EK: 3
İÇ DENETÇİ BİLGİ FORMU1
I-KİŞİSEL BİLGİLER
Adı:
Soyadı:
Doğum Tarihi ve Yeri:
T.C. Kimlik No:
Kurumu:
Unvanı:
Kurum Sicil No:
Emekli Sicil No:
II-İLETİŞİM BİLGİLERİ
İş Adresi:
Ev Adresi:
Tel:
E-Posta:
III-PERSONEL ÖZLÜK BİLGİLERİ
1. Mesleğe Giriş Sınavının Yapıldığı Tarih:2
2. Mesleki Yeterlilik Sınavının Yapıldığı Tarih:3
3. Altı Aydan Fazla Süreyle Sıhhi İzin Alıp Almadığı:4
4. Ücretsiz İzin Kullanıp Kullanmadığı5:
Personel Birimi
(Mühür, Tarih
İmza)
1
Bu Form, iç denetçinin tabi bulunduğu personel şubesi/personel dairesi/personel başkanlığı/personel genel
müdürlüğü tarafından doldurulduktan sonra mühürlenip yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.
2
Bu kısımda uzman ya da denetim elemanları için mesleğe girişte yapılan sınav tarihi yazılacaktır.
3
Bu kısımda uzman ya da denetim elemanları için yardımcılık süresi sonrasında yapılan mesleki yeterlilik sınav
tarihi yazılacaktır.
4
Bu kısımda eğer altı aydan fazla ve aralıksız kullanılan sıhhi izin varsa süresi belirtilecektir.
5
Bu bölüme, eğer kullanılmışsa ücretsiz izin süresi (muvazzaf askerlikte geçirilen süre hariç) yazılacaktır.
Download

İç Denetçi Bilgi Formu