L痴
が
級轟
ご
ToC.
BANAZ KAYMAKAⅣ ILIGI
119e pElilli EEitiln
ⅣItidinrliこ i
Sayl :88380119/<755.03/6393655
12/12/2014
Konu:Bilgi Follllu.
ACELE VE GUNLU
ⅣIUDURLUGUNE
BANAZ
IIgi:Il卜 /1illi Ettitim` lindiirliiЁ iiniin 10/12/2014 ta五 h
ve 49844781/755.03/63 10964 saylll
yazlsl.
Ilgi yazlda gelen Toplumsal Haklar ve Ara,tllllla DerrleЁ i(TOHAD)'ln, engelli
bireyleHn eЁ itimi,eH,imi,9all,ma hayatl ve sa言 1lk alanindaki yasal haklanndan ne oranda
yararlandlこ 1, yaSal diizenlemelerin ne derece uygulalnaya ge9tiЁ i kOnusunda izleyicilik
9ah,malarl kapsanllnda
ilisikteki follllu
doldurularak 12.12.2014 mesai bitiinine kadar
miidiirliittumiize acil gctil11leleri hususunda;
Gerettini五 ca ede五 m.
Hiseyin KIYAK
Miidiir a,
H9c Milli EEitim Subc Midin
EKI:
1‐
Follll(l Adet)
DAGITI卜 4:
Tim Kurum/okullar
Bilgi 19in:A.ORKMEZ
VHKI
Tci:02763155311‐ 19
Faks:02763151369
1!9c Milli EEitim Mldi‖ 1帥
Banaz/UsAK
躍lガ嘉
T
∞
V.イ :i:::│■ :ronik
OKUL/KURUM BILGI FORMU
OKUL/KURUM ADI
:
Toplam Bina Sayrsr
1
I'lLidijrlLiorlnrjz b0nyesinde hizmetlerin sunulduEu bina sayrsr kagtrr?
2
MUdrirlti6Linilz binyesinde hizmetlerin sunulduOu binalannda 96rme engelli
bireyler iein (TSE'nin TS ISO 23599/T1, TS ISO 23599 vb numaralr
standartlan kapsamrnda) hissedilebilir zemin uygulamasr yapllmts mrdrr?
Yaprldrysa, uygulama yaprlan bina sayrst kaEttr?
Toplam Sayrlar
Standartlara Gdre Hissedilebilir Zemin Uygulamasl Yaptlan Eina Sayrsr
Standartlara Gdre Hissedilebilir Zemin Uygulamasr Yaprlamayan Eina Sayrst
Tek Katlr Bina Sayrsr
gok Kath Bina Sayrsr
MUdrirliiSLinrlz bLinyesindeki birden fazla katlt binalann kaetnda asansdr
bulunmaktadrr?
Asansair Bulunan Bina
Asans6r Bulunmayan Bina
Savrsr
Sayrsr
MiidLlrlildUnUz bUnyesindeki binalardaki asans6rlerin kagrnda sesli uyan
Sesll Uyan Slstemi
Bulunan Asansdr Savrsr
Sesli Uyafl Sistemi
Bulunmayan Asans6r
Fiziksel D0zenleme
YaDrlan Bina Savrsr
Fiaiksel Diizenleme
Yaorlamavan Bina Savrsr
Uygun Tuvalet Bulunan
Bina Savrsr
Uygun Tsvalet
Bulunmavan Bina Savrsr
IndUksiyon Sistemi
Bulunan Bina Savrsr
Indalksiyon Sistemi
Bulunmavan Bina Sevrsr
3
MiidiirlridijnUz biinyesindeki binalarda birden fazla katr olan bina sayrsr
4
5
kagtrr?
sistemi mevcuttur?
!liidiir[iEiinUz bLinyesindeki binalafln kag tanesinin girigine tekerlekli
6
sandalye kullananlar i9in (TSE'nin TS 9111numaralr standardrna g6re)
rampa veya benzeri fiziksel diizenlemeler yaptlmlgtrr?
7
Miidiirljdi.inr.iz bijnyesindeki kaq binada (TSE'nin TS 9111numaralt
standardrna 96re yaprlmrg) engelli tuvaleti bulunmaktadtr?
8
F4iidLlr[]ilinr.iz bUnyesindeki binalafln kagrnda igitme engelliler igin
indLiksiyon ddngii-iyi duyma sistemleri kuruludur?
9
10
14tldijrlriiiinr.iziin b0nyesinde engella bireylerin, hizmete ve bilgiye erigimi
kolaylagtrracak (iSaret dili bilen personel, sosyal hizmet uzmant vb.)
personel istihdam edilmekte midir? Ediliyorsa bu personelin sayrsr kagtrr?
I,aret d‖ i b en personel
........, Kisi
Sosyal hizmet uzmanr
........, Kisi
Psikolog
........, Kisi
MiidUrlti6Llnilziin internet sitesi, gdrme ve igitme engellilere uygun teknik
altyaprya haiz midir?
Web Sayfasrnrn Durumu
Web sayfasr gdrme engelliler iEin uygun
□
Web sayfasr isitme engelliler iCin uygun
□
Miidrirlii6r.inUz brinyesinde ealtgan engelli personel var mrdrr? Varsa bu
personelin sayr ve engel durumu nedir?
■1
Personel Sayrlan
匡vet
□
Hayrr
□
Hay r
lstlhdam Edilen Toplam Personel Sayrlan
Ortopedik
......... KiSi
Gdrme
........, Kisi
I9itme
,,,,,'.'' Kigi
Konusma ve dil
-,,,,.... Ki9i
Psiko-sosyal
.......,. KiSi
Dikkat eksikljdi ve hiperaktivite
.......,, KiSi
06renme g0eliikleri
.,''.,,,. Kisi
Ndroloiik bozukluklar
.......,. KiSi
Otizm-asperger
.,,,.,''. KiSi
SUreden hastalrklar
,,,,.,.,. KiSi
Tarih-imza:
Download

Çok Acele ve Günlüdür