN, Vildan ESENLİ
Bahattin GÜLLÜ, Yusuf Kağan KADIOĞLU, Cumhur Özcan KILIÇ, Hacer CANBAŞ, Kıymet DENİZ ve Tamer KORALAY
Petrochemical Characteristics of the Pegmatites Within the Sarıcakaya Granitoids
Sarıcakaya Granitoyidi İçerisinde Yer Alan Pegmatitlerin Petrokimyasal Karakteristikleri
Barış SEMİZ, Yahya ÖZPINAR, Yalçın ERSOY, Cahit HELVACI
Geochemical properties of the volcanic rocks in Gediz basin (Kütahya-Western Anatolia)
Gediz Havzasındaki (Kütahya-Batı Anadolu) Volkanik Kayaçların Jeokimyasal Özellikleri
Hasan KOLAYLI, Özgür BİLİCİ
A Suggestion: V-Ni/Co discrimination diagram for dunite, harzburgite and lherzolites
Bir Öneri: Dünit, Harzburjit Ve Lerzolitler İçin V-Ni/Co Ayırım Diyagramı
Murat CAMUZCUOĞLU, Utku BAĞCI, Jürgen KOEPKE ve Paul Eric WOLFF
The Petrography and Geochemistry of Cumulates from Ophiolitic Rocks in Hekimhan (Malatya) Region
Hekimhan (Malatya) Bölgesi Ofiyolitik Kayaçlarındaki Kümülatların Petrografisi ve Jeokimyası
Öğle Yemeği / Lunch
Çiftlikköy Kampüsü Merkez Yemekhanesi
Petroloji Oturumu 3
Oturum Başkanları / Session Chaired by: M. Cemal GÖNCÜOĞLU, Ömer BOZKAYA, , Semiha İLHAN
M. Burhan SADIKLAR ve Ayla HANEDAN NAR
Mineralogy and Mineral Chemistry of Büyük Yaylâ Obsidians (İkizdere/Rize)
Büyük Yayla Obsidiyenleri’nin Mineral İçerikleri ve Mineral Kimyaları (İkizdere-Rize)
Ezgi ULUSOY ve Yusuf Kağan KADIOĞLU
Nature of Orbicular Gabbro within the Mafic Intrusive Rocks of Strandja Massif, NW Turkey
Istranca Masifi Mafik İntrüzif Kayaçları İçindeki Orbiküler Gabroların Kökeni, KB Türkiye
Mehmet DEMİRBİLEK, Halim MUTLU, Kadir SARIİZ ve Yaşar KİBİCİ
Mineral And Whole Rock Geochemistry Of Early-Middle Eocene Granitic Masses In Günyüzü, Sivrihisar, Kaymaz, Topkaya And Yürükkaracaören
Areas (Tavşanlı Zone, NW Anatolia)
Günyüzü, Sivrihisar, Kaymaz, Topkaya Ve Yürükkaracaören (Tavşanlı Zonu, Kb Anadolu) Bölgelerindeki Erken-Orta Eosen Yaşlı Granitik Kütlelerin
Mineral ve Tüm Kayaç Jeokimyası
Abdülaziz KARAGÖZ ve Gürsel KANSUN
Geochemical Characteristics of Metamorphic Rocks in Belen (Mihalıççık-Eskişehir) Region
Belen (Mihalıççık-Eskişehir) Yöresindeki Metamorfitlerin Jeokimyasal Özellikleri
Çay Arası / Tea Break
Petroloji Oturumu 4
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Hulusi KARGI, Tamer KORALAY, Meltem GÜRBÜZ
Sabah YILMAZ ŞAHİN, Namık AYSAL ve Yıldırım GÜNGÖR
Petrogenesis of Late Precambrian -Early Paleozoic Cadomian Metagranites in Istranca Zone, NW Pontides, Turkey
Istranca Zonu’nda Geç Prekambriyen-Erken Paleozoyik Yaşlı Kadomiyen Metagranitlerinin Petrojenezi, Kb Pontidler, Türkiye
16:40-17:00
Tuğba VELİOĞLU ve Yusuf Kağan KADIOĞLU
Nature and Raman Characteristics of Ruby Crystals in Metaophiolites: Malatya Doğanşehir, East Anatolia, Turkey
Metaofıyolıtlerde Yakut Krıstallerının Raman Karakterıstıklerı ve Kökenı: Malatya Doğanşehır, Doğu Anadolu, Türkiye
17:00-18:00
Poster Sunumları / Poster Presentations
18:00-19:00
Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma Merkezi Gezisi / Visit of MEITAM
C SALONU
15.05.2014
C3
10:20-10:40
10:40-11:00
Sediman Jeokimyası Oturumu 1
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Yusuf Kağan KADIOĞLU, Zübeyde HATİBOĞLU BAĞCI, Leyla KALENDER
Sema TETİKER, Hüseyin YALÇIN
Geochemistry of Corrensites in the Volcanic-Volcanosedimentary Units of Eocene age
from Sivas-Ulaş Arround
Sivas-Ulaş Çevresindeki Eosen Yaşlı Volkanik-Volkanosedimanter Birimlerde Korensitlerin Jeokimyası
Kevser KARAMAZI ve Leyla KALENDER
Assessment of the REEs and Trace Elements in the Horizonal and Vertical Directions in the Kangal (Sivas) Kalburçayırı Basin Coal Seam
11:00-11:20
Kangal (Sivas) Kalburçayırı Linyit Havzasındaki Kömürlerin İz Element İçeriklerinin Yatay ve Düşey Yönde İncelenmesi
Adile POLAT ve Leyla KALENDER
Assessment of metal content in stream sediments of Guleman Cr deposit and Koçali Cu mineralization area, using pollution indices, Turkey
11:20-11:40
Kirlilik İndeksleri Kullanılarak Guleman Cr Yatakları Ve Koçali Cu Cevherleşmeleri Civarındaki Dere Sedimentlerindeki Metal İçeriğinin
Değerlendirilmesi, Türkiye
Sonay BOYRAZ-ASLAN
Geochemical Characteristic of Çal-Denizli Paleosols: Paleoclimatological Approaches
Çal-Denizli Paleosollerinin Jeokimyasal Özellikleri: Paleoklimatolojik Yaklaşımlar
12:30-14:00
C4
14:40-15:00
15:00-15:20
15:20-15:40
15:40-16:00
Öğle Yemeği / Lunch
Çiftlikköy Kampüsü Merkez Yemekhanesi
Sediman Jeokimyası Oturumu 2
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Osman PARLAK, Fevzi ÖNER, Tamer RIZAOĞLU
Mustafa KUŞCU, H. Rıfat ÖZSOY, Orhan ÖZÇELİK ve Mehmet ALTUNSOY
Trace Element Distribution of Upper Triassic Kasımlar Formation Black Shale and Correlation With Upper Continental Crusts Trace Element
Values; Western Taurids, Turkey
Üst Triyas Kasımlar Formasyonu Bitümlü Siyah Şeyllerin İz Element Dağılımıve Üst Kıtasal Kabuk İz Elementleri ile Korelasyonu; Batı Toroslar,
Türkiye
Dicle BAL AKKOCA, Kürşad Kadir ERİŞ, Muhammed ÖZER, Dursun ACAR,Umut Barış ÜLGEN
Clay mineralogy and geochemistry of sediments from eastern lake Hazar (ELAZIĞ)
Hazar Gölü (Elazığ) Doğu Kesimine Ait Sedimanların Kil Mineralojisi ve Jeokimyası
Murat GÜL, Kemal GÜRBÜZ, Mehmet Ali KURT, Özgür KALELİOĞLU
Association of the Geochemical Properties of Miocene Deep-Sea Sediments and Their Source Rock Characteristics
Miyosen Yaşlı Derin Deniz Sedimanlarının Jeokimyasal Özelliklerinin Kaynak Kaya Özellikleriyle İlişkilendirilmesi
Murat GÜL ve Özlem YILMAZ
Interpretation of the Source Rock of the Recent Beach Sediments (Northeast of the Gökova Graben) Based on the Geochemical Properties
Güncel Kıyı Sedimanlarının (Gökova Grabeni Kuzeydoğusu) Jeokimyasal Özelliklerine Bağlı Kaynak Kaya Yorumlamaları
16:00-16:20
C5
16:20-16:40
Çay Arası / Tea Break
Sediman Jeokimyası Oturumu 3
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Taner Ünlü, Alper BABA, Mustafa AKYILDIZ
Seda KARAİSAOĞLU ve Hükmü ORHAN
16:40-17:00
Geochemistry of TravertinesaroundKavakköy (Seydişehir-Konya)
Kavakköy(Seydişehir-Konya) Civarındaki Travertenlerin Jeokimyası
İlkay KAYDU ve Meltem GÜRBÜZ
Geochemical Features Of Rocks Containing Corundum Around Doğanşehir (Malatya)
Doğanşehir ( Malatya) Civarındaki Korund İçeren Kayaçların Jeokimyasal Özellikleri
17:00-18:00
Poster Sunumları / Poster Presentations
18:00-19:00
Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma Merkezi Gezisi / Visit of MEITAM
A SALONU
16.05.2014
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker: M. Burhan SADIKLAR
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Mustafa KUŞÇU, Fulya YÜCESOY ERYILMAZ, Gülcan BOZKAYA
09:30-10:00
Linguistic And Scientific Perfunctoriness In Earthsciences
Yer Bilimlerinde Dilsel Ve Bilimsel Üstünkörülükler
10:00-10:20
A6
10:20-10:40
10:40-11:00
11:00-11:20
11:20-11:40
12:30-14:00
Çay Arası / Tea Break
Hidrojeokimya Oturumu 1
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Şükrü KOÇ, Utku BAĞCI, Mustafa ERYILMAZ
Muhterem Demiroğlu, Yüksel Örgün
Hydrogeochemical Characteristics of Çardak Hamamı Spring and Age
Çardak Hamamı Kaynağı’nın Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Yaşı
Deniz ŞANLIYÜKSEL YÜCEL, Nurgül ÇELİK BALCI, Alper BABA
Hydrogeochemistry Of Acid Mine Lakes Occurring Around Abandoned Coal Mines Around Çan Region (Çanakkale)
Çan İlçesinde (Çanakkale) Terk Edilmiş Kömür Ocaklarında Oluşan Asit Maden Göllerinin Hidrojeokimyası
Yusuf URAS, Mehmet ÜNSAL, Alican KOP and Selahattin NACAR
Investigation of DrinkingWaterSourcesof Türkoglu-Orcan (Kahramanmaras) in terms of Hydrogeology
Türkoğlu-Orçan (Kahramanmaraş) Bölgesinin İçme Sularının Hidrojeoloji Yönünden İncelenmesi
Ümit YILDIRIM, Mehmet Ali KURT, Cihan GEÇGEL ve Tuncay İNCE
Effects of Lihological and Environmental Factors on the Groundwater Chemistry: A Case Study of the City of Mersin
Litolojik Ve Çevresel Faktörlerin Yeraltı Suyu Kimyasına Etkileri: Mersin İli Örneği
Öğle Yemeği / Lunch
Çiftlikköy Kampüsü Merkez Yemekhanesi
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker: Yıldırım GÜNGÖR
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Orhan ÖZÇELİK, Nezihi KÖPRÜBAŞI, Hayati KOÇ
14:00-14:30
Potantial Geopark Areas of Turkey
Türkiye'nin Potansiyel Jeopark Alanları
A7
14:40-15:00
15:00-15:20
15:20-15:40
16:00-16:20
Hidrojeokimya ve Diğerleri Oturumu
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Burhan SADIKLAR, Güllü KIRAT, Fatma TOKSOY KÖKSAL
Tuğbanur ÖZEN BALABAN, Gültekin TARCAN, Ünsal GEMİCİ, Mümtaz ÇOLAK, İ. Hakkı KARAMANDERESİ
HydrochemicalStudies of the Söke-Ortaklar (Aydın) GeothermalField
Söke-Ortaklar (Aydın) Jeotermal Alanının Hidrokimyasal İncelenmesi
Yusuf URAS, Alican KOP ve Tamer RIZAOĞLU
Hydrogeochemical Characteristics of the Buyukkizilcik (Goksun-Kahramanmaras) Waters
Büyükkızılcık (Göksun-Kahramanmaraş) Mineralli Su Kaynağının Hidrojeokimyasal Özellikleri
Fulya Yücesoy Eryılmaz, Mustafa Eryılmaz, Engin Meriç, Niyazi Avşar
Submarine Hill, Underwater Spring And Sediment Characteristics Of The Harmantaşı Locality , Northern Saros Gulf
Saros Körfezi Kuzeyi Harmantaşı Mevkii Denizaltı Yükseltisi, Yeraltı Su Kaynağı ve Çökellerinin Özellikleri
Çay Arası / Tea Break
PANEL
Panel Yöneticisi: Yusuf Kağan KADIOĞLU,
Panelistler: Tamer KORALAY, Yılmaz SAVAŞÇIN, Mehmet ÖZKUL
16:20-17:50
Panel Konusu: Arkeometride Tahribatlı ve Tahribatsız Jeokimyasal Analiz Yöntemleri
17:00-18:00
Poster Sunumları / Poster Presentations
18:00-19:00
Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma Merkezi Gezisi / Visit of MEITAM
20:00-23:00
Gala Yemeği / Gala Dinner
B SALONU
16.05.2014
B6
10:20-10:40
Jeotermal Sistemler Oturumu 1
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Mehmet ALTINSOY,Nevzat ÖZGÜR, Cafer ÖZKUL
M. Yılmaz SAVAŞÇIN , Murat TOKÇAER
Eastern Anatolia versus western Anatolia: Two Different Geodynamic Areas, Related Magmatic Fields and Geothermal Activities
10:40-11:00
11:00-11:20
11:20-11:40
12:30-14:00
B7
14:40-15:00
15:00-15:20
15:20-16:00
15:00-15:20
Doğu Anadolu – Batı Anadolu Karşılaştırması: İki Farklı Jeodinamik Bölge, İlişkili Magmatik Sahalar ve Jeotermal Aktiviteler
Özlem ÖZTEKİN OKAN, Bahattin ÇETİNDAĞ, Murat İNCEÖZ, Seda UÇAR
Hydrogeochemical Investigation of Thermomineral Waters Located At Karlıova Triple Junction And Surrounding
Karlıova Üçlü Eklem Noktası Çevresindeki Sıcak Ve Mineralli Suların Hidrojeokimyasal İncelemesi
Ahmet YILDIZ, Metin BAĞCI, Can BAŞARAN, Yusuf ULUTÜRK, Hüseyin Ali YALIM, Ayla SANDIKÇIOĞLU, Feyzullah ÇONKAR
The Measurement of the Geothermal Manifestations Using Geochemical and Physical Methods: Case Study of Ömer-Gecek (Afyonkarahisar)
Geothermal Area
Jeotermal Sistemin Yüzey Belirtilerinin Jeokimyasal ve Fiziksel Yöntemlerle Ölçülmesi-Örnek Çalışma: Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) Jeotermal
Sahası
Özgür AVŞAR, Bedri KURTULUŞ, Semih GÜRSU, Fikret KAÇAROĞLU, Gonca GENÇALİOĞLU KUŞCU
The Effect of Geological Features on the Physicochemical Properties of the Thermal and Mineral Water Resources of Muğla
Jeolojik Unsurların Muğla Termal ve Mineralli Su Kaynaklarının Fizikokimyasal Özelliklerine Etkisi
Öğle Yemeği / Lunch
Çiftlikköy Kampüsü Merkez Yemekhanesi
Jeotermal Sistemler ve Diğerleri Oturumu
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Cüneyt ŞEN, Gültekin TARCAN, Zeynep ÖZDEMİR
Bahadır GÜLER, Zeynel DEMİREL
The Primary Results of Soil Gas Measurements in Preliminary Research of the Şaphane Geothermal Field
Şaphane Jeotermal Alanında Toprak Gazları ile Yapılan Ön Araştırmanın İlk Sonuçları
Alican AKTAĞ, Ayten ÖZTÜFEKÇİ-ÖNAL
Geology and Geochemistry of the Volcanics from the Eastern Part of Pertek (Tunceli)
Pertek (Tunceli) Doğusundaki Volkanitlerin Jeolojisi ve Jeokimyası
Yurdaer BABUÇCUOĞLU, Aydın Mert AKGÜN, Güldane DEMİRTAŞ ve Berna YÜKSEL
The Place and Importance of the Mineral Research and Exploration (MTA) Analysis Laboratories, in Turkish and in Global Mining Research
Maden Tetkik Ve Arama (Mta) Genel Müdürlüğü Analiz Laboratuvarlarının Türkiye Ve Dünya Maden Aramacılığındaki Yeri ve Önemi
Evren ERDEM ve Damla ÖZEREN
Element Determination in Geological Samples
Jeolojik Örneklerde Elementlerin Saptanması
17:00-18:00
Poster Sunumları / Poster Presentations
18:00-19:00
Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma Merkezi Gezisi / Visit of MEITAM
20:00-23:00
Gala Yemeği / Gala Dinner
C SALONU
16.05.2014
C6
10:20-10:40
10:40-11:00
11:00-11:20
11:20-11:40
Petroloji Oturumu 5
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Yahya ÖZPINAR, Dicle BAL AKKOCA, Sibel TATAR ERKÜL
Ömer BOZKAYA, Hüseyin YALÇIN, Paul A. SCHROEDER, Doug CROWE
Relationships among Phyllosilicate Geochemistry and Origin, Diagenetic-Metamorphic Grade and Tectonic Setting in the Clastic-Metaclastic
Rocks: Examples from Turkey
Fillosilikat Jeokimyası ile Klastik-Metaklastik Kayaçlarda Köken, Diyajenez-Metamorfizma Derecesi ve Tektonik Ortam Arasındaki İlişkiler:
Türkiye’den Örnekler
Tülay BAK ve Cüneyt ŞEN
Mineralogical, Geochemical and Isotopical Properties of Jurassic Volcanic Rocks of Eastern Part of the Sakarya Zone, NE Turkey
Sakarya Zonu’nun Doğusunda Yüzeylenen Jura Volkanizmasının Mineralojisi, Jeokimyası Ve İzotop Özellikleri (Kd Türkiye)
Cumhur Özcan KILIÇ ve Yusuf Kağan KADIOĞLU
AretheMetamorphicsrocksconstituethebasement of Kaman Area?: Kırsehir, Kaman, Türkiye
Kaman-Kırşehir Civarındaki Metamorfik Kayalar, Bölgenin Temel Kayaları Mıdır?
Özgür BİLİCİ, Hasan KOLAYLI, Ekrem KALKAN, Tuğba BİLİCİ
An example of mineral chemistry and petrogenetic significance of chromian spinel chemistry in Alpine type peridotites (NE Turkey)
Alpin Tip Peridotitlerde Krom Spinel Kristal Kimyası ve Petrojenetik Önemine Bir Örnek (Kd Türkiye)
12:30-14:00
C7
14:40-15:00
15:00-15:20
16:00-16:20
16:20-16:40
Öğle Yemeği / Lunch
Çiftlikköy Kampüsü Merkez Yemekhanesi
Petroloji Oturumu 6
Oturum Başkanları / Session Chaired by: Hüseyin KURT, Fuzuli YAĞMURLU, Yusuf URAS
E. Yalçın ERSOY, Cahit HELVACI
Petrology of the Miocene Volcanic Rocks in the Tunçbilek Basin (Kütahya)
Tunçbilek Havzasındaki (Kütahya) Miyosen Volkanik Kayalarının Petrolojisi
Sibel TATAR ERKÜL, Namık AYSAL, Fuat ERKÜL, Sabah YILMAZ ŞAHİN
Petrogeneticimplications of enclaveswithinthe I-typegranitoidbelt of northwestTurkey
Kuzeybatı Anadolu I-Tipi Granitoyid Kuşağındaki Anklavların Petrojenetik Anlamı
İrem ARAT, Gürsel YANIK, Yaşar KİBİCİ, Nurdane İLBEYLİ, Cafer ÖZKUL
Petrology and Geochemistry of Ophiolitic Rocks around Kınık Village (Kütahya)
Kınık Köyü (Kütahya) Çevresindeki Ofiyolitik Kayaçların Petrolojisi ve Jeokimyası
Betül COŞKUN ÖNAL ve Oya CENGİZ
Element Contents of Laterite Occurrences in the Sücüllü Region Yalvaç-Isparta)
Sücüllü (Yalvaç - Isparta) Bölgesindeki Laterit Oluşumlarının Element İçerikleri
17:00-18:00
Poster Sunumları / Poster Presentations
18:00-19:00
Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma Merkezi Gezisi / Visit of MEITAM
20:00-23:00
Gala Yemeği / Gala Dinner
1
2
3
4
5
6
7
POSTERLER / Posters Sorumlular : Meryem YEŞİLOT KAPLAN, Can AKBULUT, Uğur DOĞAN, Sinem DÜRÜK
Ertan ÖZEĞDEMİR ve Oya CENGİZ
Geochemical Characteristics of Limestone Marbles between Kabulbaba and Söğütalan Districts of Mustafa Kemalpaşa, Bursa
Kabulbaba Ve Söğütalan (Mustafa Kemalpaşa-Bursa) Arasındaki Kireçtaşı Mermerlerin Jeokimyasal Özellikleri
Can BAŞARAN ve Ali GÖKGÖZ
Hydrogeohemicstry and Usability Properties of Waters in the Akarçay Basin-Çay Subbasin (Afyonkarahisar)
Akarçay Havzası-Çay Alt Havzasında (Afyonkarahisar) Yer Alan Suların Hidrojeokimyası Ve Kullanılabilirlik Özellikleri
Necla Köprübaşı, Ömer Kamacı, Fatma Şişman Tükel, Dağhan Çelebi, Aykut Güçtekin, Nezihi Köprübaşı
Genetic characteristics of the Fıstıklı (Armutlu) granitoid pluton and its mafic magmatic enclaves (MME)
Fıstıklı (Armutlu) Granitoyid Plütonu Ve İçerdiği Mafik Magmatik Anklavların (MME) Jenetik Özellikleri
Pınar GUTSUZ, Gürsel SUNAL, Mustafa KİBAROĞLU
Geochemical Analysis And Preliminary Assessment In Terms Of Archaeometry Of Clay Sources In Amuq Plain (Hatay)
Amik Ovası (Hatay) Kil Yataklarının Jeokimyasal Analizi Ve Arkeometrik Açıdan Öndeğerlendirmesi
Ali GÖKGÖZ ve Hayriye AKDAĞOĞLU
Hydrogeochemistry of Warm Mineral Springs in Gölbaşı Geothermal Field (Datça-Muğla)
Gölbaşı Jeotermal Sahası (Datça-Muğla) Ilık Ve Mineralli Sularının Hidrojeokimyası
Serpil KILIÇ ve M. Gürhan YALÇIN
Balıkesir Province in Güre Spa with Icp-Ms Metal Analysis
Güre (Balıkesir) Kaplıca Sularında Ağır Metal Analizi
Hüseyin ÇELEBİ
The Influence of Core Recovery on the Fe and P2O5 Analysis Values of the Apatite-Magnetite Ore Deposit Pınarbaşı (Bulam)/Adıyaman Province
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Pınarbaşı (Bulam)/Adıyaman Apatitli Manyetit Yatağında Karot Veriminin Fe Ve P2O5 Analiz Değerlerine Etkisi
Hüseyin SENDİR, Kadir SARIİZ, Duru ARAL, Hüseyin KOCATÜRK, Özlem TOYGAR
The General Features of İnegöl, Keleş (Bursa) and Domaniç (Kütahya) polymetallic Mineralizations
İnegöl, Keleş (Bursa) Ve Domaniç (Kütahya) Yöresi Polimetalik Cevherleşmelerinin Genel Özellikleri
Özgür BİLİCİ, Ekrem KALKAN, Hasan KOLAYLI, Tuğba BİLİCİ
Environmental occurences and petrographic properties of Oltutaşı (Erzurum)
Oltutaşı’nın (Erzurum) Ortamsal Oluşumu Ve Petrografik Özellikleri
Hacer CANBAŞ ve Halil BAŞ
Geochemical anPetrographic Characteristics of The Ignimbrites in Hatunsaray (Konya) Region
Hatunsaray (Konya) Civarındaki İgnimbiritlerin Petrografik Ve Jeokimyasal Özellikleri
Ender SARIFAKIOĞLU, Mustafa SEVİN ve Yıldırım DİLEK
Geology, Geochemistry and Geochronology of the volcanostratigraphy of Seamount and Oceanic Plateau in the Ankara Mélange
Ankara Mélanjı’ndaki Denizaltı Tepesi Ve Okyanusal Plato Volkanostratigrafisinin Jeolojisi, Jeokimyası ve Jeokronolojisi
Ayten ÇAPUTÇU ve Osman PARLAK
Field Relations and Tectonic Implications of Sheeted Dykes in Kızıldağ (Hatay) Ophiolite
Kızıldağ (Hatay) Ofiyolitinde Yeralan Levha Dayklarının Arazi İlişkileri Ve Tektonik Önemi
Nurdane İLBEYLİ, Mehmet DEMİRBİLEK, Yaşar KİBİCİ
Petrogenesis of the Late Paleozoic-aged Söğüt Pluton (Bilecik-Eskişehir): Implications for the Origin of the Paleozoic Granites
Geç Paleozoik Yaşlı Söğüt Plütonunun Petrojenezi (Bilecik-Eskişehir): Paleozoik Granitlerin Kökeni İçin İmplikasyonlar
Mustafa ERYILMAZ, Fulya YÜCESOY ERYILMAZ
Recent Sediments and Geochemistry of Dikili Canal-Çandarlı Bay ( NE Aegean Sea)
Dikili Kanalı-Çandarlı Körfezi (Kd Ege Denizi) Güncel Çökelleri Ve Jeokimyası
Ümit YILDIRIM, Cihan GEÇGEL, Tuncay İNCE ve Mehmet Ali KURT
Anion, Cation and Heavy Metal Concentrations of Tea
İçtiğimiz Çayın Anyon, Katyon Ve Ağır Metal Bileşimi
Deniz UZUNOĞLU, Zeynep ÖZDEMİR ve Ayla ÖZER
Investigation of the Usability of Limestones Containing Montmorillonite and Calcite and for Dyestuff Removal
Montmorillonit İçeren Kireçtaşı Ve Kalsitin Boyar Madde Gideriminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Elif ERDOĞAN, Murat TÜRK, Ayşe EVEREST, A.Sultan GİRAY
Antioxidant Activity of Methanolic and Two Different infusion Extracts of Stachys rupestris Montbret Et Aucher
Stachys rupestris Montbret Et Aucher Bitkisinin Metanolik ve İki Farklı İnfüzyonunun Antioksidan Aktiviteleri
Meral KAYA, Dicle BAL AKKOCA, Mehmet ÖNAL
Mineralogy and paleontological properties of Lower Miocene Sediments from North of Yazıhan, Malatya Havzası, Türkiye
Yazıhan Kuzeyi Erken Miyosen Sedimanlarının Paleontolojik Özellikleri Ve Mineralojisi, Malatya Havzası, Türkiye
Neslihan ÜNAL, Selin HÖKEREK, Mehmet ALTUNSOY, Orhan ÖZÇELİK, Nazan YALÇIN ERİK
The Comparison of Biomarker Characteristics of the Miocene Şahinali (Aydın) and Beypazarı (Ankara) Coaly Units
Miyosen Yaşlı Şahinali (Aydın) Ve Beypazarı (Ankara) Kömürlü Birimlerinin Biyomarker Özelliklerinin Karşılaştırılması
Fevzi ÖNER, Volkan KARASU, Erkan DEMİR
Mineralogy, Geochemistry and Industrial Potential of Paleozoic Schists Outcroping Between Silifke And Anamur (MERSIN)
Silifke Anamur (MERSIN) Arasında Yüzeyleyen Paleozoyik Yaşlı Şistlerin Mineralojisi, Jeokimyası ve Endüstriyel Potansiyeli
Fuat ERKÜL, Sibel Tatar ERKÜL, Urs KLÖTZLI, Massimo TIEPOLO
LA-ICP-MS U-Pb zirconages of syn-extensional Salihli and Turgutlu granitoids, western Turkey
Genişleme İle Eş Yaşlı Salihli Ve Turgutlu Granitoyidlerinin LA-ICP-MS U-Pb Zirkon Yaşları, Batı Anadolu
Duru ARAL, Halim MUTLU, Ercan ALDANMAZ, Nilgün GÜLEÇ, Fin STUART, Kadir SARIİZ
Investıgation of Helium Isotope Variations Of Alkaline Volcanic Rocks In Thrace And Western Anatolian Regions
Trakya ve Batı Anadolu Alkalen Volkanik Kayalarında Helyum İzotop Değişimlerinin İncelenmesi
Olcay ÖZER, Zeynel DEMİREL
Evaluation of Seawater Intrusion to Groundwater by Hydrochemical Data in Göksu Delta
Göksu Deltası Yeraltı Sularında Deniz Suyu Girişiminin Hidrojeokimyasal Veriler ile Değerlendirilmesi
Özer YILMAZ, Hüseyin ÇAKAN, Hakan ÖZBAY, Nuri ŞİMŞEK, Kubilay Kaan ÜNÜVAR
Identification of Minsan Mining Industry and Trade Inc.
Minsan Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş. Tanıtımı
* Katılımcılar posterlerini 14-15-16 Mayıs 2014 tarihlerinde asabilirler.
Download

Sempozyum programını görmek için tıklayınız...(pdf sürümü)