T.C.
YENi~EHiR KAYMAKAMLIGI
il~e Milli Egitim Miidiirliigii
Say1
: 61634659-953-01/
Ajgl!J~
Konu : Amz Yangmlarmm Onlenmesi
2 2 Ekim ZG1~
DAGITIM
..................••........... •............... MUD URLfr G UNE
Valilik Tebliginde Amz yangmlarmm onlenmesi talimatl gereg1, ilc;emize bagh Okul
/Kurumlanm1zda okul idaresince belirlenecek ogretmenlerce derslerde " Amz Yangmlan ve
Zararlan" konusunda ogrencilerin
bilgilendirilmesinin saglanmas1 ve bu konuda yap1lan
c;ah~malarmm Ekim aymda di.izenlenmesi gereken raporlarm en ge~ 23/10/2014 Per~embe giinii
mesai bitimine kadar [email protected] e-posta adresine gonderilmesi hususunda
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
EKLER
DAGITIM
Ti.im Resmi Ozel Okul/Kurum Mi.id.
: Egri<;am Mahallesi G.M.K. Bulvart 12. Cadde No:S YENi$EHiR/ MERSiN
:. 0.324.325 43 25 - 26
: 0.324.325 43 27
Fax
: Egitim-Ogretim
Bi rim
: [email protected]
E-Posta
Web Sitesi : http://yenisehir33.meb.gov.tr
Ad res
Telefon
Download

Ajgl!J~ 2 2 Ekim ZG1~