10-11 Şubat 2014
DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ
ANKARA
ÇALIŞMA GRUBU
Adı Soyadı
Görevi
Çalıştığı Kurum
Dr. Ozan DENİZ
Başkan
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Birol ÖZER
Dr. Zahide ACAR DENİZ
Halide Senem COŞKUN
Başkan Yardımcısı
DSİ Genel Müd. Jeo. Tek. Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı
Üniversite Sekretaryası Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Coğrafya Bölümü
DSİ Sekretaryası
DSİ Genel Müdürlüğü Jeo. Tek. Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi
Prof. Dr. Şükrü GÜNEY
Üye
Dokuz Eylül Üni. İnşaat Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Alper ELÇİ
Üye
Dokuz Eylül Üni. Çevre Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Koray YILMAZ
Üye
ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Nedim YEŞİL
Üye
Pelin COŞAR
Üye
Yakup ERGİŞİ
Üye
DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi/Uluslararası
Hidroloji
DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi/Uluslararası
Hidroloji
DSİ Genel Müdürlüğü Jeo. Tek. Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi
Merve İŞLEK
Üye
DSİ Genel Müdürlüğü Jeo. Tek. Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi
Çiğdem ERDAL
Üye
DSİ Genel Müdürlüğü Jeo. Tek. Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi
AMAÇLAR
 Genel ;
Ülkemizde hidroloji alanında yapılan araştırma ve
uygulamaların gelişmesine katkı sunmak için bu alanla
ilgili araştırma projelerinin desteklenmesi, kamu-özel
sektör ve üniversiteler arasında bir köprü kurulması ve
iletişimin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
AMAÇLAR
 Çalışma Grubu Bazında;
1. Ülkemizdeki yeraltı suyu problemlerinin çözümüne katkı
2.
3.
4.
5.
6.
sağlayacak araştırma projelerine TÜBİTAK, Kalkınma
Ajansları, üniversitelerin bilimsel araştırma fonları (BAP)
ve diğer kurumlardan destek sağlamak için projeler
hazırlamak,
Yürütülen projeleri hızlı ve doğru bir şekilde
sonuçlandırmak,
Projelerde uygulanabilir sonuçlar üretilmesini sağlamak,
Yeraltı suları konusunda eğitim faaliyetleri düzenlemek,
TUHK bünyesindeki diğer çalışma grupları ile iletişim,
Bilimsel toplantılara katılım
Önerilen Faaliyet Planı
PROJE ÖNERİLERİ
1) Biga ve Lapseki (Çanakkale) Sahil Ovalarının Yeraltı Suyu
Özelliklerinin İncelemesi
 Tüm su noktalarının fiziko-kimyasal özelliklerinin yerinde tespiti,
 Yeraltı suyu kimyası çalışmaları,
 Yeraltı su tablası haritalarının hazırlanması,
 Araştırma sondajlarının açılması,
 Pompaj testleri ve izleyici deneyleri ile akifer parametrelerinin tespiti,
 Su bütçesinin hazırlanması,
 Yeraltı suyu potansiyeli ve emniyetli verimlerin belirlenmesi,
 Deniz suyu girişimi,
 Kirletici kaynakların ve diğer potansiyel risklerin tespiti
1/500000’lik Uluslararası Avrupa Hidrojeoloji Haritasından Sadeleştirilmiştir
Önerilen Faaliyet Planı
PROJE ÖNERİLERİ
2) Bozcada’nın (Çanakkale) Yeraltı Suyu Potansiyelinin
Belirlenmesi
 Jeofizik araştırmalar,
 Jeolojik ve tektonik araştırmalar,
 Araştırma sondajları açılması,
 Pompaj testleri ile akifer parametrelerinin tespiti,
 Tüm su noktalarının fiziko-kimyasal özelliklerinin yerinde tespiti,
 Yeraltı suyu kimyası çalışmaları,
 Deniz suyu girişiminin incelenmesi
 Kış Nüfusu 2000, Yaz Nüfusu 10000
 37 km2 alana sahip
Önerilen Faaliyet Planı
BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIM
ULUSLAR ARASI
10. Uluslararası Hidrojeoloji Kongresi (Ekim 2014,
Selanik - Yunanistan)
ULUSAL
8. Uluslararası Doğu Akdeniz Jeoloji Sempozyumu
(Ekim 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
2014 - 2015 için Önerilen Faaliyet Planı
SEMPOZYUM DÜZENLENMESİ
 Çanakkale Zaferinin 100. Yılı Yeraltı Suları
Sempozyumu (Mayıs 2015, Çanakkale)


Kazdağları (Karstik akiferler)
Truva Antik kenti (Su kuyuları, su kemerleri, su tanrılarına
adanmış mağara ve kaynaklar
Örnek Çalışmalar
 Çanakkale Boğazında denize boşalan tatlı su akiferleri
 Truva Antik kenti su kaynakları
 Biga Yarımadası Jeotermal Kaynaklarının
Hidrojeokimyası
 Çan (Çanakkale) Havzası Yeraltı Sularının
Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyası
 Ayvacık (Çanakkale) Yeraltı Sularında Arseniğin
Kaynağı
 Sarıçay (Çanakkale) Havzası Hidrojeolojisi ve SuKayaç Etkileşimi
Örnek Proje
Çan (Çanakkale) Havzası Yeraltı Sularının Hidrojeolojisi ve
Hidrojeokimyası
 Çan havzasındaki tüm su noktaları belirlenmiş ve EC, pH, Eh, tuzluluk,
sıcaklık, HCO3 ve debileri yerinde ölçülmüş,
 Belirli noktalardan alınan örneklerin periyodik kimyasal analizleri (70
element) ve bazı izotopları (O18, D, T) incelenmiş,
 Kuyularda yapılan periyodik ölçümler ile ovadaki yeraltı suyu seviye değişimleri
belirlenmiş ve YAST haritası hazırlanmış,
 Havzanın iklim özellikleri 5 meteoroloji istasyonu verileri birlikte
değerlendirilerek ortaya konmuş,
 Tatlı su akiferinin bölgedeki jeotermal rezervuar ile ilişkilisi incelenmiş,
 Havzadaki su kaynaklarının jeolojik birimlere göre dağılışı, jeolojik birimlerin
verimleri incelenmiş ve
 Tüm veriler CBS ortamına aktarılmıştır.
TEŞEKKÜRLER
Download

Yeraltısuları Çalışma Grubu Sunumu