BALIKESiR iJNivERsiTEsi REKTORtU6U,nden
Universitemiz akademik birimlerine 2547
Kanun ile OEretim UyeliEine Yukseltilme ve Atanma
'ayfialrnacaktrr.
Y6netmeliEinin il8ili htikiimleri uyafl nca dEretim ijyesi
Adaylarrn Bahkesir Universitesi oEretlm Uyesl Kadrolanna Eatvuru ve Atanma/Yeniden Atanma
Kriterlerlni (http://personel.balikesir.edu.trlmevzuat.html adresinden ulagrlabilir) satlamalarr,65T Sayrlr
Kanunun 48. maddesindeki Benel $artlan tagrmalan gerekmektedir. Yabancr Ulkelerden alrnan diplomalafln
Universitelerarasr Kurul'ca denkliBinin onaylanmrp olmasr iarttrr.
DOGENT ; BASVURU 9ARTLARI
-
DoCent kadrolarr daimi statUde olup, adaylann bagvurduklarr anabilim dallannr belirtir dilekCelerine
ekleyecekleri Do9entlik Ba$arl Belgesinin tasdikli t rneEi, 6zge9mig, 2 adet fotoEraf, hizmet cetveli, yayrn
listesi, Akademik Etkinlik Oegerlendirme Formu (form aynca yayrn dosyalanna da konacaktrr) ile bilimsel
galr5ma ve yayrnlannr kapsayan dosyalannr 4 takrm halinde Personel Daire Bagkanlrtrna tahsen teslim
etmeleri gerekmektedlr.
Adaylafln bagvuru dilekgelerinde T.C. Kimlik Numarasr, yazrgma adresi ile telefon numaralannr
blldirmeleri tereklidir. ilan tartlaflna uygun olmadrEr sonradan anlatrlan bagvurular tecersiz sayrlacaktrr.
Son ba$vuru tarihi ilanrn yayrnlandrEr tarihten itibaren 15 gaindiir. Posta lle yaprlan baivurular kabul
edilmeyecektir.
KAD.
BIRiMi
BOI.UM/ANABItIM DALI
UNVAN
DER.
ADET
FEN-EOEBiYAT FAKU[TESi
Fizik BdLimU/Genel Frzik
Dotent
3
1
ACIKTAMA
Download

Kriterlerlni (http://personel.balikesir.edu.trlmevzuat.html adresinden