DERS KATALOG FORMU
Dersin Adı: Yapı Statiği II
Dersin Kodu: CE 312T
Yarıyılı D + U + L Kredisi
6
3+1+0
AKTS
Dersin Dili
Dersin Türü
İşleniş Yöntemi
Ön Koşulları
6
Türkçe
Zorunlu (D1)
Ders
CE 311T
3
Dersin Amacı
Sabit ve hareketli dış yükler, sıcaklık değişimi ,mesnet çökmeleri gibi dış etkiler altındaki hiperstatik
yapı sistemlerinin kuvvet ve yerdeğiştirme yöntemleriyle çözümünü aktarmak, basitleştirilmiş bazı
yöntemler üzerinde durmak.
Dersin İçeriği
Kuvvet yöntemi ile dış yükler etkisindeki hiperstatik sistemlerin çözümlenmesi ; anımsatma. Sıcaklık
değişimlerinin ve mesnet çökmelerinin işlemlere katılması. Yerdeğiştirme hesapları ve kısaltma
teoremi uygulamaları. Elastik birleşimlerin göz önüne alınması. Hareketli yükler etkisindeki statikçe
belirsiz sistemlerin çözümlenmesi. Tesir çizgileri. Uygun yük kombinasyonları ve tesir çizgileri
formlarının bulunması. Çözümlerde hiperstatik esas sistem kullanımı. Dış yükler etkisindeki basit
yapılarda “Açı yöntemi “. Moment dağıtma yöntemine giriş. Sıcaklık değişimi ve mesnet
çökmelerinin hesaba katılmasında Açı Yönteminin kullanılması. Düğüm noktaları hareketli
sistemlerin hesabı için Açı Yöntemi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıda verilen ilkeler çerçevesinde bilgileneceklerdir.
1- Dış kuvvetler etkisindeki hiperstatik yapı sistemlerinin nasıl inceleneceğini öğrenmek. [2,4]
2-Çeşitli türde yapısal sistemlerin nasıl davranacaklarını öğrenmek [2,4]
3-Hareketli yükler, sıcaklık değişimleri ve mesnet çökmeleri etkisindeki yapıların çözümlemesini
öğrenmek. [2,4]
[Not: Köşeli parantez içindeki sayılar ilgili program çıktılarının numaralarını işaret etmektedir.]
Dersin ISCED Kategorisi
52 Mühendislik
Ders Kitabı
F.Karadogan,S.Pala,E.Yuksel,Y.Durgun,’Yapı Mühendisliğine Giriş-Yapısal Çözümleme,Cilt
I,Birsen Yayınevi,Istanbul,2011.
Yardımcı Kaynaklar
1. K.M.Leet,C.M.Uang,A.M. Gilbert.’Fundamental of Structural Analysis’McGraw-Hill,2010,( Fourth
Edition)
2. R.C.Hibbeler,’Structural Analysis’Prentice Hall 2011,( 8 th Ed.)
3-A.E.Armenakes,’ Classical Structural Analysis’,A Modern Approach,Mc.Graw-Hill,1988.
4-C.H.Norris,J.B.Wilbur,İ.Utku,’Elementary Structural Analysis’,Mc.Graw-Hill,1991.
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Uygulamalı / Laboratuvar Ders Konusu
Teorik Ders Konusu
1
Kuvvet yöntemi ile diş yükler etkisindeki hiperstatik sistemlerin çözümünü
anımsatma. Sayısal uygulamalar.
2
Uygun izostatik esas sistem seçimi. Sıcaklık değişimlerinin hesaba
katılması
3
Mesnet çökmeleri için hesap. Sayısal uygulamalar.
4
Hiperstatik sistemlerde yerdeğiştirme hesabı. Kısaltma teoremi.
5
Elastik birleşimlerin göz önüne alınması. Hareketli yükler etkisindeki
statikçe belirsiz sistemlerin çözümlenmesi. Tesir çizgileri.
6
Uygulamalar.
7
Tesir çizgilerinin hesaplanmadan belirlenmeleri ve elverişsiz yüklemeler
8
Uygulamalar.
9
Yalnızca dış yüklerin etkisindeki basit yapılar için Açı Yöntemi ile Hesap .
10
Özel sistemler, Uygulamalar.
11
Moment dağıtma yöntemine giriş.
12
Açı yönteminin çerçeve tipi yapılarda sıcaklık değişimi ve mesnet çökmesi
gibi dış etkilerin göz önüne alınması haline genişletilmesi.
13
Düğüm noktaları hareketli sistemlerde Açı Yöntemine giriş
14
Uygulamalar.
Etkinlikler
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Adet
Katkı Oranı (%)
Yarıyıl İçi
Çalışmaları
Kısa Sınavlar
3
10
Dönem Ödevi / Projesi
-
-
Raporlar
-
-
Bitirme Tezi/Projesi
-
-
Seminer
-
-
Ödevler
5
10
Sunum
-
-
Arasınavlar
2
30
Proje
-
-
Laboratuar
-
-
Diğer (derse devam)
YARIYIL SONU SINAVI
-
-
1
50
Toplam
100
DERSİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI KAZANIMLARINA (ÇIKTILARINA) KATKISI
Program Çıktıları
1
2
3
1
Matematik, fen ve mühendislik dallarındaki bilgilerini uygulayabilen
X
2
Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme yetisine sahip olan
X
3
Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kıt ve
koşullar altında bir sistemi veya onun bir kısmının tasarımını yapabilen,
X
4
Verileri analiz edip yorumlayabilen,
X
5
Deney düzenleme ve çalıştırabilme yeteneği olan, deney sonuçlarını işlemi geliştirici biçimde
uygulayabilen,
X
6
Teknik konuları anlaşılır biçimde sözlü olarak sunabilen ve yazılı olarak raporlayabilen,
7
Çok disiplinli gruplarda çalışabilen,
8
Profesyonel ve etik sorumluluğu olan,
9
Mühendisliğin toplum üzerindeki etkisini anlayabilen,
X
X
X
X
10 Yaşam boyu öğrenimin gereksinimi anlayabilen,
X
11 Yönetimin ve liderliğin inceliklerini gereklerini anlayabilen,
X
12 İnşaat mühendisliği problemlerinde araştırmanın gereğini ve önemini kavrayabilen,
X
13 İnşaat mühendisliğinde çağdaş gereksinim ve gereklilikleri kavrayabilen,
X
14 Modern mühendisliğin gereçlerini ve tekniklerini kullanabilme becerisini gösteren,
X
15 İş yaşamı, yönetimin ve liderliğin temel ilkelerini anlayıp açıklayabilen
X
16 Sürekli gelişim, kalite ve dakiklik konusunda sorumluluk sahibi olan kişi
X
ETKİNLİKLER
Katkı Derecesi: 1 düşük, 2 orta, 3 yüksek
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Sayı
Süre (Saat)
İş Yükü
Ders Süresi
14
3
42
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
18
18
Kısa Sınavlar
-
-
-
Dönem Ödevi / Projesi
-
-
-
Raporlar
-
-
-
Bitirme Tezi/Projesi
-
-
-
Seminer
-
-
-
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
14
2
28
Ödevler
5
6
30
Sunum
-
-
-
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
2
11
22
Proje
-
-
-
Laboratuar
-
-
-
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi (Toplam İş Yükü / 25)
140
6
Revizyon/Tarih
19.01.2014
Koordinatör / HAZIRLAYAN
Faruk Karadoğan
ONAYLAYAN
Esin İnan
Download

CE 312T Yapi Statigi IIİndir