ÖNLİSANS STAJ BİLGİ NOTU
Her öğrencinin mezuniyeti için zorunlu olarak yapacağı kredisiz bir ders olan staj, otuz (30) iş günüdür.
Öğrenimleri devam eden öğrencilerin stajlarını yarıyıl ve yaz tatiline rastlayan aylarda yapması esastır. Staj
süresince, 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigortası Turgut Özal
Üniversitesi tarafından yapılacaktır.
Öğrenci staj süresince çok istisnai durumlarda (hastalık, ailevi sorunlar vb) işyerinin uygun görmesi halinde
izin kullanabilir. Kullanılan izin program staj komisyonuna veya akademik danışmana bildirilir ve stajın sonuna
eklenir. Kullanılan iznin 1 haftayı aşması halinde staj iptal edilir ve U notu verilir. (Stajı iptal edilen öğrencinin
sigortası yatırıldığından, bir sonraki yapacağı staj için yatırılacak sigorta ücreti öğrenciden tahsil edilecektir.)
Öğrencinin staj yerindeki performansı, işyeri ziyaret veya telefonla arama yolu ile program staj komisyonu
tarafından izlenir. Performansı işyerindeki yetkili tarafından olumsuz bulunan veya 3 kez arandığında işyerinde
bulunamayan öğrencinin stajı iptal edilir ve U notu verilir.
Program staj komisyonu öğrencinin stajını, işyerindeki sorumlu yetkilinin vereceği staj karnesine bakarak
başarılı ya da başarısız olarak değerlendirir ve sonuçlarını Yüksekokul Staj Eğitim ve Uygulama Kuruluna (SEUK)
bildirir. Kurul bu değerlendirme çerçevesinde öğrencinin staj notuna, S (Başarılı) veya U (Başarısız) harfi vererek
öğrenci işlerine bildirir.
İşyeri tarafından gizli olarak doldurulan staj karnesinde, öğrencinin başarısız olduğu bildirilirse, ilgili staj
değerlendirilmez ve öğrencinin stajı doğrudan başarısız sayılır.
Stajını yazın tamamlayan öğrencilerin (mezun durumunda olanlar hariç) staj notu en geç güz dönemi
sonunda verilir. Stajı başarısız sayılan öğrenci stajı tekrarlamak zorundadır.
HATIRLATMA
1) Mezun durumunda olup da staj defterini bir sonraki yılın ders kayıt dönemi bitimine kadar teslim etmeyen
öğrenciler, stajını saydırmak için ücret ödemek zorundadırlar.
2) Staj ile ilgili her türlü işlem program staj komisyonunca yapılır.
3) Teslim edilen staj dosyası için program staj komisyonundan teslim tutanağı almayı unutmayınız ve bu belgeyi
mezun olana kadar saklayınız.
4) Stajını tamamlayan öğrenciler staj dosyalarını program staj komisyonlarına eylül ayının son gününe kadar teslim
edebilirler. Staj dosyasının program staj komisyonlarına teslim edilmesi için son gün eylül ayının son günüdür.
1
STAJ DEFTERİ NASIL OLMALI? (ÖNERİDİR, Her program farklı staj defteri uygulayabilir!)
Her programın farklı staj dosyaları olabilir. Ancak aşağıda belirtilen ilkeler dikkate alınmalıdır.
1) Staj dosyası, staj yapan öğrencinin isletmede çalışılan birimleri ve yapılan işleri kısaca açıkladığı 30 sayfalık bir
defterdir.
2) Staj defterinin tümü okunaklı bir şekilde el yazısı ile doldurulmalı, yazım kurallarına uyulmalı ve kesinlikle kursun
kalem kullanılmamalıdır. Yazısı düzgün olmayan bir staj defterinin yeniden yazılması istenebilir ya da doğrudan
stajı geçersiz kabul edilebilir.
3) Staj dosyası,
-Spiral ciltli olacak,
-Staj defteri sayfaları sıralı olacak,
-Uygulama yapılan sayfalar tasdik edilmiş olacak
-Staj 30 günden az yapılmış olsa bile staj defteri 30 iş gününü kapsayan sayfalar olacak
Aksi halde staj defterinin tekrar doldurulması gerekir.
4) Sadece imza ya da sadece mühür kesinlikle kabul edilmeyecektir. Her sayfada her ikisinin de bulunması şarttır.
5) Öğrenci, işyerinde stajı takip ile sorumlu yetkili tarafından doldurulmuş, imzalanmış ve işletme kaşesi basılmış
Staj Karnesinin, kapalı zarf içerisinde ya da iadeli taahhütlü olarak akademik danışmanına ulaştırılması gerektiğini
işyeri staj amirine bildirecektir. Zarf kapatıldıktan sonra işyerinde stajı takip ile sorumlu yetkili tarafından kapatma
yerinden mühürlenip imzalanacaktır.
PROGRAM STAJ KOMİSYONLARI İÇİN
Her yıl Mayıs ayının 2.haftası cuma günü:
Yaz dönemi staj yapacak öğrencilerin sigorta işlemlerinin yapılabilmesi için yüksekokul müdürlüğüne
bildirilmesinin son günüdür.
Her yıl Ekim ayının son günü:
Yaz dönemi staj yapan öğrencilerin staj değerlendirme sonuçlarının yüksekokul staj eğitim ve uygulama
kuruluna tesliminin son günüdür.
2
Download

ÖNLİSANS STAJ BİLGİ NOTU Her öğrencinin mezuniyeti için