ISSN: 2146-328X
ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ
DERGİSİ
JOURNAL OF ANKARA HEALTH SCIENCES
Cilt/Vol: 1 Sayı/No:3
Eylül/2012
ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ
JOURNAL OF ANKARA HEALTH SCIENCES
Cilt/Vol: 1 Sayı/No: 3
ISSN: 2146-328X
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ADINA
SAHİBİ VE EDİTÖR
Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Doç.Dr. Aynur Bütün Ayhan
EDİTÖR YARDIMCILARI
Prof. Dr. Veli Duyan
Prof. Dr. Ayşe Özfer Özçelik
Doç. Dr. Aynur Bütün Ayhan
Doç. Dr. Gülsüm Ançel
Doç. Dr. Sibel Erkal İlhan
Doç. Dr. Yasemin Akbulut
Dr. İlknur M. Gönenç
YAYIN SEKRETERİ
Arş.Gör. Eylül Damla Çıracıoğlu
(
DANIŞMA KURULU
Prof.Dr. Serpil Aytaç (Uludağ Üniversitesi)
Prof.Dr. Haydar Sur (İstanbul Üniversitesi)
Prof.Dr. Tahira Hıra (Iowa State University)
Prof.Dr. Sue McGregor (Mount Saint Vincent Üniversitesi)
Prof.Dr. Aliye Mavili Aktaş (Selçuk Üniversitesi)
Prof.Dr. Vedat Işıkhan (Hacettepe Üniversitesi)
Prof.Dr. H.Tanju Besler (Hacettepe Üniversitesi)
Prof.Dr.Fulya Temel (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Belma Tuğrul (Hacettepe Üniversitesi)
Prof.Dr. Selma Görgülü (Hacettepe Üniversitesi)
Prof.Dr. Mehtap Tatar (Hacettepe Üniversitesi)
Prof.Dr. Rainer Burk (Neu-ulm Univercity)
Prof.Dr. zgün Bener (Hacettepe Üniversitesi)
Baskı
Ankara Üniversitesi Basımevi
İncitaşı Sokak No:10
06510 Beşevler / Ankara
Tel: 0(312) 213 66 05
Basım Tarihi:
SAYI HAKEMLERİ*
Doç. Dr. Emine Ahmetoğlu
Doç. Dr. Yasemin Akbulut
Doç. Dr. Gülcihan Akkuzu
Doç. Dr. Emine Aksoydan
Yrd. Doç. Dr. Demet Aktaş
Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol
Doç. Dr. Kamil Alptekin
Doç. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı
Yrd. Doç. Dr. Filiz Demiröz
Yrd. Doç. Dr. Ercüment Erbay
Yrd. Doç. Dr. Gülten Koç
Doç. Dr. Cengiz Özbesler
Yrd. Doç. Dr.Funda Özdemir
Doç. Dr. Özge Özgür
Prof. Dr. Emine Özmete
Doç. Dr. Gül Pınar
Prof. Dr. Metin Saip Sürücüoğlu
Yrd. Doç. Dr. Ebru Şahin
Prof. Dr. Nevin Şanlier
Doç. Dr. Aslı Uçar
Doç. Dr. İlkay Ulutaş
Doç. Dr. H.Hüseyin Yıldırım
*İsimler soyadlarına göre alfabetik sırada yazılmıştır.
İÇİNDEKİLER
Yurtlarda Kalan Öğrencilerin Arkadaşlık İlişkileri, Arkadaşlık İlişkileriyle
Bağlantılı Sorunları ve Çözümüne Yönelik Bir Model Denemesi
Melahat DEMİRBİLEK .................................................................................... 1
Sosyo-Demografik ve Sosyo-Ekonomik Özellikler İle Sosyal Desteğin
Hemodiyaliz Hastalarının Benlik Saygısı Düzeyine Etkisi
Ercan MUTLU, Veli DUYAN.......................................................................... 25
Etkili Vatandaşlık Eğitimi İçin Bir Öneri
Şengül HABLEMİTOĞLU, Emine ÖZMETE ................................................. 39
Aile İçi İletişim
Sultan ŞAHİN, Neriman ARAL ...................................................................... 55
Geri Çekme Yöntemi ve Kullanımını Etkileyen Faktörler
Rukiye TÜRK, Füsun TERZİOĞLU............................................................... 67
Türkiye’de Sağlık Sektöründe Bir Finansman Yöntemi Olarak KamuÖzel Ortaklığı Politikasının Politika Haritalama Yöntemi İle Analiz
Edilmesi
Perihan ŞENEL TEKİN, Yusuf ÇELİK .......................................................... 81
D Vitamini ve İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları
Esma ENERGİN ASİL, Aylin AYAZ .............................................................. 99
Okul Öncesi Dönemde Montessori Eğitimi
Burcu MUTLU, Arzu ERGİŞİ, Aynur BÜTÜN AYHAN, Neriman ARAL............... 113
Doğum Ağrısının Yönetiminde Kullanılan Masaj ve Akupressürün
Gebelerin Anksiyete Düzeyine Etkisi
İlknur Münevver GÖNENÇ, Füsun TERZİOĞLU ........................................ 129
Yaratıcı Drama Yönteminin Kadınların Özsaygı Düzeyine Etkililiği
Hasan Hüseyin ALTINOVA, Ömer ADIGÜZEL ........................................... 145
Dördüncü Sınıf Ebelik Ve Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum Sonu
Cinsel Sağlık Yönetimine İlişkin Bilgi Ve Tutumları
Neslihan YILMAZ SEZER, İlknur Münevver GÖNENÇ .............................. 165
Download

PDF - Ankara Üniversitesi Dergiler Veritabanı