EK:3
İÇ DENETÇİ ADAY BİLGİ FORMU1
I-KİŞİSEL BİLGİLER
Adı:
Soyadı:
Doğum Tarihi ve Yeri:
T.C. Kimlik No:
Kurumu:
Unvanı:
Kurum Sicil No:
Emekli Sicil No:
II-İLETİŞİM BİLGİLERİ
İş Adresi:
Ev Adresi:
Tel:
E-Posta:
III-PERSONEL ÖZLÜK BİLGİLERİ
1. Kadrolu Olarak Çalışılan Süre2:
2. Altı Aydan Fazla Süreyle Sıhhi İzin Alıp Almadığı3:
3. Ücretsiz İzin Kullanıp Kullanmadığı4:
Personel Birimi
(Mühür, Tarih
İmza)
1
Bu Form, iç denetçi adayının tabi bulunduğu personel şubesi müdürlüğü/personel dairesi başkanlığı/personel
başkanlığı/personel genel müdürlüğü tarafından doldurulduktan sonra mühürlenip yetkili kişi tarafından
imzalanacaktır.
2
Bu kısımda sadece mühendis/eczacı/avukat/biyolog/veteriner/mühendis subay unvanında geçen hizmet
süreleri belirtilecektir. Sözleşmeli olarak geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, ücretsiz izin (muvazzaf
askerlikte geçirilen süre hariç) alınmış ise, bunun da süresi fiili çalışma süresinden düşülecektir.
3
Bu kısımda eğer altı aydan fazla ve aralıksız kullanılan sıhhi izin varsa süresi belirtilecektir.
4
Bu bölüme, eğer kullanılmışsa ücretsiz izin süresi (muvazzaf askerlikte geçirilen süre hariç) yazılacaktır.
Download

EK:3 İÇ DENETÇİ ADAY BİLGİ FORMU1 I