DERS KATALOG FORMU
Dersin Adı: Yapı Dinamiği
Dersin Kodu: CE 308
Yarıyılı D + U + L Kredisi
6-7-8
3 + 0+ 0
AKTS
Dersin Dili
Dersin Türü
İşleniş Yöntemi
Ön Koşulları
6
Türkçe
Seçimlik (D1)
Ders
CE201, CE202, CE204
3
Dersin Amacı
Ayrık sistemler. Bir serbestlik dereceli sistemler. İkim serbestlik dereceli sistemler. Sürekli sistemler.
Tel ve kabloların titreşimi. Çubukların boyuna titreşimi. Kirişlerin eğilme titreşimleri. Yaklaşık çözüm
yöntemleri. Millerin burulma titreşimleri. Dairesel ve dikdörtgen mambranların titreşimi. Plakların
titreşimi.
Dersin İçeriği
Tanımlar. Temel ilkeler. Titreşim hareketi. Serbest titreşimler: Titreşim modeli. Hareket denklemleri.
Doğal frekanslar. Enerji yöntemi. Virtüel iş. Sönüm. Harmonik uyarılı titreşim: Zorlanmış harmonik
hareket, yapısal sönüm. Çok serbestlik dereceli sistemler: Normal mod titreşimleri, zorlanmış
harmonick hareket, titreşim söndürücü. Titreşen sistemlerin özellikleri. Eğilme matrisi, rijitlik matrisi.
Kirişlerin rijitliği. Özdeğerler. Özvektörler. Lagrange denklemleri. Sürekli sistemler. Tellerin titreşimi.
Çubukların boyuna titreşimi. Çubukların burulma titreşimleri. Kirişlerin Euler denklemleri. Yaklaşık
sayısal yöntemler. Rastgele titreşimler. Nonlineer titreşimler. Plak titreşimleri. Ölçüler ve frekans
analizi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıda verilen ilkeler çerçevesinde bilgileneceklerdir.
1- Ses ve titreşim kavramlarının temellerinin öğrenilmesi , [1,4,8]
2- Frekans analizi ve lineer sistemlerin öğrenilmesi [1,2,8]
3- Genel olarak titreşim analizini öğrenmek [1,2]
4- Matematik ve mühendislik bilgilerini titreşim konusuna uygulayabilmek. [1,2,6,8,12]
5- İstenenlere göre bir sistemin tasarımını yapabilmek. [1,2]
6- Dinamik mühendislik problemlerini analiz edebilmek, formüle edebilmek ve çözmek.[2,13].
[Not: Köşeli parantez içindeki sayılar ilgili program çıktılarının numaralarını işaret etmektedir.]
Dersin ISCED Kategorisi
52 Mühendislik
Ders Kitabı
W.T. Thomson, Theory of Vibration with applications, 1993, 4th Edition, Nelson Thornes
Yardımcı Kaynaklar
123-
R. N. Chaudri, Wave and Oscillations, New Age, 2010.
R.E.D.Bishop, The mechanics of vibration, Cambridge University Press, 1979.
3. J.H. Ginsberg, Mechanical and structural vibrations: theory and applications, Wiley, New
York, 2001.
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Uygulamalı / Laboratuvar Ders Konusu
Teorik Ders Konusu
1
Tanımlar. Temel ilkeler. Titreşim hareketi. Serbest titreşimler: Titreşim
modeli. Hareket denklemleri. Doğal frekanslar.
2
Enerji yöntemi. Virtüel iş. Sönüm.
3
Harmonik uyarılı titreşim: Zorlanmış harmonik hareket, yapısal sönüm.
4
Çok serbestlik dereceli sistemler: Normal mod titreşimleri, zorlanmış
harmonik hareket, titreşim söndürücü. Titreşen sistemlerin özellikleri.
5
Eğilme matrisi, rijitlik matrisi. Kirişlerin rijitliği. Özdeğerler. Özvektörler.
6
Lagrange denklemleri.
7
Sürekli sistemler. Tellerin titreşimi
8
Çubukların boyuna titreşimi.
9
Çubukların burulma titreşimleri.
10
Kirişlerin Euler denklemleri.
11
Yaklaşık sayısal yöntemler.
12
Rastgele titreşimler. Nonlineer titreşimler.
13
Plak titreşimleri.
14
Ölçüler ve frekans analizi.
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Etkinlikler
Adet
Katkı Oranı (%)
Yarıyıl İçi
Çalışmaları
Kısa Sınavlar
3
10
Dönem Ödevi / Projesi
-
-
Raporlar
-
-
Bitirme Tezi/Projesi
-
-
Seminer
-
-
Ödevler
5
10
Sunum
-
-
Arasınavlar
2
40
Proje
-
-
Laboratuar
-
-
Diğer (derse devam)
YARIYIL SONU SINAVI
-
-
1
40
Toplam
100
DERSİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI KAZANIMLARINA (ÇIKTILARINA) KATKISI
Program Çıktıları
1
2
3
1
Matematik, fen ve mühendislik dallarındaki bilgilerini uygulayabilen
X
2
Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme yetisine sahip olan
X
3
Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kıt ve
koşullar altında bir sistemi veya onun bir kısmının tasarımını yapabilen,
4
Verileri analiz edip yorumlayabilen,
5
X
X
Deney düzenleme ve çalıştırabilme yeteneği olan, deney sonuçlarını işlemi geliştirici biçimde
uygulayabilen,
X
6
Teknik konuları anlaşılır biçimde sözlü olarak sunabilen ve yazılı olarak raporlayabilen,
X
7
Çok disiplinli gruplarda çalışabilen,
X
1-8
Profesyonel ve etik sorumluluğu olan,
X
2-9
Mühendisliğin toplum üzerindeki etkisini anlayabilen,
X
310 Yaşam boyu öğrenimin gereksinimi anlayabilen,
X
11 Yönetimin ve liderliğin inceliklerini gereklerini anlayabilen,
X
12 İnşaat mühendisliği problemlerinde araştırmanın gereğini ve önemini kavrayabilen,
X
13 İnşaat mühendisliğinde çağdaş gereksinim ve gereklilikleri kavrayabilen,
X
14 Modern mühendisliğin gereçlerini ve tekniklerini kullanabilme becerisini gösteren,
X
15 İş yaşamı, yönetimin ve liderliğin temel ilkelerini anlayıp açıklayabilen
X
16 Sürekli gelişim, kalite ve dakiklik konusunda sorumluluk sahibi olan kişi
X
Katkı Derecesi: 1 düşük, 2 orta, 3 yüksek
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
ETKİNLİKLER
Sayı
Süre (Saat)
İş Yükü
Ders Süresi
14
3
42
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
14
14
Kısa Sınavlar
3
4
12
Dönem Ödevi / Projesi
-
-
-
-
-
-
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
14
3
42
Ödevler
5
4
20
Sunum
-
-
-
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
2
10
20
Proje
-
-
-
Laboratuar
-
-
-
Raporlar
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Toplam İş Yükü
150
6
Dersin AKTS Kredisi (Toplam İş Yükü / 25)
Revizyon/Tarih
19.01.2014
Koordinatör / HAZIRLAYAN
Esin Inan
ONAYLAYAN
Esin İnan
Download

CE 308 Yapi Dinamigiİndir