5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
YARIŞMA TEMASI
“5. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”, Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği (UTİB)
tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları
Derneği işbirliği ile düzenlenen ev tekstili tasarım yarışmasıdır.
YARIŞMANIN AMACI
•
•
•
Türkiye’yi uluslararası pazarda moda ve trend yaratabilecek düzeyde temsil edecek
ev tekstili tasarımlarının ortaya çıkmasını teşvik etmek, sektörün rekabet gücünü
arttırmak,
Ev Tekstili sektöründe özgün ve yenilikçi tasarım ile yaratıcı tasarımcı kimliğinin
güçlenmesine yardımcı olmak,
Türkiye ev tekstili sektöründe motivasyon, işbirliği ve dayanışmaya katkıda
bulunmak.
YARIŞMANIN BAŞVURU KOŞULLARI
A- Yarışmaya Türkiye’de ikamet eden tüm öğrenciler katılabilir.
B- Yarışmaya katılacak öğrencilerin;
Üniversitelerin 2 yıllık tekstil ve tasarım ile ilgili tüm bölümlerinin öğrencileri ile
güzel sanatlar, mühendislik fakültelerinin tekstil ve tasarım ile ilgili tüm bölümlerinde
okuyan lisans ve yüksek lisans düzeyinde olan öğrenciler olması gerekmektedir.
YARIŞMANIN ÜRÜN GRUPLARI
5. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması, 4 farklı ev tekstili ürün grubunda
düzenlenmektedir.
Bu ürünler;
1- Yatak (Nevresim Takımı, Yorgan, Yatak Örtüsü-Yastık)
2- Banyo (Havlu, Bornoz, Peştamal)
3- Perde (Tül ve Kalın Perde)
4- Koltuk (Döşemelik Kumaş)
1
BAŞVURU AŞAMALARI:
•
Yarışma eserleri ön eleme ve final eleme olmak üzere iki aşamalı olarak
değerlendirilecektir;
A- 1.Aşama: Ön Eleme / Online Başvuru
Katılımcılar; esin kaynağı, çizim veya ürün, kullanım alanına ait giydirme-simülasyon vb.
görselleri içeren 50x70 boyutlarında bir pafta hazırlayarak yarışmanın web sitesinde bulunan
“online başvuru” bölümüne talep edilen şartlara uygun olarak hazırlanacak dosya çizim veya
ürün olarak tasarlanan eseri en iyi şekilde ifade eden görselleri içermelidir.
Pafta bilgisayar ortamında hazırlanmış ise; yüksek çözünürlüklü (maksimum 7 MB)
JPEG yada PDF formatında sisteme yüklenmelidir
Pafta elde hazırlanmışsa; yüksek çözünürlüklü (maksimum 7 MB) fotoğrafı çekilerek
sisteme yüklenmelidir.
Eserini yükleyen her bir tasarımcı, başvurusunu doğru ve eksiksiz olarak
tamamladığını belirten onay teyidini sistem tarafından kendisine atanan rumuz ile
birlikte ekranda görecektir.
Online olarak yapılan başvurularla ön eleme gerçekleştirilecektir. Online başvurusu olmayan
adayın eseri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
İlk aşamayı geçen katılımcıların ad ve soyadları etkinliğin web sitesinde 10 Mart 2015 tarihi
itibarı ile yayınlanacak ve başvuru formunda bildirdikleri mail adreslerine kendilerine ikinci
elemeye katılmaya hak kazandıklarına dair bilgi maili gönderilecektir.
B- 2.Aşama: Ön elemeyle belirlenen ve final elemesine katılmaya hak kazanan
eserlerin koşulları
Ön elemede başarılı bulunan ve final elemesine katılma hakkı kazanan katılımcılar
çalışmalarını aşağıda yer alan teknik şartlara uygun olarak hazırlamalıdır.
TEKNİK ŞARTLAR
Final değerlendirmesine hak kazanan katılımcılar, ön elemeyi geçen çalışmalarının aşağıda
belirtilen açıklamalara uygun olarak hazırladıkları paftaları ile katılabilirler.
1-Sadece Çizim İle Katılacak Dosyalarında Bulunması Gerekenler:
•
Tasarımın ilham kaynağından ürün haline gelmesini açıklayan 1 adet, 50 x 70 cm
boyutunda sunum paftası.
•
Yarışmacılar sadece çizim ile katılacaklarsa iki farklı uygulama yapabilirler;
2
 Desen tasarımı ile katılıyor ise; 1 adet A3 boyutunda metraj veya pano
kompozisyonlu çizim paftası,
 Tasarım herhangi bir ürüne ait bir model ise 1 adet A3 boyutunda bu
modelin teknik çizim paftası.
•
1 adet, bu desen veya ürünün kullanım alanının önerildiği A3 boyutunda, giydirme
veya simülasyon paftası.
•
Tasarımın uygulanabilir halinin 300 Dpi JPG formatında kaydedildiği CD.
•
Kavramsal yaklaşım; yarışmacının tasarımında anlatmaya çalıştığı duygu/düşünceyi
ifade eden en fazla 100 kelimeden oluşan bir metin bulunması gerekmektedir.
(kavramsal yaklaşım, tercih doğrultusunda fotoğraf kısa film ya da yazı şeklinde de
hazırlanabilir.)
2-Çeşitli Tekstil Üretim Yöntemleri İle Üretilmiş Doku ve/veya Tasarım Örneği İle
Katılacak Yarışmacıların Dosyalarında Bulunması Gerekenler:
•
Tasarımın ilham kaynağından ürün haline gelmesini açıklayan 1 adet 50 x 70 cm
boyutunda sunum paftasının içeriğinde; elyaf, iplik, boyarmadde, aksesuar ve
yardımcı malzeme, renk, teknik çözümleme vs. bilgilerde yer almalıdır.
•
Daha önce hiçbir yerde üretilmemiş, endüstriyel üretime hazır özgün kumaş ve/veya
doku örnekleri.
•
Bu kumaş ve/veya doku tasarımlarının kullanım alanının önerildiği 1 adet A3
boyutunda giydirme veya simülasyon paftası.
•
Tasarımın uygulanabilir halinin 300 Dpi JPG formatında kaydedildiği CD.
•
Kavramsal yaklaşım; yarışmacının tasarımında anlatmaya çalıştığı duygu/düşünceyi
ifade eden en fazla 100 kelimeden oluşan bir metin bulunması gerekmektedir. Bu
açıklama tercih doğrultusunda fotoğraf kısa film ya da yazı şeklinde hazırlanabilir.
GENEL AÇIKLAMALAR
•
Yarışmaya katılacak eser sahipleri ön eleme aşaması için 25/02/2015 tarihine kadar
web sitesi üzerinden talep edilen şartlara uygun olarak online başvuru yapmalıdır. Ön
elemede başarılı bulunan ve final elemesine katılma hakkı kazanan eser sahiplerinin
portfolyo dosyalarını 23.03.2015 tarihine kadar Yarışma Sekretaryasına elden veya
kargo ile iletmeleri zorunludur aksi takdirde yarışmaya dâhil edilmeyeceklerdir.
Sunum paftalarının üzerinde yarışmacının ismi, imzası veya gerçek kimliğini ortaya
koyacak bir ibare yer almamalıdır.
•
Yarışmacılar, başvuru belgelerinin ve sunum paftalarını 50 cm x 70cm ölçüsünde
proje çantası içinde kapalı olarak teslim etmelidirler. Karton-plastik dışında proje
çantası kullanılmayacaktır. Aksi takdirde kaybolacak evrak/tasarımların sorumluluğu
başvuru sahibine ait olacaktır.
•
Teknik şartlarda belirtilen açıklamalar dışında dosya teslimleri kabul edilmeyecektir.
3
•
Eksik belge ile yapılan ve/veya son teslim tarihinden sonra ulaşan sunum dosyaları
değerlendirmeye alınmayacaktır.
•
Teslim edilecek malzemelerin hiçbirinde rumuz ve kategori dışında, yarışmacının
kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
•
Sunum paftaları üzerinde rumuz dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi
bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
•
Teslim edilecek malzemelerin hiçbirinde rumuz dışında, yarışmacının kimliğini
belirtecek herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Rumuz online başvuru
sonrasında sistem tarafından kişiye atanacaktır. Sunum paftaları üzerinde rumuz
dışında herhangi bir işaret veya belirleyici bir iz görülmesi durumunda proje yarışma
kapsamından çıkartılabilir.
•
Yarışmacılar yarışmaya yalnız bir eserle katılabilirler. Her bir öğrenci4 kategori
içinde seçtiği bir kategoride hazırladığı bir eser ile başvuruda bulunabilir.
•
Yarışmaya katılan projede özgünlük, daha önce başka bir yerde üretilmemiş,
ticarileşmemiş olması, düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları
aranmaktadır. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye
edilir; ödül kazandıysa UTİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül
kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri
vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma
olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia
etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
•
Ekip katılımlarında tüm ekip üyeleri ilgili kategorideki bireysel başvuru koşullarını
sağlamalı, bir kişi Birlik ile ilişkilerin yürütülmesini teminen ekip lideri olarak
bildirilmelidir. Ekip üyeleri ile katılım sağlanan projenin ödül kazanması halinde ödül
tutarı ekip üyeleri arasında eşit olarak paylaştırılır. Ekip üyelerinin her biri, Birlik’e
karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar.
•
Yarışmaya katılan tüm eserler, ödül töreni yapıldıktan sonra 1 ay içinde geri
alınmalıdır. UTİB ve / veya Jüri, bu süre içinde geri alınmayan eserleri saklamakla
yükümlü değildir ve eserlerin kaybolması durumunda sorumluluk kabul etmez.
•
Yarışmaya katılımda, katılımcılardan özgün ve yenilikçi projelerin geliştirilmesi
beklenmektedir. Seçici kurul ödüle layık proje bulmadığı takdirde ödül
kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Başarılı bulunan projeler ödül
töreninde açıklanacak olup, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz olarak
göndermiş proje sahiplerinin hesabına 2 ay içinde yatırılacaktır. Yarışmacılar,
gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret
kesinlikle talep edemez (tasarımları ödül alsın ya da almasın); yaptıkları başvurunun
ardından yarışmadan çekilemezler.
•
Jüri üyeleri, UTİB tarafından oluşturulacak olup, UTİB zorunlu hallerde jüri
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz
yolu kapalıdır. Katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin
kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.
•
Ödül törenine katılım masrafları katılımcı kişiye aittir.
4
•
1. Ön eleme için son başvuru tarihi 25 Şubat 2015, Final eleme için ise paftaların son
gönderim tarihi 23 Mart 2015’ dir. UTİB tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar.
DOSYALARDA BULUNMASI GEREKENLER
•
•
•
•
•
•
Eserin elektronik ortama girildiğine dair web onayı,
Yukarıdaki maddelerde açıklamaları yapılan sunum ve ürü paftaları,
Fotoğraflı Başvuru Formu, İmzalı Taahhütname (Şartname ekinde yer alan),
Son mezun olduğu kuruma ait diploma ya da halen öğrenci ise öğrenci belgesi,
Fotoğraflı özgeçmiş,
Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
DOSYALARIN TESLİM ADRESİ:
1.Aşama: Ön Eleme / Online Başvuru
Elektronik sisteme girişler en geç 25/02/2015 tarihine kadar web sitesinden yapılacaktır.,
2.Aşama: Ön elemeyle sonrasında final elemesine katılmaya hak kazanan eserlerin son
gönderim tarihi 23/03/2015 olup;
Yarışma sunum dosyaları elden, posta veya kargo ile AFK İletişim Danışmanlık Ltd.Şti.,
Vefa Bayırı Sok. AS Sitesi B Blok Kat:6 No:8 D:27 34394 Gayrettepe / İstanbul
adresine teslim edilecektir.
Tasarımların teslim yeri Yarışma Sekretaryası adresidir. Yarışma ile ilgili tüm
iletişimlerde söz konusu iletişim bilgileri kullanılacaktır. Posta yüzünden meydana gelen
gecikmelerden Yarışma Sekretaryası sorumluluk kabul etmeyecektir.
Ödül kazanan tasarımların numune olarak üretebilmesi için istenen bilgiler
aşağıda belirtilmiştir.
Tasarımın kumaş haline dönüşmesi için uygulanması
öngörülen üretim tekniği (dokuma, örme, baskı, boya, nakış
vb. belirtiniz)
Numune üretiminde kullanılacak rapor örneği ve teknik
bilgiler (dokuma, örme, baskı vb teknik raporları, sıklık vb)
Numune üretiminde kullanılacak malzeme bilgisi (iplik
cinsi ve numaraları)
NOT: Eğer yarışmaya katılan ürün özel bir üretim tekniği gerektiriyorsa (el tezgahı veya el
şablonu gibi), numune kumaş, ödül alma durumunda yarışmacı tarafından temin edilecektir.
5
DEĞERLENDİRME ESASLARI
• Tasarımın yeni ve ayırt edici özelliğe sahip olma düzeyi
• Tasarımcının yaratıcılık düzeyi
• Tasarımın özgünlüğü
• Tasarımda kullanılan malzemelerde yaratıcılık düzeyi, malzeme tasarım uyumu
• Tasarımın, uygulama tekniklerinin geliştirilebilirliği ve üretilebilirliği
• Tasarımın kumaş katma değerini arttırıcı ve ihraç edilebilir olma özelliği
ÖDÜLLER
Yarışma Ödülleri
İkinci
Üçüncü
Birinci
Yatak (Nevresim Takımı,
Yastık, Yorgan, Yatak
Örtüsü)
7.500
4.000
3.000
Banyo (Havlu, Bornoz,
Peştamal)
7.500
4.000
3.000
Perde (Tül ve Kalın Perde)
7.500
4.000
3.000
Koltuk (Döşemelik Kumaş)
7.500
4.000
3.000
TOPLAM
30.000
16.000
12.000
En İnnovatif Ürün
10.000
GENEL
TOPLAM
68.000
Tasarım Yarışması için yukarıda belirlenen katılımlarda başarılı bulunan projeler ödül
töreninde açıklanacak, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz ve tam olarak
göndermiş proje sahiplerinin hesabına ödül töreninden itibaren 2 ay içinde yatırılacaktır.
2008/2 Tasarım desteği kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilmekte olan
yurt dışı okullarda tasarım bursu için ödül töreni bitiminden en geç 30 Eylül 2015 tarihine
kadar sponsor ödülleri dışında kazanan tasarımcıların Birliğimize başvuru evraklarını
iletmeleri gerekmekte olup, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü başvurular arasından 2
tasarımcının evrakları 2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde değerlendirilmek üzere T.C.
Ekonomi Bakanlığı’na gönderilecektir.
2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamıza ayrılacak
kontenjana istinaden katılımcı en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş
yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu
6
döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde DFİF (Destekleme ve
Fiyat İstikrar Fonu) kaynaklarından karşılanacaktır. Anılan seçim işlemine yönelik nihai
kararı verecek merci T.C. Ekonomi Bakanlığı’dır.
*Seçilecek katılımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim
merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir.
**Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen katılımcıların, 2008/2 tebliğ ekinde yer
alan okullardan birisi için aldığı kabul belgesi ve tebliğ ekinde yazılı istenen diğer
evraklar ile bir dilekçe eşliğinde ödül töreni bitiminden en geç 30 Eylül 2015 tarihine
kadar Birliğimize başvurmaları gerekmektedir.
***Burstan faydalanacak öğrencilerden, UTİB tarafından belirlenecek konulara ilişkin
sunum veya rapor talep edilebilecektir.
Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül
veya ücret kesinlikle talep edemez (tasarımları ödül alsın ya da almasın) yaptıkları
başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.
JURİ ÜYELERİ
Jüri üyeleri, UTİB tarafından oluşturulacak olup, UTİB zorunlu hallerde jüri
üyelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Jüri tarafından verilen kararlar kesin
olup, itiraz yolu kapalıdır. Katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar,
Jürinin kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş
olurlar.
Birlik personeli, görevden çekilmiş olsalar bile jüri üyeleri ve jüri üyelerinin
yakınları ile çalıştığı kurumlardan kişiler yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir
durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse, UTİB
tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır.
S.NO
İSİM
UNVAN
1
İbrahim Burkay
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı
2
Sabri Ünlütürk
3
Aslı Türkün Karaçor
4
Pınar Taşdelen Engin
5
Ali Sami Aydın
6
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi
7
Yrd. Doç. Nuray Er
Bıyıklı
Prof.Dr.Nesrin Önlü
8
Doç.Dr.İdil Akbostancı
9
Canan Sönmez
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil
Bölümü
Tasarımcı
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yarışma
Komitesi Başkanı
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yarışma
Komitesi Başkanı
TETSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil
Tasarımı Bölümü
7
10
Yrd. Doç.Ender Dandul
Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tesktil
Tasarımı Bölümü
11
Tülin Ersöz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı
12
Faruk Malhan
İstanbul Tasarım Vakfı Koleksiyon Grubu Başkanı
13
Müge Krespi
Tasarımcı
14
Pınar Çevikoğlu
Tasarımcı
15
Cansu Ocak
Güleser Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.
16
Rümeysa Kış
Persan Tekstil / Türk Kumaş Tasarımcısı
17
Can Tanrıverdi
Tanrıverdi Tekstil
18
Müjde Abdiş Güçlü
19
Başak Pişkin
Tekstil Tasarımcısı, WGSN Türkiye ve Orta Doğu Bölge
Müdürü
Eke Tekstil Tasarımcısı (Hamam Markası)
20
Senem Salman Erdoğan
21
Kunter Şekercioğlu
Karaca Home Collectıon Tekstil San.Tic. A.Ş. Textile
Designer
Tasarımcı
22
Erja Hirvi
Tekstil tasarımcısı
YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Son Başvuru tarihi: 25/02/2015
TASARIM HAKLARI ve ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ
•
Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” şartı aranmaktadır. Proje konusu eserin
vb. daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması, diğer kurum ve kuruluş
logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler vb. Türk Patent
Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış
olmalıdır. Sunulan eser vb. daha önce bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış
olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar vb.
değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın vb. kopya olduğunun anlaşılması halinde
ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her
türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup,
doğabilecek sorunlardan UTİB, TİM ve TETSİAD ve Jüri sorumlu tutulamaz.
•
İlk 3 dereceye giren tasarımlar UTİB Yarışma Sekretaryasının arşivinde muhafaza
edilir, yarışmacılar UTİB’ in söz konusu tasarımları sergileme ve kullanma hakları
olduğunu kabul eder.
•
Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden tasarım sunumları diskalifiye edilecektir. Üçüncü
kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Sunulan proje ile
fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi,
ödül geri alınır.
•
Yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname ile (EK1) katılım sırasında katılım
koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve
beyan etmiş sayılırlar.
8
•
Herhangi bir yerde yayımlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
•
Başvuru formunun kişi tarafından imzalanması veya firma tarafından kaşelenmesiyle
birlikte bu form, yarışmacı ve UTİB arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul
edilecektir.
•
Yarışma sonrası, dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında UTİB, TİM ve
TETSİAD ve Jüri’den hiçbir talepte bulunamazlar.
•
27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, yarışmaya katılan bütün
tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip”
tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına
(masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya
hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Cad. No:115
Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler.
•
Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Uludağ İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan
tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına
süresiz sahip olacaktır. Yarışmaya sunulan eserler, yarışma bitiminden itibaren 2 ay
içerisinde Yarışma Sekretaryasına yapılacak yazılı talep çerçevesinde geri alınabilir.
2 ay sonrasında gelen iade talepleri değerlendirilmeyecektir.
•
Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların
izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden UTİB, TİM ve
TETSİAD üyeleri, uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler.
Bu nedenle UTİB, TİM ve TETSİAD’ın ödül alan projeler üzerinde yarışma
sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı”
vardır.
•
Yarışmada dereceye giren projelerden bu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı
“Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu
eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların
12.06.1995 tarih ve 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname” kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların Tescil
Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent
ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara
aittir. Bu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile bu hakları
devir almak isteyenlerin, Uludağ İhracatçı Birliğinden bağımsız olarak, yarışmacılarla
sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır.
•
Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen UTİB, TİM ve
TETSİAD üyeleri ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları
tarafından önerilmesi durumunda, UTİB, TİM ve TETSİAD üyelerinin önalım
haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre
olabilir.
•
Serbestçe belirlenen ve UTİB, TİM ve TETSİAD üyeleri tarafından fiyat yüksekliği
sebebiyle kabul edilemeyen eserlerin üçüncü kişiye devrine engel olunmaz. Üçüncü
kişiye devirde, fiyatın yükseltilmesi veya şartnamenin hükmünün geçersiz kalınması
9
için muvazaa yapılmış olursa UTİB, TİM ve TETSİAD üyesinin budan dolayı
zedelenen haklarını talep etme hakları vardır.
•
Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması
durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya
buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.
•
UTİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi
amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici
ya da sürekli olarak sergileyebilir. Bu halde yarışmaya katılan seçilen eserinin
UTİB’e süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna
bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat
gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma
iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için UTİB’e tam
lisans/yetki verdiğini kabul eder.
•
UTİB yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak,
UTİB’i temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam
çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart
ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda,
katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
•
Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar
UTİB, TİM ve TETSİAD ve Jüriyi bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu
gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek,
kendisine verilenler geri alınır.
•
Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi
sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili
tasarımcıya aittir.
•
Jüri, yarışmanın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, her bir kategorideki
kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına
sahiptir.
•
Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar.
DİĞER HUSUSLAR:
Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır.
UTİB gerekli görünen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin
asıllarını isteyebilecek, katılım koşullarına uymayan başvuruları reddedebilecektir.
UTİB, yarışmacılar tarafından aksi talep edilmediği takdirde, katılımcılara ait bilgi ve
resimleri projeleriyle birlikte duyurabilir ve yayınlayabilir.
Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve
üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk
yarışmacıya ait olacaktır. UTİB, TİM, TETSİAD ve / veya Jüri, kesinleşmiş yargı
kararlarına dayanmayan iddiaları dikkate almak zorunda değildir.
10
EK1. TAAHHÜTNAME
Faks:
İmza:
FOTOĞRAF
RUMUZ :
ÜRÜN KATEGORİSİ:
___________________________________________________________________
5. TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI BAŞVURU FORMU
YARIŞMA ŞARTNAMESİNDE
EDİYORUM.
BELİRTİLEN
ŞARTLARI
TÜMÜYLE
KABUL
ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “5.
TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI”NA KATILMAK ÜZERE
GÖNDERMİŞ OLDUĞUM TASARIM ÖZGÜN BİR ÇALIŞMA OLUP, AKSİNE BİR
İDDİA OLMASI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TASARIM ÜZERİNDE HAK İDDİA ETMESİ
DURUMUNDA SORUMLULUK TARAFIMA AİTTİR.
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Doğum Tarihi ve Yeri
Mezun olduğu üniversite/bölüm/yıl
Kayıtlı olduğu üniversite/bölüm
:
:
:
:
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
E-posta
Telefon
GSM
Faks
:
:
:
:
:
BANKA BİLGİLERİ (Ödüle hak kazanılması halinde ödül tutarının yatırılması istenen banka
bilgileri)
Hesap sahibinin adı
:
Banka adı
:
Şube adı
:
Şube kodu
:
Hesap No
:
İmza
:
Tarih
:
ÜRÜN: (Lütfen uygun kategorinin yanındaki kutucuğu işaretleyiniz).
Yatak (Nevresim Takımı, Yorgan, Yatak örtüsü -Yastık)
Banyo (Havlu, Bornoz, Peştamal)
Perde (Tül ve Kalın Perde)
 Koltuk (Döşemelik Kumaş)
11
 Ödül alamamam halinde ismimin yayınlanmasını istemiyorum.
YARIŞMA SEKRETERYASI İLETİŞİM BİLGİLERİ
OUTWORK/ AFK İLETİŞİM DANIŞMALIK LTD.ŞTİ.
Vefa Bey Sok. Yeşil Apt.
No:9 Kat:12 D:24 34394
Gayrettepe - İstanbul
TEL: 0507 947 75 93
Faks: 0212- 288 44 58
www.evtekstiliyarismasi.com
[email protected] / [email protected]
12
Download

şartnameyi indirmek için tıklayınız!