ESOGÜ – Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ders Bilgi Formu
DÖNEM
DERSİN KODU
DERSİN ADI
151518510
Jeokimya
HAFTALIK DERS SAATİ
YARIYIL
Bahar
DERSİN
Teorik
Uygulama
Laboratuar
Kredisi
AKTS
TÜRÜ
DİLİ
3
0
0
3
5
ZORUNLU () SEÇMELİ ()
Türkçe
4
DERSİN KATEGORİSİ
Temel Bilim
Temel Mühendislik
Jeoloji Mühendisliği
[Önemli düzeyde tasarım içeriyorsa () koyunuz.]
Sosyal Bilim
X
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Faaliyet türü
Yazılı Sınav
Sayı
2
%
60
1
40
Kısa Sınav
YARIYIL İÇİ
Ödev
Proje
Rapor
Diğer (………)
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
YARIYIL SONU SINAVI
Sunum
Rapor
Diğer (……….)
VARSA ÖNERİLEN ÖNKOŞUL(LAR)
DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ
SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI
Jeokimyanın konusu, tanımı ve tarihçesi, yeryuvarının yapısı ve bileşimi,
elementlerin jeokimyasal davranışını denetleyen etkenler, jeokimyasal
ortamlar ve jeokimyasal hareketlilik, faz diyagramları, izotoplar ve
kullanımları, granitoyidlerin ve volkanik kayaçların jeokimyası, mafik ve
ultramafik kayaçların jeokimyası
Jeokimyasal işlevlerin Yeryuvarının oluşumunda ne ölçüde etkin olduğunun
uygulamalı olarak anlatılması
Jeokimyasal süreçlerin, diğer temel bilimlerin prensip ve esasları
doğrultusunda ne şekilde çalıştığının ortaya konulması
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Jeokimyasal bilgi birikiminin madencilik ve diğer aramalarda etkin şekilde
kullanılması
DERSİN KISA İÇERİĞİ
DERSİN AMAÇLARI
TEMEL DERS KİTABI
YARDIMCI KAYNAKLAR
DERSTE GEREKLİ ARAÇ VE
GEREÇLER
Akçay, M. 2002, Jeokimya: Temek kavramlar ve uygulamaya aktarımları,
Karadeniz Teknik Üniv. Müh. Mim Fakültesi Yayınları No. 60, 506 s.
N. Çağatay, ve A. Erler (Editörler), 1993, Jeokimya: Temel Kavramlar ve
İlkeler, Jeoloji Mühendisleri Odası Yay. No. 32.
Krauskopf, K. B., 1982, Introduction to Geochemistry, McGraw Hill,
Singapur, 617 s.
Faure, G., 1998, Principles and Applications of Geochemistry, Prentice
Hall, New Jersey, 600 s.
DERSİN HAFTALIK PLANI
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15,16
İŞLENEN KONULAR
Jeokimyanın konusu, tanımı ve tarihçesi
Yeryuvarının yapısı ve bileşimi
Yeryuvarının yapısı ve bileşimi
Elementlerin jeokimyasal davranışını denetleyen etkenler
Elementlerin jeokimyasal davranışını denetleyen etkenler
1.Ara Sınavı
Jeokimyasal ortamlar ve jeokimyasal hareketlilik
Jeokimyasal ortamlar ve jeokimyasal hareketlilik
Faz diyagramları
Faz diyagramları
2.Ara Sınavı
İzotoplar ve kullanımları
Granitoyidlerin ve volkanik kayaçların jeokimyası
Mafik ve ultramafik kayaçların jeokimyası
Yarıyıl sonu sınavı
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ (ÖÇ) PROGRAM ÇIKTILARI (PÇ) İLE OLAN İLİŞKİSİ
(3: Yüksek, 2: Orta, 1: Düşük)
PROGRAM ÇIKTISI
3
1
Temel ve mühendislik bilgilerini kullanabilme becerisi
X
2
Sahip olduğu bilimsel donanım ile jeolojik problemlerin çözümünü tasarlayarak
uygulayabilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilme
X
3
Disiplinler arası grup çalışması yapabilme ve sorunlara farklı yaklaşımlarla çözüm
getirebilme
X
4
Etkin iletişim sağlayabilme
5
Bilgilerini güncelleyerek gelişmeleri takip edebilme ve güncel bilgiyi etkin şekilde
kullanabilme
X
6
Teknolojik gelişmeleri takip ederek Jeolojik çalışmalarda gerekli güncel teknikleri
ve araçları kullanabilme
X
7
Üç boyutlu düşünebilme, olay-sonuç ilişkisini kurarak analiz ve sentez yapabilme
8
Doğal kaynakları ve doğal olayları araştırabilme, elde ettiği verileri yazılı ve/veya
sözlü olarak sunabilme
9
Jeolojik çalışmaların evrensel ve toplumsal etkilerini kavrayabilme
10
Jeolojik bilgi ve verileri ilgili diğer mühendislik alanlarında kullanılabilir duruma
getirebilme
NO
2
X
X
X
X
X
Dersin Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SENDİR
İmza:
1
Tarih:
04.02.2014
ESOGÜ - Department of Geological Engineering
Course Information Form
SEMESTER
151518510
CODE
Spring
Geochemistry
NAME
WEEKLY LECTURE HOURS
COURSE DETAILS
SEMESTER
Theoretical
4
Practical
3
Laboratory
0
Credits
0
ECTS
3
5
TYPE
CORE (

) ELECTIVE ( )
LANGUAGE
Turkish
CATEGORY OF THE COURSE
Fundamental Sciences
Fundamental Engineering
Geological Engineering
Social Science
X
EVOLUATION CRITERIA
Activity
Written exam
Number
2
Percentage (%)
60
1
40
Quiz
MID-TERM
Homework
Project
Report
Other (………)
Written exam
Oral exam
FINAL EXAM
Presentation
Report
Other (………..)
PREREQUISITE(S) (If any)
BRIEF CONTENT OF THE COURSE
AIMS OF THE COURSE
CONTRIBUTION OF THE COURSE TO
THE PROFESSIONAL TRAINING
LEARNING OUTCOMES OF THE
COURSE
MAIN TEXTBOOK(S)
OTHER REFERENCES
NECESSARY COURSE MATERIALS
Concept, description and history of geochemistry, earth structure and
composition, factors affecting the element behavior, geochemical
environments and geochemical mobility, phase diagrams, isotopes and
their uses, geochemistry of granitoids and volcanic rocks, geochemistry
of mafic and ultramafic rocks
Teaching the effectiveness of geochemical processes on the formation
of Earth.
Explaining how geochemical processes operate in the frame of
principles and rules of other fundamental sciences
Effective use of geochemical knowledge in mineral and hot water
exploration works and environmental health studies
Akçay, M. 2002, Jeokimya: Temek kavramlar ve uygulamaya
aktarımları, Karadeniz Teknik Üniv. Müh. Mim Fakültesi Yayınları No.
60, 506 s.
N. Çağatay, ve A. Erler (Editörler), 1993, Jeokimya: Temel Kavramlar
ve İlkeler, Jeoloji Mühendisleri Odası Yay. No. 32.
Krauskopf, K. B., 1982, Introduction to Geochemistry, McGraw Hill,
Singapur, 617 s.
Faure, G., 1998, Principles and Applications of Geochemistry, Prentice
Hall, New Jersey, 600 s.
WEEKLY PLANING
WEEK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15,16
TOPICS
Concept, description and history of Geochemistry
Earth structure and composition
Earth structure and composition
Factors affecting the element behavior
Factors affecting the element behavior
Mid-Term Examination 1
Geochemical environments and geochemical mobility
Geochemical environments and geochemical mobility
Phase diagrams
Phase diagrams
Mid-Term Examination 2
Isotopes and their uses
Geochemistry of granitoids and volcanic rocks
Geochemistry of mafic and ultramafic rocks
Final Exam
RELATION BETWEEN LEARNING OUTCOMES (LO) OF THE COURSE AND PROGRAMME
OUTCOMES (PO)
(3: High, 2: Moderate, 1: Low)
At the end of the course, students will be able to,
3
1
use fundamental and engineering knowledge.
X
2
to design solutions with scientific background knowledge, apply them to geological
problems, analyze and evaluate the results.
X
3
work in multidisciplinary groups, find solutions to problems with different
approaches.
X
4
have successful communications with others
5
track new developments, improve his/her knowledge and use this knowledge in
efficient ways.
X
6
follow technological improvements and use up-to-date techniques and tools in
geological researches.
X
7
think in 3D, analyze and synthesize with establishing cause-effect relations.
8
do research on natural events and sources, present findings both verbally and/or
orally.
9
comprehend universal and communal effects of geological studies.
10
assure geological knowledge and data available to other engineering branches.
NO
2
X
X
X
X
X
Lecturer of the Course: Asst. Prof. Dr. Hüseyin SENDİR
Signature:
1
Date:
04.02.2014
Download

Jeokimya