ALTYAPI İÇİN BIM
Altyapı için BIM İş Süreçlerini
Nasıl Değiştiriyor?
Özet: Yapı Bilgi Sistemi (BIM); mimarlar, mühendisler ve
müteahhitler tarafından yüksek benimsenme oranı ile yapı
endüstrisinde geniş kitlelerce oturmuş bir tasarım yöntemi
olarak kabul görür. Ve proje sahipleri ile mühendislik
hizmeti sağlayıcıları, akıllı nesneler kullanan 3B
modellemenin avantajlarını fark ettikçe Altyapı için BIM'in
uygulaması da hızla artmaktadır.
BIM, proje teslimini dönüştürme ve altyapı varlıklarına yaşam
döngüleri boyunca değer katma gücüne sahip bilgi açısından
zengin, model merkezli bir süreçtir.
BIM'i sadece geleneksel CAD'in daha güçlü bir versiyonu gibi uygulayan firmalar,
yani BIM'i sadece tasarıma özgü iş akışları için kullanan firmalar, bu model
merkezli sürecin tam değerini ve dönüştürücü gücünü fark edemezler.
Bu makale, iş süreci dönüşümü için bir araç olarak aşağıdakileri yapabilen Altyapı
için BIM'i işleyecektir:
•
Tüm paydaşlar için proje amacının netliğini artırmak — daha bilinçli karar
alınmasını sağlamak ve riski azaltmak
•
Proje yaşam döngüsü boyunca veri tutarlığını ve devamlılığını sağlamak
— kaliteyi ve üretkenliği iyileştirmek
•
İş çevikliği için gerekli temeli sağlamak — kâr ve büyüme fırsatlarını en
üst noktaya çıkarmak için teknolojiye imkân verenlerden faydalanmak
1
ALTYAPI İÇİN BIM
Kritik dönüşüm ihtiyacı
Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü, 2030 yılına kadar gerekli
altyapı harcamalarının 60 trilyon $ olacağını öngörüyor ki bunun
sadece 24 trilyon $’ının dünyanın lider ekonomileri tarafından
karşılanması bekleniyor.
— CG/LA Infrastructure CEO Norman Anderson
Günümüzün ekonomik gerçeklerinin getirdiği yavaşlamayan yeni ve iyileştirilmiş
altyapı ihtiyacını karşılamada geleneksel çalışma şekilleri yetersiz kalmaktadır.
Projelerin sunulma ve varlıkların yönetilme yöntemleri, bu önemli hedefleri
karşılamak için kökten bir değişimden geçmelidir. İyileştirilmiş üretkenlik ve
şeffaflık, yükselen yatırım talebi ile sermayeye sınırlı erişim arasındaki uçurumu
kapatmaya yardımcı olacaktır.
;:■ I : lllli-.l"
Altyapı Yatırımı Gereksinimleri
Yerel ve ulusal
yönetimlerin karşı karşıya
olduğu yaşlanan altyapı
ve hızlanan kentsel
İhtiyaç
büyüme ile başa çıkma
Yatırım
baskılarından dolayı
kaynak açığını
Arz
kapatabilecek yeniliklere
önemli bir ilgi vardır.
Kamu-özel ortaklıkları
(PPP) gibi özel sektör
finansmanını kullanan
yöntemler, çözüm olarak
popülerlik kazansa da kendi başlarına sorunu çözmede yetersiz kalmaktadır.
2012 CG/LA Küresel Altyapı Liderlik Forumu'nda sunun yapan McKinsey &
Company temsilcileri, düşük üretkenliği yatırım geri dönüşlerini aşındıran ve
altyapıyı özel yatırım için daha az cazip hale getiren önemli bir etmen olarak
nitelendirmiş ve ekonomik modeli yatırımcılar için daha cazip hale getirmek adına
buna odaklanılması gerektiğini ifade etmişlerdir.
Yapı Bilgisi Modelleme (BIM), dünyanın altyapısını planlama, tasarlama, kurma
ve yönetme işini daha yüksek verimlilik, kalite ve maliyet etkinliği sunacak şekilde
1
dönüştürecek bir araçtır.
Sermaye yeniliği
Ziyan ve verimsizliğin kabul edilemez olduğu bir çağda politika yapıcılar; proje
teslimini çabuklaştırmanın, maliyetleri düşürmenin ve her doların akıllıca
yatırıldığından emin olmanın yollarını ararlar. Tüm diğer avantajlarının yanında
sürece daha fazla sorumluluk getirdiği için PPP'ler rekor hızda kullanılarak
1
http://www.infrastructureinvestor.com/Article.aspx?article=58941&hashID=6073B1B3F07EBB1D0C
EA70434DEE670A084FF39E
2
Altyapı için BIM, daha öngörülebilir
yatırım geri dönüşleri (ROI) ile
maliyetleri düşürerek ve potansiyel
fon kaynaklarını artırarak fon açığını
kapatmaya yardımcı olabilir. (CG/LA
Infrastructure LLC'den büyüme
senaryosu, “Küresel Altyapı Pazarı:
Önümüzdeki 20 Yıl")
ALTYAPI İÇİN BIM
bütün paydaşların
proje risklerini ve
ödüllerini paylaşmasını
sağladığı için ziyankâr
harcama potansiyeli
düşürülür.
BIM, projenin daha doğru bir
mühendislik temsilini sunarak inşaat
sırasında projenin daha
derinlemesine anlaşılmasına katkı
sağlar.
BIM kullanımı, farklı
paydaşlardan oluşan
grupların, daha doğru
ve güncel bir görünüme onları bağlı tutan model merkezli bir yaklaşım
aracılığıyla proje konusunda ortak bir anlayış geliştirmesini sağlar. Karar alma
süreci, projenin neredeyse tüm yönlerini canlandırmak için model kullanabilme
becerisi ile iyileştirilirken iletişim eksiklikleri, tasarım hataları ve de sonuç olarak
riskler azaltılır.
Tüm altyapı projelerini geliştirme, uygulama ve yönetme süreci dönüştürülebilir:
ilk etüt ve veri toplama, çevresel değerlendirme, kamusal katılım, tasarım ve
belgelendirme, teklif verme, inşaat ve de işletim ve bakım. Model merkezli
yaklaşım; planlayıcıların, mühendislerin ve tasarımcıların proje yatırımcıları ile
birlikte yenilikçi tasarım fikirlerini ve alternatif senaryoları keşfetmesini ve
doğrulamasını mümkün kılar. Temel atılmadan önce tüm tarafların program (4B)
ve maliyet (5B) konusunda daha iyi bir fikri olur, çevresel etkiler değerlendirilir ve
anlaşılır ve de halk projenin tamamlanmanın çeşitli aşamalarında nasıl
görüneceğini gözünde canlandırabilir.
Londra Olimpiyatları için tam zamanında tamamlanan Londra’nın 6,2 milyar £
değerindeki M25 Otobanı genişletme ve modernleştirme projesini düşünün.
Tasarla-yap-finanse et-işlet (DFBO) sözleşmesi ile (bir tür PPP), toplam 16
kurumdan sermaye toplanmıştır ki bu da proje yönetimini çok daha karmaşık ve
riskli bir iş haline getirmiştir. M25 ekibi, bu geniş proje paydaşları ve finansal
bileşenler grubu içinde daha iyi koordinasyon ve iletişim sağlamak için BIM'den
fazlasıyla faydalanmıştır.
Atkins & Skanska Balfour Beatty Ortak Teşebbüsünden David Owens, “Konu,
güzel resimler yaratmak değil.” diyor ve ekliyor: “BIM, inşaat sırasında otoyolun
daha doğru bir mühendislik sunumuna sahip olmamızı ve projeyi daha
derinlemesine anlamamızı sağladı.”
Tüm proje ekibi inşaat modelini görüntüleyebildi, inşaat işlerinin nasıl en iyi
şekilde yapılacağını değerlendirirken aynı güncel bilgileri kullanabildi. İlerlemeyi
izlerken ve görselleştirirken bilgi açısından zengin modeller kullanabilme becerisi,
bütçeleme ve ödeme sürecini bile kolaylaştırdı. Örneğin bankacılar kolaylıkla
nelerin başarıldığını kavrayabildi. Ve sonuç olarak M25 genişletme projesi
Olimpiyat telaşından hemen önce tam vaktinde tamamlandı ve proje bütçesini
aşmadı.
Örnek olay incelemesini okuyun.
3
ALTYAPI İÇİN BIM
Ölçeklendirilebilir üretkenlik
A.B.D. Ekonomik Analiz Bürosu ve A.B.D. İşgücü İstatistikleri Bürosu
tarafından yayınlanan 2011 verilerine göre bir A.B.D. işçisi başına yıllık reel
imalat çıktısı 1976'dan 1997'ye kadar geçen 21 yıl içinde iki katına ve
1997'den 2010'a kadar geçen 13 yıl içinde gene iki katına çıkmıştır. Bu yazılı
kanıtlara dayalı üretkenlik artışı, genel olarak bilgisayar tabanlı teknolojinin
yaygın olarak benimsenmesine ve özel olarak da araba imalatı gibi
endüstrilerde model tabanlı tasarım ve fabrikasyon süreçlerine
dayandırılmaktadır. Aynı dönem sırasında inşaat endüstrisindeki üretkenlik
ise temelde aynı kalmıştır.
BIM, altyapı varlıklarına ilişkin devasa miktarda bilgiyi toplama, düzenleme
ve analiz etme becerisi ile altyapı sektöründeki üretkenlikte benzer dramatik
kazanımlar elde etmek için açık adaydır. Önümüzdeki on yıl içinde büyük
ölçekli, çok disiplinli projeleri desteklemek için ortaya çıkan teknoloji
sağlayıcılarını ve model bazlı yaklaşımın yaşam döngüsü boyunca
becerilerini düşündüğümüzde, altyapı endüstrisinin imalatta yaşanan
üretkenlik kazanımlarını yakalamak bir yana geçebilmesi gayet muhtemeldir.
Potansiyeli düşünün:
•
•
Planlayın | Riviera Beach - Florida, Çevre Koruma Bakanlığı dâhil
yerel izin kurumları için uyumlu belgeler yaratmalarına yardımcı olması
amacıyla BIM'i kullandı. Bu da şehrin tek bir yorum bile olmadan hızla
onay almasını, tasarımı programın 60 gün önünde tamamlamasını ve
de artan üretkenlik ve verimlilik yoluyla tasarım ücretlerinden 30.000 $
tasarruf etmesini sağladı. Örnek olay incelemesini okuyun.
Tasarlayın | Hatch Mott MacDonald; tasarımı idealleştirmesine,
uzamsal çakışmalardan kaçınmasına ve toprak çalışması
hesaplamaları yapmasına yardımcı olan görselleştirmeler kullanarak
bir atık su arıtma tesisinin tasarımı için BIM yaklaşımı ile proje
®
maliyetlerini düşürdü. 2012 Autodesk Altyapıda Mükemmeliyet
Ödülleri'ndeki örnek olay incelemesini okuyun.
•
İnşa Edin| Sundt Construction Inc., Arizona'da karmaşık bir karayolu
kavşağını yeniden inşa etmesine yardımcı olması için BIM'i kullanıyor.
Sanal inşaat modelleri, maliyetleri düşürmesine ve üretkenliği
artırmasına yardımcı oluyor. Örneğin makine yönlendirmesi için kâğıt
bazlı belgeler yaratma ve yükseklikleri manüel olarak belirleme ihtiyacı
önemli oranda düşürüldü. Sundt Modeling Mühendisi Eric Cylwik,
“Bazı durumlarda, projenin sanal inşaat modellerini yaratmaya yatırılan
her 1 $'a karşılık inşaat maliyetlerinden en az 5 $ tasarruf ettiğimizi
tahmin ediyoruz.” Örnek olay incelemesini okuyun.
•
Yönetin | Neolant, Moskova Kültürel Miras Departmanına mevcut
tarihi alanların yeni gelişiminin etkisini daha iyi anlamada yardımcı
olabildi. 3B uzamsal analiz için yeni araçları kullanarak kültürel açıdan
önemli yapıların modelleri, çevredeki diğer detayların yanı sıra mevcut
®
GIS platformlarına entegre edildi. 2012 Autodesk Altyapıda
Mükemmeliyet Ödülleri'ndeki örnek olay incelemesini okuyun.
4
Altyapı için BIM'i
hızlandırma
projelerin > % 25
projelerin > % 50
projelerin > % 75
• Ankete katılanların %47'si,
bugün altyapı projelerinin en
azından %25'inde BIM'i
kullanıyor.
• 2 yıl içinde, yaklaşık %80'i
projelerinin en azından
dörtte birinde BIM'i
kullanıyor olacak.
• Dört yıllık dönem için “Çok
yüksek” (projelerin > %
75%) diliminde 4,4x artış(%
7'den % 31'e)
Kaynak: 2012 McGraw-Hill Akıllı
Pazar Raporu: Altyapı için BIM'in İş
Değeri
ALTYAPI İÇİN BIM
BIM, bir 3B model değil
Yakın tarihte yayınlanan McGraw-Hill Akıllı Pazar Raporu'na göre katılımcıların
neredeyse yarısı (yüzde 46'sı) BIM'in potansiyelinin “sadece yüzeysel bir
kısmını” kullandıklarını rapor ediyor. Altyapı için BIM'in doğuşu düşünüldüğünde
bu mantıklı geliyor. Ama önceden de belirtildiği gibi BIM'i sadece tasarım iş
akışları için uygulayan firmalar, asıl hedefi kaçırıyor. Dönüştürücü değer
potansiyeli, bir tasarım modelinin yaratımı ile başlar, ama orada bitmez.
BIM için yaratılan modeller sadece 3B geometrisi değildir; aşağıdaki
özelliklere sahip veri açısından zengin nesnelerdir:
akıllı | parametrik
motorlar, nesneler
arasındaki ilişkileri
belirlemeye ve de
değişiklikleri tutarlı ve
koordine tutmaya
yardımcı olur.
YÖNETİN
PLANLAYIN
İNŞA EDİN
bilgi birikimi bazlı
| AASHTO kodları,
tasarım kriterleri ve
şirket standartları
gibi şeyler ile
kısıtlandırılabilir.
BIM, varlık yaşam döngüsü
boyunca doğru, erişilebilir ve
gerçekleştirilebilir ön bilgi sunan
model merkezli bir iş sürecidir.
TASARLAYIN
ölçeklendirilebilir | birden çok kaynaktan devasa miktarda veriyi toplayabilir.
görsel | daha iyi analiz, canlandırma ve iletişimi mümkün kılar.
BIM; koordinasyonu, iletişimi, analizi ve simülasyonu, proje yönetimini ve iş
birliğini ve hatta varlık yönetimini, bakım ve işletimi kolaylaştırmak için akıllı
model kullanan bir süreçtir.
Altyapı için BIM'in ortaya çıkan değeri, proje sahipleri ve danışmanları için
farklıdır. Rapor edilen faydalar iyileştirilmiş pazarlama ve proje kalitesinden
yüksek kâr marjlarına, azaltılmış riske ve büyüme için yeni fırsatlara kadar
çeşitlilik gösterir. (Daha fazlası için 2012 McGraw Hill Akıllı Pazar Raporu:
Altyapı için BIM'in İş Değeri'ni okuyun.)
5
ALTYAPI İÇİN BIM
Proje ön bilgisinden faydalanma
Sermaye projelerinde BIM'i uygulamak; planlama, tasarlama, sunma ve işletme
alanları boyunca birçok avantaj sağlar. Bütün paydaşlar tarafından koordineli ve
tutarlı model görünümlerine erişmek aşağıdakileri destekler:
Artan proje kontrolü
•
Çakışma tespiti ve görsel analiz boyunca iyileştirilen koordinasyon
•
Proje verilerinin ve karşılıklı bağımlılıkların gerçek zamanlı
değerlendirmesi ile azaltılan maliyet ve program riski
•
Onaylar ve paydaş koordinasyonu için görsel sunumların
kullanılması ile hızlandırılan teslim
•
İnşaat belgelerinde ve teslim edilecek bilgilerde daha fazla
doğruluk
•
Lojistik ve tedarik zinciri yönetimini desteklemek için entegre
program (4B) ve maliyet (5B) bilgisi ile daha iyi öngörülebilirlik
Daha verimli varlık yönetimi
•
Mühendislik kurallarına ve güvenlik standartlarına uyumu
garantilemeye yardımcı olmak için analitik araçlar kullanarak
artırılmış kalite
•
Erken proje görünürlüğü ve veri devamlılığı ile desteklenen inşaat
öncesi iş tekrarı ve işletim maliyetlerini azaltma potansiyeli
•
Kurumsal veri yönetimi ve tesis yönetim sistemlerine varlığa ilişkin doğru
geometriyi ilişkilendirme
•
Denetim ve bakım faaliyetleri sırasında inşa edilmiş varlıkların konumunu
ve tanımlanmasını kolaylaştırma
•
Yenileme, iyileştirme ve değiştirme ihtiyaçları için tesis
değerlendirmelerini destekleme
BIM ile proje bilgileri, altyapı yaşam döngüsünün her aşaması boyunca
ulaşılabilir ve gerçekleştirilebilirdir.
6
ALTYAPI İÇİN BIM
Planlama
Her altyapı projesi, mevcut koşullar ve devasa miktarda veri ile başlar. Yasal
konuların yanı sıra yakındaki varlıkların ve yüzey biçimlerinin kısıtlamalarını
öğrenmek ve anlamak, bunaltıcı olabilir. Ve proje sahibi kurumlar için büyük bir
sermaye programı içinde birden çok projenin takvimini ve maliyetini aynı anda
analiz etme becerisi son derece değerlidir. BIM yaklaşımı, çeşitli kaynaklardan
birden çok veri türünü tek bir referans model içine toplamaya yardımcı olarak,
anında planlama sürecinin doğruluğunu ve hızını artırır.
Bu mevcut koşulların kapsamlı görünüşü, tüm paydaşlara daha fazla açıklık
sağlar ki bu da daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olabilir. Bu bilgi
açısından zengin modelden görselleştirmeler, meslekten olmayan paydaşlar ile
paylaşılarak onay sürecinin kolaylaştırılması ve planlama sürecinin daha da
hızlandırılması sağlanabilir. (Bk. Ek bilgi kutusu: Görmek, inanmaktır!). Bir bu
kadar daha önemli olan diğer konu ise bu noktadaki bilgilerin ve kararların
modele yansıtılması ve proje tamamlanana kadar tutarlılığını korumasıdır.
Örneğin diyelim ki yeraltı tesisat konumları, yer radarı (GDR) ile yakalandı ve bir
yol onarım projesi için modele dâhil edildi. Bu tür bir bilgi, hasarı ve pahalı
gecikmeleri ve de değişiklik taleplerini önlemek açısından inşaat aşamasında
büyük önemle sahiptir. BIM'in mümkün kıldığı bu model merkezli koordinasyon ile
tasarımcılar potansiyel etkiyi en aza indirebilir ve müteahhitler daha temel
atılmadan çok önce konudan haberdar olur. Daha sonra belediye tekrar bir
genişletme ve onarıma karar verdiğinde ise bu tesisat verileri model içinde
bırakılabilir ve değişiklikler yapıldıkça uyumda herhangi bir kayıp veya zaman
kaybettiren iç tekrarları olmadan güncellenebilir.
Ön tasarım
Mevcut koşullar modelini kullanarak tasarımcılar, gerçek ortamın bir temsilinde
3B konseptleri kullanarak çalışabilirler.
Carmel, Indiana'daki Keystone Park Yolunu düşünün. 1960'larda inşa edilen bu
park yolu, zamanla ağır işleyen ve tehlikeli bir dört şeritli yol haline gelmiştir.
Carmel, fazlasıyla gelişmiş çevre birimleri en az rahatsız edecek ve de yayalar ve
bisikletliler için imkânlar sunacak uzun vadeli bir çözüm yaratmak adına
American
Structurepoint Inc. ile
iş birliği yaptı.
Mevcut kavşakların
bir modelini
çıkarttıktan sonra
American
Structurepoint,
komşu mülklerdeki
etkileri anlamak
adına çok sayıda
yapılandırma ve
geometri alternatifini değerlendirdi. Tüm gereksinimleri karşılamak için en iyi
çözümün hiç beklenmedik şekilde çift dönel kavşak olduğu hızla görüldü.
7
Görmek, inanmaktır!
Meslekten olmayan
paydaşlardan geribildirimler
ve onaylar alma açısından
özellikle görselleştirmeler
oldukça faydalıdır. Çok az
insan tipik 2B plan setlerini
kolaylıkla anlayabilir, ama
tasarımın üç boyutta
canlandırılmış bir sunumu
neredeyse herkes
tarafından anlaşılır.
Halkın San Francisco’nun
Presidio Park Yolu Projesini
anlamasına yardımcı olmak
için California Ulaştırma
Departmanı (CalTrans), bir
video oyunu motoruna ilgili
vatandaşların iPad'lerine
(veya başka aygıtlara)
indirebileceği ve de sanal
süreçler ve önerilen yeni
inşaatın diğer görünümleri
için kullanabileceği 3B
görselleştirmeleri aktardı.
Gerçek dünya performansının BIMetkin simülasyonlarının,
alışılagelmemiş bu tasarımın kamuya
aktarılmasında ve proje hedeflerinin
karşılanmasında paha biçilmez etkiye
sahip olduğu kanıtlandı.
American Structurepoint
Inc. görseli
ALTYAPI İÇİN BIM
BIM'i kullanmak ekibin güvenle alışılmadık alternatifi seçmesine yardımcı oldu,
çünkü süreç gerçek dünya performansının simülasyonunu yapabiliyor ve halkın
tamamlandığında nasıl görüneceğini ve işleyeceğini gözünde canlandırmasına
yardımcı oluyordu.
Örnek olay incelemesini okuyun.
Detaylı tasarım ve mühendislik
Birçok altyapı projesinin karmaşıklığı, yoğun çok disiplinli iş birliğini gerektirir.
Model birbiriyle ve çevreyle tanımlanmış ilişkileri olan veri açısından zengin
nesnelerden oluştuğu için de çok sayıda faydalı bilgi daha sonra modele katkı
yapabilecek bütün proje paydaşları tarafından erişilebilir, hem de veri uyumunda
hiçbir kayıp olmadan.
Kolombiya
Üniversitesi’nin New
York şehrinin Batı
Harlem bölgesinin
Manhattanville
imalat alanındaki
68.795 m2 kampusu,
bir örnektir.
Tamamlandığında
bu proje, yer
seviyesinin altında
yaya koridorlarından
oluşan bir labirentin,
makine alanlarının,
sınıfların ve değişen
kotlarda bir alanın da
içinde bulunduğu toplamda 631,740 metre kareden büyük bir karışık kullanım
alanına sahip olacak. Ve işte bu nedenle hatasız bir koordinasyon son derece
önemli.
Stantec Inc.; uzamsal analiz, iş birliği ve koordinasyon için detaylı bir 3B altyapı
modeli geliştirmek amacıyla BIM'i kullanıyor. Model, önerilen tesisatlar ve yapılar
arasındaki bağlantıları koordine etmek için telefon hattı kanalları ve kanalizasyon,
su, gaz ve elektrik tesisatları dâhil mevcut koşulları dâhil eder. Model, aynı
zamanda disiplinler arası görsel iş birliğini ve koordinasyonu da kolaylaştırır.
Proje ilerledikçe Stantec, danışmanlar tarafından kullanılan denetleme
yazılımının ne olduğu fark etmeksizin altyapı modeline (diğer proje danışmanları
tarafından yaratılmış) tasarım modellerini dâhil eder. Bu entegre proje modeli,
projenin bütün olarak görselleştirilmesini, çakışmaların tespit edilmesini ve
inşaatın planlanmasını kolaylaştırır.
Örnek olay incelemesini okuyun.
Bu, BIM'in büyük ekipli iş akışlarını nasıl mümkün kıldığını ve şirketlerin teklif
verdiği ve de birlikte çalışmayı seçtiği ortak, müşteri ve danışman tiplerini nasıl
etkileyebileceğini gösteren sadece bir örnektir. BIM'i benimsemeden önce
Stantec genelde bu tür altyapı projeleri için 2B planlar sunuyordu. Stantec Proje
Müdürü Eric Smith “Şimdi, müşterilerimize bir projenin karmaşık yapılarını üç
boyutlu olarak gösterebiliyoruz.” diyor. Firmanın Kolombiya Manhattanville
projesindeki başarısı, potansiyel inşaat mühendisliği müşterilerinden bir dizi
8
sorunun gelmesini sağladı.
ALTYAPI İÇİN BIM
Yeraltı tesisatlarının karmaşık yapısını gösteren entegre model görünümü.
Stantec Inc. görseli
9
ALTYAPI İÇİN BIM
Smith, “İnsanlar, BIM'in altyapı projelerinin uzamsal analizi ile gerçekten yardımcı
olabileceğini anlamaya başladılar.” diyor.
İnşaat ve program yönetimi
BIM sürecinin mümkün kıldığı veri devamlılığı ve disiplinler arası koordinasyon
olmadan bilgi kaybolur ve her el değiştirişinde tekrar yaratılması gerekir. Aksine
BIM, bilgiyi bir altyapı varlığının yaşam döngüsü boyunca korur ve kullanır.
Eskiden tasarım aşamasının sonunda inşaat firması, planları yaratma sürecinde
kullanılan mühendislik verilerinin çoğunu atan 2B plan setleri elde ederdi. Bu
kalın belge setleri de inşaatçılar, tasarımcılar ve proje sahipleri için ortak çalışma
zeminini oluştururdu. Bu durum sadece iş birliğini engellemekle, riski azaltmakla
ve tasarım sadakatini kötü etkilemekle kalmaz, aynı zamanda rekabetçi teklif
projeleri üzerinde müteahhitler için zahmetli iş tekrarlarına neden olurdu.
PLANLAYIN
TASARLAYIN
İNŞA EDİN
YÖNETİN
Bilgi Birikimi
Proje sahibi kurumlar
ise iletişim
eksikliklerinden
kaynaklanan sorunlar
ile karşı karşıya
kalırdı. BIM, proje
sahiplerine program
üzerinde daha fazla
kontrol sağlayıp sonuç
olarak temel sermaye
programı inşaat
planlamasını iyileştirerek bu sorunu çözer. Birden çok projenin görünebilirliği ve
olası çakışmalar, etkiler, lojistik kısıtlamalar ve diğer kritik değişkenler hakkında
daha fazla ön bilgi de, iç ve dış projeler arasında daha iyi koordine edilir.
BIM süreci kullanıldığında aşamalandırma, sıralama, programlama, metraj
hesaplama ve tahmin etme gibi eylemler için inşaat öncesi planlama aşamasını
daha iyi bilgilendirmek adına tasarım modeline daha erken erişilebilir. Modele
erişim şansı olan müteahhitler de geçici yollar, materyallerin konumu ve diğer
lojistik işleri gibi çeşitli koordinasyon faaliyetlerini temel atılmadan önce
değerlendirerek daha kısa süre içinde daha doğru teklifler üretebilirler. İnşaat
faaliyetleri de veriler, program (4B) ve maliyet (5B) proje yönetiminin desteklemek
için modele eklenebildiğinden kolaylaştırılır.
10
BIM, proje uygulamasında ve varlık
yaşam döngüsünün yönetiminde
temel bir değişimi temsil eder.
ALTYAPI İÇİN BIM
2010 yılında Wisconsin Ulaştırma Departmanı (WisDOT), ihale paketinin bir parçası
2
olarak müteahhitlere modellerin sağlandığı dört pilot proje yürüttü. 2011 inşaat
döneminde projelerin başarıyla tamamlanmasını takiben WisDOT, teklif veren
müteahhitler ile görüştü ve bu görüşmelerden modellerin aşağıdaki avantajları
sunduğunu öğrendi:
-
Teklif verirken daha az belirsizlik ve risk
-
Birden çok teklif hazırlamak için daha fazla zaman
-
Maliyet azaltma girişimlerinin daha kolay tanımlanması ve tasarlanması
-
Toprak çalışması faaliyetlerinin daha iyi planlanması
Varlık yönetimi, işletimi ve bakımı
Altyapı varlığının işletim ve bakım aşaması, diğer tüm proje aşamalarından daha uzun
sürecektir. Bu nedenle burada elde edilen avantajların çoğalan etkileri vardır. BIM
süreci kullanarak işletmeciler, inşaat sonrası modelden detaylı veriler ve işletim
sırasında sürekli olarak modeli güncelleyen gerçek zamanlı sensörlerden bilgiler dâhil
bugüne kadar yaratılan en zengin bilgi akışlarına erişim şansı yakalar.
Sahipler ve işletmecilerin belli bir varlık hakkında zengin ve detaylı bilgilerden
faydalanabildiği sezgisel olarak ortadadır, ancak sahipler/işletmeciler genelde birçok
birbirine bağlı ve genellikle birbirine bağımlı varlıktan sorumludur. BIM, büyük ölçekli
entegre varlık yönetimi iş akışlarında kullanılabilecek proje seviyesinde, iyileştirilmiş
bilgi yönetimini ve analizini kolaylaştırır.
Tekrar Keystone Park Yolu örneğimize dönecek olursak ekip, ideal tasarımı belirlemek
için gerçek trafik verilerini kullanmış ve de trafik sayımları ve demografik veriler yeni
tesislerin gelecekteki ihtiyaçları nasıl karşılayacağını göstermişti. İşte bu erken aşama
simülasyonlar, bugün Carmel şehrine aşağıdaki biçimlerde ölçülebilir faydalar olarak
döner:
•
Kamu Güvenliği | Kalan kavşaklarda kişisel yaralanmalar yüzde 78 oranında
düşürüldü.
•
Sürdürülebilirlik | Şehir yetkilileri, sensörler ve yüksek akışın
otomatikleştirilmiş yönetimi ile trafik üzerinde daha sıkı bir kontrol sağlama
şansına sahipler ki bu da daha az bekleme ile emisyonları daha da düşürmeye
ve de bisiklet ve yaya seyahatini teşvik etmeye yardımcı olabilir.
•
Verimlilik | İyileştirilmiş bakım düzenleri ve daha uzun tesis ömrü de
beklenmektedir. Örneğin lazer tarama, hafif yıpranmış düzenleri ortaya
çıkarmaya yardımcı olabilir, proaktif bakım ve yenileme çalışmalarını mümkün
kılabilir. Gelecekteki genişletme ve değiştirme kararları, daha yüksek kalite
bilgilere dayalı olarak verilecektir.
İşletmeciler, işletim ve bakım planlarına modelleri entegre etmeye alıştıkça özellikle
3
BIM'li sunumları istemeye başlıyorlar. A.B.D. Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ve
4
Singapur şehir devleti gibi daha büyük yapılanmalar, BIM modeli teslimi için
standartlar belirlediler ve bazı durumlar için 3B modellerini şart koştular. A.B.D.
hükümeti ise özellikle verimlilik kazanımlarının ve iyileştirilmiş tedarik zinciri yönetiminin
5
inşaat projeleri BIM şartlarının temel öğesi olduğunu belirtti.
1
Wisconsin DOT: Yol Tasarımı ve İnşaatında Model Bazlı Yaklaşımı Benimseme, bir Autodesk
11
ALTYAPI İÇİN BIM
Üniversitesi dersi, Kod CI4707'den alınmış WisDOT pilot proje bilgisi.
12
ALTYAPI İÇİN BIM
Mümkün kılan teknoloji:
şimdi bilmeniz gerekenler
Web, mobil ve SaaS için yenilik hızla artmaya devam ediyor. Ortaya çıkan
teknolojiler ile birlikte bu platformlar, Altyapı için BIM'in dönüştürücü potansiyelini
artırıyor. Aslına bakılırsa bilgi açısından zengin modelleri paydaşlara aktaran ve
onların önemli yatırım geri dönüşleri elde etmek için verilerden bir anlam
çıkarmasına yardımcı olan, BIM'i mümkün kılan teknoloji. İşte şimdi bilmeniz
gerekenler:
Büyük verileri bağlama yerleştirme
Hiçbir altyapı projesi,
boşlukta
gerçekleştirilmez.
BIM, tasarımı
çevresindeki ortama
bağlamak için
gereken miktarda
veriyi toplamaya,
analiz etmeye ve
birleştirmeye
yardımcı olur.
Altyapı modellerinin
yaratımı konusundaki büyük ilerlemeler, proje ortamı ve kısıtlamalarına ilişkin
büyük miktarda veriyi faydalı hale getirmiştir. BIM, sezgisel nesne odaklı ve kural
bazlı tasarlama ve karar alma süreçleri ile tasarım ve gerçeklik arasındaki
bağlantıyı kuran parametrik motorlardan faydalanır.
Bu tarz bir model merkezli yaklaşım için GIS verileri vazgeçilmezdir, ancak yalnız
başına GIS verileri karar ve iletişim için önemli olabilecek bağlamı ekleyemez.
Şimdi konum bazlı veri edinme ve yönetme becerileri ile gerçek zamanlı kullanım
için bu bilgileri açmak mümkündür. İnşaat mühendisleri, planlamacılar,
müteahhitler ve sahiplerin coğrafi olarak referanslı verilere doğrudan altyapı
modelinin içinden anında erişme şansı olur. GIS, coğrafi bilgileri depolayan ve
analiz eden bir sistem olarak BIM sürecinin sadece bir parçası haline gelmiştir.
Tasarım yaratım aracı, çevreleyen ortamın gerçek bağlamı içinde gerçek
dünya varlıklarını temsil etmesi için akıllı nesneleri kullanan neredeyse sonsuz
veri kaynağına bakan bir mercektir.
3
http://www.gsa.gov/portal/content/105075
4
http://www.corenet.gov.sg/integrated_submission/bim/BIM_Guide.htm
http://www.buildingsmart.org.uk/buildingSMART/buildingSMARTnews/uk-governmentconstruction-strategy-published-by-the-cabinet-offce-may-2011
5
13
Çevresi bağlamında Presidio Park
Yolunun bir modeli; tüm altta yatan
tasarımı, GIS ve gerçek verileri yani
varlık yaşam döngüsü boyunca
sorgulama ve güncelleme için
erişilebilir kalan verileri içerir.
ALTYAPI İÇİN BIM
Eyleme geçirilebilir gerçeklik
Gerçeklik yakalama: Bir altyapı varlığının yaşam döngüsünün her aşamasında,
mevcut fiziksel koşulları yakalamak son derece önemlidir. Geleneksel etüt
çalışmaları bunu yapmanın bir yöntemidir, ama günümüzde mevcut koşulların
lazer tarama veya dijital fotoğraf (fotogrametri) yoluyla yakalanan gerçeklik bazlı
nokta bulutlardan gelmesi (daha) muhtemeldir. Gerçek zamanlı veri yakalayan
sensörler, yer radarları —hatta kitle kaynaklı—, var olan ve önerilen altyapı
varlıkları için mevcut verilerin türünde, doğruluğunda ve miktarında devrim
yapacak gelişmekte olan gerçeklik yakalama teknolojilerinin diğer örnekleridir.
Burada anahtar, gerçekliği tasarım modeline bağlayarak zengin verilerin zaman
içinde değerlendirilmesini, analiz edilmesini ve uyarlanmasını mümkün kılmaktır.
Örneğin müteahhitler, inşaat sırasında modeli güncelleyen ara inşa edilmiş gibi
modeller yaratırlar, proje sahipleri trafik düzenleri veya köprülerde ve yollarda
yükler gibi mevcut tasarımların performansını takip ederler.
Sanal Gerçeklik: Konu önerilen gerçekliği sanal olarak resmetmek olduğunda,
endüstri “Hollywood BIM” denilen yöntemden uzaklaşıp doğrudan modelden
yaratılan ve tüm altta yatan verileri içeren görselleştirmelere kaymaktadır. Bu
animasyonlar görsel olarak “gişe rekortmeni” cazibesine sahip olabildikleri gibi
onay sürecini hızlandırmak için kamu ile daha etkili bağlar kurmayı
kolaylaştırmaya da yardımcı olur. Ama burada yükselen yıldız, verilerle gerçek
zamanlı olarak etkileşime girerek onları değiştirme ve ölçeklendirme becerisidir.
Planlamacılar, birden çok senaryonun taslağını çizebilir (müşteriler veya halk ile
buluşurken bile) ve tasarım aşamasına geçmeden çok önce tasarım
seçeneklerinin potansiyel etkisini kavrayabilirler.
Artırılmış gerçeklik: Bu yaklaşımın amacı, geleceği gerçeğe dönüştürmektir.
Artırılmış gerçeklik kullanılarak tüm paydaşlar, gerçek olan bağlamında bir dizi
karmaşık bilgi ile bağ kurabilir. Daha sonra ise uzamsal referanslı mobil aygıtlar,
modeli masaüstünden alıp sahaya taşıyabilir. Teknolojinin, inşaat varlık yönetimi
için gerçek zamanlı
ön bilgileri mevcut
altyapı konumuna
taşımayı mümkün
kılan değerli
uygulamaları vardır.
Daha doğru ve
bağlamsal veri; proje
tasarımında daha
yüksek güven
seviyeleri,
iyileştirilmiş iletişim
ve tamamlanmış varlıkların daha verimli yönetimi anlamına gelir.
14
Bir mobil görüntüleyiciden
görüntülenmiş kavşak görselleri.
Görüntüleyici içinde mevcut yeraltı
ve yerüstü tesisatlar, mevcut yolun
üzerinde gösterilmiştir. VTN
Consulting görseli
ALTYAPI İÇİN BIM
Bulut bazlı idealleştirme
Mühendislik analizi, tasarımı veriye bağlar ve başarı için son derece önemlidir.
Ama aynı zamanda sürecin en fazla kaynak gerektiren ve en fazla hataya yatkın
bölümüdür. Bulut bazlı bilgi işlem ile son derece karmaşık analizlerin birden çok
tekrarı; dakikalar, saatler ve hatta günlerdense neredeyse gerçek zamanlı olarak
yapılabilir. Bu beceri, tasarım sürecinin daha erken aşamasında projenin daha
netleşmesini sağlar ve maliyetli uzman analizi veya donanım ihtiyacını azaltır.
Genel bilgi sahibi kişiler ve tasarımcılar, bir uzman detaylı tasarım aşamasında
sonuçları doğrulamadan önce kavramsal tasarım aşamasında daha sık analizler
yapabilir ve edindikleri bilgileri tercihlerini yönlendirmesi ve ideal sonuçları
garantilemesi için kullanabilirler.
Bulut bazlı paralel
işlemciliğin
neredeyse sonsuz
gücü ile bir ortak
model ortamında
birden çok etmeni
aynı anda analiz
etmek yakında
mümkün olacaktır.
Bu çoklu değişken
idealleştirmesi de,
daha da yüksek
kalitede daha da
maliyet etkin tasarım çözümleri ile sonuçlanacaktır.
Terminal genişletme projesinin bir
parçası olarak havaalanı yürüme yolu
için hava akış simülasyonu. Johnson,
Mirmiran & Thompson (JMT) görseli
Bulut bazlı tasarım ve analiz, tasarım sürecinin daha erken aşamalarında
projenin daha netleşmesini sağlar.
Mobilite ve iş birliği
Projeye farklı ve dağınık ekipleri bağlamak, veri devamlılığını gerektirir: herhangi
bir yerde çalışan herhangi biri tarafından herhangi bir anda erişilebilecek tutarlı
bir şekilde doğru veriler. BIM'i kullanarak modelin içindeki bilgiler, daha büyük,
çeşitli ve dağınık ekip iş akışlarını daha iyi koordine etmek ve proje planından
sapmamak için model merkezli bir yaklaşım ile günümüzün web tabanlı ve mobil
iş birliği aygıtlarının temelini oluşturur.
Dahası sahada mobil aygıtların kullanımı, inşaat sırasında proje verimliliğini
büyük oranda artırır. En son model detaylarını anında kontrol etmek için tablet
kullanmak, şantiye karavanında plan paftalarını karıştırmaktan büyük oranda
daha hızlı ve daha etkilidir.
Sahadaki mühendisler ve müteahhitler; RFID takip, GPS giriş, mobil bilgi işleme
ve proje yönetimini daha da geliştirecek diğer teknolojiler ile kurumsal ofise
bağlanabilir. Raporlar sürekli olarak güncellenebilir ve yöneticiler çözmek için geç
kalmadan bütçe ve lojistik sorunlar konusunda uyarılabilirler.
“Proje ekibi neden yine karavanda?”
— San Francisco'daki Mühendislik Haberleri Kaydı’nın
(ENR) Geleceğin Teknolojileri Konferansı'nda duyuldu.
15
ALTYAPI İÇİN BIM
Proje kontrolleri
Proje hedeflerinin uygulanışını gözlemlemek ve raporlamak için projenin her
açıdan güvenilir bir şekilde görünmesi gerekmektedir. Model merkezli bir
yaklaşım ile veriler, proje boyunca koordine ve tutarlı kalarak riski ve durumu
daha iyi değerlendirmek için programların ve bütçelerin gerçeklikle bağlantısını
kurar.
BIM programlama araçları, büyük proje sahalarında kullanıcılar ve GANTT
tablolarının görselleştirmeleri olarak görülebilir—sınırlamaları ve bağımlılıkları
gösteren sanal zaman çizelgeleri. Bir vincin belli bir tarihte bir yerde olması
gerekiyorsa, görselleştirme gerekli toplanma alanlarının açık veya engelsiz olup
olmayacağını görmek için o tarihe ileri sardırılabilir. Ve bu tarz bir çalışma
özünde mevcut uyuşmazlık ve çakışma tespit araçlarının bir uzantısı
olduğundan, iyileştirmenin devam etmesi için yol açık gözükmektedir.
Buna ek olarak görselleştirmeler, sürdürülebilirlik etkisini analiz etme ve
doğrulamanın (6B) yanı sıra gerçek zamanlı olarak tasarım seçeneklerinin ilgili
maliyet etkilerini
hesaplamaya da
yardımcı olabilir.
Büyük, köklü
kurumsal yazılım
geliştiriciler
arasında;
satınalma, kaynak
dağıtma ve
öngörüleme gibi
diğer göreve özel
operasyonları
desteklemek adına çözümlerini BIM ile ilişkilendirmek için önemli bir istek vardır.
Çoğunun hali hazırda alanda ikinci veya üçüncü nesil girişimleri bulunmaktadır.
Proje sahipleri ve danışmanları verimlilik sağlamak için akıllı modeller
geliştirdiğinden ve kullandığından, bir sonraki mantıklı adım bu süreci iş yönetim
sistemlerine bağlamak olacaktır.
Projeyi daha iyi yönetmek için BIM “tasarımın ötesinde” kullanıldığında daha
fazla değer elde edilecektir.
16
Model bazlı bir proje gösterge
tablosu, herhangi bir anda daha fazla
eksiksiz proje netliği sağlar.
ALTYAPI İÇİN BIM
Bir sonraki nesil
2020 yılına gelindiğinde tüm nesil, temelde dijital olan bir dünyada büyümüş
olacak. Tek başına teknoloji olmasa da, “y kuşağı” teknolojinin mümkün kıldığı iş
dönüşümünü sağlamaya yardımcı olacaktır. Bu kuşak “dijital yerlileri” olarak
tanımlanmakta ve her zaman bağlı, içerik merkezli, topluluk odaklı ve tıklar
durumdadır. Bazılarına göre bu grup (1979 ile 1995 arası doğumlular)
önümüzdeki on yıl içinde iş gücünün yüzde 40'ını oluşturacak ve bazı son derece
büyük ve karmaşık problemleri çözmek ile görevlendirilecekler.
O nedenle daha genç, kalifiye iş gücünü çekmek ve korumak, özellikle deneyimli
işçilerin çoğunluğunun emeklilik yaşına yaklaştığı mühendislik ekosistemlerinde
gittikçe daha önemli hale geliyor. Bunu başarmak için ise bu yeni iş gücünün
peşinde koşmak için benimsenen yaklaşım değiştirilmeli. BIM uygulaması için
güçlü bir vizyon ile destekleyerek BIM yatırımları yapan firmalar; şimdiden üç
boyutlu düşünen, kablolar olmadan çalışan ve kalabalık kaynaklı çözümlerden
tereddüt duymayan bu yeni işgücündeki değerli, çoklu işlem düşünüşünü cezp
etmede avantaja sahip olacaklar.
Oyun endüstrisi için geliştirilen görselleştirme araçlarını kullanan modern model
bazlı tasarım uygulamaları, y kuşağı için 2B CAD çizimlerinden çok daha bilindik
ve ilham verici bir ortam sağlar. Bulut bilişim ve iş birliği platformları, altyapı
planlama ve tasarlama sürecini çok daha sezgisel, sosyal ve hızlı hale getirir.
Kural bazlı tasarım ve belgelendirme ile BIM, yüksek üretkenlik seviyelerini
korurken deneyimli işçilerin bilgi birikimlerini yakalamaya ve bunları bir sonraki
nesle aktarmaya yardımcı olabilir.
“Bir sonraki nesil”, dünyanın en zorlu altyapı ihtiyaçlarını çözümlemek için 3B
model bazlı teknolojileri kullanacaktır.
BIM için durum
Bu makale, BIM'i iş süreci dönüşümü için bir araç olarak sunarken altyapı
projelerinin yaşam döngüsü boyunca model merkezli yaklaşımın birçok avantajını
resmeder. Ama bu tarz projeleri yürüten karmaşıklığın ve çeşitliliğin yüksek
olduğu şirketler içinde başarılı BIM uygulamasının, her seviyede belirgin zorluklar
getirdiği ve kurumun işinin birçok entegre bileşenini hesaba katan özenli ve
düzenli bir yaklaşım gerektirdiği unutulmamalıdır. Autodesk Consulting tarafından
yayınlanan kurumsal tanıtım yazısı 'BIM İş Dönüşümünü Uygulama Çerçevesi',
başarılı bir uygulamanın temel unsurlarını inceler.
BIM-etkin firmalar, günümüzde rekabet avantajına sahiptir. Çok da uzak olmayan
gelecekte BIM, neredeyse her RFP'de bir maliyet girişi, bir gereklilik olabilir.
Ondan sonra ise sadece sofistike BIM mağazaları —varlık yaşam döngüsü
boyunca BIM'in tam potansiyelini kullanan firmalar — avantajlarını koruyacaktır.
BIM sürecini başarıyla uygulamak; vizyon, liderlik ve dikkatle yönetilmiş
organizasyonel değişim gerektirir. Bu nedenle BIM'e geçmeyi düşünen işletme ve
devlet liderleri için yatırım geri dönüşü (ROI) ilk başta göz önünde
bulundurulması gereken noktadır.
17
ALTYAPI İÇİN BIM
BIM uygulama ROI'sı genelde aşağıdaki gibi anahtar performans göstergelerini
(KPI) ölçer:
Maliyet | gerçek maliyet ile bütçelenmiş maliyet arasındaki fark
Kalite | iş tekrarının genel maliyetteki yüzdesi
Zamanında tamamlama | zaman farkı ve zaman aşımından kaynaklanan
maliyetler
Üretkenlik | performans (ünite başına maliyetler veya iş saati), artan kârlar
Güvenlik | kayıp iş saatleri
Diğer KPI'lar dönüş sürelerini (zaman etkinliği), kişi başına geliri, geleneksel
yaklaşımın düşürülmüş maliyetlerini (yazdırma, seyahat etme), iş kazanımını
(kazanılan ihale yüzdesi) veya genel müşteri memnuniyetini içerebilir.
En ölçülebilir dönüşler; daha iyi koordinasyon, çakışma tespiti ve daha az RFI ve
değişiklik talebinden gelir. BIM uygulayan firmalar üzerinde 2010 yılında yapılan
bir araştırma Journal of Information Technology in Construction dergisinde
yayınlanmıştır. Araştırmada katılımcı firmaların yarısı geleneksel yaklaşım ile
yürütülen projelere kıyasla yüzde 50'ye kadar proje maliyetlerinde düşüş rapor
ederken, katılımcıların yüzde 62'si proje sürelerinde yüzde 50'ye kadar düşüş
bildirmiştir. Bunlara ek olarak:
•
proje maliyetlerinin yüzde 1,5'inden daha azının onaylanmış değişiklik
taleplerine gittiği,
•
iddiaların ve anlaşmazlıkların maliyetlerin yüzde 0,5'inden azını temsil
ettiği,
•
hataları ve ihmalleri düzeltmenin maliyetin yüzde 0,5'inden azına karşılık
geldiği rapor edilmiştir.
66
Becerik-Gerber, B., Rice, S. “ABD Yapı Endüstrisinde Yapı Bilgisi Modellemenin Algılanan
Değeri” ITcon Cilt 15, 2010.
18
ALTYAPI İÇİN BIM
Örnek ROI hesaplaması
Aşağıdaki ROI hesaplaması, sadece teorik bir örnek sağlamak için verilmiştir.
Varsayımlar ve sonuçlar, Autodesk Consulting'den alınmıştır ve de projelere BIM
uygulayarak ve kurumların geleneksel uygulama yöntemlerine kıyasla BIM
kullanmanın ROI'sini ölçümlemesine yardım ederek geçen yılların deneyimine
dayanır. Hesaplama, BIM'e toplam yatırımın toplam program bütçesinin yüzde 0,2'si
olduğu üç yıllık büyük bir sermaye programına (>20 Milyar $) dayanmaktadır.
Varsayımlar:
BIM uygulaması maliyetleri, toplam program bütçesinin ortalama 0,5'ine
denk gelir (büyük sermaye projeleri/programları için endüstri tarafından
standart olarak kabul edilen ortalama).
Temelde RFI'larda, eklerde ve mühendislik değişiklik taleplerinde düşüşten
dolayı projedeki maliyet aşımları, endüstri ortalaması yüzde 20-24'ten
yüzde 15'e düşürülebilir (ihtiyatlı bir tahmin).
Proje tamamlandıktan sonra azaltılmış iş tekrarından elde edilen tasarruf,
program bütçesinin yüzde 5'i olarak tahmin edilir.
Müteahhidin maliyet dağılımının daha iyi görünebilirliğinden kaynaklanan
tasarruflar, inşa edilmiş gibi modelin kontrolünün yanı sıra hem ihale hem
pazarlık süreçlerine bölünür.
BIM'in uygulandığı büyük sermaye projelerindeki endüstri deneyimine dayanan
toplam program bütçesinin yaklaşık yüzde 5,5'ine denk gelen ortalama
tasarruf.
Bu teorik programda geleneksel yöntemler yerine BIM kullanmanın
getirdiği tasarruf, yaklaşık yüzde 4'tür ki bu da orijinal yatırımın yaklaşık
20X geri dönüşü demektir (ROI = 20X).
Bu teorik ROI hesaplaması, sadece seçili tasarruf potansiyellerini göz önünde
bulundurduğu için ihtiyatlı olabilir. Daha birçok potansiyel vardır (ihale belgelerini
hazırlamak, RFI'ları ele almak için daha az çalışmak ve de daha verimli işletim ve
yönetim gibi). Aynı zamanda bu tasarruflar üç yıl içindeki tek bir programa
dayanırken, bu aynı dönem içinde BIM yatırımını kullanacak başka programların da
olması oldukça muhtemeldir.
Aynı zamanda ihtiyatlı olarak maliyetteki verimlilik artışının ve bütçe aşımındaki
düşüşün, üç yıllık dönem içinde adım adım artarak gerçekleşeceğini varsayar.
Verimlilikte daha hızlı bir artış, ROI hesaplamasını önemli oranda iyileştirecektir. Daha
detaylı bir ROI analizi, aynı zamanda sayısal proje uygulama süreçlerini göz önünde
bulunduracaktır (personel/görevler, araçlar, manüel veya otomatik görevler, yapay
olgular/veri nesneleri/girişler ve çıkışlar, kaynaklar/maliyetler/zaman).
19
ALTYAPI İÇİN BIM
Endüstri dönüşümü
İnşaat mühendisliği tasarımı için model bazlı yaklaşımı tanımlamak adına farklı
unvanlar ve kısaltmalar denenmiştir. Sanal tasarım ve inşaat (VDC) ve de inşaat
bilgisi yönetimi (CIM) bunlardan ikisidir. Ama inşaat mühendisliği ve ilgili
disiplinlerde uygulandığı şekliyle terime gösterilen erken tepkilere rağmen Altyapı
için BIM'in ana akıma girmekte olduğu ortadadır.
BIM; binaların tasarlanma, yapılma ve işletilme doğasını değiştirmiştir ve de
daha bile hızlı bir şekilde altyapı projesi teslimi ve sahipliği dönüşümünü
sağlayacak gibi gözükmektedir. Altyapı tasarımı, inşaatı ve yönetimi
üretkenliğindeki, maliyetindeki ve kalitesindeki iyileşme potansiyeli neredeyse
sınırsızdır.
Eski çalışma yolları artık yeterli değildir ve yakında devlet, kamu ve özel kurumlar
dünyanın önemli altyapı ihtiyaçlarını karşılamak adına yaşam döngüsü maliyetlerini
düşürmek ve fon açıklarını kapatmak için BIM'e başvurdukça tamamen
geçerliliklerini yitireceklerdir.
Autodesk, AutoCAD ve Civil 3D; Autodesk Inc.'in ve/veya onun alt kuruluşlarının ve/ya ABD ve/veya
diğer ülkelerdeki bağlı şirketlerinin kayıtlı ticari markaları veya ticari markalarıdır. Tüm diğer marka
isimleri, ürün adları veya ticari markalar kendi ilgili sahiplerine aittir. Autodesk, önceden bildirim
yapmaksızın, ürün ve hizmet tekliflerini, teknik özellikleri ve fiyatlandırmayı değiştirme hakkını saklı tutar;
bu belgede oluşabilecek tipografik ve grafik hatalardan sorumlu değildir.
© 2012 Autodesk, Inc. Tüm hakları saklıdır.
20
Download

Altyapı için BIM İş Süreçlerini Nasıl Değiştiriyor?